Patiëntenbijsluiter Flixonase Neusspray

PATIËNTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Flixonase gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS FLIXONASE ?

Flixonase is een geneesmiddel in de vorm van een neusspray. Flixonase behoort tot een groep van geneesmiddelen die neuspreparaten met corticosteroïden heten. Neuspreparaten met corticosteroïden zorgen voor een sterke ontstekingremmende werking wanneer het lokaal op de neusslijmvliezen wordt toegediend.
Flixonase is een troebele vloeistof die zich in een flesje met vernevelaar bevindt. Op het etiket van het flesje staat de naam "Flixonase" vermeld. Het geneesmiddel moet in de neus worden toegediend. Door de schouders van de vernevelaar naar beneden te drukken, komt er een vaste hoeveelheid van het geneesmiddel als een fijne nevel in de neus terecht.

De werkzame stof in Flixonase heet fluticasonpropionaat. Elke verstuiving bevat 50 microgram (=0,00005 gram) fluticasonpropionaat. Flixonase bevat geen drijfgassen. Om bederf van de vloeistof tegen te gaan zijn conserveermiddelen (benzalkoniumchloride en fenylethylalcohol) toegevoegd. Verder bevat Flixonase de volgende hulpstoffen: microkristallijn cellulose en carboxymethylcellulose natrium, (Avicel RC591), dextrose (watervrij), Polysorbaat 80, verdund zoutzuur en gezuiverd water. Een verpakking Flixonase bevat 1 flesje met 150 of 200 doses. Niet alle doseringsgroottes worden op de markt gebracht.

Flixonase is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 14424.

In Nederland wordt Flixonase op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030- 6938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS FLIXONASE VOOR?

Uw arts heeft u Flixonase voorgeschreven om een neusaandoening zoals bijvoorbeeld hooikoorts of huisstofallergie te behandelen of te voorkomen.

WANNEER MAG U FLIXONASE NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van de Flixonase neusspray mag u deze neusspray niet (meer) gebruiken. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na toediening plotseling last krijgt van benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst, hartkloppingen, gezwollen oogleden of lippen, gezwollen gezicht en tong, huiduitslag of galbulten. Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Flixonase niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.
WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

• Als u corticosteroïden gebruikt in tabletvorm, mag u alleen na overleg met uw arts overschakelen op Flixonase. Dit dient geleidelijk te gebeuren, volgens voorschrift van uw arts. Stop nooit ineens met het oude geneesmiddel.

• Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig
gebruik van ritonavir (antiviraal middel gebruikt bij behandeling van HIV) omdat dit geneesmiddel de werking van Flixonase kan beïnvloeden.

Belangrijke informatie over bestanddelen van Flixonase:
Flixonase bevat het conserveermiddel benzalkoniumchloride, hetgeen aanleiding kan geven tot benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

FLIXONASE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Er zijn op dit moment niet voldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Flixonase tijdens zwangerschap of borstvoeding. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Flixonase (gaan) gebruiken, dient u eerst met uw arts te overleggen. Bij gebruik van Flixonase tijdens de zwangerschap en borstvoeding dienen de voordelen te worden afgewogen tegen de mogelijke risico's van Flixonase.

FLIXONASE EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over de invloed van Flixonase op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U FLIXONASE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.
• U dient Flixonase in combinatie met ritonavir (antiviraal middel gebruikt bij de behandeling van HIV) alleen te gebruiken na overleg met uw arts omdat ritonavir de werking van Flixonase kan versterken.
• U dient Flixonase in combinatie met ketoconazol (middel gebruikt bij
schimmel infecties) alleen te gebruiken na overleg met uw arts omdat ketoconazol de werking van Flixonase kan versterken.

HOEVEEL FLIXONASE MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Voor het beste effect is het nodig dat Flixonase regelmatig gebruikt wordt. Het kan echter drie tot vier dagen kan duren voordat de maximale verlichting van uw klachten bereikt wordt.

Het is belangrijk dat u vóór gebruik van Flixonase de instructie van de vernevelaar (z.o.z) doorleest. Uw arts heeft u verteld hoeveel Flixonase u moet toedienen en hoe vaak per dag. Wij raden u aan Flixonase 's morgens te gebruiken.

De gebruikelijke dosering voor Flixonase is als volgt:

VOLWASSENEN EN KINDEREN VAN 12 JAAR EN OUDER:

éénmaal daags 2 verstuivingen in ieder neusgat. Indien noodzakelijk kan men de dosis maximaal verhogen tot tweemaal daags 2 verstuivingen in ieder neusgat.

KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR:

éénmaal daags 1 verstuiving in ieder neusgat. Indien noodzakelijk kan men de dosis maximaal verhogen tot tweemaal daags 1 verstuiving in ieder neusgat.

