BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 100/300/400 mg, capsules, hard gabapentine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Gabapentine Stichting Registratiebeheer en waarvoor het wordt gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Gabapentine Stichting Registratiebeheer gebruikt.
3. Hoe wordt Gabapentine Stichting Registratiebeheer ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Gabapentine Stichting Registratiebeheer?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS GABAPENTINE STICHTING REGISTRATIEBEHEER EN WAARVOOR HET WORDT GEBRUIKT?

Gabapentine Stichting Registratiebeheer behoort tot de groep geneesmiddelen die gebruikt worden om epilepsie en perifere neuropathische pijn te behandelen.

Epilepsie: Gabapentine Stichting Registratiebeheer wordt gebruikt voor de behandeling van diverse vormen van epilepsie (aanvallen die in eerste instantie tot bepaalde delen van de hersenen beperkt blijven, ongeacht of de aanval zich uitbreidt naar andere delen van de hersenen). Uw arts zal u Gabapentine Stichting Registratiebeheer voorschrijven voor de behandeling van uw epilepsie als uw toestand met de huidige behandeling niet volledig onder controle wordt gehouden. U dient Gabapentine Stichting Registratiebeheer te gebruiken in aanvulling op uw huidige behandeling, tenzij uw arts anders voorschrijft. Gabapentine Stichting Registratiebeheer kan ook op zichzelf worden gebruikt om volwassenen en kinderen boven 12 jaar te behandelen.

Perifere neuropathische pijn: Gabapentine Stichting Registratiebeheer wordt gebruikt om lang aanhoudende pijn door beschadiging van de zenuwen te verlichten. Perifere neuropathische pijn (voornamelijk optredend in de armen en/of benen) kan worden veroorzaakt door diverse aandoeningen, zoals diabetes en gordelroos. De pijn kan worden omschreven als hete, brandende of kloppende pijn, pijnscheuten, steken, scherpe pijn, kramp, schrijnende pijn, tintelingen, verstijving, speldenprikken enz.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GABAPENTINE STICHTING REGISTRATIEBEHEER GEBRUIKT.
Gebruik Gabapentine Stichting Registratiebeheer niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor gabapentine of voor één van de andere bestanddelen van Gabapentine Stichting Registratiebeheer.

Wees extra voorzichtig met Gabapentine Stichting Registratiebeheer
- als u nieraandoeningen heeft;
- als u verschijnselen ontwikkelt zoals aanhoudende maagpijn, als u zich ziek voelt of ziek bent, neem dan meteen contact op met uw arts.


Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Als u geneesmiddelen gebruikt die morfine bevatten, moet u dit aan uw arts of apotheker melden, omdat morfine het effect van Gabapentine Stichting Registratiebeheer kan verhogen.
Er wordt geen interactie verwacht tussen Gabapentine Stichting Registratiebeheer en andere antiepileptische middelen of orale anticonceptiemiddelen.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer kan de uitslag van sommige laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Als u voor onderzoek een urinemonster moet afgeven, vertel uw arts of ziekenhuis dan dat u Gabapentine Stichting Registratiebeheer gebruikt.
Als Gabapentine Stichting Registratiebeheer tegelijkertijd wordt ingenomen met maagzuurremmers die aluminium en magnesium bevatten, kan dit de opname van Gabapentine Stichting Registratiebeheer uit de maag verminderen. Daarom wordt aanbevolen Gabapentine Stichting Registratiebeheer minstens twee uur na een maagzuurremmer in te nemen.

Gebruik van Gabapentine Stichting Registratiebeheer met voedsel en drank Gabapentine Stichting Registratiebeheer kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts anders voorschrijft. Vrouwen die kinderen kunnen krijgen, dienen een effectief anticonceptiemiddel te gebruiken.
Er zijn geen studies waarbij specifiek is gekeken naar het gebruik van gabapentine bij zwangere vrouwen. Daarentegen is bij het gebruik van andere geneesmiddelen om epileptische aanvallen te behandelen een toegenomen risico gemeld van schadelijkheid bij de foetus, met name indien meer dan één epilepsiemiddel is genomen op hetzelfde tijdstip. Daarom dient u, indien mogelijk en alleen op advies van uw arts, te proberen om slechts één geneesmiddel tegen epileptische aanvallen te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel aangezien dit kan leiden tot doorbraakaanvallen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor u en uw kind.
Waarschuw uw arts onmiddellijk wanneer u zwanger wordt, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden terwijl u Gabapentine Stichting Registratiebeheer gebruikt.

