Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, ook indien u Forcid Solutab al enige tijd gebruikt. De informatie hierin kan namelijk zijn veranderd.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
Overtuig u er steeds van dat u geen geneesmiddelen verwisselt.
* Bewaar geen restanten van geneesmiddelen. Gooi ze niet zomaar weg maar lever ze in bij uw apotheker.

* Gelieve in geval van klachten het chargenummer te vermelden (zie verpakking).

FORCID Solutab® tabletten / dispergeerbare tabletten 125/31.25, 250/62.5, 375/93.75 en 500/125

Wat is Forcid Solutab en hoe werkt het?

Samenstelling

Forcid Solutab bevat als werkzame stoffen amoxicillinetrihydraat en kaliumclavulanaat.

Er zijn Forcid Solutab tabletten met 125 mg, 250 mg, 375 mg of 500 mg amoxicilline en respectievelijk 31,25 mg, 62,5 mg, 93,75 mg of 125 mg clavulaanzuur.

De hulpstoffen zijn: microkristallijn cellulose, crospovidon, magnesiumstearaat en de smaakstoffen vanilline, abrikoos en saccharine.

Hoe ziet Forcid Solutab eruit en hoe is het verpakt?

Forcid Solutab is een crème-witte tablet met ovale vorm.

De tabletten hebben het Yamanouchi logo en de volgende codes: 421 (125/31,25), 422 (250/62,5), 423 (375/93,75) of 424 (500/125).

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips van 10, 12, 20, 30 of 60 stuks. De doordrukstrips zitten in een wit/grijs/blauwe verpakking met opdruk Forcid Solutab.

Hoe werkt Forcid Solutab?

Forcid Solutab bevat amoxicilline, een antibioticum behorend tot de groep van de penicillines, dat in staat is bacteriën die gevoelig zijn voor dit middel, onschadelijk te maken.

Tevens bevat het clavulaanzuur dat de werking van amoxicilline versterkt door bacteriën gevoelig te maken voor dit antibioticum. De ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld koorts) verdwijnen binnen een paar dagen; het is echter toch noodzakelijk de voorgeschreven kuur af te maken.

Als u zich na enkele dagen niet beter voelt, neem dan contact op met uw arts.

Registratiehouder en fabrikant
Forcid Solutab is in het register ingeschreven ten name van:
Yamanouchi Pharma B.V.

en wordt gemaakt door:
Yamanouchi Europe B.V.,
Leiderdorp.

Forcid Solutab is uitsluitend op recept verkrijgbaar en heeft als registratienummers RVG 24113 (125/31,25), RVG 24114 (250/62,5), RVG 24115 (375/93,75) en RVG 24116 (500/125).

Waarvoor kan Forcid Solutab gebruikt worden?

Forcid Solutab wordt gebruikt bij infecties van de luchtwegen, nier- en onderste urineweginfecties en huidinfecties, indien deze veroorzaakt worden door bacteriën, waartegen Forcid Solutab werkzaam is.

Wat u moet weten vóór u Forcid Solutab gaat gebruiken

Wanneer mag u Forcid Solutab niet gebruiken?

Forcid Solutab mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor amoxicilline, andere penicillines, cefalosporines, clavulaanzuur of voor één van de hulpstoffen van Forcid Solutab. Ook wanneer u ten gevolge van een amoxicilline/clavulaanzuur combinatie geelzucht of een andere leveraandoening heeft gehad mag u Forcid Solutab niet gebruiken. Ook wanneer u lymfatische leukemie (gekenmerkt door een vermeerdering van witte bloedlichaampjes in het bloed met lymfklierzwelling) of de ziekte van Pfeiffer heeft, mag U Forcid Solutab niet gebruiken.

Voorzorgen bij het gebruik van Forcid Solutab

Indien u een leveraandoening heeft, dient u vóór het gebruik eerst uw arts te raadplegen. Indien uw arts u Forcid Solutab voorschrijft voor een periode langer dan 14 dagen zal hij u na 14 dagen voor controle terug laten komen. Indien u een bekende allergie, astma of ernstige maagdarm klachten (diarree of braken) heeft, dient u ook vóór gebruik uw arts te raadplegen.

Rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong kunnen wijzen op een overgevoeligheid voor Forcid Solutab. In zeldzame gevallen kan een hevige overgevoeligheidsreactie (shock) optreden, met name bij patiënten die in het verleden overgevoelig zijn gebleken.
Bij overgevoeligheidsreacties of bij ernstige diarree direct uw arts raadplegen.
Het is raadzaam hem/haar ook in te lichten over andere klachten, die na 1-2 dagen niet overgaan.
Indien u een verminderde nierwerking heeft, kan het nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast.
Indien superinfecties, een ernstige besmetting door dezelfde of een nieuwe ziektekiem, optreden, dient de behandeling te worden gestaakt. Deze superinfecties kunnen met name bij patiënten met chronische aandoeningen en/of een gestoord eigen afweermechanisme ontstaan.

Wisselwerking

Combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Zorg daarom dat uw arts ervan op de hoogte is als u andere geneesmiddelen gebruikt.

Forcid Solutab mag niet gelijktijdig worden gebruikt met bepaalde typen antibiotica (zoals tetracyclinen, macroliden en chlooramfenicol), met name in acute infecties en met disulfiram (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van alcoholisme).
De combinatie met probenecide, sulfinpyrazon (producten tegen jicht), fenylbutazon, oxyfenylbutazon, indometacine (producten tegen gewrichtspijn en gewrichtsontstekingen), en acetylsalicylzuur (een product tegen pijn in het algemeen) wordt niet aanbevolen, daar deze producten de uitscheiding van bepaalde antibiotica vertragen.
Het gelijktijdig gebruik met allopurinol (een product tegen jicht) verhoogt de kans op huiduitslag.

Wanneer Forcid Solutab wordt gecombineerd met digoxine (gebruikt bij bepaalde hartaandoeningen), zal uw arts de dosering van digoxin eventueel aanpassen. Als u orale anticonceptiva ("de pil") gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan zijn verminderd en kunnen doorbraakbloedingen voorkomen. Daarom wordt aangeraden tijdens de kuur van Forcid en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan extra voorzorgen te nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom).

Indien u tegelijkertijd bloedverdunnende middelen gebruikt, kan uw arts besluiten uw bloed regelmatig te laten controleren. Gelijktijdig gebruik van methotrexaat (een product tegen reuma en ter bestrijding van kanker) kan leiden tot een verhoogde vergiftiging van methotrexaat.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Forcid Solutab mag alleen tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap gebruikt worden op advies van de arts. Gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap dient Forcid Solutab te worden vermeden.

Amoxicilline en clavulaanzuur komen in de moedermelk terecht. Daarom dient de borstvoeding gestopt te worden bij gelijktijdig gebruik van Forcid Solutab.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Slechts in zeer zeldzame gevallen bestaat de kans dat Forcid Solutab bijwerkingen veroorzaakt die invloed hebben op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Waarschuwing voor bepaalde hulpstoffen Forcid Solutab bevat geen suiker, lactose of gluten.

Forcid Solutab bevat de onderstaande hoeveelheden kalium per tablet. Uw arts dient hiermee rekening te houden als u een verminderde nierfunctie heeft of als u een kaliumbeperkt dieet heeft.
Sterkte Kalium in mmol
per tablet
125/31,25 0,16
250/62,5 0,31
375/93,75 0,48
500/125 0,63

Aanwijzingen voor het gebruik van Forcid Solutab

Hoe dient Forcid Solutab ingenomen te worden?

Om eventueel optredende maagdarmklachten te verminderen wordt aangeraden Forcid Solutab bij het begin van de maaltijd in te nemen.

Forcid Solutab kunt u op 2 manieren innemen:

1. In zijn geheel inslikken met een glaasje water.
2. Onder goed roeren oplossen in minimaal een 1/2 kopje water en opdrinken. De licht zoete suspensie die dan ontstaat heeft een milde abrikozensmaak.

De normale doseringen zijn:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 3 x daags Forcid Solutab 500/125.

