Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift of recept, voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Finimal C zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
I. Wat is Finimal C en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Finimal C gebruikt
3. Hoe wordt Finimal C gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Finimal C?

FINIMAL C, bruistabletten
Werkzame bestanddelen: Finimal C bevat per bruistablet 500 mg paracetamol, 50 mg coffeïne en 100 mg vitamine C.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): natriumwaterstofcarbonaat (E500), natriumcarbonaat (E500), citroenzuur (E330), mannitol (E421), natriumdocusaat, povidon, natriumbenzoaat (E21 1), polysorbaat 60, simethicon, maltodextrine, aspartaam (E951), acesulfaam-K (E950), natriumsaccharine, citroensmaakstoffen, plantaardige oliën en riboflavinenatriumfosfaat (E101).

Registratiehouder: 
Bayer BV.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 23320.

1. Wat is Finimal C en waarvoor wordt het gebruikt?

Finimal C is verkrijgbaar in een verpakking met 1, 2 of 3 plastic of aluminium tablettenhouders met elk 10 bruistabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. De dop van de plastic tablettenhouder bevat een droogmiddel.

Finimal C behoort tot de groep van koortsverlagende en pijnstillende geneesmiddelen.

Finimal C wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, hoofdpijn, koorts en pijn na inentingen, menstruatiepijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, en spierpijn.

2. Wat u moet weten voordat u Finimal C gebruikt
Gebruik Finimal C niet

Bij overgevoeligheid voor paracetamol of een van de andere bestanddelen moet men geen Finimal C gebruiken.

Finimal C bevat o.a. aspartaam E951, deze stof wordt door het lichaam omgezet in o.a. fenylalanine. Fenylalanine is schadelijk bij fenylketonurie (dit is een erfelijke stofwisselingsziekte). Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie mogen dit middel dan ook niet gebruiken.


Wees extra voorzichtig met Finimal C
Langdurig of veelvuldig gebruik van Finimal C wordt ontraden. Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen. Bij langdurig alcoholmisbruik mag een dagdosering van 2 gram paracetamol (= 4 bruistabletten) niet overschreden worden. Het in een keer innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch moet onmiddellijk medische hulp warden ingeroepen.
Raadpleeg uw arts als deze waarschuwing voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Bij zwangerschap mag men Finimal C uitsluitend op doktersadvies gebruiken. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Bij borstvoeding mag men Finimal C uitsluitend op doktersadvies gebruiken. Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet to verwachten dat Finimal C invloed uitoefent op deze functies.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Finimal C

Dit geneesmiddel bevat 390,8 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Dit product bevat 10 mg aspartaam per bruistablet, overeenkomend met 5,6 mg fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Gebruik van Finimal C in combinatie met andere geneesmiddelen

Zoals voor alle paracetamol-bevattende geneesmiddelen geldt, kan de uitscheiding van chlooramfenicol (=antibioticum) vertraagd worden en er kan een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti-AIDS geneesmiddel) op het bloed versterkt worden. Bij langdurig alcoholmisbruik kan een overdosering van paracetamol
ernstiger verlopen. Dit is ook het geval bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen epilepsie.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Finimal C gebruikt?

De aanbevolen dosering is als volgt:

Leeftijd Dosering per keer  Dosering per 24 uur
Volwassenen en kinderen 1 tot 2 tabletten  maximaal
vanaf 15 jaar  6 tabletten
Kinderen van 12 tot 15 jaar  1 tablet  4 - 6 keer
Kinderen van 9 tot 12 jaar  1 tablet  3 - 4 keer
Kinderen van 6 tot 9 jaar  1/2 tablet  4 - 6 keer

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

De tabletten mogen niet vaker dan om de 4 uur warden toegediend.
Bij het weer opkomen van de symptomen (bij griep en verkoudheid) mag toediening dus pas na 4 uur worden herhaald.

De bruistabletten kunt u oplossen in 100-200 ml warm of koud water. Pas nadat de bruistabletten volledig zijn opgelost moet alle vloeistof worden opgedronken. Indien de helft van een bruistablet wordt gebruikt, moet de andere helft worden weggegooid of bewaard worden in de plastic tablettenhouder. De bruistabletten zijn gevoelig voor vocht.

Finimal C mag op een lege maag worden ingenomen.

Als u bemerkt dat Finimal C te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Finimal C niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Finimal C heeft gebruikt
Het in eenmaal gebruiken van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; de eerste symptomen zijn gebrek aan eetlust (anorexia), misselijkheid en braken; bewusteloosheid treedt daarbij niet op.

Wanneer u teveel van Finimal C heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Finimal C in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Finimal C in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Finimal C bijwerkingen veroorzaken. Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergische reacties) zoals huiduitslag, jeukende, rade plekken op de huid (galbulten) en koorts zijn beschreven.
Hoge doseringen kunnen, zeker bij langdurig gebruik, lever- en
nierbeschadigingen veroorzaken.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Finimal C?

Finimal C buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar dit product niet boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Finimal C niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter 'Met to gebruiken na:" en op de plastic tablettenhouder achter `exp'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in maart 2006.

Nuttige informatie over griep en verkoudheid

Griep en verkoudheid zijn infecties waarmee we regelmatig te makers hebben. In de koude, vochtige jaargetijden komen deze aandoeningen het meest voor. Bij griep en verkoudheid zijn de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen ontstoken. Hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn en tranende ogen zijn daarvan het gevolg. Soms is het gehele lichaam erbij betrokken; koorts, spierpijn, en een algeheel gevoel van slapte zijn veel voorkomende verschijnselen.
Er zijn wel enkele verschillen aan te geven tussen verkoudheid en griep:
* Bij een verkoudheid zullen de symptomen in het algemeen niet zo heftig
zijn en ligt het accent van de klachten op de slijmvliezen van de neus.
* Griep is het gevolg van een (epidemische) besmetting door een influenzavirus, dat wordt verspreid door handcontact, hoesten of niezen. Bij een echte griep wordt iemand binnen enkele uren ziek, waarbij het accent van de klachten meestal ligt op bonzende hoofdpijn, hoge koorts en spierpijn over het hele lichaam.
Een middel zoals Finimal C kan ervoor zorgen dat de klachten die gepaard gaan met griep er verkoudheid verdwijnen of draaglijker worden.