Gabapentine, het werkzame bestanddeel van Gabapentine Stichting Registratiebeheer, wordt uitgescheiden in moedermelk. Omdat het effect op de zuigeling niet bekend is, wordt het geven van borstvoeding niet aanbevolen tijdens het gebruik van Gabapentine Stichting Registratiebeheer.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gabapentine Stichting Registratiebeheer kan duizeligheid, draaierigheid en vermoeidheid veroorzaken. U mag geen voertuig besturen, ingewikkelde machines bedienen en andere mogelijk gevaarlijke activiteiten ondernemen totdat u weet of dit geneesmiddel uw vermogen om deze activiteiten uit te voeren beïnvloedt.

3. HOE WORDT GABAPENTINE STICHTING REGISTRATIEBEHEER INGENOMEN?

Volg bij inname van Gabapentine Stichting Registratiebeheer nauwgezet het advies van uw arts. Raad pleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Uw arts bepaalt welke dosis voor u geschikt is.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van Gabapentine Stichting Registratiebeheer te sterk of te zwak is.
Als u een oudere patiënt (ouder dan 65 jaar) bent, kunt u Gabapentine Stichting Registratiebeheer normaal gebruiken, tenzij u last heeft van uw nieren.
Heeft u nierproblemen, dan kan uw arts u een ander doseringsschema en/of andere dosis voorschrijven.
Neem de capsules altijd in hun geheel in met een ruime hoeveelheid water.
Blijf Gabapentine Stichting Registratiebeheer gebruiken tot uw arts zegt dat u mag stoppen.

Perifere neuropathische pijn:
Neem het door uw arts voorgeschreven aantal capsules in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosis ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie verdeelde giften, bijv. 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Epilepsie:
Volwassenen en adolescenten:
Neem het voorgeschreven aantal capsules in. In de regel zal uw arts uw dosis langzaam opbouwen. De startdosis ligt meestal tussen 300 mg en 900 mg per dag. Vervolgens kan de dosis stapsgewijs worden verhoogd tot maximaal 3600 mg per dag. Uw arts zal u vertellen deze in te nemen in drie verdeelde giften, bijv. 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Kinderen van 6 jaar en ouder:
Welke dosis uw kind krijgt, bepaalt uw arts op basis van het gewicht van uw kind. De behandeling wordt gestart met een lage begindosis die geleidelijk wordt verhoogd in een periode van gemiddeld 3 dagen. De gebruikelijke dosis om epilepsie onder controle te houden is 25-35 mg/kg/dag. Meestal worden de capsules in drie verdeelde giften verspreid over de dag ingenomen, meestal één 's ochtends, één 's middags en één 's avonds).

Gabapentine Stichting Registratiebeheer wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Gabapentine Stichting Registratiebeheer hebt ingenomen dan u zou mogen

Waarschuw onmiddellijk uw arts of ga naar de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de capsules die nog over zijn, de verpakking en het etiket mee zodat men in het ziekenhuis gemakkelijk kan zien welk geneesmiddel u hebt ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gabapentine Stichting Registratiebeheer in te nemen

Als u een dosis vergeet in te nemen, neem die dan zo snel mogelijk wanneer u het zich herinnert, behalve als het al tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.

Als u stopt met inname van Gabapentine Stichting Registratiebeheer

Stop alleen met het gebruik van Gabapentine Stichting Registratiebeheer als uw arts dit aangeeft. Als uw behandeling wordt stopgezet, moet u de dosering geleidelijk afbouwen over een periode van minimaal 1 week. Als u plotseling of voordat uw arts dit aangeeft stopt met het gebruik van Gabapentine Stichting Registratiebeheer, is er een toegenomen kans op aanvallen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Gabapentine Stichting Registratiebeheer bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen, waar meer dan 1 op de 10 mensen last van kan hebben, worden hieronder genoemd:
- Virale infectie
- Slaperigheid, duizeligheid, gebrek aan coördinatie - Zich moe voelen, koorts.

