FOSCAVIR

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

Foscavir®

Uw arts heeft ervoor gekozen u te behandelen met infusen met Foscavir. In deze bijsluiter treft u informatie over Foscavir aan. Lees deze informatie goed door, ook als u Foscavir al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

1. Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel:

Foscavir

Samenstellinq:

Foscavir bevat per milliliter 24 mg van de werkzame stof foscarnet
trinatriumhexahydraat.

Hulpstoffen zijn: zoutzuur en water.

Kenmerken: heldere, kleurloze vloeistof.

Farmaceutische vorm en inhoud:
infusievloeistof in glazen flessen van 250 of 500 ml.

Geneesmiddelengroep: antivirale middelen.

Toedieningsvorm: per infuus.

Werking: Foscavir is een middel dat virusinfecties tegen gaat.

Foscavir is effectief tegen infecties met herpesvirussen, cytomegalovirus, HIV en enkele andere virussen. Aangezien virussen als het cytomegalovirus en het herpesvirus zich in het lichaam verborgen houden, ook als de infectie bestreden lijkt, is het vaak noodzakelijk om na afloop van de aanvangsbehandeling met Foscavir ook een onderhoudsbehandeling te geven.

Registratiehouder:
Astra Pharmaceutica B.V.
Postbus 599,
2700 AN ZOETERMEER.
Telefoonnummer: 079 - 363.22.22.

Inschrijving:

Foscavir is ingeschreven in het register onder RVG 13057.

NB: Foscavir mag alleen op recept door de apotheek worden afgeleverd.

2. Aan wie wordt Foscavir voorgeschreven?

Foscavir wordt gebruikt ter behandeling van cytomegalovirusretinitis (een ontsteking van het netvlies van het oog die zonder behandeling blindheid kan veroorzaken) bij patiënten met AIDS en ter voorkoming van het terugkeren van de infectie na de eerste behandeling.

Foscavir kan worden voorgeschreven ter behandeling van cytomegalovirusinfecties van de ingewanden (het maagdarmkanaal) bij patiënten met AIDS.

Foscavir wordt ook gebruikt ter behandeling van AIDS-patiënten met Herpes simplex virusinfecties van de huid en de slijmvliezen indien aciclovir (een ander middel tegen deze virus infectie) niet (meer) werkzaam is.

Belangrijke informatie vooraf

Wanneer mag u Foscavir niet gebruiken?

U mag Foscavir niet gebruiken als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit middel.

Foscavir mag daarnaast niet worden voorgeschreven bij:

* zwangerschap
* ernstige stoornis in de nierfunctie
* gelijktijdig gebruik per infuus van het geneesmiddel pentamidine (een middel tegen longontsteking veroorzaakt door Pneumocystis carinii)

Waar moet verder rekening mee worden gehouden bij het gebruik van Foscavir?

* Laat altijd de árts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

* De dosering van Foscavir moet worden aangepast in geval van stoornissen in de nierfunctie. Dit houdt in dat regelmatig bloed geprikt wordt om het creatininegehalte in het bloed (een maat voor de nierfunctie) te controleren. Aanvankelijk zal het creatininegehalte om de dag worden gecontroleerd. Tijdens onderhoudsbehandeling is éénmaal per week voldoende.

* Het is belangrijk om voldoende vocht binnen te krijgen tijdens de behandeling met Foscavir. Dit kan door extra vocht per infuus toe te dienen en door veel te drinken. Door de toediening van veel extra vocht kunnen stoornissen van de nierfunctie in de meeste gevallen worden voorkomen.

* Foscavir kan sommige metaalionen zoals calcium binden. Hierdoor kan, vooral bij een te hoge inloopsnelheid van het infuus, een daling van het calciumgehalte van het bloed optreden. Voorafgaand aan de behandeling met Foscavir moet het calciumgehalte gecontroleerd worden en zo nodig gecorrigeerd. Ook tijdens de behandeling is het nuttig regelmatig het calciumgehalte en het gehalte aan andere zouten in het bloed te controleren. Indien tijdens de infusie een daling van het calciumgehalte optreedt, kan dit bij de volgende infusie worden voorkomen door de inloop-snelheid van het infuus te verlagen (dus de inlooptijd van het infuus te verlengen).

* Als Foscavir in hoge concentraties met de urine wordt uitgescheiden kan dit irritatie van de penis bij de man of van de schaamlippen bij de vrouw veroorzaken. In de regel is deze irritatie goed te voorkomen met een simpele maatregel: wassen na het plassen!

Kunt u Foscavir gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?

Aangezien er geen gegevens zijn over de veiligheid van Foscavir bij gebruik tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding wordt dit afgeraden (zie 'Wanneer mag u Foscavir niet gebruiken?').

Beïnvloedt Foscavir het reactievermogen?

Foscavir kan het reactievermogen beïnvloeden als er bijwerkingen optreden als bijvoorbeeld duizeligheid of epileptische aanvallen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

In het algemeen dient het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de nieren, zoals bijvoorbeeld aminoglycosiden, amfotericine B en ciclosporine A, te worden voorkomen.
Foscavir mag niet gelijktijdig worden gebruikt met pentamidine per infuus (zie ook 'Wanneer mag u Foscavir niet gebruiken?'). Ook de combinatie van Foscavir met sommige plaspillen wordt ontraden.

Foscavir kan wel worden gebruikt in combinatie met zidovudine (AZT) didanosine en zalcitabine (middelen tegen het HIV-virus).

Bij gebruik van HIV protease-remmers (ritonavir en saquinovir) samen met foscamet is de kans op een voorbijgaande vermindering van de nierfunctie groter.

