BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Finasteride CF 5 mg, filmomhulde tabletten
Finasteride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Finasteride CF 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Finasteride CF 5 mg inneemt
3. Hoe wordt Finasteride CF 5 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Finasteride CF 5 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FINASTERIDE CF 5 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Finasteride CF 5 mg bevat de werkzame stof finasteride. Deze behoort tot de geneesmiddelgroep die bekend staat als antihormonen. Deze middelen gaan de werking van geslachtshormonen tegen.

Finasteride CF 5 mg wordt gebruikt bij de behandeling van goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH).
Het
* veroorzaakt een verkleining van de vergrote prostaat
* verbetert de urinestroom en andere verschijnselen (symptomen) van BPH
* verlaagt het risico op het plotseling (acuut) achterblijven van urine in de blaas als gevolg van incomplete blaaslediging (urineretentie)
* verlaagt de kans op het moeten ondergaan van een operatie

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FINASTERIDE CF 5 MG INNEEMT
Neem Finasteride CF 5 mg niet in

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor finasteride of voor één van de andere bestanddelen van Finasteride CF 5 mg.
* als u een vrouw of kind bent (zie ook rubriek 2 "Zwangerschap en borstvoeding").

Wees extra voorzichtig met Finasteride CF 5 mg
* wanneer u een groot resterend urinevolume en/of sterk verminderde urinestroom heeft; uw arts zal u zorgvuldig controleren
* als u een verminderde leverfunctie heeft; de concentratie van Finasteride CF 5 mg in het bloed kan toenemen (zie ook rubriek 3 "Hoe wordt Finasteride CF 5 mg ingenomen ")
* als uw seksuele partner zwanger is of kan zijn, dient u te voorkomen dat ze in aanraking komt met uw sperma (door een condoom te gebruiken), waarin een kleine hoeveelheid van het geneesmiddel kan zitten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Het kan nodig zijn om een uroloog te raadplegen.
Voordat de behandeling gestart wordt en tijdens de behandeling dient een lichamelijk onderzoek (waaronder een rectaal onderzoek) en een bepaling van een specifieke stof in het bloed (genaamd PSA) uitgevoerd te worden.
Inname met andere geneesmiddelen
Er zijn geen andere geneesmiddelen bekend die in combinatie met Finasteride CF 5 mg elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Inname van Finasteride CF 5 mg met voedsel en drank Finasteride CF 5 mg kan ingenomen worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride CF 5 mg is uitsluitend bedoeld voor mannen.
Finasteride mag niet worden toegediend aan vrouwen (zie ook rubriek 2 "Neem Finasteride CF 5 mg niet in"). De toediening van finasteride aan zwangere vrouwen kan afwijkingen aan de uitwendige geslachtsorganen van het mannelijke ongeboren kind veroorzaken.
Vrouwen die zwanger zijn of kunnen zijn mogen geen fijngemaakte of gebroken finasteride tabletten hanteren vanwege de mogelijke opname van finasteride door de huid en de daaraan verbonden risico´s voor het mannelijke ongeboren kind.
De tabletten zijn omhuld met een dun laagje, zodat contact met finasteride wordt voorkomen mits de tabletten niet zijn gebroken of fijngemaakt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Finasteride CF 5 mg omhulde tabletten de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen kan beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finasteride CF 5 mg
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT FINASTERIDE CF 5 MG INGENOMEN

Volg bij het innemen van Finasteride CF 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is één tablet van 5 mg per dag, met of zonder voedsel.

De tablet dient in z´n geheel te worden ingenomen en mag niet worden gebroken of fijngemaakt.

Patiënten met een verminderde leverfunctie
Er zijn geen specifieke gegevens over het gebruik van Finasteride CF 5 mg bij patiënten met een verminderde leverfunctie (zie ook rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Finasteride CF 5 mg").

Patiënten met een verminderde nierfunctie
Aanpassing van de dosering is niet nodig. Het gebruik van Finasteride CF 5 mg bij mensen die bloedzuivering door middel van een kunstnier ondergaan (hemodialyse) is niet onderzocht.

Bejaarde patiënten
Aanpassing van de dosering is niet nodig.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Finasteride CF 5 mg te sterk of te zwak is.

