Patiëntenbijsluiter 

Forlax 10 g, poeder voor drank in sachet 10 g

Informatie voor de gebruiker
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Forlax 10 g en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Forlax 10 g gebruikt
3. Hoe wordt Forlax 10 g gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Forlax 10 g
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FORLAX 10 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Forlax 10 g is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de laxeermiddelen.

Forlax 10 g wordt toegepast ter behandeling van de symptomen van obstipatie bij volwassenen en bij kinderen van 8 jaar en ouder.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FORLAX 10 G GEBRUIKT
Gebruik Forlax 10 g niet:

* bij darmontstekingen, of een vergrote dikke darm gepaard gaande met een darmvernauwing
* bij een darmperforatie of wanneer daarvoor gevaar bestaat
* bij darmverlamming of darmverstopping (ileus) door een vergiftiging of een obstructie
* pijnlijke buikaandoeningen met een onbekende oorzaak
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen

Wees extra voorzichtig met Forlax 10 g:
Het gebruik van Forlax 10 g is alleen bedoeld als aanvulling op een gezonde leefstijl en een goed dieet zoals bijvoorbeeld:
- het gebruik van voedsel met plantaardige vezels en een ruime inname van vocht; - voldoende lichamelijke activiteit en herstel van de ontlastingsreflex.
In het geval van diarree, wees extra voorzichtig indien er sprake is van een situatie met extra risico op een verstoring van de water-elektrolytenbalans (in het bijzonder bij ouderen).
Forlax 10 g bevat polyethyleenglycol; er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij polyethyleenglycol bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties hebben veroorzaakt.

De aanwezigheid van zwaveldioxide kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) veroorzaken.

Gebruik van Forlax 10 g in combinatie met andere geneesmiddelen
Geen bijzonderheden.

Gebruik van Forlax 10 g in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof van Forlax 10 g wordt nagenoeg niet in het lichaam opgenomen.
Forlax 10 g mag worden toegepast tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzonderheden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Forlax 10 g

FORLAX 10g bevat geen noemenswaardige hoeveelheid suiker of polyol en kan dus worden gebruikt door diabetes-patiënten of patiënten op een galactosevrij dieet.

Als gevolg van de aanwezigheid van sorbitol, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt door personen die geen fructose kunnen verdragen.

3. HOE WORDT FORLAX 10 G GEBRUIKT?

Dosering
Volg bij gebruik van Forlax 10 g nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis Forlax 10 g is 1 tot 2 sachets per dag. Vooral bij kinderen kan de dosering worden aangepast naar 1 sachet om de dag.

In geval u bemerkt dat Forlax 10 g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Elk sachet dient vlak vóór gebruik opgelost te worden in een glas water, bij voorkeur in te nemen in één keer ‘s ochtends.

Duur van de behandeling

Het effect van Forlax 10 g treedt op binnen 24 tot 48 uur na toediening.
Bij kinderen dient de behandelingsduur niet langer dan 3 maanden te bedragen.
Het door de behandeling veroorzaakte herstel van de darmbeweging zal in stand worden gehouden door een gezonde levenswijze en dieetmaatregelen.

Wat u moet doen als u meer van Forlax 10 g heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Forlax 10 g heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Forlax 10 g in te nemen

Wanneer u vergeten bent Forlax 10 g in te nemen, dan kunt u binnen 12 uur na het gebruikelijke inname tijdstip de dosering alsnog innemen. Wanneer u langer dan 12 uur de dosis bent vergeten sla deze dan over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke inname tijdstip. Neem geen dubbele dosis van Forlax 10 g om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Forlax 10 g
Geen bijzonderheden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Forlax 10 g bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Volwassenen
De bijwerkingen die werden gerapporteerd waren steeds gering en van voorbijgaande aard en hadden voornamelijk betrekking op het maag-darmstelsel:
- vaak (tussen 1 % en 10%): pijn in de buik, opgeblazen gevoel, misselijkheid of diarree.
- soms (tussen 0,1 % en 1 %): braken en hoge aandrang tot ontlasting of verlies van ontlasting.
Zeer zelden (< 0,01 %) werden overgevoeligheidsreacties waargenomen zoals jeuk, uitslag, roodheid, een gezwollen gezicht, of angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie).

Daarnaast werd één incidenteel geval van shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotse vaatverwijding tengevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) waargenomen.
In zeer zeldzame gevallen heeft diarree geleid tot elektrolyt afwijkingen (lage natrium en kalium concentraties in het bloed) en/of tot een tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie), vooral bij ouderen.

Kinderen
De bijwerkingen die werden gerapporteerd waren steeds gering en van voorbijgaande aard en hadden voornamelijk betrekking op het maag-darmstelsel:
- vaak (tussen 1 % en 10%): diarree en pijn in de buik.
- soms (tussen 0,1 % en 1 %): opgeblazen gevoel, braken en misselijkheid.

Er zijn meldingen van overgevoeligheidsreacties bij kinderen gerapporteerd.
Excessieve doses kunnen diarree veroorzaken die over het algemeen verdwijnt wanneer de dosering verminderd wordt of wanneer de behandeling tijdelijk onderbroken wordt. Diarree kan pijnlijke zweren rondom de anus veroorzaken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FORLAX 10 G

Voor Forlax 10 g gelden geen bijzondere bewaarcondities.

Forlax 10 g buiten het bereik en het zicht van kinderen houden!

Patiëntenbijsluiter Forlax 10 g, poeder voor drank in sachet 10 g
RVG 23013

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Forlax 10 g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Forlax 10 g

- Het werkzaam bestanddeel is macrogol 4000

- De andere bestanddelen zijn natriumsaccharinaat (E954) en sinaasappel-grapefruit smaakstof.

Hoe ziet Forlax 10 g er uit en de inhoud van de verpakking
Forlax 10 g zijn sachets gevuld met een poeder voor drank. Elk sachet bevat 10 g macrogol 4000. De sachets zijn verpakt in doosjes met 10, 20, 50 of 100 sachets.
Het kan mogelijk zijn dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Registratiehouder
IPSEN FARMACEUTICA B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS Hoofddorp
Tel: 023-5541600
Fax: 023-5541609

In het register ingeschreven onder RVG 23013

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2010.