KINDEREN JONGER DAN 4 JAAR:

Van kinderen onder de 4 jaar zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Flixonase.
Afhankelijk van het effect kan uw arts de dosering aanpassen. U mag de behandeling met Flixonase alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel Flixonase heeft gebruikt?

Als u meer Flixonase heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Flixonase te gebruiken?

Indien u een dosering bent vergeten, neemt u de volgende dosering volgens het voorgeschreven doseringschema van uw arts.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Flixonase bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen kunnen:
• zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
• vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
• soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
• zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
• zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties, bepaalde overgevoeligheidsreacties (anafylactische/anafylactoïde reacties), benauwdheid door kramp van spieren van de luchtwegen (bronchospasme), vochtophoping (oedeemvorming) in het gezicht of op de tong

Huid-en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: huiduitslag

Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: hoofdpijn, onaangename smaak, onaangename reuk (parosmie)
Parosmie en hoofdpijn zijn ook gemeld bij andere neussprays.

Oogaandoeningen:
Zeer zelden: verhoogde oogboldruk (glaucoom), stijgende intra-oculaire druk (oculaire hypertensie), grijze staar (cataract)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en ruimte in borstkas tussen beide longen (mediastinum) aandoeningen:
Zeer vaak: neusbloeding (epistaxis)
Vaak: droge neus, geïrriteerde neus, droge keel, geïrriteerde keel
Zeer zelden: perforaties van het neus (tussenschot) septum
Droogheid en irritatie van neus en keel, en epitaxis zijn ook gemeld bij andere neussprays. Perforaties van het neusseptum zijn gemeld na toediening van intranasale corticosteroïden.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U FLIXONASE HET BEST BEWAREN?

Flixonase bewaart u het best in de verpakking, niet boven 30°C en niet in de koelkast of vriezer. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op het etiket lezen na de tekst “EXP.:”. Gebruik Flixonase na die datum niet meer, maar breng het flesje in de verpakking terug naar uw apotheek. Ook na opening is
Flixonase houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT FLIXONASE?

Uw neusklachten ontstaan doordat u
gevoeliger bent voor bepaalde prikkels die neusklachten veroorzaken dan normaal het geval is. Prikkels kunnen bijvoorbeeld zijn: huidschilfers van huisdieren, huisstofmijt, pollen, schimmels, stof, vocht of koude lucht. Flixonase remt de reacties die uw neusklachten veroorzaken. Hierdoor bent u minder gevoelig voor de prikkels en kunnen klachten zoals jeuk, niezen en verstopping van de neus worden tegengegaan en voorkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is het belangrijk dat u Flixonase regelmatig gebruikt. Het effect van Flixonase is pas na enkele dagen merkbaar. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is. Het is belangrijk dat u Flixonase blijft gebruiken, ook als u geen klachten meer heeft.

PATIËNTENINSTRUCTIE

Verwijder de groene borgring onder de witte vleugels van de vernevelaar.

TOEDIENEN
1. Snuit uw neus.
2. Verwijder het groene stofkapje. Controleer of het neusstukje schoon is.
3. Leg uw wijs- en middelvinger op de witte vleugels van de vernevelaar. Ondersteun de onderkant van het flesje met uw duim.
Schud het flesje goed. Voor het eerste gebruik drukt u het pompje net zo lang totdat er een wolkje uit het neusstukje komt.
4. Houd uw hoofd iets voorover. Sluit met uw vinger één neusgat af en plaats het neusstukje voorzichtig in het andere neusgat.
Zorg ervoor dat het neusstukje naar de buitenkant van de neusholte is gericht.
5. Adem rustig door uw neus in en druk tegelijk de vleugels van de vernevelaar naar beneden. Adem daarna uit door uw mond. Herhaal deze handeling als uw arts 2 verstuivingen per neusgat heeft voorgeschreven. Richt de vernevelaar voor de 2e maal omhoog.
6. Herhaal de handelingen 4 en 5 voor uw andere neusgat.
7. Plaats het groene stofkapje weer op de vernevelaar.

SCHOONMAKEN Eenmaal per week schoonmaken is voldoende.
1. Verwijder het stofkapje. Druk voorzichtig de vleugels naar boven, zodat de vernevelaar loskomt.
2. Spoel de vernevelaar en stofkapje af met warm water en laat het drogen. Zet het geheel weer in elkaar.
3. Als de vernevelaar verstopt is moet het hele pompje worden losgeschroefd. Leg de vernevelaar en het pompje enkele minuten in warm water. Spoel ze af met koud water, laat drogen en zet geheel weer in elkaar.

Dit product wordt in de handel gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist, tel. 030-6938100.