Patiëntenbijsluiter
Finastad 5 mg filmomhulde tabletten


Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Finastad 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
9. Wat u moet weten voordat u Finastad 5 mg gebruikt?
3. Hoe wordt Finastad 5 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Finastad 5 mg?

FINASTAD 5 MG (filmomhulde tabletten)
Het werkzame bestanddeel is per tablet 5 mg finasteride.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
lactose, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeel glycolaat, natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose (E 460a), magnesiumstearaat (E572), macrogolstearaat, methylhydroxypropylcellulose (E464)

Registratiehouder STADA
Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

In het register ingeschreven onder: RVG 31135

1. Wat is Finastad 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

De tabletten zijn per 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 en 120 verpakt in doordrukstrips in een doosje, per 14, 28, 56, 84 en 98 tabletten in een weekverpakking, per 50 tabletten (50 x 1 tabl.) in een zogenaamde single-dose verpakking, en witte plastic (HDPE) tablettencontainer

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Finastad 5 mg behoort tot de geneesmiddelengroep van de antihormonen.
Deze middelen gaan de werking van de geslachtshormonen tegen.

Finastad 5 mg wordt gebruikt:
• bij de behandeling en controle van goedaardige bovenmatige vermeerdering van prostaatweefsel (benigne prostaathyperplasie, BPH) met als doel vermindering van de vergrote prostaat, verbetering van de urinestroming en de overige verschijnselen die met BPH gepaard gaan en verminderd voorkomen van plotseling (acuut) achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie) en de noodzaak van een chirurgische ingreep.

2. Wat u moet weten voordat u Finastad 5 mg gebruikt
Gebruik Finastad 5 mg niet

• wanneer u overgevoelig bent voor Finastad 5 mg, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten
• bij vrouwen en kinderen (zie ook de rubriek "Zwangerschap").


Wees extra voorzichtig met Finastad 5 mg
• wanneer u een groot resterend urinevolume en/of sterk verminderde urinestroming heeft; uw arts zal u zorgvuldig controleren
• wanneer u Finastad 5 mg gebruikt; het kan nodig zijn een uroloog te raadplegen
• wanneer u lijdt aan een bepaald groeipatroon van de prostaat; deze aandoening dient te worden uitgesloten door uw arts voordat u Finastad 5 mg gaat gebruiken
• wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de lever; de concentratie van Finastad 5 mg in het bloed kan toenemen (zie ook de rubriek "Dosering").

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Finasteride dient niet te worden toegediend aan vrouwen (zie ook de rubriek "Gebruik Finastad 5 mg niet"). Het toedienen van finasteride aan zwangere vrouwen kan afwijkingen veroorzaken aan de uitwendige geslachtsorganen van het mannelijke ongeboren kind.

Blootstelling aan finasteride - risico voor het mannelijke ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn of mogelijk zwanger zijn mogen geen fijngemaakte of gebroken finasteride tabletten aanraken vanwege de mogelijke opname van finasteride er de daaraan verbonden risico's voor het mannelijke ongeboren kind.
Finasteride tabletten zijn voorzien van een film coatlaag waardoor liet contact wordt verhinderd met het werkzame bestanddeel mits de tabletten niet zijn gebroken of fijngemaakt.


Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Finasteride dient niet te worden toegediend aan vrouwen.
Het is niet bekend of finasteride in de moedermelk wordt uitgescheiden, Finastad 5 mg mag niet tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend dat Finastad 5 mg filmomhulde tabletten de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen beïnvloeden.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finastad 5 mg
Finastad 5 mg bevat lactose monohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Finastad 5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen andere geneesmiddelen bekend die in combinatie met Finastad 5mg elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Finastad 5 mg gebruikt?

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Finastad 5 mg. In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen
Startdosering en onderhoudsdosering:
de aanbevolen dosering is een tablet van 5 mg per dag, met of zonder voedsel.
De tablet dient in z'n geheel te worden ingenomen en mag niet worden gebroken of fijngemaakt.

Dosering bij een verminderde werking van de lever
Er zijn geen gegevens beschikbaar wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de lever (zie ook de rubriek "Wees extra voorzichtig met Finastad 5 mg").

Dosering bij een verminderde werking van de nieren
Aanpassing van de dosering (zie "Volwassenen") is niet nodig. Het gebruik van Finastad 5mg bij mensen die bloedzuivering door middel van een kunstnier (hemodialyse) ondergaan is niet onderzocht.


Dosering bij ouderen
Aanpassing van de dosering (zie 'Volwassenen") is niet nodig.

In geval u merkt dat Finastad 5 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling
Ondanks dat verbetering binnen afzienbare tijd kan worden waargenomen, kan het nodig zijn gedurende minstens 6 maanden Finastad 5 mg te gebruiken.
Uw arts zal u vertellen hoelang u Finastad 5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Finastad 5 mg heeft gebruikt

Er wordt geen specifieke behandeling geadviseerd bij een overdosis Finasteride.
Wanneer u te veel van Finastad 5 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finastad 5 mg te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.
Gebruik nooit een dubbele dosis van Finastad 5 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Finastad 5 mg bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen kunnen:
• zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >1/10);
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1/100, <1/10);
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >1/1.000, <1/100);
• zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten >1/10.000, <1/1.000);
• zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <1/10.000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn seksueel onvermogen (impotentie) en een verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies). Deze bijwerkingen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op, en zijn meestal van voorbijgaande aard en verdwijnen weer als de behandeling wordt voortgezet.


Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Vaak:
• seksueel onvelinogen (impotentie)
• verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies)
• verminderde hoeveelheid sperma die vrijkomt bij een zaadlozing (ejaculatie).
Soms:
• gevoeligheid van de borsten/vergroting van de borsten
• stoornis van de zaadlozing (ejaculatiestoornis).
Zelden:
• pijn in de testikels.
Zeer zelden:
• afscheiding uit de borsten
• knobbeltjes in de borsten.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms:
• huiduitslag.
Zelden:
• jeuk (pruritis)
• huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zelden:
• overgevoeligheidsreacties zoals zwelling van het gezicht en de lippen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Finastad 5 mg?

GENEESMIDDELEN BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN !

Er is geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de originele verpakking.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op 30 Augustus 2006