Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Fluimucil capsules 200 mg zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1 Wat zijn Fluimucil capsules en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil capsules gebruikt.
3. Hoe worden Fluimucil capsules gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Fluimucil capsules?

FL UIMUCIL CAPSULES 200 MG

Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne 200 mg per capsule.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumoxide, ethylcellulose en natriumlaurylsulfaat.
Registratiehouder:
Zambon Nederland B.V.
Algolweg 9A
3821 BG Amersfoort

In het register ingeschreven onder RVG 10701.

1. Wat zijn Fluimucil capsules en waarvoor worden ze gebruikt?

Samenstelling

Fluimucil capsules bevatten 200 mg acetylcysteïne per capsule.

Hoe werken Fluimucil capsules?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is bovendien een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Glutathion vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe zijn Fluimucil capsules verpakt?

Fluimucil capsules zijn verpakt in een kartonnen doos met 30 of 90 capsules of in een ziekenhuisverpakking met 50 capsules.

Waarvoor worden Fluimucil capsules gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

2. Wat u moet weten voordat u Fluimucil capsules gebruikt

Gebruik Fluimucil capsules niet

* wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne.

Wees extra voorzichtig met Fluimucil capsules
* wanneer u een maagzweer heeft, omdat Fluimucil capsules uw maagwand kunnen irriteren.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Acetylcysteïne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysteïne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluimucil capsules met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe worden Fluimucil capsules gebruikt?

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:
3 maal daags 1 capsule Kinderen van 2 tot 7 jaar: 2 maal daags 1 capsule
Neem de capsules met voldoende (een glas) water in. De capsules moeten heel worden doorgeslikt.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat de Fluimucil capsules te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit is normaal en onschadelijk.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluimucil capsules heeft gebruikt:

Inname van een overdosering Fluimucil zal in de meeste gevallen, als dit aanleiding geeft tot klachten, braken veroorzaken.
Wanneer u teveel Fluimucil capsules heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Fluimucil capsules te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis Fluimucil capsules om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kunnen Fluimucil capsules bijwerkingen veroorzaken.

Maagdarmklachten kunnen bij gebruik van Fluimucil capsules voorkomen. Deze bestaan uit misselijkheid en braken. Bij patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad kan Fluimucil een ongunstige werking hebben op het maagslijmvlies. Overgevoeligheidsreacties komen zelden voor.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fluimucil capsules?

Fluimucil capsules buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Fluimucil capsules moeten bij kamertemperatuur (15°C - 25°C) in de originele verpakking bewaard worden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Fluimucil capsules niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.", maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2000.