BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Fludara, poeder voor oplossing voor injectie of infusie 50 mg/flacon
Fludara

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter staat vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter

1.WAT IS FLUDARA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
2.WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUDARA KRIJGT TOEGEDIEND  
3.HOE WORDT FLUDARA GEBRUIKT 
4.MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
5.HOE BEWAART U FLUDARA 
6.AANVULLENDE INFORMATIE 

1.WAT IS FLUDARA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wat is Fludara en hoe werkt het:

Fludara is een geneesmiddel tegen kanker voor intraveneuze injectie of infusie.
Alle cellen van het lichaam produceren nieuwe identieke cellen door zich te delen. Fludara wordt opgenomen door de kankercellen en voorkomt dat zij zich delen.

Bij kanker van de witte bloedcellen (zoals bij chronische lymfatische leukemie) worden door het lichaam veel abnormale witte bloedcellen ( lymfocyten ) geproduceerd en beginnen de lymfeknopen op verschillende plaatsen in uw lichaam te groeien. De abnormale witte bloedcellen kunnen hun ziektebestrijdende werk niet goed doen en kunnen mogelijk gezonde bloedcellen wegduwen. Als gevolg hiervan kunnen infecties, een verminderd aantal rode bloedcellen (anemie), bloeduitstortingen, ernstige bloedingen of kan zelfs orgaanfalen optreden.

Waarvoor wordt Fludara gebruikt:
Fludara wordt gebruikt voor de behandeling van B-cel chronische lymfatische leukemie (B- CLL), bij patiënten bij wie de bloedcelproductie gezond genoeg is.
De eerste behandeling voor chronische lymfatische leukemie met Fludara mag alleen worden gestart bij patiënten met een gevorderde ziekte met symptomen die bij de ziekte optreden of bij wie aanwijzingen zijn dat de ziekte toeneemt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUDARA KRIJGT TOEGEDIEND

Gebruik Fludara niet:
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor Fludarabine fosfaat of voor één van de andere bestanddelen van Fludara (zie rubriek 6, Aanvullende informatie)
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft
- als u ernstige nierproblemen hebt
- als u door een bepaalde vorm van bloedarmoede (gedecompenseerde hemolytische anemie) een laag aantal rode bloedcellen heeft. Uw arts zal het u hebben verteld als dit bij u het geval is.

VERTEL HET UW ARTS, als u denkt dat een van bovenstaande op u van toepassing is.


Wees extra voorzichtig met Fludara:
- Als uw beenmerg niet goed werkt, of als u een slecht werkend of onderdrukt immuunsysteem hebt of een voorgeschiedenis met ernstige infecties.

Uw arts kan beslissen u het geneesmiddel niet te geven, of om voorzorgsmaatregelen te nemen.
- Als u zich zeer ziek voelt, als u ongewone bloeduitstortingen opmerkt, na een verwonding meer bloedt dan gewoonlijk of als het er op lijkt dat u vaak een infectie oploopt.

Vertel het uw arts als een van bovenstaande op u van toepassing is voordat met uw behandeling wordt begonnen.

- Als uw urine tijdens de behandeling een rode of bruinachtige kleur krijgt, of als u uitslag of blaren of blaasjes op uw huid krijgt,

Vertel dit onmiddellijk aan uw arts

Dit kunnen aanwijzingen zijn dat u een verminderd aantal rode bloedcellen heeft, wat veroorzaakt kan worden door de ziekte zelf, of door de behandeling. Het kan tot een jaar duren, ongeacht of u eerder met Fludara bent behandeld. Het kan tijdens de behandeling ook gebeuren dat uw immuunsysteem andere delen van uw lichaam, of uw rode bloedcellen aanvalt (dit heet een “auto-immuunziekte”).
Dit kunnen levensbedreigende aandoeningen zijn.