Vaak voorkomende bijwerkingen, waar meer dan 1 op de 100 mensen last van kan hebben, worden hieronder genoemd:
- Longontsteking, luchtweginfectie, infectie in de urinewegen, infectie, oorontsteking - Laag aantal witte bloedlichaampjes
- Anorexia, toegenomen eetlust
- Woedeaanvallen gericht op anderen , emotionele labiliteit, depressie, angst, zenuwachtigheid, verwarring, moeite met denken
- Convulsies, spastische bewegingen, moeite met praten, geheugenverlies, trillen, slapeloosheid, hoofdpijn, gevoelige huid, verminderde gewaarwording, coördinatiestoornissen, ongewone oogbewegingen, , toegenomen, verminderde of afwezige reflexen
- Wazig zien, dubbel zien
- Duizeligheid
- Hoge bloeddruk, blozen of vaatverwijding
- Moeite met ademen, bronchitis, zere keel, hoesten, droge neus
- Braken (ziek zijn), misselijkheid (zich ziek voelen), tandproblemen, ontstoken tandvlees, diarree, maagpijn, maag- en darmstoornissen, verstopping, droge mond of keel, winderigheid
- Zwelling van het gezicht, blauwe plekken huiduitslag, jeuk, acne
- Gewrichtspijn, spierpijn, rugpijn, spiertrekkingen
- Incontinentie
- Erectieproblemen
- Zwelling van armen en benen of zwelling, die het gezicht, de romp of de ledematen kan betreffen, moeite met lopen, slapte, pijn, zich ziek voelen, griepachtige symptomen
- Afname van het aantal witte bloedlichaampjes, gewichtstoename
- Onopzettelijk letstel, botbreuk, schaafverwonding.

Zelden voorkomende bijwerkingen, waar minder dan 1 op de 1000 mensen last van kan hebben, worden hieronder genoemd:
- Afname van bloedplaatjes (cellen die de bloedstolling bevorderen)
- Allergische reactie, bijvoorbeeld galbulten
- Hallucinaties
- Problemen met abnormale bewegingen, zoals kronkelen, spastische bewegingen en stijfheid - Oorsuizingen
- Snelle hartslag
- Ontsteking van de alvleesklier
- Ontsteking van de lever, geel kleuren van huid en ogen
- Ernstige huidreacties waarvoor onmiddellijk medische hulp moet worden ingeschakeld, zwelling van lippen en gezicht, huiduitslag en rode huid, haaruitval
- Acute nierinsufficiëntie
- Bijwerkingen als gevolg van abrupt stoppen met het gebruik van gabapentine (angst, slapeloosheid, zich ziek voelen, pijn, zweten), pijn op de borst
- Schommelingen in de bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes, abnormale resultaten bij bloedtesten waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat er leverproblemen zijn.

Bovendien werden in klinische studies bij kinderen vaak agressief gedrag en spastische bewegingen gemeld.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GABAPENTINE STICHTING REGISTRATIEBEHEER?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Gabapentine Stichting Registratiebeheer niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.
Wat bevat Gabapentine Stichting Registratiebeheer

* Het werkzame bestanddeel is: gabapentine. Elke capsule, hard bevat 100 mg, 300 mg of 400 mg gabapentine.

* De andere bestanddelen van Gabapentine Stichting Registratiebeheer capsules zijn: Capsule inhoud: gepregelatiniseerd maïszetmeel , maïszetmeel, talk en colloïdaal, watervrij silica.
Capsule wand: gelatine, natriumlaurylsulfaat, gekleurd door titaniumdioxide (E171), ijzeroxide geel (E172) (300 en 400 mg capsules), ijzeroxide rood (E172) (400 mg capsules).

Hoe ziet Gabapentine Stichting Registratiebeheer er uit en de inhoud van de verpakking Capsule, hard
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 100 mg zijn harde gelatine capsules met een witte, doorzichtige body en cap.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 300 mg zijn harde gelatine capsules met een gele, doorzichtige body en cap.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 400 mg zijn harde gelatine capsules met een bruine, doorzichtige body en cap.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 100 mg
PVC/PE/PVDC/ALU blister: 7, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 en 200 harde capsules. Tabletflacon: 50, 100 harde capsules.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 300 mg
PVC/PE/PVDC/ALU blister: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 en 500 harde capsules. Tabletflacon: 50, 100 harde capsules.
Gabapentine Stichting Registratiebeheer 400 mg
PVC/PE/PVDC/ALU blister: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 en 500 harde capsules. Tabletflacon: 50, 100 harde capsules.
Niet alle verpakkingen hoeven in de handel gebracht te worden.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder
Stichting Registratiebeheer
Bosstraat 69 3766 AC Soest

Fabrikant
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Duitsland

LEK S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
Polen

Gabapentine Stichting Registratiebeheer 100, 300 en 400 mg zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk:
RVG 33680, capsules, hard RVG 33681, capsules, hard RVG 33682, capsules, hard

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 06/2007