BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg
Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg

Fexofenadine hydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
— Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
— Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
— Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
— Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Fexofenadine HCl PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl PCH inneemt
3. Hoe wordt Fexofenadine HCl PCH ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fexofenadine HCl PCH
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FEXOFENADINE HCl PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Fexofenadinehydrochloride, het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel, behoort tot de groep van de antihistaminica.

Fexofenadine HCl 120 PCH tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als niezen, loopneus, jeukende neus, jeukende ogen, tranenvloed en roodheid in het gezicht, die kenmerkend zijn voor hooikoorts (allergische rhinitis).

Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten worden gebruikt voor het verlichten van symptomen als roodheid in het gezicht, zwelling en jeuk, die voorkomen bij een allergische huidaandoening, chronische idiopathische urticaria (CIU) genaamd.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FEXOFENADINE HCl PCH INNEEMT
Neem Fexofenadine HCl PCH niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor fexofenadinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Fexofenadine HCl PCH tabletten.

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wees extra voorzichtig met Fexofenadine HCl PCH :
- op oudere leeftijd;
- als u een nier- of leverziekte heeft.

Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel gebruikt tegen maagklachten dat aluminium of magnesium bevat, wordt aanbevolen om ongeveer 2 uur te wachten tussen de inname van dat geneesmiddel en die van Fexofenadine HCl PCH tabletten. Het andere geneesmiddel kan de hoeveelheid fexofenadine die wordt opgenomen verminderen en kan daardoor de werking van Fexofenadine HCl PCH verminderen.

Als u fexofenadine inneemt samen met erythromycine (antibiotica) of ketoconazol (antischimmelmiddel) of met een enkele dosis van de combinatie lopinavir en ritonavir (anti HIV/AIDS middel), kan de fexofenadinespiegel in uw plasma stijgen. Het zou kunnen dat de bijwerkingen toenemen.

Allergietests: als u een allergietest doet, moet dit geneesmiddel drie dagen voor de test worden stopgezet.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Fexofenadine HCl PCH met voedsel en drank

Fexofenadine HCl PCH dient met wat water te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap: Neem Fexofenadine HCl PCH alleen in als uw arts het strikt noodzakelijk vindt.

Borstvoeding: Het wordt niet aanbevolen om Fexofenadine HCl PCH in te nemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat fexofenadinehydrochloride een invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Er zijn echter uitzonderingen. Zorg er dus voor dat u alert bent voor u gaat rijden of andere taken gaat uitvoeren die uw volledige aandacht nodig hebben.

3. HOE WORDT FEXOFENADINE HCl PCH INGENOMEN

Volg bij inname van Fexofenadine HCl PCH nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Fexofenadine HCl 120 PCH tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van hooikoorts (allergische rhinitis):

De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten: Voor het verlichten van de verschijnselen van allergische huidaandoeningen(chronische idiopathische urticaria):
De gebruikelijke dosis is eenmaal daags één tablet voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder.

Neem de tabletten in met wat water.
Als u vindt dat de werking van de Fexofenadine HCl PCH tabletten te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u meer van Fexofenadine HCl PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts, het ziekenhuis of uw apotheker als u meer Fexofenadine HCl PCH tabletten heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven of in deze bijsluiter wordt geadviseerd. Mogelijke symptomen van overdosering zijn: duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en een droge mond.

Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Fexofenadine HCl PCH in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan zo spoedig mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Fexofenadine HCl PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De onderstaande bijwerkingen werden beschreven bij mensen die fexofenadine innamen, en worden opgesomd volgens de frequentie van optreden (vaak, soms of zelden).

Vaak (bij minder dan 1 op 10 patiënten): hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, droge mond en duizeligheid.

Soms (bij minder dan 1 op 100 patiënten): vermoeidheid, inslaapproblemen, nervositeit, slaapstoornissen en nachtmerries.

Zelden (bij minder dan 1 op 1000 patiënten): allergische huidreacties zoals eczeem, netelroos en jeuk, onverwachte zwellingen (oedeem), beklemd gevoel in de borstkas, kortademigheid en roodheid in het gezicht.

Neem contact op met uw arts bij verschijnselen van anafylactische reacties (zoals zwelling of ademhalingsmoeilijkheden) of ernstige huidreacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FEXOFENADINE HCl PCH

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik de Fexofenadine HCl PCH tabletten niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voor dit product zijn geen speciale vereisten voor het bewaren. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fexofenadine HCl PCH
Het werkzame bestanddeel is fexofenadinehydrochloride.
Elk tablet Fexofenadine HCL 120 PCH bevat 120 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 112 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).
Elk tablet Fexofenadine HCl 180 PCH bevat 180 mg fexofenadinehydrochloride equivalent aan 168 mg fexofenadine. De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, maïszetmeel, povidon, magnesiumstearaat. De omhulling van de tablet bevat hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 4000 en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Fexofenadine HCl PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Fexofenadine HCL 120 PCH tabletten zijn perzikkleurige, langwerpige, filmomhulde tabletten die aan beide kanten glad zijn.
Fexofenadine HCl 180 PCH tabletten zijn gele, langwerpige, filmomhulde tabletten, die aan één zijde glad zijn en aan de andere zijde een breukstreep hebben.
Fexofenadine HCl PCH wordt geleverd in verpakkingen van 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 of 200 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Pharmachemie BV
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 35246, filmomhulde tabletten 120 mg RVG 35247, filmomhulde tabletten 180 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Denemarken Fexofenadinhydrochlorid “IVAX” 120 mg, filmovertrukne tabletter
Fexofenadinhydrochlorid “IVAX” 180 mg, filmovertrukne tabletter
Frankrijk Fexofenadine Teva Classics 120 mg, comprimé pelliculé
Fexofenadine Teva Classics 180 mg, comprimé pelliculé
Spanje Fexofenadina Tevagen 120mg comprimidos recubiertos con película EFG
Fexofenadina Tevagen 180mg comprimidos recubiertos con película EFG
Verenigd Koninkrijk Fexofenadine hydrochloride120 mg film-coated tablets
Fexofenadine hydrochloride180 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2007