BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Finasteride KR 5 mg, filmomhulde tabletten
Finasteride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Finasteride KR 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Finasteride KR 5 mg gebruikt?
3. Hoe wordt Finasteride KR 5 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Finasteride KR 5 mg? 6.Aanvullende informatie.

1. Wat is Finasteride KR 5 mg en waarvoor wordt het gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt
De tabletten bevatten finasteride, een stof die behoort tot de groep van geneesmiddelen die 5á-reductaseremmers genoemd worden. Finasteride remt het enzym 5á-reductase en verlaagt daarmee de omzetting van testosteron (mannelijk geslachtshormoon) in het sterker werkzame hormoon dihydrotestosteron in de prostaat. Dihydrotestosteron is o.a. verantwoordelijk voor de vergroting van de prostaat. Door de vorming van dit hormoon te remmen wordt vergroting van de prostaat tegen gegaan. Bij voortgezet gebruik wordt de vergrootte prostaat in de meeste gevallen kleiner.

Waarom u Finasteride KR 5 mg krijgt voorgeschreven
Finasteride KR 5 mg kan door uw arts worden voorgeschreven:
* voor de behandeling en controle van goedaardige bovenmatige vermeerdering van prostaatweefsel (benigne prostaathyperplasie, BPH) met als doel vermindering van de vergrote prostaat, verbetering van de urinestroming en de overige verschijnselen die met BPH gepaard gaan en verminderd voorkomen van plotseling (acuut) achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie) en de noodzaak van een chirurgische ingreep.

2. Wat u moet weten voordat u Finasteride KR 5 mg inneemt
Gebruik Finasteride KR 5 mg niet:

* wanneer u overgevoelig bent voor finasteride of één van de andere bestanddelen van de tablet. Overgevoeligheid kan u o.a. herkennen aan zichtbare huidreacties, koorts, opgezette lymfeklieren en/of vochtophoping in het gelaat;
* bij vrouwen en kinderen (zie ook onder ‘Zwangerschap’).

Wees extra voorzichtig met Finasteride KR 5 mg:
* wanneer u een groot resterend urinevolume en/of sterk verminderde urinestroming heeft; uw arts zal u zorgvuldig controleren;
* wanneer u Finasteride KR 5 mg gebruikt; het kan nodig zijn een uroloog te raadplegen I wanneer u lijdt aan een bepaald groeipatroon van de prostaat; deze aandoening dient te worden uitgesloten door uw arts voordat u Finasteride KR 5 mg gaat gebruiken;
* wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de lever: de concentratie van Finasteride KR 5 mg in het bloed kan toenemen (zie ook onder ‘Dosering’).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest
Gebruik van Finasteride KR 5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die in combinatie met Finasteride KR 5 mg elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Zwangerschap

Finasteride dient niet te worden toegediend aan vrouwen (zie ook onder ‘Gebruik Finasteride KR 5 mg niet’). Toediening van finasteride aan zwangere vrouwen kan afwijkingen veroorzaken aan de uitwendige geslachtsorganen van het mannelijke ongeboren kind.
Blootstelling aan finasteride - risico voor het mannelijke ongeboren kind. Vrouwen die zwanger zijn of mogelijk zwanger zijn mogen geen fijngemaakte of gebroken finasteride tabletten aanraken vanwege de mogelijke opname van finasteride en de daaraan verbonden risico’s voor het mannelijke ongeboren kind.
Finasteride KR 5 mg tabletten zijn voorzien van een omhullende laag (filmcoating) waardoor u niet in aanraking komt met het werkzame bestanddeel mits de tabletten niet zijn gebroken of fijngemaakt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Finasteride dient niet te worden toegediend aan vrouwen.
Het is niet bekend of finasteride in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Finasteride heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finasteride KR 5 mg
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Finasteride KR 5 mg ingenomen?