Als dit gebeurt, zal uw arts stoppen met de behandeling en kunt u andere medicatie krijgen zoals een bloedtransfusie met bestraald bloed (zie hieronder) en adrenocorticoïden.
Tijdens de behandeling met Fludara worden regelmatig bloedtesten afgenomen en wordt u nauwkeurig gecontroleerd.
- Als u ongewone symptomen van het zenuwstelsel zoals een verstoord zicht bemerkt,

Vertel dit aan uw arts

Het is onbekend wat de effecten van Fludara op het centraal zenuwstelsel zijn als het langdurig wordt gebruikt. Echter, patiënten die met de aanbevolen dosis zijn behandeld gedurende tot 26 kuren, konden de behandeling verdragen. Bij patiënten die doses kregen die vier keer groter waren dan de aanbevolen dosis zijn blindheid, coma en dood gerapporteerd. Sommige van deze symptomen traden later op, ongeveer 60 of meer dagen na beëindiging van de behandeling.
- Als u pijn in uw zij, bloed in uw urine of een verminderde hoeveelheid urine bemerkt,

Vertel dit onmiddellijk aan uw arts

Als uw ziekte heel ernstig is, is uw lichaam mogelijk niet in staat om alle afvalproducten van de cellen die door Fludara zijn vernietigd, af te voeren. Dit heet “tumorlyse syndroom” en kan nierfalen en hartproblemen veroorzaken vanaf de eerste week van de behandeling. Uw arts is hiervan op de hoogte en geeft u mogelijk andere geneesmiddelen om dit te voorkomen.
Als er stamcellen moeten worden afgenomen en u met Fludara wordt behandeld (of bent behandeld),

vertel dit dan aan uw arts.

Als u een bloedtransfusie nodig hebt en u met Fludara wordt behandeld (of bent behandeld),

vertel dit dan aan uw arts.
Als u een bloedtransfusie nodig heeft, zal uw arts ervoor zorgen dat u alleen bestraald bloed krijgt. Er zijn ernstige complicaties en zelfs sterfgevallen geweest na transfusie met onbestraald bloed.

- Als u enige verandering aan uw huid bemerkt zowel tijdens uw behandeling als nadat uw behandeling is beëindigd,

vertel dit dan aan uw arts.

Als u huidkanker hebt of hebt gehad, dan kan dit tijdens of na behandeling met Fludara erger worden of terugkomen.. Het is mogelijk dat u huidkanker krijgt tijdens of na de behandeling met Fludara.

Waar u ook rekening mee moet houden, als u met Fludara wordt behandeld:
Vruchtbare mannen en vrouwen moeten anticonceptie tijdens de behandeling en gedurende minimaal 6 maanden daarna gebruiken. Het kan niet worden uitgesloten dat Fludara schade bij een ongeboren baby veroorzaakt.
Als u een vaccinatie nodig hebt, bespreek dit dan met uw arts, omdat vaccinaties met een levend vaccin tijdens en na behandeling met Fludara moeten worden vermeden.
Als u nierproblemen hebt of als u ouder bent dan 70 jaar, dan wordt er regelmatig bloed- en/of laboratoriumonderzoek verricht om uw nierfunctie te controleren. Als u ernstige nierproblemen heeft, zult u dit geneesmiddel helemaal niet krijgen. (Zie ook rubriek 2 ‘Gebruik Fludara niet’ en rubriek 3. Hoe wordt Fludara gebruikt).

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen:

Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk dat u uw arts vertelt als u het volgende gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt:
• pentostatine (deoxycoformycine), wat ook gebruikt wordt om B-cellen te behandelen. Deze twee geneesmiddelen samen gebruiken kan tot ernstige longproblemen leiden.
• Dipyridamol, wat wordt gebruikt om overmatige bloedstolling tegen te gaan, en andere gelijksoortige geneesmiddelen. Zij kunnen mogelijk de effectiviteit van de behandeling met Fludara verminderen.
• Cytarabine (Ara-C) wat gebruikt wordt om chronische lymfatische leukemie te behandelen. Als Fludara wordt gecombineerd met cytarabine kan de concentratie van Fludara in de leukemische cellen verhoogd worden. Het is echter niet aangetoond dat de totale concentraties in het bloed en de verwijdering van Fludara uit het lichaam veranderde.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel toegediend gaat krijgen.

Oudere patiënten en Fludara:
Ouderen boven de 70 jaar, zullen regelmatig bloed- en/of laboratoriumonderzoek ondergaan om de nierfunctie te controleren (zie rubriek 3. Hoe wordt Fludara gebruikt).

