BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml
Flagyl, ovula 500 mg
metronidazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Flagyl en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Flagyl gebruikt
3. Hoe wordt Flagyl gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Flagyl
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FLAGYL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Flagyl behoort tot de groep van geneesmiddelen die bacteriën en protozoën (ééncellige diertjes) bestrijden. Het bevat metronidazol als werkzame stof.

Flagyl wordt gebruikt:
* bij de behandeling van infecties van de urinebuis of van het slijmvlies van de vagina, de zogenaamde “witte vloed” bij vrouwen (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis).
* bij de behandeling van Amoebiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (amoebe).
* bij de behandeling van Giardiasis. Dit is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bepaald ééncellig diertje (giardia).
* bij de behandeling van ernstige infecties die worden veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel.
* om bepaalde infecties die kunnen ontstaan bij en na een operatie, te voorkomen.
* bij de behandeling van een bepaalde vorm van ernstige tandvleesontsteking (angina van PlautVincent).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLAGYL GEBRUIKT

Gebruik Flagyl niet:
* Wanneer u allergisch bent voor metronidazol of voor één van de andere bestanddelen van Flagyl.
* Wanneer bij u een afwijkend bloedbeeld is vastgesteld. Dit wordt beoordeeld door uw arts.
* Wanneer u last heeft van een aandoening aan uw zenuwstelsel (neurologische aandoening).

Wees extra voorzichtig met Flagyl:
* Wanneer u alcoholhoudende drank gebruikt. U mag geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens en tot 48 uur na de behandeling met Flagyl.
* Wanneer u dit geneesmiddel langer dan 10 dagen gebruikt. Er kunnen veranderingen in uw erfelijk materiaal (DNA) optreden.
1
• Wanneer uw lever niet goed werkt, omdat metronidazol zich dan kan ophopen in uw lichaam (zie “Dosering bij een gestoorde werking van de lever” in rubriek 3).
* Gelijktijdig gebruik van Flagyl ovules en condooms of pessaria kan leiden tot het scheuren van het rubber. Daardoor kunnen deze voorbehoedsmiddelen minder betrouwbaar zijn.
* Als u allergisch bent voor andere, vergelijkbare geneesmiddelen (ketoconazol, miconazol, sulconazol). U kunt dan ook allergisch zijn voor Flagyl.
* Ga naar uw arts als u na de behandeling van de “witte vloed” nog klachten heeft. Het kan zijn dat u last heeft van een andere infectie (gonorroe).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden bij:
* Disulfiram, een middel tegen alcoholverslaving. U kunt last krijgen van psychotische reacties. Een psychose is een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is.
* Fenobarbital, gebruikt bij epilepsie. Fenobarbital kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.
* Fenytoïne, een middel voor hartklachten of epilepsie. Fenytoïne kan de werkzaamheid van Flagyl verminderen.
* Cimetidine, een middel tegen maagklachten. De bijwerkingen van Flagyl kunnen toenemen.
* Bepaalde middelen tegen bloedstolling (anticoagulantia van het cumarine type, zoals acenocoumarol). Flagyl kan de werking van deze middelen versterken.
* Geneesmiddelen die lithium bevatten. Flagyl kan het gehalte van lithium in het bloed verhogen, waardoor de nieren vergiftigd kunnen worden.
* Ciclosporine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt na orgaantransplantaties en bij bepaalde huidziekten. Flagyl kan het gehalte van deze stof in het bloed verhogen.
* Geneesmiddelen met als bestanddeel 5-fluorouracil (behandeling tegen kanker). Flagyl kan het gehalte van 5-fluorouracil in het bloed verhogen, waardoor 5-fluorouracil extra schadelijk kan zijn.
* Busulfan, dat wordt gebruikt bij kanker. Er is een grotere kans dat u last krijgt van ernstige bijwerkingen door busulfan.

Gebruik van Flagyl met voedsel en drank

U mag tijdens de behandeling en tot 48 uur na de behandeling met Flagyl geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Dit kan leiden tot bepaalde psychische stoornissen, die worden vermeld in rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Zwangerschap en borstvoeding

Als uw arts het noodzakelijk vindt, kunt u Flagyl gebruiken tijdens de zwangerschap.
Flagyl komt in de moedermelk terecht. U mag Flagyl eenmalig gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u voor langere tijd Flagyl moet gebruiken, moet u eerst met uw arts overleggen of u moet stoppen met het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metronidazol kan bijwerkingen zoals wazig zien en duizeligheid, veroorzaken. In dat geval is het niet verstandig een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Flagyl

De suspensie bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
De suspensie bevat methylhdroxybenzoaat en propylhydroxybenzoaat. Deze hulpstoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

3. HOE WORDT FLAGYL GEBRUIKT

* Uw arts zal bepalen hoeveel u moet gebruiken.
* Schud de suspensie voor gebruik.

