FLUDARABINE – PCH 25 MG/ML
concentraat voor oplossing voor intraveneuze injectie/infusie


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Fludarabine - PCH 25 mg/ml,

concentraat voor oplossing voor intraveneuze injectie/infusie
Fludarabinefosfaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Fludarabine - PCH 25 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Fludarabine - PCH 25 mg/ml wordt toegediend
3. Hoe wordt Fludarabine - PCH 25 mg/ml toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Fludarabine - PCH 25 mg/ml
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FLUDARABINE - PCH 25 mg/ml EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Fludarabine behoort tot de groep van de cytostatica (middelen tegen kanker): geneesmiddelen die de groei van kankercellen remmen.

Fludarabine - PCH 25 mg/ml wordt gebruikt voor de behandeling van chronische
B-cel lymfatische leukemie (B-CLL), bij patiënten die voldoende gezonde bloedcellen aanmaken. De eerste behandeling van chronische lymfatische leukemie met Fludarabine - PCH 25 mg/ml mag slechts worden gestart bij patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt waarbij de patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft of bij bewijs van progressie van de aandoening.

CLL is kanker van de lymfocyten, een bepaald type witte bloedcellen.
Als u CLL heeft, worden er te veel lymfocyten gevormd. Deze werken niet goed of ze zijn te jong (onvolgroeid) om de normale ziektebestrijdende functies van witte bloedcellen uit te voeren. Als er te veel van deze abnormale cellen zijn, verdringen ze de gezonde bloedcellen in het beenmerg (de plaats waar de meeste nieuwe bloedcellen worden aangemaakt). Ook verdringen ze gezonde bloedcellen in het bloed en in organen. Zonder voldoende gezonde bloedcellen kunnen er ontstekingen, bloedarmoede (anemie), blauwe plekken en ernstige bloedingen ontstaan of kunnen zelfs orgaanfuncties wegvallen.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FLUDARABINE - PCH 25 mg/ml KRIJGT TOEGEDIEND
Gebruik Fludarabine - PCH 25 mg/ml niet

- wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor fludarabine fosfaat of voor één van de andere bestanddelen van de injectie
- wanneer de werking van uw nieren zeer sterk is verminderd. Uw arts zal, op basis van uw nierfunctioneren, beslissen of Fludarabine - Teva 25 mg/ml gebruikt zal worden of niet.
- wanneer u een bepaalde vorm van bloedarmoede heeft (gedecompenseerde hemolytische anemie; dit is een tekort aan rode bloedcellen). Uw arts heeft u dit verteld als dit bij u het geval is - wanneer u zwanger bent of borst voeding geeft (zie ook de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

Wees extra voorzichtig met Fludarabine - PCH 25 mg/ml

- omdat het werkzame bestanddeel van Fludarabine - PCH 25 mg/ml, fludarabinefosfaat, een sterk werkzame stof is.
De bijwerkingen van Fludarabine - PCH 25 mg/ml kunnen daarom ook ernstig en toxisch (giftig) zijn. Om deze redenen zal uw arts u nauwlettend controleren als hij/zij u Fludarabine - PCH 25 mg/ml heeft voorgeschreven. Het is daarom erg belangrijk dat u alle bijwerkingen die bij u optreden tijdens het gebruik van Fludarabine - PCH 25 mg/ml aan uw arts meldt.

Het gaat met name om de volgende bijwerkingen:
- U voelt zich niet goed
Dit is vooral belangrijk om te melden als uw beenmerg niet goed werkt, uw immuun systeem niet goed werkt of als u vatbaar bent voor ontstekingen.

- Na een verwonding krijgt u ongewone blauwe plekken of ernstige bloedingen Dit kan wijzen op een afname van het aantal gezonde bloedcellen.

-Veranderingen aan uw huid, zoals huiduitslag of blaren
Dit is vooral belangrijk als u huidkanker heeft of heeft gehad.
Het is mogelijk dat – als u één van de bovengenoemde bijwerkingen krijgt – uw arts besluit dat u Fludarabine - PCH 25 mg/ml niet meer, of alleen nog met speciale voorzorgen toegediend kunt krijgen. Uw bloed zal regelmatig worden gecontroleerd tijdens de behandeling.

- wanneer u last krijgt van veel infecties (wanneer u een slecht werkend of verzwakt immuunsysteem heeft of een voorgeschiedenis van ernstige infecties)
Uw immuunsysteem kan verschillende delen van uw lichaam aantasten (“auto-immuun-fenomeem” genoemd) waaronder tegen uw rode bloedcellen (“auto-immuun-hemolyse genoemd). Deze aandoening kan levensbedreigend zijn en zelfs tot de dood leiden. Als u deze aandoening krijgt, kunt u worden behandeld met een bloedtransfusie (bestraald, zie verder) en adrenocorticoïden.

