Patiëntenbijsluiter 
Forlax Junior 4 g, poeder voor drank in sachet 4g

Informatie voor de gebruiker

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Forlax Junior 4 g en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Forlax Junior 4 g gebruikt
3. Hoe wordt Forlax Junior 4 g gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Forlax Junior 4 g
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS FORLAX JUNIOR 4 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Forlax Junior 4 g is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de laxeermiddelen.

Forlax Junior 4 g wordt toegepast ter behandeling van de symptomen van obstipatie bij kinderen vanaf 6 maanden tot 8 jaar.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FORLAX JUNIOR 4 G GEBRUIKT
Gebruik Forlax Junior 4 g niet:

* bij darmontstekingen, of een vergrote dikke darm
* bij een darmperforatie of wanneer daarvoor gevaar bestaat
* bij darmverlamming of darmverstopping (ileus) door een vergiftiging of een obstructie
* pijnlijke buikaandoeningen met een onbekende oorzaak
* overgevoeligheid voor één van de bestanddelen

Wees extra voorzichtig met Forlax Junior 4 g:
Het gebruik van Forlax Junior 4g is alleen bedoeld als aanvulling op een gezonde leefstijl en een goed dieet zoals bijvoorbeeld:
-het gebruik van voedsel met plantaardige vezels en een ruime inname van vocht; -voldoende lichamelijke activiteit en herstel van de ontlastingsreflex.
Voorafgaand aan de start van het gebruik dient te worden uitgesloten dat de obstipatie wordt veroorzaakt door een lichamelijke aandoening.
Na een 3 maanden durende behandeling dient een herbeoordeling van de obstipatie door de arts te worden verricht.

Als gevolg van de aanwezigheid van sorbitol, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt door kinderen die geen fructose kunnen verdragen.
In het geval van diarree, wees extra voorzichtig indien er sprake is van een situatie met extra risico op een verstoring van de water-elektrolytenbalans (in het bijzonder bij ouderen).
Forlax Junior 4 g bevat polyethyleenglycol; er zijn zeldzame gevallen bekend waarbij polyethyleenglycol bevattende geneesmiddelen overgevoeligheidsreacties hebben veroorzaakt.
De aanwezigheid van zwaveldioxide kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) veroorzaken.

Gebruik van Forlax Junior 4 g in combinatie met andere geneesmiddelen
Geen bijzonderheden.

Gebruik van Forlax Junior 4 g in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof van Forlax Junior 4 g wordt nagenoeg niet in het lichaam opgenomen.

Forlax Junior 4 g mag worden toegepast tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzonderheden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Forlax Junior 4 g
Forlax Junior 4 g bevat geen noemenswaardige hoeveelheid suiker of polyol en kan dus worden gebruikt door diabetespatiënten of patiënten op een galactosevrij dieet. Als gevolg van de aanwezigheid van sorbitol, mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt door personen die geen fructose kunnen verdragen.

3. HOE WORDT FORLAX JUNIOR 4 G GEBRUIKT?

Dosering

Volg bij gebruik van Forlax Junior 4 g nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosis (dat is de hoeveelheid) Forlax Junior 4 g hangt af van de leeftijd van het kind: Van 6 maanden tot 1 jaar : 1 sachet per dag
Van 1 jaar tot 4 jaar : 1 tot 2 sachets per dag
Van 4 jaar tot 8 jaar : 2 tot 4 sachets per dag

In geval u bemerkt dat Forlax Junior 4 g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
De inhoud van een sachet dient vlak vóór gebruik opgelost te worden in ongeveer 50 ml water. Inname dient plaats te vinden in de ochtend in het geval van 1 sachet per dag; of verdeeld over ochtend en avond wanneer meerdere sachets per dag ingenomen dienen te worden.

Duur van de behandeling
Het effect van Forlax Junior 4 g treedt op binnen 24 tot 48 uur na toediening

Bij kinderen dient de behandelingsduur niet langer dan 3 maanden te bedragen.
Het door de behandeling veroorzaakte herstel van de darmbeweging zal in stand worden gehouden door een gezonde levenswijze en dieetmaatregelen.

Wat u moet doen als u meer van Forlax Junior 4 g heeft ingenomen dan u zou mogen

Een overdosering kan diarree veroorzaken die weer vanzelf verdwijnt na stopzetten van het gebruik.
Wanneer u te veel van Forlax Junior 4 g heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Forlax Junior 4 g in te nemen

Wanneer u vergeten bent Forlax Junior 4 g in te nemen, dan kunt u binnen 12 uur na het gebruikelijke inname tijdstip de dosering alsnog innemen. Wanneer langer dan 12 uur de dosis is vergeten, sla deze dan over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke inname tijdstip. Neem geen dubbele dosis van Forlax Junior 4 g om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van Forlax Junior 4 g
Geen bijzonderheden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Forlax Junior 4 g bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De bijwerkingen die werden gerapporteerd waren steeds gering en van voorbijgaande aard en hadden voornamelijk betrekking op het maag-darmstelsel:
- vaak (tussen 1 % en 10%): diarree en pijn in de buik.
- soms (tussen 0,1 % en 1 %): opgeblazen gevoel, braken en misselijkheid.

Er zijn meldingen van overgevoeligheidsreacties bij kinderen gerapporteerd.
Excessieve doses kunnen diarree veroorzaken die over het algemeen verdwijnt wanneer de dosering verminderd wordt of wanneer de behandeling tijdelijk onderbroken wordt.

Ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FORLAX JUNIOR 4 G

Voor Forlax Junior 4 g gelden geen bijzondere bewaarcondities.

Forlax Junior 4 g buiten het bereik en het zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Forlax Junior 4 g niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Forlax Junior 4 g

- Het werkzaam bestanddeel is macrogol 4000

- De andere bestanddelen zijn natriumsaccharinaat (E954) en sinaasappel-grapefruit smaakstof.

Hoe ziet Forlax Junior 4 g er uit en de inhoud van de verpakking
Forlax Junior 4 g zijn sachets gevuld met een poeder voor drank. Elk sachet bevat 4 g macrogol 4000. De sachets zijn verpakt in doosjes met 10, 20, 30 of 50 sachets.
Het kan mogelijk zijn dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Registratiehouder: 
IPSEN FARMACEUTICA B.V.  Basicweg 14b
2132 LS HOOFDDORP 
Tel: 023-5541600 
Fax: 023-5541609 

Voor inlichtingen en correspondentie:
ZAMBON NEDERLAND B.V.
Taurusavenue 33b 
3821 BR Amersfoort
Tel. : 033 450 43 70
Fax : 033 456 12 33

In het register ingeschreven onder RVG 28913

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2010