Ouderen boven de 75 jaar, zullen zeer nauwkeurig geobserveerd worden

Kinderen:
De veiligheid en effectiviteit van Fludara bij kinderen is niet vastgesteld. Daarom is Fludara niet aangewezen voor gebruik bij kinderen.

Zwangerschap en Borstvoeding:

Fludara mag niet aan u worden gegeven als u zwanger bent omdat Fludara uw ongeboren kind kan beschadigen.
• Indien u zwanger bent of denkt dat u dit misschien bent, meld dit dan direct aan uw arts.
• Als u een vrouw bent die mogelijk nog vruchtbaar is, voorkom dan dat u
zwanger wordt door het gebruik van een effectieve anticonceptie tijdens de
behandeling en gedurende minimaal 6 maanden na de behandeling (zie rubriek
2, “Wat u moet weten voordat u Fludara krijgt toegediend”)..
Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met dit geneesmiddel. Het is niet bekend of Fludara wordt uitgescheiden in de moedermelk van vrouwen die met dit geneesmiddel worden behandeld. Bij dieronderzoek werd Fludara echter in de moedermelk aangetroffen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Sommige mensen kunnen last krijgen van epileptische aanvallen, verwardheid of een onrustig gevoel, kunnen zich misschien moe of zwak voelen of hebben last van stoornissen in het zichtvermogen tijdens de behandeling met Fludarabinefosfaat. Probeer geen auto te rijden of machines te gebruiken, tot u zeker bent dat u geen last heeft van de behandeling.

3. HOE WORDT FLUDARA GEBRUIKT

Fludara dient te worden toegediend onder toezicht van een bevoegd arts die ervaring heeft met het behandelen van kanker.

• Voor informatie over de bereiding van de opgeloste of verdunde oplossing, zie rubriek 6. Aanvullende informatie/informatie voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Hoe wordt Fludara toegediend:

Fludara wordt, in de vorm van een oplossing, gegeven als een injectie of – meestal – als een infusie.
Een infusie betekent dat het geneesmiddel via een infuus in een ader, rechtstreeks in de bloedbaan wordt gebracht. Eén infusie duurt ongeveer 30 minuten.

Uw arts zorgt ervoor dat Fludara niet naast de ader wordt toegediend (paraveneus). Als dit wel gebeurt, zijn hierdoor echter geen ernstige lokale bijwerkingen gemeld.

Hoeveel Fludara wordt er toegediend:

De dosis die u krijgt is afhankelijk van uw lichaamsoppervlak. Dit wordt gemeten in vierkante meters (m2), en wordt door uw arts berekend aan de hand van uw lengte en gewicht.

De aanbevolen dosis is 25 mg Fludara per vierkante meter lichaamsoppervlak.

Hoe lang wordt Fludara gegeven:
De dosis krijgt u op 5 achtereenvolgende dagen eens per dag toegediend.
Deze 5-daagse behandelkuur wordt elke 28 dagen herhaald totdat uw arts besluit dat het best haalbare effect is bereikt (meestal na zes kuren).
De duur van de behandeling is afhankelijk van hoe succesvol uw behandeling is en hoe goed u Fludara verdraagt. De herhaalde kuur kan worden uitgesteld als de bijwerkingen een probleem vormen.

U zult regelmatig bloedtesten ondergaan tijdens de duur van de behandeling. Uw individuele dosis zal zorgvuldig bijgesteld worden naar aanleiding van het aantal bloedcellen en uw reactie op de therapie.
De dosering kan worden verlaagd als de bijwerkingen een probleem vormen.
Als u nierproblemen heeft, of als u ouder bent dan 70, zult u regelmatig tests ondergaan om uw nierfunctie te controleren. Als uw nieren niet goed werken kunt u een lagere dosis van dit geneesmiddel krijgen. Als uw nierenfunctie ernstig is verminderd zult u dit geneesmiddel helemaal niet krijgen (zie ook “Gebruik Fludara niet”).

Als een Fludara-oplossing per ongeluk wordt gemorst:
Als de Fludara-oplossing in contact komt met huid of de slijmvliezen van uw neus of mond, moeten deze delen met water en zeep grondig worden gewassen. Mocht de oplossing in de ogen komen, spoel de ogen dan grondig met een overvloedige hoeveelheid water. Voorkom blootstelling door inademing.

