BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Fludara oraal 10 mg, filmomhulde tablet
Fludara oraal

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter
1. WAT IS FLUDARA ORAAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUDARA ORAAL GEBRUIKT
3. HOE WORDT FLUDARA ORAAL GEBRUIKT
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U FLUDARA ORAAL
6. AANVULLENDE INFORMATIE

1. WAT IS FLUDARA ORAAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wat is Fludara oraal en hoe werkt het:
Fludara oraal is een geneesmiddel tegen kanker voor gebruik via de mond (oraal).
Alle cellen van het lichaam produceren nieuwe identieke cellen door zich te delen. Fludara oraal wordt opgenomen door de kankercellen en voorkomt dat zij zich delen.
Bij kanker van de witte bloedcellen (zoals bij chronische lymfatische leukemie) worden door het lichaam veel abnormale witte bloedcellen (lymfocyten) geproduceerd en in diverse gebieden in uw lichaam groeien de lymfeklieren. De abnormale witte bloedcellen kunnen hun ziektebestrijdende werk niet goed doen en kunnen mogelijk gezonde bloedcellen wegduwen. Hierdoor kunnen infecties, een verminderd aantal rode bloedcellen (anemie), bloeduitstortingen, ernstige bloedingen of zelfs orgaanfalen optreden.

Waarvoor wordt Fludara oraal gebruikt:
Fludara oraal wordt gebruikt voor de behandeling van B-cel chronische lymfatische leukemie (BCLL), bij patiënten bij wie de bloedcelproductie gezond genoeg is.
De eerste behandeling voor chronische lymfatische leukemie met Fludara oraal mag alleen worden gestart bij patiënten met een gevorderde ziekte met symptomen die bij de ziekte optreden of bij wie aanwijzingen zijn dat de ziekte toeneemt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUDARA ORAAL GEBRUIKT
Gebruik Fludara oraal niet:

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel van Fludara oraal of voor één van de andere bestanddelen (zie rubriek 6, ‘Aanvullende informatie’)
- als u borstvoeding geeft
- als u ernstige nierproblemen hebt
- als u door een bepaalde vorm van bloedarmoede (gedecompenseerde hemolytische anemie) een laag aantal rode bloedcellen heeft. Als dit het geval is, heeft uw arts u dit verteld.

* VERTEL HET UW ARTS, als u denkt dat één van bovenstaande punten op u van toepassing is.Wees extra voorzichtig met Fludara oraal:
- Als uw beenmerg niet goed werkt, of als u een slecht werkend of onderdrukt immuunsysteem hebt of een voorgeschiedenis van ernstige infecties.
* Uw arts kan beslissen u het geneesmiddel niet te geven of om voorzorgsmaatregelen te nemen.
- Als u zich zeer ziek voelt, als u ongebruikelijke bloeduitstortingen opmerkt, na een verwonding meer bloedt dan gewoonlijk of als u veel infecties oploopt.
* Vertel het uw arts als één van bovenstaande punten op u van toepassing is vóór met uw behandeling wordt begonnen.
- Als uw urine tijdens de behandeling een rode of bruinachtige kleur krijgt, of als u uitslag of blaren of blaasjes op uw huid krijgt.
* Vertel dit onmiddellijk aan uw arts.
Dit kunnen aanwijzingen zijn dat u een verminderd aantal rode bloedcellen heeft, wat veroorzaakt kan worden door de ziekte zelf, of door de behandeling. Het kan tot een jaar duren, ongeacht of u eerder met Fludara oraal bent behandeld. Het kan tijdens de behandeling ook gebeuren dat uw immuunsysteem andere delen van uw lichaam aanvalt, of uw rode bloedcellen (dit heet een ‘auto-immuunziekte’).
Dit kunnen levensbedreigende aandoeningen zijn.
Als dit gebeurt, zal uw arts stoppen met de behandeling en kunt u andere medicatie krijgen zoals een bloedtransfusie met bestraald bloed (zie hieronder) en adrenocorticoïden.

Tijdens de behandeling met Fludara oraal worden regelmatig bloedtesten afgenomen en wordt u nauwkeurig bewaakt

- Als u ongewone symptomen van het zenuwstelsel zoals een verstoord zicht bemerkt.
* Vertel dit aan uw arts.

