FLUANXOL®

Algemene aanwijzingen voor een veilig geneesmiddelen gebruik

Lees deze bijsluiter zorgvuldig, ook als u dit geneesmiddel al langer gebruikt, de tekst kan in de loop van de tijd namelijk aangepast zijn.
Controleer of dit geneesmiddel voor u bestemd is door te kijken of de naam op het etiket uw naam is.
Controleer ook of de vorm (tabletten, capsules, zalf of vloeistof) en de toepassing van dit geneesmiddel kloppen met dat wat uw arts u voorschreef.
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Volg zijn aanwijzingen nauwkeurig op.
Zorg ervoor dat niemand anders dan u dit geneesmiddel gebruikt en dat kinderen er niet bij kunnen.
Bewaar geneesmiddelen in de originele verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel nooit na de uiterste gebruiksdatum; deze datum staat op de verpakking na "niet te gebruiken na".
Breng geneesmiddelen die u overhoudt terug naar de apotheek of naar uw arts.
Indien u meer informatie wilt kunt u dit vragen aan uw arts of uw apotheker.

Naam van het geneesmiddel
Fluanxol 0.5, dragees 0.5 mg
Fluanxol 1, dragees 1 mg
Fluanxol 5, dragees 5 mg

Wat is de samenstelling ?

De dragees bevatten flupentixoldihydrochloride, overeenkomend met resp. 0.5 , 1 en 5 mg (milligram) flupentixol.

De dragees bevatten bovendien aardappelzetmeel, lactose, talk, gelatine, magnesiumstearaat, sucrose, geel ijzeroxide (E 172), witte bijenwas en Carnauba was.

Hoe zien de verschillende vormen van Fluanxol er uit ?

Fluanxol 0,5
dragees zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn okergeel van kleur en hebben een diameter van 7 mm. De dragees hebben een gesuikerde omhulling. Fluanxol 0.5 dragees zijn verkrijgbaar in potjes met 100 dragees en in doordrukstrips EAV met 50 dragees per doosje.

Fluanxol 1
dragees zijn rond en aan beide zijden bol; ze zijn okergeel van kleur en hebben een diameter van 8 mm. De dragees hebben een gesuikerde omhulling. Fluanxol 1 dragees zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 500 dragees en in doordrukstrips EAV met 50 dragees per doosje.

Fluanxol 5
dragees zijn ovaal en aan beide zijden bol; ze zijn okergeel van kleur en hebben een formaat van 7,5 x 11 mm. De dragees hebben een gesuikerde omhulling. Fluanxol 5 dragees zijn verkrijgbaar in potjes met 100 en 500 dragees en in doordrukstrips EAV met 50 dragees per doosje.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Fluanxol ?

Fluanxol is een antipsychoticum.

Wie is de registratiehouder van Fluanxol ?
LUNDBECK B.V.
Hettenheuvelweg 37-39
1101 BM AMSTERDAM
020 - 6971901

Inschrijvingsnummers

De diverse vormen van Fluanxol zijn in het register ingeschreven onder de volgende nummers:

Fluanxol 0.5, dragees 0.5 mg RVG 05376
Fluanxol 1, dragees 1 mg RVG 05377
Fluanxol 5, dragees 5 mg RVG 05992

Waarvoor wordt Fluanxol gebruikt ?

Fluanxol is een antipsychoticum. Dat wil zeggen dat Fluanxol de verschijnselen van een psychose, zoals hallucinaties, waandenkbeelden, denkstoornissen, vijandigheid, agressie en wantrouwen tegengaat. Fluanxol kan daarom worden gebruikt bij de behandeling van psychosen en manie.

VOORDAT U FLUANXOL GAAT GEBRUIKEN

Wanneer mag Fluanxol niet worden gebruikt ?
U mag Fluanxol niet gebruiken als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel flupentixol.

Welke voorzorgen moeten bij gebruik van Fluanxol genomen worden ?

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Er bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid van het gebruik van Fluanxol tijdens zwangerschap en borstvoeding te beoordelen. Wij raden u aan Fluanxol tijdens de zwangerschap en borstvoeding alleen te gebruiken na overleg met uw arts. Indien u al Fluanxol gebruikt en vervolgens zwanger raakt, moet u dit wel aan uw arts bekend maken. We raden u aan géén borstvoeding te geven wanneer u Fluanxol gebruikt.

Fluanxol en het reactievermogen

Fluanxol kan uw reactievermogen verminderen.
Pas daarom op als u werkzaamheden moet verrichten waarvoor u goed moet kunnen reageren, bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van gevaarlijke apparaten en machines.

Wat zijn mogelijke wisselwerkingen van Fluanxol met andere (genees)middelen ?

Fluanxol versterkt de versuffende werking van andere geneesmiddelen zoals slaap en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en middelen tegen allergie. Ook de werking van alcohol wordt versterkt door Fluanxol. Het is daarom beter dat u geen alcohol gebruikt.

Gelijktijdig gebruik van Fluanxol en zgn. anticholinergica kan leiden tot een vorm van bewegingsstoornissen (zgn. tardieve dyskinesie). Anticholinergica zijn stoffen die een deel blokkeren van het (autonome) zenuwstelsel dat de inwendige mens reguleert. Zij worden ondermeer toegepast bij aandoeningen in het maagdarmkanaal, in de blaas, in de luchtwegen en als pleister bij reisziekte. Ook de bijwerkingen van deze anticholinergica kunnen door de combinatie met Fluanxol verergeren.

Wanneer u naast Fluanxol andere geneesmiddelen tegen psychose gebruikt is de kans op bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen (tardieve dyskinesie) groter. Fluanxol zal naar verwachting werking van sommige geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson blokkeren.