Kinderen van 7 tot 12 jaar:
3 x daags Forcid Solutab 250/62,5.
Kinderen van 2 tot 7 jaar:
3 x daags Forcid Solutab 125/31,25.
Kinderen van 8 tot 12 jaar met matige tot ernstige infecties:
3 x daags Forcid Solutab 375/93,75.

De tabletten moeten op regelmatige tijdstippen gedurende de dag (bij voorkeur elke 8 uur) worden ingenomen.

In ernstige gevallen kan uw arts besluiten van bovenstaande doseringen af te wijken.

De duur van de kuur is gemiddeld 7-10 dagen. U dient de hele kuur af te maken.

Indien uw nieren minder goed werken wordt de uitscheiding van amoxicilline/clavulaanzuur in de urine vertraagd. Uw arts zal de dosering dan aanpassen.

Te veel Forcid Solutab ingenomen?

Er kunnen maagdarmstoornissen optreden bestaande uit misselijkheid, braken en diarree. Daarom is het verstandig uw arts te raadplegen.

Forcid Solutab vergeten in te nemen?

Wanneer u Forcid Solutab niet op tijd hebt ingenomen, moet u de tablet alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende tablet toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar gewoon het schema volgen, alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosering om zo de vergeten dosis in te halen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Forcid Solutab bijwerkingen veroorzaken.

Huid

Allergische huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes of huiduitslag kunnen optreden.

Minder vaak kunnen de volgende allergische reacties voorkomen:

- huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
* plaatselijke vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem)
* shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock). De behandeling dient direct te worden gestaakt en de arts dient onmiddellijk te worden gewaarschuwd. Zelden komen ernstige huid ontstekingen of huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme) voor.

Maagdarmkanaal
Maag- en darmklachten komen vaak voor. Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, diarree, maag- en buikpijn, zachte ontlasting of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over. Bij ernstige diarree dient u uw huisarts te waarschuwen. Net als bij andere penicillines komen zelden voor ontstekingen van de darm, soms gepaard gaande met koorts en afscheiden van slijm en bloed.

Urinewegen

Vaginale jeuk, pijn of afscheiding komen soms voor. Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis) komt een enkele maal voor.

Bloed

Ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals tekort aan witte bloedlichaampjes, bloedarmoede als gevolg van bloedafbraak (hemolytische anemie), tekort aan bloedplaatjes en verlenging van de bloedingstijd komen zelden voor. Deze afwijkingen kunnen gepaard gaan met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond (agranulocytose), blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Leverfunctie

In zeldzame gevallen is leverontsteking en geelzucht waargenomen. Meestal treden de klachten op gedurende of kort na de behandeling, echter in sommige gevallen treden ze pas op enkele weken na het staken van de behandeling. Gewoonlijk zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard.

Overigen

Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten of bloedvatontstekingen (vasculitis) komen zelden voor. Hyperreactiviteit, hoofdpijn, duizeligheid en - m.n. bij een verminderde nierwerking of bij hoge doses - toevallen komen zelden voor. U dient uw arts hierover in te lichten.

Indien u zelf merkt dat uw oogwit of de huid geel wordt of als uw urine donkerder is dan normaal, dient u het gebruik van Forcid Solutab te stoppen en uw arts te waarschuwen. Dit verschijnsel kan ook optreden nadat u de voorgeschreven kuur al enige tijd heeft beëindigd. Ook dan moet u uw arts waarschuwen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe moet Forcid Solutab bewaard worden?

Forcid Solutab mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven; op stripverpakkingen wordt deze datum voorafgegaan door: 'exp'.
Bewaar Forcid Solutab niet boven 25°C in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd.

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Overige informatie

Door wie wordt Forcid Solutab op de markt gebracht?

Forcid Solutab wordt in Nederland op de markt gebracht door:
Yamanouchi Pharma B.V.
Postbus 108
2350 AC LEIDERDORP
Telefoon : 071 - 5455 854
Telefax : 071 - 5455 850

Datum laatste wijziging © Yamanouchi Europe B.V. oktober 2003 Leiderdorp