Het is onbekend wat de effecten van Fludara oraal op het centraal zenuwstelsel zijn als het langdurig wordt gebruikt. Echter, patiënten die met de aanbevolen dosis zijn behandeld gedurende tot 26 kuren, konden de behandeling verdragen. Bij patiënten die doses kregen die vier maal zo hoog waren als de aanbevolen dosis zijn blindheid, coma en dood gerapporteerd. Sommige van deze symptomen traden ongeveer 60 of meer dagen vertraagd op na beëindiging van de behandeling.
- Als u pijn in uw zij, bloed in uw urine of een verminderde hoeveelheid urine bemerkt.
* Vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Als uw ziekte heel ernstig is, is uw lichaam mogelijk niet in staat om alle
afvalproducten uit de cellen die door Fludara oraal zijn vernietigd af te voeren. Dit heet ‘tumorlysesyndroom’ en kan nierfalen en hartproblemen veroorzaken vanaf de eerste week van de behandeling. Uw arts is hiervan op de hoogte en geeft u mogelijk andere geneesmiddelen om dit te voorkomen.
- Als er stamcellen moeten worden afgenomen en u met Fludara oraal wordt behandeld (of bent behandeld).
* Vertel dit dan aan uw arts.

- Als u een bloedtransfusie nodig hebt en u met Fludara oraal wordt behandeld (of bent behandeld).
* Vertel dit dan aan uw arts.

Als u een bloedtransfusie nodig heeft, zal uw arts ervoor zorgen dat u alleen bestraald bloed krijgt. Er zijn ernstige complicaties en zelfs overlijden geweest als onbestraald bloed werd gegeven.
- Als u enige verandering aan uw huid bemerkt zowel tijdens uw behandeling als nadat uw behandeling is beëindigd.
* Vertel dit dan aan uw arts.

Als u huidkanker hebt of hebt gehad, dan kan dit tijdens of na behandeling met Fludara oraal erger worden of weer ontstaan. Het is mogelijk dat u huidkanker krijgt tijdens of na de behandeling met Fludara oraal.

Waar u ook rekening mee moet houden, als u met Fludara oraal wordt behandeld:
Vruchtbare mannen en vrouwen moeten tijdens de behandeling en gedurende minimaal 6 maanden daarna effectieve anticonceptie gebruiken. Het kan niet worden uitgesloten dat Fludara oraal schade bij een ongeboren baby kan veroorzaken. Uw arts zal een zorgvuldige afweging maken of de voordelen van behandelen opwegen tegen de mogelijke risico’s voor een ongeboren kind en zal u, als u zwanger bent, alleen met Fludara oraal behandelen als dit strikt noodzakelijk is.
Als u borstvoeding geeft of overweegt dit te gaan doen, moet u stoppen met borstvoeding geven voor u begint met de behandeling met Fludara oraal en u mag niet beginnen met borstvoeding zolang u met Fludara oraal wordt behandeld.
Als u een vaccinatie nodig hebt, bespreek dit dan met uw arts, omdat vaccinaties met een levend vaccin tijdens en na behandeling met Fludara oraal moeten worden vermeden.
Als u nierproblemen hebt of als u ouder bent dan 70 jaar, dan wordt er regelmatig bloed- en/of laboratoriumonderzoek verricht om uw nierfunctie te controleren. Als u ernstige nierproblemen heeft, zult u dit geneesmiddel helemaal niet krijgen. (Zie ook rubriek 2, ‘Gebruik Fludara oraal niet’ en rubriek 3, ‘Hoe wordt Fludara oraal gebruikt’).
Fludara oraal kan aanleiding geven tot meer overgeven en misselijkheid dan Fludara die intraveneus (via een ader) wordt toegediend. Als dit een probleem is, zal uw arts overwegen over te schakelen naar intraveneus (via de ader) toegediende Fludara.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen:

Vertel het uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk dat u uw arts vertelt als u het volgende gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt:
* Pentostatine (deoxycoformycine), wat ook gebruikt wordt om B-cellen te behandelen. Deze twee geneesmiddelen samen gebruiken kan tot ernstige longproblemen leiden.
* Dipyridamol, wat wordt gebruikt om overmatige bloedstolling tegen te gaan, en andere gelijksoortige geneesmiddelen. Zij kunnen mogelijk de effectiviteit van de behandeling met Fludara oraal verminderen.
* Cytarabine (Ara-C) wat gebruikt wordt om chronische lymfatische leukemie te behandelen. Als Fludara oraal wordt gecombineerd met cytarabine kan de concentratie van Fludara oraal in de leukemische cellen verhoogd worden. Het is echter niet aangetoond dat de totale concentraties in het bloed en de verwijdering van Fludara oraal uit het lichaam veranderde.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Oudere patiënten en Fludara oraal:
Ouderen boven de 70 jaar zullen regelmatig bloed- en/of laboratorium
onderzoek ondergaan om de nierfunctie te controleren (zie rubriek 3, ‘Hoe wordt Fludara oraal gebruikt’).
Ouderen boven de 75 jaar zullen zeer nauwkeurig geobserveerd worden

Kinderen:
De veiligheid en werkzaamheid van Fludara oraal bij kinderen zijn niet vastgesteld. Daarom is Fludara oraal niet aangewezen voor gebruik bij kinderen.