Fluanxol kan de werking van sommige geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen beïnvloeden.
Uw arts zal hier bij het voorschrijven rekening mee houden.

Sommige geneesmiddelen kunnen de afbraak van Fluanxol in het lichaam vertragen (geneesmiddelen tegen depressie) of versnellen (barbituraten en geneesmiddelen tegen epilepsie) dan wel de opname van Fluanxol uit het maagdarmkanaal verminderen (antacida welke tegen brandend maagzuur worden gebruikt).

Speciale waarschuwingen bij het gebruik van Fluanxol
Wanneer u al lijdt aan hart- en vaataandoeningen, leverziekte, verhoogde oogboldruk, plasproblemen, een vergrote prostaat, de ziekte van Parkinson of vallende ziekte (epilepsie) moet u extra aandacht besteden aan eventuele bijwerkingen en uw arts waarschuwen als die zich voordoen.

Bij verandering van de dosering of na stoppen na langdurig gebruik van Fluanxol kunnen bewegingsstoornissen verergeren of nog ontstaan. Wanneer u plotseling last krijgt van een gevoel van algemeen ziek zijn met hoge koorts en enorme stijfheid van de spieren moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen. Bij beschadiging van de hersenen is de kans op bijwerkingen groter.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN FLUANXOL:

Wat is de dosering van Fluanxol ?

De dosering Fluanxol is per persoon anders en ook afhankelijk van het soort en de ernst van de klachten en van het gewicht en de leeftijd van de patiënt. Uw arts bepaalt welke dosering voor u het beste is.
De meest voorkomende doseringen liggen tussen 5 en 20 mg per dag, maar ook hogere of lagere doseringen worden gebruikt.
Het kan eventueel 2-3 weken duren voordat een duidelijk effect te merken is.

Bij ouderen geldt als richtlijn:
Bij ouderen dient met een lagere dosering te worden begonnen en dient de dosering, indien nodig, langzaam te worden verhoogd.

Bij kinderen geldt als richtlijn:
Het gebruik van Fluanxol bij kinderen wordt niet geadviseerd.

Hoe moet u Fluanxol innemen ?

De dragees kunt u innemen met een glas water. U hoeft de dragees van tevoren niet te laten oplossen.

Hoe vaak moet u Fluanxol innemen ?

Uw arts bepaalt hoe vaak u Fluanxol moet innemen. Gewoonlijk is dit driemaal per dag.

Hoe lang moet u Fluanxol blijven gebruiken ?

U mag pas stoppen met Fluanxol te gebruiken als uw arts daartoe besluit.
Wanneer u eerder stopt met het innemen van Fluanxol is de kans groot dat de psychotische verschijnselen, zoals hallucinaties, waandenkbeelden en onrust, opnieuw gaan optreden.

Wat moet u doen als u meer Fluanxol hebt ingenomen dan is voorgeschreven ?

Wanneer u per ongeluk een dragee Fluanxol te veel hebt ingenomen kunnen bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen (bijvoorbeeld trillen of stijfheid) of slaperigheid ontstaan of verergeren. Wanneer u veel meer Fluanxol hebt ingenomen dan is voorgeschreven kunnen vervelende, en soms gevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals bewustzijnsdaling, lage bloeddruk en hartkloppingen. U dient in dat geval dan ook direct contact op te nemen met uw arts.

Wat moet u doen als u vergeten bent Fluanxol in te nemen ?

Wanneer u een keer vergeten bent Fluanxol in te nemen moet u de volgende keer dat u Fluanxol in moet nemen de normale dosis nemen en niet extra Fluanxol gebruiken.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van Fluanxol ?

Vooral na langdurig gebruik van Fluanxol kunnen er bij plotseling stoppen bewegingsstoornissen (zoals bewegingen met tong of kaak, of vreemde bewegingen met romp of ledematen) optreden, of kunnen bestaande bewegingingsstoornissen verergeren.
Bovendien kunnen eventueel ontwenningsverschijnselen optreden, zoals misselijkheid, braken, diarree en zweten.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van Fluanxol ?

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn: bewegingsstoornissen, (bijvoorbeeld trillen of stijfheid), duizeligheid (ook bij plotseling opstaan), stuipen, versnelde hartslag, wazig zien, droge mond, misselijkheid, braken, verstopping en problemen met plassen. Slaperigheid kan voorkomen, vooral bij hogere doseringen.
Tevens kan opwinding optreden, vooral bij bejaarden, en verergering van sombere stemmingen.
Menstruatiestoornissen (niet of onregelmatig ongesteld raken) of onverwachte productie van moedermelk kunnen voorkomen. Bij mannen kan de zin in vrijen verminderen of de zaadlozing verstoord worden. In zeldzame gevallen kan borstvorming optreden.
De ernst van deze bijwerkingen hangt af van de gevoeligheid van de patiënt en de dosering. Als een of meerdere van deze of andere bijwerkingen zich bij u voordoen en hinderlijk worden, moet u dit bespreken met uw arts.
Hij kan bepalen of de dosis aangepast moet worden of andere maatregelen nemen (bijvoorbeeld een middel geven om de bewegingsstoornissen te verminderen).

Wanneer u keelpijn en koorts krijgt en daarbij meer dan normaal vermoeid bent moet u eveneens contact opnemen met uw arts.

Hoe moet Fluanxol bewaard worden en hoe lang kan Fluanxol gebruikt worden ?

De dragees dienen niet boven 30?C te worden bewaard.
U mag dit geneesmiddel niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat na "Niet te gebruiken na".
Op de stripverpakking (EAV) van de dragees staat deze datum na "Exp" (expiratie).

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien
Januari 2000