3 Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering

Foscavir wordt toegediend per infuus. Dit kan zowel thuis als in het ziekenhuis plaatsvinden.

Uw arts heeft verteld hoe, hoe vaak en hoeveel Foscavir u per dag moet gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen. In de regel zal de apotheker een afgepaste hoeveelheid Foscavir per dosering afleveren, zodat u niet zelf de juiste dosering per infuus hoeft af te meten of te berekenen. Bij stoornissen in de nierfunctie wordt de dosering verlaagd. De arts controleert de nierfunctie door regelmatig bloed te prikken en past zo nodig de dosering aan.

Cytomegalovirusretinitis

In het algemeen bedraagt de aanvangsdosering voor VOLWASSENEN:
180 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag bij een normale nierfunctie.

Deze dosering wordt verdeeld over 2 of 3 infusen, verspreid over de dag. De inlooptijd van het infuus bedraagt 1 uur bij driemaal daagse toediening en 2 uur bij tweemaal daagse toediening. De behandelingsduur bedraagt 3 weken.

De onderhoudsdosering bedraagt: 90-120 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag bij een normale nierfunctie. Deze dosering wordt éénmaal daags gegeven. De inlooptijd van het infuus bedraagt 2 uur. De behandeling wordt langdurig voortgezet.

Cytomegalovirusinfectie van het maagdarmkanaal

In het algemeen bedraagt de dosering van VOLWASSENEN: 180 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag bij een normale nierfunctie.
Deze dosering wordt verdeeld over 2 infusen, verspreid over de dag. De inlooptijd van het infuus bedraagt 2 uur. De behandelingsduur bedraagt 2-4 weken.

Herpes simplex virusinfecties die ongevoelig zijn voor aciclovir

In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN:
120 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag bij een normale nierfunctie. Deze dosering wordt verdeeld over 3 infusen, verspreid over de dag. De inlooptijd van het infuus bedraagt minimaal 1 uur. De behandelingsduur bedraagt 2-3 weken of totdat de plekken genezen zijn.

Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing is afhankelijk van het gebruikte infuussysteem en zal u door een verpleegkundige in het ziekenhuis worden uitgelegd.

Hoe vaak moet u Foscavir gebruiken?

Afhankelijk van het voorschrift van de arts één, twee of drie keer per dag een infuus met Foscavir.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is aangegeven onder 'Dosering'.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als er per ongeluk veel te veel Foscavir gebruikt is?

Verschijnselen

Overdosering met Foscavir zal bij kant en klaar door de apotheek afgeleverde doseringen op maat weinig voorkomen, maar kan tot bijwerkingen leiden, zoals:
* misselijkheid en braken
* tintelingen
* epileptische aanvallen
* andere bijwerkingen zoals vermeld in de rubriek 'Bijwerkingen'.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Foscavir is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Foscavir bij de hand. Soms is ziekenhuisopname noodzakelijk.

Wat moet u doen als u één of meer infusen van Foscavir vergeten bent?

U moet de overgeslagen infuzen Foscavir niet "inhalen". Het vergeten van infusen moet u zoveel mogelijk voorkomen: de infectie heeft dan meer kans om weer de kop op te steken!

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met de behandeling met Foscavir?

Als u stopt met de behandeling met Foscavir kan de virusinfectie weer de kop op steken. Er treden geen andere schadelijke effecten op. Het is niet nodig de dosering Foscavir langzaam af te bouwen.

4. Bijwerkingen

Welke bilwerkingen kan Foscavir hebben?

Tijdens gebruik van Foscavir kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

* vaak: misselijkheid, braken, diarree, gebrek aan eetlust. Soms: buikpijn of verstopping.
* soms: vermoeidheid, malaise, koorts, rillingen, ontsteking van een bloedvat.
* soms: daling van het calciumgehalte van het bloed (kan tintelingen geven). Stijging of daling van het gehalte aan andere zouten in het bloed (bijv. verandering van het natriumgehalte, kan dikke benen geven).
* soms: stoornissen in de nierfunctie (wordt regelmatig gecontroleerd), herstellen na staken van de behandeling met Foscavir. Kunnen gepaard gaan met pijn bij het plassen of pijn in de nierstreek.
* zelden: verhoging of verlaging van de bloeddruk, hartkloppingen.
* zelden: leverfunctiestoornissen. Dit kunt u niet zelf constateren, tenzij u geel wordt.
* zelden: overgevoeligheidsreacties, huiduitslag, jeuk en irritatie van de penis of schaamlippen.
* zelden: epileptische aanvallen (is vaak een andere verklaring voor). Vaak: hoofd-pijn, tintelingen, duizeligheid. Zelden: onrust, verwardheid, nervositeit, depressie, prikkelbaarheid, agressie.
* zeer zelden: spierpijn, spierzwakte, ontsteking van de spieren. Een oorzakelijk ver-band met de behandeling met Foscavir staat niet vast

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Als u naar uw mening ernstige bijwerkingen ervaart of bijwerkingen die niet zijn vermeld, waarschuw dan uw behandelend arts. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

5. Aanwijzingen voor het bewaren van Foscavir (onaangebroken, in de originele verpakking)

Foscavir wordt bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum (niet te gebruiken na maand/jaar) staat op de doos. Daarna mag u de eventueel overgebleven Foscavir niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval). Foscavir maar niet in de koelkast worden, bewaard!

Als de apotheker de Foscavir voor u heeft verdund, dan is de infuusvloeistof nog maximaal 7 dagen houdbaar.

Bewaar geneesmiddelen, ook Foscavir, altijd buiten bereik van kinderen!