10 AUG 2005

PATIËNTENBIJSLUITER FUNGIZONE TABLETTEN

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Fungizone en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Fungizone inneemt.
3. Hoe warden Fungizone tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Fungizone?

Fungizone, tabletten 100 mg

+ Het werkzame bestanddeel is axnfotericine B.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, maïszetmeel, ethylcellulose, talk, maanesiumstearaat.

Registratiehouder:

Bristol-Myers Squibb B.V.
Vijzelmolenlaan 9
3447 GX Woerden
Tel. 0348-574222

In het register ingeschreven onder RVG 06066

1. Wat is Fungizone en waarvoor wordt het gebruikt?

+ Fungizone tabletten bevatten 100 mg van de werkzame stof amfotericine B.
* Fungizone is een antischimmel preparaat.
+ Elk doosje Fungizone tabletten bevat 20 tabletten van 100 mg.
* Fungizone tabletten worden gebruikt in de volgende gevallen:
* om het ontstaan van schimmelinfecties (Candida) te voorkomen. Dit soort infecties komen soms voor als u met zogenaamde breed spectrum antibiotica wordt behandeld.
* om bepaalde schimmelinfecties in uw darmen te genezen.
* ter ondersteuning van de behandeling van hardnekkige schimmelinfecties van de huid en de vagina.

2. Wat u moet weten voordat u Fungizone inneemt.

Gebruik Fungizone niet:

Wanneer u overgevoelig bent voor 6dn of meerdere bestanddelen van Fungizone tabletten,

Wees extra voorzichtig met Fungizone.

Als u een kunstgebit draagt moet u dit dagelijks desinfecteren en grondig schoonmaken. Als u Fungizone gebruikt voor mondspruw, doe dan voor het gebruik uw kunstgebit uit. Fungizone kan uw tanden geel verkleuren, Dit kan door poetsen eenvoudig verwijderd worden.

Zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de mogelijke schadelijkheid van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap bij de mens vast te kunnen stellen. Dit geneesmiddel mag daarom alleen gebruikt warden indien uw arts dit strikt noodzakelijk acht.

Borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Indien u borstvoeding geeft mag Fungizone alleen gebruikt worden na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Het is niet te verwachten dat Fungizone de rijvaardigheid nadelig beïnvloedt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Fungizone suspensie
Fungizone tabletten bevatten onder andere lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt. neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Fungizone in combinatie met andere geneesmiddelen

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Informeer daarom uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook vaar geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Uw arts kan dan bepalen of dit voor u van toepassing is.

Sommige andere antischimmel middelen (met als werkzame stof b.v. miconazol, clotrimazol, ketoconazol, isoconazol) en aznfotericine B kunnen elkaars werking verminderen,

3. Hoe worden Fungizone tabletten ingenomen?

Voor het bereiken van het beste behandelingsresultaat is het belangrijk om de door uw arts voorgeschreven instructies met betrekking tot de dosering nauwkeurig op te volgen.

Gebruikelijke doseringen zijn:

Ter voorkoming van schimmelinfecties: neem tweemaal daags één tablet, bij voorkeur na de maaltijd.

Ter behandeling van schimmelinfecties: neem viermaal daags één tablet, bij voorkeur na de maaltijd.

Soms zal uw arts een hogere dosis voorschrijven.
In geval u bemerkt dat Fungizone te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Fungizone gebruiken?

Bij grondspruw, eerst uw kunstgebit uitdoen. Laat de tablet langzaam in de mond smelten. Daarna doorslikken.
In alle andere gevallen mag u de tabletten direct doorslikken.

Hoe lang duurt de behandeling met Fungizone?

Dit hangt af van de aandoening waarvoor u Fungizone krijgt. Volg de aanwijzingen van uw arts nauwkeurig op.

Wat u moet doen als u teveel Fungizone heeft ingenomen.

Wanneer u teveel van Fungizone heeft ingenomen zult u er in de regel geen vergiftigingsverschijnselen van krijgen. Wel kunt u last krijgen van misselijkheid, braken en diarree. Neem bij deze klachten contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk dat u zich aan het voorschrift van de arts houdt.

Wat u moet doen als u bent vergeten Fungizone in te nemen.

Het is voor de behandeling belangrijk dat u elke dag de voorgeschreven hoeveelheid Fungizone inneemt.

Als u toch een keer vergeten bent Fungizone in te nemen hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. U kunt gewoon doorgaan met de behandeling. Neem nooit een dubbele hoeveelheid van Fungizone in om de vergeten dosis van de vorige dag in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Fungizone wordt gestopt. Stop nooit zonder eerst uw arts te raadplegen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Fungizone bijwerkingen veroorzaken. Soms treden de volgende bijwerkingen op: rood worden van de huid, maagdarm klachten waaronder misselijkheid, overgeven en diarree. Zelden is een ontsteking van de tong waargenomen. Uw tanden kunnen tijdelijk geel verkleuren maar dit is door poetsen eenvoudig te verwijderen.

In zeldzame gevallen is melding gemaakt van ernstige allergische reacties (plotselinge zwelling van uw gezicht, met name rond uw mond, tong en strottenhoofd; verscheidene huidverschijnselen). Raadpleeg dan direct uw arts.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Fungizone?

Fungizone buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Fungizone in de originele verpakking. Niet bewaren boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum.
Gebruik Fungizone niet meer na de datum op de verpakking achter "Houdbaar tot" or "Exp.".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 25 OKT