Als meer Fludara is toegediend dan zou mogen:
Als u teveel Fludara hebt ontvangen, zal de Fludara-behandeling worden gestopt en zullen de symptomen worden behandeld..
Hoge doses kunnen leiden tot een ernstig verminderd aantal bloedcellen.
Voor intraveneus toegediende Fludara is gemeld dat overdosering kan leiden tot blindheid (enige tijd na de behandeling), coma en zelfs de dood.

Als een dosis Fludara is overgeslagen:
Uw arts bepaalt op welke tijdstippen u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Als u denkt dat u een dosis hebt overgeslagen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Als de behandeling met Fludara vroegtijdig wordt gestaakt:
Uw arts kan samen met u beslissen om de behandeling met Fludara te stoppen als de bijwerkingen te ernstig worden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, stel deze dan aan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Fludara bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Als u er niet zeker van bent wat de bijwerkingen hieronder zijn, vraag uw arts dan dit aan u uit te leggen.

Als gevolg van ernstige bijwerkingen is zelfs overlijden gemeld.
- Als u moeilijkheden hebt met ademhalen, als u hoest of als u pijn hebt op de borst met of zonder koorts. Deze symptomen kunnen signalen zijn van een infectie van de longen.
- Als u ongewone bloeduitstortingen bemerkt, als u meer bloedt dan normaal na een verwonding of als u veel infecties oploopt. Dit kan worden veroorzaakt door een verminderd aantal bloedcellen. Dit kan ook leiden tot een verhoogd risico op (ernstige) infecties, die worden veroorzaakt door organismen die normaal in gezonde personen geen ziekte veroorzaken (opportunistische infecties), waaronder een late reactivatie van virussen, zoals bijvoorbeeld herpes zoster (gordelroos).
- Als u pijn in uw zij, bloed in uw urine heeft of minder urine produceert. Deze kunnen wijzen op tumorlyse syndroom (zie rubriek 2, “Wees extra voorzichtig met Fludara”).
- Als u een huid- en/of slijmvliesreactie met roodheid, ontsteking, blaarvorming en afbraak van weefsel bemerkt. Dit kunnen signalen zijn van een ernstige allergische reactie (Lyell’s syndroom, Stevens -johnson syndroom).
- Als u hartkloppingen heeft (als u zich plotseling bewust wordt van uw hartslag) of als u pijn op de borst heeft. Deze kunnen wijzen op hartproblemen.

Vertel het uw arts direct als u één of meer van deze bijwerkingen opmerkt.

Andere vormen van bloedkanker:
Een klein percentage kankerpatiënten dat behandeld werd met Fludara, heeft andere vormen van bloedkanker (myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute myeloïde leukemie (AML)) ontwikkeld. De meeste patiënten met deze aandoeningen werden (op enig moment) ook behandeld met andere geneesmiddelen (alkylerende agentia bijv. cyclofosfamide, chloorambucil) of bestralingstherapie. Van deze geneesmiddelen is het bekend dat zij het risico op secundaire kankers met zich brengen. Bij patiënten die Fludara als enige therapie ontvingen werd niet meer dan normaal MDS/AML ontwikkeld.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen, gesorteerd op hoe vaak ze voorkomen. De zelden optredende bijwerkingen (minder dan 10 bij elke 10.000 patiënten) werden voornamelijk vastgesteld tijdens post-marketing ervaring.

• Zeer vaak betekent dat 10 of meer per elke 100 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Infecties (soms ernstig);
- Infecties vanwege een onderdrukt immuunsysteem (opportunistische infecties);
- Infectie van de longen (pneumonie) met mogelijke verschijnselen zoals moeite met ademhalen en/of hoesten met of zonder koorts;
- Afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) met de mogelijkheid op bloeduitstortingen en bloedingen;
- Afname van het aantal witte bloedcellen (neutropenie); ? Afname van het aantal rode bloedcellen (anemie);
- Hoesten;
- Braken, diarree, misselijkheid (nausea);
- Koorts;
- Vermoeidheid (fatigue);
- Zwakte;

• Vaak betekent dat tussen 1 en 10 per elke 100 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Beenmergdepressie (myelosuppressie);
- Ernstige afname van de eetlust leidend tot gewichtsverlies (anorexie); ? Verdoofd gevoel of zwakte in de ledematen (perifere neuropathie);