Volg bij gebruik van Finasteride KR 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als volgt:

Volwassenen
Startdosering en onderhoudsdosering: De aanbevolen dosering is één tablet van 5 mg per dag. De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Dosering bij een verminderde werking van de lever
Er zijn geen gegevens beschikbaar wanneer u lijdt aan een verminderde werking van de lever (zie ook onder “Wees extra voorzichtig met Finasteride KR 5 mg”).

Dosering bij een verminderde werking van de nieren
Aanpassing van de dosering (zie onder ‘Volwassenen’) is niet nodig. Het gebruik van finasteride bij mensen die bloedzuivering door middel van een kunstnier (hemodialyse) ondergaan is niet onderzocht.

Dosering bij ouderen
Aanpassing van de dosering (zie onder ‘Volwassenen’) is niet nodig.
Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat Finasteride KR 5 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe u de tabletten moet innemen
Denk eraan uw medicijn in te nemen. Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

De tabletten mogen met of zonder voedsel worden ingenomen. De tablet dient in zijn geheel te worden ingenomen en mag niet worden gebroken of fijngemaakt. Neem een tablet in door deze achter op de tong te plaatsen en vervolgens door te slikken met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water).

Duur van de behandeling
Ondanks dat verbetering binnen afzienbare tijd kan worden waargenomen, kan het nodig zijn gedurende minstens 6 maanden Finasteride KR 5 mg te gebruiken. Uw arts zal u vertellen hoelang u Finasteride KR 5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen als u meer van Finasteride KR 5 mg heeft gebruikt dan u zou mogen?

Wanneer u te veel Finasteride KR 5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finasteride KR 5 mg in te nemen

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van Finasteride KR 5 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Finasteride KR 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen zijn seksueel onvermogen (impotentie) en een verminderde zin in vrijen/seks (libido). Deze bijwerkingen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op en gaan meestal vanzelf over als de behandeling wordt voortgezet.
Bijwerkingen kunnen:
* zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
* vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
* soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
* zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
* zeer zelden voorkomen inclusief geïsoleerde gevallen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
* Vaak: seksueel onvermogen (impotentie), verminderde zijn in vrijen/seks (libido), verminderde hoeveelheid sperma die vrijkomt bij een zaadlozing (ejaculatie).
* Soms: gevoeligheid van de borsten/vergroting van de borsten, stoornis van de zaadlozing (ejaculatiestoornis).
* Zelden: pijn in de testikels.
* Zeer zelden: afscheiding uit de borsten, knobbeltjes in de borsten.

Huid- en onderhuidaandoeningen
* Soms: huiduitslag.
* Zelden: jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van butjes (galbulten of urticaria).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
* Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals zwelling van het gezicht en de lippen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Finasteride KR 5 mg?

Finasteride KR 5 mg buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Bewaren in de originele verpakking. Er is geen speciale bewaartemperatuur.
Gebruik Finasteride KR 5 mg niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Finasteride KR 5 mg
• Het werkzame bestanddeel is: per tablet 5 mg finasteride.

• De andere bestanddelen zijn: lactose monohydraat, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, dioctyl natriumsulfocuccinaat, microkristallijne cellulose (E460), povidon K30 (E1201), magnesiumstearaat (E470b). Filmcoating: hydroxypropylmethylcellulose (E464), hydroxypropylcellulose (E463), titanium dioxide (E171), talk (E553b) en indigo karmijn (E132).
Hoe ziet Finasteride KR 5 mg eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Finasteride KR 5 mg filmomhulde tabletten zijn lichtblauw van kleur. De tabletten zijn verpakt per 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 of 300* tabletten in een blisterverpakking. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.
*Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht..

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
Kromme Rijn Apotheek B.V.,
Langstraat 4c, 3981 EV Bunnik.

Fabrikant: Merck Generics B.V.,
Dieselweg 25,
3752 LB Bunschoten

In het register ingeschreven onder: RVG 32468.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2007.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)