Tenzij uw arts iets anders voorschrijft is het gebruik als volgt:
Bij giardiasis
Gedurende 3 dagen:
- Volwassenen en kinderen > 10 jaar: - 1 keer per dag 50 ml suspensie
- Kinderen 7-10 jaar: - 1 keer per dag 25 ml suspensie
- Kinderen 3-7 jaar: - 1 keer per dag 15 ml tot 20 ml suspensie
- Kinderen 1-3 jaar: - 1 keer per dag 12,5 ml suspensie

Bij volwassenen en kinderen > 10 jaar kunnen ook de volgende doseringen worden gebruikt: 3 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5 dagen, of 2 keer per dag 12,5 ml suspensie gedurende 7 tot 10 dagen.

Bij amoebiasis
Gedurende 5 tot 10 dagen:
- Volwassenen en kinderen > 10 jaar: - 3 keer per dag 10 ml tot 20 ml suspensie
- Kinderen 7-10 jaar: - 3 keer per dag 5 ml tot 10 ml suspensie
- Kinderen 3-7 jaar: - 4 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie
- Kinderen 1-3 jaar: - 3 keer per dag 2,5 ml tot 5 ml suspensie
U mag niet meer dan 60 ml suspensie per dag gebruiken.

Bij ernstige infecties
Gedurende 7 dagen, of langer als dat nodig is (dit zal uw arts bepalen):
- Volwassenen en kinderen > 12 jaar: - 3 keer per dag 18,75 ml suspensie, of
- 3 tot 4 keer per dag 12,5 ml suspensie

- Kinderen tot 12 jaar: De dosis wordt bepaald aan de hand van het gewicht van
het kind. De gebruikelijke dosis is:

- 1 keer per dag 20 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of
- 3 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.
- Baby’s jonger dan 8 weken: De dosis wordt bepaald aan de hand van het gewicht van het kind. De gebruikelijke dosis is:
- 1 keer per dag 15 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht, of
- 2 keer per dag 7,5 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht.

Bij trichomoniasis
Zowel u als uw partner moet worden behandeld:
- (Jong)volwassenen: - 3 keer per dag 5 ml suspensie gedurende 7 dagen, of
- 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5-7 dagen, of - 1 keer 50 ml suspensie (eenmalige dosis).

- Kinderen < 10 jaar: De dosis wordt bepaald aan de hand van het gewicht van het kind. De gebruikelijke dosis is:
- 2 tot 3 keer per dag 15 tot 30 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, of
- 1 keer 40 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht (eenmalige dosis).
Als u vrouw bent, kunt u ook Flagyl ovula gebruiken. Breng 1 keer per dag (’s avonds) 1 ovule diep in uw vagina in gedurende 10 dagen.

Bij Gardnerella vaginalis
Zowel u als uw partner moet behandeld worden:
- Volwassenen: - 2 keer per dag 25 ml suspensie gedurende 7 dagen
- Jongvolwassenen: - 2 keer per dag 10 ml suspensie gedurende 5-7 dagen, of
- 1 keer 50 ml suspensie (eenmalige dosis).

Bij operaties
- Volwassenen en kinderen > 12 jaar: - voor de operatie: 1 keer 25 ml suspensie en de volgende dag 3 keer 12,5 ml suspensie. Eventueel na
de operatie één dag 3 keer 12,5 ml suspensie.

- Kinderen < 12 jaar: De dosis wordt bepaald aan de hand van het gewicht van
het kind. De gebruikelijke dosis is één keer 20 tot 30 mg
metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.

Bij pasgeborenen kan de arts besluiten de dosis te verlagen tot één keer 10 mg metronidazol per kg lichaamsgewicht 2 tot 3 uur voor de ingreep.

Als uw lever niet goed werkt

Als uw lever niet goed werkt zal uw arts de dosis verlagen.
Als u merkt dat Flagyl te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Flagyl heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u te veel Flagyl heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Gebruik van teveel metronidazol kan leiden tot onder andere misselijkheid, braken en coördinatieproblemen, zoals dronkemansgang. Na gebruik van teveel metronidazol, worden vooral de symptomen behandeld. Er is geen specifiek tegengif voor overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Flagyl te gebruiken

Als u een keer een dosis Flagyl vergeet, kunt u deze alsnog nemen behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis. Volg dan gewoon het oude schema.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Flagyl bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:
* Zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 1.000.
* Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 persoon op 10.000.
* Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking optreedt.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden:
* Agranulocytose. Dit is een zeer ernstige bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond.
* Neutropenie. Dit is een bloedafwijking door een tekort aan witte bloedlichaampjes, waardoor u gevoeliger bent voor infecties.
* Tekort aan bloedplaatjes, waardoor u gevoeliger bent voor bloeduitstortingen.
* Voorbijgaande leukopenie. Dit is een bloedafwijking die zich uit in een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze afwijking verdwijnt weer als u stopt met het gebruik van Flagyl.