- Verstoord zicht;
- Ontsteking van de binnenkant van de mond (stomatitis);
- Huiduitslag;
- Zwelling door buitensporig vasthouden van vocht (oedeem);
- Ontsteking van het slijmvlies van het spijsverteringskanaal van de mond tot aan de anus (mucositis);
- Koude rillingen;
- Algemeen niet lekker voelen;

• Soms betekent dat tussen 1 en 10 per elke 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Auto-immuunziekte (zie rubriek 2, “Wees extra voorzichtig met Fludara”); ? Tumorlyse syndroom (zie rubriek 2, “Wees extra voorzichtig met Fludara”);
- Verwardheid;
- Schadelijk voor de longen: littekenvorming in de longen (pulmonaire fibrose) ontsteking van de longen (pneumonitis), kortademigheid (dyspnoe);
- Bloedingen in de maag of darmen;
- Abnormale concentraties van de enzymen van de lever of de alvleesklier

• Zelden betekent dat minder dan 10 per elke 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen:
- Verstoringen in het lymfesysteem door een virale infectie (EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve stoornis);
- Andere bloed gerelateerde kankersoorten (myelodysplastischsyndroom, acute myeloïde leukemie);
- Coma;
- Epileptische aanvallen;
- Onrustig gevoel (agitatie);
- Blindheid;
- Ontsteking of schade aan de zenuw van de ogen (optische neuritis, optische neuropathie);
- Verminderde pompkracht van het hart (hartfalen); ? Onregelmatige hartslag (aritmie);
- Huidkanker;
- Huid- en/of slijmvliesreacties met roodheid, ontsteking, blaarvorming en weefselafbraak (Lyell’s syndroom, Stevens-Johnson syndroom);
- Ontsteking van de blaas, wat pijn bij het urineren kan veroorzaken en kan leiden tot bloed in de urine (hemorrhagische cystitis).

Als één van de bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FLUDARA

Houd Fludara buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Fludara niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het karton en de injectieflacon. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
• Bewaren van Fludara in de verkoopverpakking
Voor dit geneesmiddel zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de bewaring nodig.
• Bewaren van Fludara na oplossen
Voor informatie voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zie rubriek

6. Aanvullende informatie, informatie voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fludara:

- De werkzame stof is fludarabinefosfaat.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn mannitol en natriumhydroxide.
Het poeder van Fludara wordt in glazen injectieflacons van 10 ml geleverd. Elke injectieflacon bevat 50 mg Fludara. 1 ml oplossing bevat 25 mg Fludara.

Hoe ziet Fludara er uit en de inhoud van de verpakking:
Fludara is een steriel wit tot gebroken wit poeder voor oplossing voor injectie of infusie. Het poeder wordt met water voor injectie opgelost en verder verdund. De oplossing is helder en kleurloos.
Fludara is verkrijgbaar in verpakkingen met 5 injectieflacons.

Registratiehouder en fabrikant:
Registratiehouder:
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V.,
Divisie Bayer Schering Pharma,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht,
tel.: 0297 280 666


Fabrikant:
Bayer Schering Pharma AG D-13353 Berlijn, Duitsland

In het register ingeschreven onder RVG 16849

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:
Oostenrijk Fludarabinphosphat 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder
Infusionslösung
België Fludarabine Phosphate Schering 50 mg powder for solution for injection or
infusion
Denemarken Fludarabinphosphat “Schering”
Finland Fludarabine Phosphate Schering
Frankrijk Fludarabine Phosphate Schering 50 mg, poudre pour solution injectable ou
perfusion
Duitsland Fludarabinphosphat 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder
Infusionslösung
Griekenland Fludarabine Phosphate / Schering
Italië Fludarabina Fosfato 50 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione
Ierland Fludarabine Phosphate 50 mg powder for solution for injection or infusion
Luxemburg Fludarabine Phosphate 50 mg powder for solution for injection or infusion
Portugal Fludarabina Lusal
Spanje Fludarabina Fosfato, Schering España, 50 mg polvo para solución inyectable o
perfusión
Zweden Fludarabin Schering
Nederland Fludara, poeder voor oplossing voor injectie/infusie 50 mg/flacon
Verenigd Fludara Two 50 mg powder for solution for injection or infusion
Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2008.