Zwangerschap en Borstvoeding:

Zwangerschap:
Fludara oraal mag niet aan zwangere vrouwen worden gegeven omdat dierstudies en zeer beperkte ervaring bij mensen een mogelijk risico op aangeboren afwijkingen en op miskramen of vroeggeboorte laten zien.
* Indien u zwanger bent of denkt dat u dit misschien bent, meld dit dan direct aan uw arts.
* Als u een vrouw bent die mogelijk zwanger zou kunnen raken, voorkom dan dat u zwanger wordt door het gebruik van een effectieve methode van anticonceptie tijdens de behandeling en gedurende minimaal 6 maanden na de behandeling (zie rubriek 2, ‘Wat u moet weten voordat u Fludara oraal krijgt toegediend’).
* Mannen die Fludara oraal hebben gekregen en die vader kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken gedurende de behandeling en tot ten minste 6 maanden na beëindiging van de behandeling.
Uw arts zal zorgvuldig afwegen of de mogelijke voordelen van de behandeling met Fludara oraal opwegen tegen de mogelijke risico’s voor het ongeboren kind en, als u zwanger bent, Fludara oraal alleen voorschrijven als dit strikt noodzakelijk is.

Borstvoeding:
U mag geen borstvoeding geven en er ook niet mee beginnen tijdens de behandeling met Fludara oraal omdat dit geneesmiddel de normale groei en ontwikkeling van uw kind kan beïnvloeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Sommige mensen kunnen last krijgen van vermoeidheid, gevoel van zwakte, gezichtsstoornissen, een onrustig gevoel of epileptische aanvallen tijdens de behandeling met Fludara oraal. Probeer geen auto te rijden of machines te gebruiken, tot u zeker bent dat u geen last heeft van de behandeling.

3. HOE WORDT FLUDARA ORAAL GEBRUIKT

Neem Fludara oraal altijd precies zoals uw arts u heeft verteld. Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker bent.

Hoe wordt Fludara oraal gebruikt:
Slik de tablet in zijn geheel in met water. De tabletten niet kauwen of breken. U kunt Fludara oraal innemen op een lege maag of samen met wat eten.

Hoeveel Fludara oraal wordt er gegeven:
De dosis die u krijgt is afhankelijk van uw lichaamsoppervlak. Dit wordt gemeten in vierkante meters (m2), en wordt door uw arts berekend aan de hand van uw lengte en gewicht.

De aanbevolen dosis is 40 mg fludara oraal per vierkante meter lichaamsoppervlak, éénmaal per dag. De gebruikelijke dosis is 3 tot 10 tabletten, eenmaal daags. Het exacte aantal in te nemen tabletten zal precies door uw arts worden berekend.

Hoe lang wordt Fludara oraal gegeven:
Neem de dosis die door uw arts is berekend gedurende 5 achtereenvolgende dagen eens per dag.
Deze 5-daagse kuur wordt elke 28 dagen herhaald totdat uw arts besluit dat het best haalbare effect is bereikt (meestal na zes kuren).
De duur van de behandeling is afhankelijk van hoe succesvol uw behandeling is en hoe goed u Fludara oraal verdraagt. De herhaalde kuur kan worden uitgesteld als de bijwerkingen een probleem vormen.

Na elke kuurcyclus wordt uw bloed onderzocht. Uw individuele dosis zal zorgvuldig bijgesteld worden naar aanleiding van het aantal rode bloedcellen en uw reactie op de therapie. Als het aantal bloedcellen te laag is, kan uw volgende kuurcyclus met twee weken worden uitgesteld of kan de dosis worden verlaagd. De dosering kan worden verlaagd als de bijwerkingen een probleem vormen.

Als u bent behandeld met twee kuren en u reageerde niet op de behandeling, maar u heeft ook slechts weinig symptomen van verminderde aanmaak van bloedcellen, kan uw arts besluiten uw dosis te verhogen.