- wanneer u een hoge dosering krijgt. Bij gebruik van Fludarabine - PCH 25 mg/ml in heel hoge doseringen (tot wel vier keer de bij CLL aanbevolen dosis) bij patiënten met acute leukemie, had een derde van de patiënten ernstige bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel (waaronder blindheid, coma en overlijden). Bij patiënten die de voor CLL aanbevolen dosering gebruikten, zijn
coma, toevallen (epileptische aanvallen) of agitatie (opwinding, onrust) zelden gemeld. Soms komt verwardheid voor. Als u ongewone verschijnselen krijgt, moet u dit vertellen aan de arts.

- wanneer u Fludarabine langdurig gebruikt. Het effect op het centrale zenuwstelsel bij langdurig gebruik van Fludarabine - PCH 25 mg/ml is onbekend. Er zijn echter personen die de aanbevolen dosis tot maximaal 26 behandelingskuren hebben verdragen.

- wanneer u een bloedtransfusie nodig hebt terwijl u wordt (of in het verleden bent) behandeld met Fludarabine - PCH 25 mg/ml; vertel aan uw arts dat u Fludarabine - PCH 25 mg/ml hebt gekregen. Uw arts zal er voor zorgen dat u alleen bloed ontvangt dat een speciale behandeling heeft ondergaan (bestraling). Er zijn meldingen geweest van ernstige complicaties en zelfs de dood na toediening van niet-bestraald bloed

- wanneer er bij u stamcellen moeten worden afgenomen terwijl u wordt (of in het verleden bent) behandeld met Fludarabine - PCH 25 mg/ml; vertel aan uw arts dat u Fludarabine - PCH 25 mg/ml hebt gekregen.

- wanneer u een vaccinatie (inenting) nodig heeft; overleg met uw arts, omdat vaccinatie met levend virus moet worden vermeden tijdens en na de behandeling met Fludarabine - PCH 25 mg/ml.

- wanneer u lijdt aan zeer ernstige chronische lymfatische leukemie; het is mogelijk dat uw lichaam niet in staat is om alle afvalstoffen (afkomstig van de door Fludarabine - PCH 25 mg/ml vernietigde cellen) kwijt te raken. Dit kan uitdroging, verminderde werking van de nieren en hartproblemen veroorzaken. Uw dokter zal hierop letten en kan u eventueel andere medicijnen geven om dit probleem te behandelen.

- wanneer u huidkanker hebt; de aangedane gedeelten van uw huid kunnen achteruitgaan tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Vertel het aan uw arts als u een verandering van uw huid opmerkt tijdens of zelfs als u al gestopt bent met het gebruik van dit geneesmiddel.

- bij kinderen. Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Fludarabine - PCH 25 mg/ml bij kinderen.

- bij vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd; zie de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding. - wanneer uw lever minder goed werkt; de arts kan besluiten u dit geneesmiddel niet te geven of alleen met speciale voorzorgen.

- als de werking van uw nieren minder is dan normaal (verminderde nierfunctie), of als u ouder bent dan 70 jaar; uw nierfunctie dient regelmatig gecontroleerd te worden. Als blijkt dat uw nieren niet goed werken, kan de dosis Fludarabine - PCH 25 mg/ml worden verlaagd. Als uw nierfunctie zeer sterk verminderd is, zal dit middel helemaal niet worden gegeven.

- wanneer u ouder bent dan 75 jaar; uw arts zal Fludarabine - PCH 25 mg/ml met voorzichtigheid toepassen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ml, i.e. in wezen ‘natrium vrij’


Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze vorm met: - pentostatine (=deoxycoformycine) (een ander geneesmiddel dat de groei van kankergezwellen
remt); mag u niet met Fludarabine - PCH 25 mg/ml worden behandeld

- bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen, waaronder dipyridamol; deze verminderen de werking van Fludarabine - PCH 25 mg/ml.
Vertel uw arts wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag geen Fludarabine - PCH 25 mg/ml gebruiken als u zwanger bent, omdat uit onderzoek bij dieren en beperkte ervaring bij de mens blijkt dat er een mogelijk risico bestaat op afwijkingen bij het ongeboren kind. Als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd moet u voorkomen dat u zwanger wordt. Als u toch zwanger wordt, dan moet u onmiddellijk uw arts inlichten. (zie ook de rubriek “Gebruik Fludarabine - PCH 25 mg/ml niet”).
Vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens de behandeling en gedurende ten minste 6 maanden nadat de behandeling is beëindigd een betrouwbaar anticonceptiemiddel (voorbehoedmiddel) te gebruiken.
Het is niet bekend of Fludarabine in de moedermelk wordt uitgescheiden bij vrouwen die met dit geneesmiddel worden behandeld. Bij onderzoek met dieren is Fludarabine in de moedermelk aangetroffen. Daarom mag u tijdens de behandeling met Fludarabine - PCH 25 mg/ml geen borstvoeding geven.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Indien u twijfelt of Fludarabine - PCH 25 mg/ml uw rijvaardigheid of reactievermogen nadelig beïnvloed, overleg dan met uw arts.