Duur van de behandeling
Ondanks dat verbetering binnen afzienbare tijd kan worden waargenomen, kan het nodig zijn Finasteride CF 5 mg gedurende minstens 6 maanden te gebruiken.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Finasteride CF 5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig, omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen als u meer van Finasteride CF 5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Er wordt geen specifieke behandeling geadviseerd bij een overdosis Finasteride. Wanneer u meer Finasteride CF 5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen of als kinderen het geneesmiddel per ongeluk hebben ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finasteride CF 5 mg in te nemen

Als u vergeet een dosis in te nemen, kunt u dit nemen zodra u dit merkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Finasteride CF 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Voor de beoordeling van de bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt:
zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 behandelde patiënten
vaak: bij minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde patiënten
soms: bij minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 behandelde patiënten
zelden: bij minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten
niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
Stop met inname van Finasteride CF en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u één of meer van de volgende verschijnselen ontwikkelt: opzwellen van het gezicht, opzwellen van de lippen of huiduitslag met hevige jeuk en de vorming van bultjes (urticaria).

Onderzoeken
Niet bekend: prostaat-specifiek antigeen (PSA) wordt in het algemeen verlaagd

Zenuwstelselaandoeningen
Niet bekend: slaperigheid (somnolentie)

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: huiduitslag
Zelden: jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals opzwellen van gezicht en lippen

Lever- en galaandoeningen
Niet bekend: toename leverenzymen

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Vaak: seksueel onvermogen (impotentie) en verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies), verminderde hoeveelheid sperma die vrijkomt bij een zaadlozing (ejaculatie). Deze bijwerkingen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op en zijn meestal voorbijgaand van aard en verdwijnen weer als de behandeling wordt voortgezet.
gevoeligheid/vergroting van de mannelijke borsten, stoornis van de zaadlozing (ejaculatiestoornis)
Zelden: pijn in de testikels
Zeer zelden: afscheiding uit de borsten, knobbeltjes in de borsten

Psychische stoornissen
Vaak: verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies). Deze bijwerking treedt doorgaans aan het begin van de behandeling op en is meestal voorbijgaand van aard en verdwijnt weer als de behandeling wordt voortgezet.

Combinatietherapie met finasteride en doxazosine

Wanneer finasteride in combinatie met doxazosine (een zogenaamde alpha-receptorremmer) gebruikt werd, traden de volgende bijwerkingen vaker op, in vergelijking met behandeling met alleen finasteride: krachteloosheid (asthenie), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie), duizeligheid en stoornis van de zaadlozing (ejaculatiestoornis).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FINASTERIDE CF 5 MG

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Finasteride CF 5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Finasteride CF 5 mg
Het werkzame bestanddeel is 5 mg finasteride per tablet. De andere bestanddelen zijn

Tabletkern:
Natriumlaurylsulfaat Voorverstijfseld zetmeel Lactosemonohydraat
Microkristallijne cellulose (E 460a) Natriumzetmeelglycolaat type A Magnesiumstearaat (E572)

Filmomhulling:
Sepifilm:
Hypromellose (E464) Microkristallijne cellulose Macrogol 8 stearaat type I

Hoe ziet Finasteride CF 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Finasteride CF 5 mg bestaat uit witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, gemarkeerd met ‘F’ en ‘5’. De diameter van de tabletten is ongeveer 7 mm.
De tabletten zijn verpakt:
per 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100 en 120 in doordrukstrips in een doosje
per 14, 28, 56, 84 en 98 tabletten in een kalenderverpakking
per 50 tabletten (50 x 1 tablet) in een zogenaamde eenmalige-dosis verpakking
in een witte plastic (HDPE) tablettencontainer met plastic (PP) dop met 100 tabletten
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Registratienummer
Finasteride CF 5 mg is in het register ingeschreven onder RVG 31134.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur (Nederland)

Fabrikanten
Kern Pharma S.L.
Venus 72
08228 Terassa-Barcelona (Spanje)

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel (Duitsland)
PharmaCoDane Aps
Marielundvej 46 A
2730 Herlev (Denemarken)

STADA Production Ireland
Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary (Ierland)
Orion Cooperation Orion Pharma
Postbus 65
02101 Espoo (Finland)

Aliud Pharma GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 19
89150 Laichingen (Duitsland)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2007