Als u nierproblemen heeft, of als u ouder bent dan 70, zult u regelmatig tests ondergaan om uw nierfunctie te controleren. Als uw nieren niet goed werken kunt u een lagere dosis van dit geneesmiddel krijgen. Als uw nierenfunctie ernstig is verminderd zult u dit geneesmiddel helemaal niet krijgen (zie ook ’Gebruik Fludara oraal niet’).

Als meer Fludara oraal heeft ingenomen dan zou mogen:

Waarschuw onmiddellijk uw arts als u teveel Fludara oraal tabletten heeft ingenomen. Hoge doseringen kunnen leiden tot ernstig verlaagde aantallen bloedcellen.
Bij intraveneus toegediende Fludara is gemeld dat overdoseringen kunnen leiden tot blindheid (enige tijd na de behandeling), coma en zelfs de dood.

Als u een dosis Fludara oraal heeft overgeslagen:

Overleg zo spoedig mogelijk met uw arts als u denkt dat u een dosis hebt overgeslagen of als u heeft overgegeven na inname van een tablet.
Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als de behandeling met Fludara oraal vroegtijdig wordt gestaakt:

Stop niet met de behandeling van Fludara oraal zonder advies van uw arts
Uw arts kan samen met u beslissen om de behandeling met Fludara oraal te stoppen als de bijwerkingen te ernstig worden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, stel deze dan aan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Fludara oraal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Als u er niet zeker van bent wat de bijwerkingen hieronder zijn, vraag uw arts dan dit aan u uit te leggen.

Als gevolg van ernstige bijwerkingen is zelfs de dood gemeld.

- Als u moeilijkheden hebt met ademhalen, als u hoest of als u pijn hebt op de borst met of zonder koorts. Deze symptomen kunnen tekenen zijn van een infectie van de longen.

* Als u ongewone bloeduitstortingen bemerkt, als u meer bloedt dan normaal na een verwonding of als u veel infecties oploopt. Dit kan worden veroorzaakt door een verminderd aantal bloedcellen. Dit kan ook leiden tot een verhoogd risico op (ernstige) infecties, die worden veroorzaakt door organismen die normaal in gezonde personen geen ziekte veroorzaken (opportunistische infecties), waaronder een late reactivatie van virussen, zoals bijvoorbeeld herpes zoster (gordelroos).

* Als u pijn in uw zij, bloed in uw urine heeft of minder urine produceert. Deze kunnen wijzen op tumorlyse syndroom (zie rubriek 2, ’Wees extra voorzichtig met Fludara oraal’).

* Als u een huid- en/of slijmvliesreactie met roodheid, ontsteking, blaarvorming en afbraak van weefsel bemerkt. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie (Lyell’s syndroom, Stevens-Johnson syndroom).

* Als u palpitaties heeft (als u zich plotseling bewust wordt van uw hartslag) of als u pijn op de borst heeft. Deze kunnen wijzen op hartproblemen.
( Vertel het uw arts direct als u één of meer van deze bijwerkingen opmerkt.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen, gesorteerd op hoe vaak ze voorkomen.

De zelden optredende bijwerkingen (minder dan 1 bij elke 1.000 patiënten) zijn voornamelijk vastgesteld tijdens post-marketing ervaring.

* Zeer vaak betekent dat 1 of meer per elke 10 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
* Infecties (soms ernstig);
* Infecties vanwege een onderdrukt immuunsysteem (opportunistische infecties);
* Infectie van de longen (pneumonie) met mogelijke verschijnselen zoals moeite met ademhalen en/of hoesten met of zonder koorts;
* Afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) met de mogelijkheid op bloeduitstortingen en bloedingen;
* Afname van het aantal witte bloedcellen (neutropenie);
* Afname van het aantal rode bloedcellen (anemie);
* Hoesten;
* Braken, diarree, misselijkheid (nausea);
* Koorts;
* Vermoeidheid (fatigue);
* Zwakte.

* Vaak betekent dat tussen 1 en 10 per elke 100 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Andere bloedgerelateerde kankersoorten (myelodysplastisch syndroom, acute myeloide leukemie). De meeste patiënten met deze aandoeningen werden eerder, tegelijkertijd of later behandeld met andere kankergeneesmiddelen (alkylerende agentia, topoisomerase remmers) of bestralingstherapie.
- Beenmergdepressie (myelosuppressie);
- Ernstige afname van de eetlust leidend tot gewichtsverlies (anorexie);
- Verdoofd gevoel of zwakte in de ledematen (perifere neuropathie);
- Verstoord zicht;
- Ontsteking van de binnenkant van de mond (stomatitis);
- Huiduitslag;
- Zwelling door buitensporig vasthouden van vocht (oedeem);
- Ontsteking van het slijmvlies van het spijsverteringskanaal van de mond tot aan de anus (mucositis);
- Koude rillingen;
- Algemeen niet lekker voelen.