3. HOE WORDT FLUDARABINE - PCH 25 mg/ml TOEGEDIEND

Volg bij gebruik van Fludarabine - PCH 25 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Uw arts zal bepalen wanneer en hoelang u Fludarabine - PCH 25 mg/ml toegediend zal krijgen.

Als u het gevoel heeft dat Fludarabine - PCH 25 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

De hoeveelheid Fludarabine - PCH 25 mg/ml die u krijgt toegediend (de dosis) is afhankelijk van het oppervlak van het lichaam. Technisch gezien wordt dit in vierkante meters (m2) bepaald, maar eigenlijk wordt dit berekend aan de hand van uw lengte en gewicht.

Fludarabine - PCH 25 mg/ml dient te worden toegediend onder begeleiding van een gekwalificeerde arts die bekend is met antikanker therapie.

Algemene richtlijnen

De gebruikelijke dosis is 25 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak per dag. Deze dosis krijgt u als een injectie of als een infuus gedurende vijf opeenvolgende dagen toegediend. De kuur van vijf dagen wordt elke 28 dagen herhaald tot uw arts besluit dat het best mogelijke effect is bereikt. In het algemeen is dit als de kuur zes keer achter elkaar is gegeven; dus na ongeveer 6 maanden. Als bijwerkingen een probleem vormen, kan de dosering worden verlaagd of de volgende kuur worden uitgesteld. Als uw nieren minder goed werken, zult u een lagere dosis krijgen en zal uw bloed regelmatig worden gecontroleerd.

De veiligheid van dit geneesmiddel bij gebruik door kinderen is niet vastgesteld.

Wat u moet doen als u teveel Fludarabine - PCH 25 mg/ml heeft toegediend gekregen

Er is geen speciaal middel dat bij een te hoge dosering van Fludarabine - PCH 25 mg/ml kan worden gebruikt. Als u teveel Fludarabine - PCH 25 mg/ml heeft gekregen, zal de arts de Fludarabine - PCH 25 mg/ml behandeling stoppen en de verschijnselen die optreden behandelen.

Hoge doseringen Fludarabine - PCH 25 mg/ml zijn in verband gebracht met blijvende bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel, gekenmerkt door vertraagd optredende blindheid, coma en overlijden. Hoge doses Fludarabine - PCH 25 mg/ml zijn ook in verband gebracht met ernstige tekorten van bepaalde bloedcellen (ernstige trombocytopenie (vermindering van de bloedplaatjes gepaard met bloedingen) en neutropenie(vermindering van witte bloedcellen gepaard met verhoogde risico op infecties.)) als gevolg van verminderde werking van het beenmerg (beenmergsuppressie).

Wat u moet doen wanneer vergeten is u Fludarabine - PCH 25 mg/ml toe te dienen
Uw arts zal bepalen op welke tijdstippen u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Als u denkt dat u een dosis heeft gemist, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Fludarabine - PCH 25 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak voorkomende bijwerkingen: bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten
Soms voorkomende bijwerkingen: bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden voorkomende bijwerkingen: bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Eén of meer van onderstaande bijwerkingen kunnen voorkomen:

Afweersysteem
Bij patiënten die met Fludarabine - PCH 25 mg/ml werden behandeld, hebben zich ernstige ontstekingen voorgedaan. In een aantal gevallen heeft dit tot overlijden geleid.

Bloed
Een veel voorkomende bijwerking is verminderde aanmaak van bloedcellen door het beenmerg, hetgeen kan leiden tot bloedarmoede (anemie), abnormale bloedingen of blauwe plekken.
Bij de meeste patiënten die met Fludarabine - PCH 25 mg/ml worden behandeld, neemt het aantal bloedcellen af. In zeldzame gevallen was de aanmaak van bloedcellen ernstig verminderd, maar de meeste van deze patiënten kregen ook andere kankerbehandelingen tijdens of voorafgaand aan de behandeling met Fludarabine - PCH 25 mg/ml. Door de wijze waarop dit geneesmiddel werkt, kunt u meer ontstekingen oplopen. Soms kan uw eigen afweersysteem verschillende delen van uw eigen lichaam aanvallen wanneer u Fludarabine - PCH 25 mg/ml toegediend krijgt of heeft gekregen. Hierdoor kan een aantal aandoeningen ontstaan die allemaal te maken hebben met de werking of de aanmaak van bloedcellen. Dit zijn:
- bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (auto-immune hemolytische anemie)
- bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (auto-immune trombocytopenie)
- bloeduitstortingen, neusbloedingen en bloedend tandvlees door een bloedafwijking (thrombocytopenische purpura)
- huidziekte waarbij blaren worden gevormd over het hele lichaam (pemfigus)
- “Evan´s syndroom”, een ziekte die gekenmerkt wordt door vermoeidheid, vale huid, kortademigheid, bloedarmoede, bloedingsneiging en blauwe plekken).