Zenuwstelselaandoeningen
Zeer zelden:
* Zeer zeldzame meldingen van encephalopathie (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld verwardheid en stuipen) en van cerebellair syndroom (een aandoening van de hersenen die zich kenmerkt door bijvoorbeeld coördinatieproblemen, spraakstoornissen, moeilijkheden met lopen, stuipen van de oogbol en trillen). Deze bijwerkingen kunnen herstellen na het staken van de behandeling.
Niet bekend:
* Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen.
* Een bepaalde vorm van hersenvliesontsteking, die meestal wordt veroorzaakt door een virus (aseptische meningitis).
* Zenuwaandoening of aanvallen die lijken op epilepsie (neuropathie).

Oogaandoeningen
Niet bekend:
* Stoornissen in het zien, zoals dubbelzien, bijziendheid, wazig zien, niet goed scherp kunnen zien of veranderingen in het zien van kleuren.
* Aandoening of ontsteking van de oogzenuw.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer zelden:
* Pseudomembraneuze colitis. Dit is een ernstige ontsteking van de dikke darm met als verschijnselen koorts en ernstige, aanhoudende of bloederige diarree.
Niet bekend:
* Maagdarmklachten zoals pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree.
* Ontsteking van het mondslijmvlies, beslagen tong.
* Smaakstoornissen, zoals een onaangename metaalsmaak.
* Ontsteking van de alvleesklier met als verschijnselen heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken.
* Gebrek aan eetlust (anorexia).

Nier- en urinewegaandoeningen
Niet bekend:
* Donkerverkleuring van uw urine.
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen Niet bekend:
* Spierpijn, gewrichtspijn.

Immuunsysteemaandoeningen
Zelden:
* Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie).
Niet bekend:
* Angioneurotisch oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld
de keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie).

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Niet bekend:
* Vluchtige huiduitslag bij sommige infectieziekten, jeuk, blozen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten).

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden:
* Abnormale uitslag van de leverfunctietest, leverontsteking gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).

Psychische stoornissen
Zeer zelden:
* Stoornissen in de controle over het handelen en gedrag (psychotische stoornissen). Niet bekend:
* Waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid, zwaarmoedige stemming.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Niet bekend:
* Koorts.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FLAGYL

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml
Bewaren beneden 25 °C. De fles in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Flagyl, 500 mg ovula
Bewaren beneden 25 °C Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Gebruik Flagyl niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of de fles (suspensie) na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Flagyl

Flagyl, 500 mg ovula:
* Het werkzame bestanddeel is metronidazol. Eén ovule bevat 500 mg metronidazol.
* Het andere bestanddeel is hard vet.

Flagyl, 200 mg/5 ml suspensie:
* Het werkzame bestanddeel is metronidazolbenzoaat. Eén milliliter suspensie bevat 40 mg metronidazol.

* De andere bestanddelen zijn natriumdiwaterstoffosfaat, methylhydroxybenzoaat, propylhydroxybenzoaat, alcohol 96%, sucrose, aluminium magnesium silicaat, citroenaroma, sinaasappelessence en gezuiverd water.

Hoe ziet Flagyl er uit en wat is de inhoud van de verpakking Flagyl, 500 mg ovula: 10 ovules in PVC/PE strips verpakt in een doos.

Flagyl, 200 mg/5 ml suspensie: suspensie, verpakt per 100 ml in een bruine fles met een verzegelde dop of een kindveilige dop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Fabrikant ovule
Haupt Pharma Livron S.A.S. F-26450 Livron, Frankrijk
Sanofi Winthrop Industrie F-31770 Colomiers, Frankrijk
Fabrikant suspensie
Sanofi-aventis Ltd.
Dagenham Essex RM 107 XS Verenigd Koninkrijk
Aventis Pharma (Waterford) Ltd. Waterford, Ierland
Sanofi Winthrop Industrie F-31770 Colomiers, Frankrijk

In het register ingeschreven onder:
RVG 00238 (Flagyl, ovula 500 mg).
RVG 10322 (Flagyl, suspensie 200 mg/5 ml)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012