* Soms betekent dat tussen 1 en 10 per elke 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Auto-immuunziekte (zie rubriek 2, ‘Wees extra voorzichtig met Fludara oraal’);
- Tumorlysesyndroom (zie rubriek 2, ‘Wees extra voorzichtig met Fludara oraal’); - Verwardheid;
- Schadelijk voor de longen: littekenvorming in de longen (pulmonaire fibrose) ontsteking van de longen (pneumonitis), kortademigheid (dyspnoe);
- Bloedingen in de maag of darmen;
- Abnormale concentraties van de enzymen van de lever of de alvleesklier.

* Zelden betekent dat minder dan 1 per elke 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Verstoringen in het lymfesysteem door een virale infectie (EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve stoornis);
- Coma;
- Epileptische aanvallen;
- Onrustig gevoel (agitatie);
- Blindheid;
- Ontsteking of schade aan de zenuw van de ogen (optische neuritis, optische neuropathie);
- Verminderde pompkracht van het hart (hartfalen);
- Onregelmatige hartslag (aritmie);
- Huidkanker;
- Huid- en/of slijmvliesreacties met roodheid, ontsteking, blaarvorming en weefselafbraak (Lyell’s syndroom, Stevens-Johnson syndroom);
— Ontsteking van de blaas, wat pijn bij het urineren kan veroorzaken en kan leiden tot bloed in de urine (hemorrhagische cystitis).

Als één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FLUDARA ORAAL

Houd Fludara oraal buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Fludara oraal niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Fludara oraal is een cytotoxisch geneesmiddel. Het dient te allen tijde te worden bewaard in de originele, kindveilige verpakking.
Voor dit geneesmiddel zijn geen andere bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de bewaring nodig.
Geneesmiddelen mogen niet worden weggegooid met het afvalwater of het huishoudelijk afval.
Retourneer ongebruikte of afval tabletten naar uw arts of apotheker. Zij zullen ervoor zorg dragen, dat Fludara oraal wordt weggegooid op de wijze die bij u gelden voor cytotoxische geneesmiddelen.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fludara oraal:
- De werkzame stof is fludarabinefosfaat.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
- in de tabletkern: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, watervrije colloïdale silica, croscarmel lose natriu m, magnesiumstearaat.
- in het tabletomhulsel: hypromel lose, talc, titan iumdioxide (E171), ijzeroxide pigment (geel (E172)), ijzeroxide pigment (rood (E172))
Elke filmomhulde tablet Fludara oraal bevat 10 mg fludarabinefosfaat. De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 5 tabletten per strip.
De blisters zijn gemaakt van polyamide/polypropyleen thermisch vervormbaar folie met een afsluitfolie van aluminium. De blisters worden verpakt in een tablettenhouder van polyethyleen met een kindveilige schroefdop van polypropyleen.

Hoe ziet Fludara oraal eruit en wat is de inhoud van de verpakking:

Fludara oraal zijn zalmroze, capsulevormige tabletten, gemarkeerd met ‘LN’ in een regelmatige zeshoek aan één zijde.
Fludara oraal is verkrijgbaar in verpakkingen met
- 15 tabletten in 3 blisters in een kindveilige fles
- 20 tabletten in 4 blisters in een kindveilige fles

Registratiehouder en fabrikant: Registratiehouder:
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V., Divisie Bayer Schering Pharma, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel.: 0297 280 666

Fabrikant:
Bayer Schering Pharma AG D-13353 Berlijn, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 33456

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2009.

DE VOLGENDE INFORMATIE IS ALLEEN BESTEMD VOOR ARTSEN OF ANDERE BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG:

Instructies voor het gebruik, het verwerken en het verwijderen van Fludara oraal: Fludara oraal dient niet te worden verwerkt door zwanger personeel.
Bij het verwerken dienen de procedures in overeenstemming met de lokale eisen voor cytotoxische geneesmiddelen te worden gevolgd.

Elk ongebruikt of afval materiaal dient te worden verwijderd in overeenstemming met lokale eisen (zie ook rubriek 5, ‘Hoe bewaart u Fludara oraal’).