Hoewel deze aandoeningen zeldzaam zijn, kunnen ze soms de dood tot gevolg hebben. Licht uw arts onmiddellijk in:

- wanneer u zich ongewoon vermoeid of kortademig voelt
- wanneer u ongewone blauwe plekken of hevige bloedingen na verwonding heeft
- wanneer het lijkt alsof er zich bij u veel ontstekingen voordoen
- wanneer er huiduitslag of blaren op uw huid ontstaan (Zie ook “Wees extra voorzichtig met Fludarabine - PCH 25 mg/ml”).

Zenuwstelsel
Een doof gevoel in de ledematen of verzwakking van de ledematen (perifere neuropathie) komt vaak voor. Verwardheid komt soms voor. In zeldzame gevallen kunnen coma, opwinding en onrust (agitatie) en toevallen (epileptische aanvallen) optreden.

Ogen
Problemen met het gezichtsvermogen komen vaak voor. In zeldzame gevallen kunnen ook ontsteking van de oogzenuw, aandoeningen van de oogzenuw en blindheid optreden.

Hart
In zeldzame gevallen zijn hartfalen en een abnormaal hartritme gemeld. Als u kortademig bent, pijn op de borst heeft of plotseling hartkloppingen krijgt (palpitaties), moet u onmiddellijk uw arts inlichten. Ademhalingsstelsel
Longontsteking (pneumonie) komt vaak voor in verband met behandeling met Fludarabine - PCH 25 mg/ml. Andere allergie-achtige reacties (pulmonaire overgevoeligheid) komen soms voor. Als u kortademig bent, moet hoesten of pijn op de borst heeft, moet u onmiddellijk uw arts inlichten. Maag- en darm stelsel

Bijwerkingen op het maag-darmstelsel, zoals misselijkheid, overgeven, diarree, ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis) en verminderde eetlust komen vaak voor. Maagdarmbloedingen komen soms voor. Er kunnen ook veranderingen optreden in de eiwitten (enzymen) die voorkomen in de alvleesklier (pancreas).

Lever of gal
Er kunnen soms veranderingen optreden in de eiwitten (enzymen) die in de lever voorkomen.

Huid
Huiduitslag komt vaak voor. In zeldzame gevallen kan de huid rood worden, loslaten (blaarvorming) en ontstoken raken (syndroom van Stevens-Johnson of toxische epidermale necrose).

Nieren en urinewegen
In zeldzame gevallen komt blaasontsteking met bloed in de urine (heamorrhage cystitis) voor.

Overig
Wanneer het lichaam niet in staat is alle afvalproducten te verwerken die afkomstig zijn van de cellen die door Fludarabine - PCH 25 mg/ml worden gedood, kan er een aandoening optreden die het tumorlysis syndroom wordt genoemd. Dit treedt soms op, maar kan leiden tot abnormale hoeveelheden afvalstoffen in uw bloed en mogelijk tot verminderde werking van de nieren. Als u pijn in uw zij krijgt of bloed in uw urine heeft, moet u onmiddellijk uw arts inlichten.
Ontstekingen (infecties), koorts, moeheid, gevoel van zwakte, algeheel gevoel van ziekte, vochtophoping (oedeem) en koude rillingen zijn vaak gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

5. HOE BEWAART U FLUDARABINE - PCH 25 mg/ml

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Fludarabine - PCH 25 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp.”. De eerste cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Fludarabine - PCH 25 mg/ml
- Het werkzame bestanddeel is fludarabinefosfaat.
- De andere bestanddelen zijn mannitol (E421), natriumhydroxide (E524) en water voor injectie.

Hoe ziet Fludarabine - PCH 25 mg/ml er uit en de inhoud van de verpakking
Fludarabine - PCH 25 mg/ml is een heldere vloeistof in een kleurloze glazen flacon met rubber stop met een aluminium sluiting en een plastic snap-cap. Elke verpakking bevat 1 ampul.

Registratiehouder en fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 33255, concentraat voor oplossing voor intraveneuze injectie/infusie 25 mg/ml.


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2007