Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Gastrocure al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw apotheker of drogist om uitleg als iets niet duidelijk is.

Gastrocure omhulde tabletten 10 mg

WAT ZIJN GASTROCURE-TABLETTEN?

Gastrocure-tabletten zijn witte, ronde tabletten. Aan de ene kant van de tablet staat 'K 113'. Elke tablet bevat 10 mg domperidon (in de vorm van domperidonmaleaat).

Dat is de stof die zorgt voor de werking van de tabletten. Domperidon zorgt ervoor dat voedsel sneller door de maag en de darmen gaat.

De tabletten bevatten verder: lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E 460), gepregelatiniseerd aardappelzetmeel, polyvidon, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, polysorbaat 20, hypromellose (E 464) en propyleenglycol (E 490).

Gastrocure-tabletten zitten in verpakkingen met 10 tabletten.

Gastrocure omhulde tabletten 10 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 14941.

Op naam van:
McNeil B.V.,
Postbus 90241,
5000 LV Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U GASTROCURE-TABLETTEN?

U kunt Gastrocure gebruiken voor de verlichting van misselijkheid en braken (bij kinderen of volwassenen). Bij volwassenen wordt Gastrocure ook gebruikt voor de verlichting van een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en voor terugvloeien van de maaginhoud (oprispingen).

WANNEER MAG U GASTROCURE NIET GEBRUIKEN?

* U mag Gastrocure niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat zijn Gastrocure-tabletten?'. U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Gastrocure en raadpleeg uw arts.

* Gastrocure mag niet worden gebruikt bij een bepaalde hersentumor (een zogenaamd prolactinoom).

* U mag Gastrocure niet gebruiken wanneer u ernstige buikkrampen of aanhoudend zwarte ontlasting heeft. In deze gevallen moet u altijd eerst met uw arts overleggen of u Gastrocure wel mag gebruiken.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

* Zwangerschap

Het is niet bekend of Gastrocure bij zwangerschap schadelijk is. Bent u in verwachting of gedurende de behandeling van plan in verwachting te raken? Overleg dan eerst met uw arts of u Gastrocure kunt innemen.

* Borstvoeding

Kleine hoeveelheden van stoffen uit Gastrocure zouden in de moedermelk terecht kunnen komen. Daarom is het beter Gastrocure niet te gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg hierover met uw arts.

* Kleine kinderen

Als Gastrocure wordt gegeven aan kleine kinderen, is er een klein risico dat ze last krijgen van bewegingsstoornissen, zoals stijve spieren, trillen en onwillekeurige bewegingen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de dosering die uw arts heeft voorgeschreven of aan de dosering zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing. Gastrocure-tabletten zijn niet geschikt voor kinderen die minder wegen dan 35 kg. Raadpleeg uw arts als u klachten van misselijkheid wilt behandelen bij een kind lichter dan 35 kg. Uw arts kan dan een ander middel met domperidon voorschrijven.

* Bij slechte werking van uw lever
U mag Gastrocure niet gebruiken als u een leverziekte heeft. U dient eerst een arts te raadplegen.

* Bij slechte werking van uw nieren
Neem eerst contact op met uw arts als u een nierziekte heeft en u Gastrocure gedurende een lange periode gaat gebruiken.

* Bij gebruik van een middel tegen schimmelinfecties
Als u een geneesmiddel gebruikt tegen schimmelinfecties dat ketoconazol bevat, neem dan contact op met uw arts. Het kan zijn dat hij u een ander middel tegen de schimmelinfectie voorschrijft. Zie hiervoor ook de rubriek 'Andere geneesmiddelen en Gastrocure'.

* Waarschuwingen

Gebruik Gastrocure niet langer dan 14 dagen. Neem contact op met uw arts wanneer uw klachten na 14 dagen nog niet zijn verdwenen.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat Gastrocure invloed heeft op het reactievermogen.

* Extra informatie over bepaalde bestanddelen

Gastrocure-tabletten bevatten 54 mg lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

ANDERE GENEESMIDDELEN EN GASTROCURE

Gebruikt u ook nog andere geneesmiddelen?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
Als u naast Gastrocure-tabletten geneesmiddelen gebruikt die de bewegingen van de maag en de darmen vertragen, kan dit de werkzaamheid van Gastrocure beïnvloeden.

Ook kunnen de volgende middelen de werkzaamheid van Gastrocure beïnvloeden:

* geneesmiddelen tegen schimmelinfecties die bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol, miconazol of fluconazol bevatten;
geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica) die bijvoorbeeld erytromycine, claritromycine of troleandomycine bevatten;
bepaalde geneesmiddelen tegen HIV-infecties zoals ritonavir en indinavir;

* geneesmiddelen tegen depressieve aandoeningen die nefazodon bevatten.

Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Gastrocure een van deze middelen gebruikt, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN GASTROCURE-TABLETTEN

Gastrocure-tabletten mogen alleen worden gebruikt door volwassenen en door kinderen die ouder zijn dan 12 jaar en die meer dan 35 kg wegen.

De dosering is gewoonlijk 3 tot 4 maal per dag 1 tablet.

Bij volwassenen is de duur van de eerste behandeling 4 weken bij een opgeblazen of vol gevoel in de maag na het eten en bij oprispingen. Neem niet meer dan 8 tabletten per dag.

Als u Gastrocure niet op voorschrift van een arts gebruikt, mag u het nooit langer dan 14 dagen gebruiken.

HOE MOET U GASTROCURE INNEMEN?

* Neem de Gastrocure-tabletten in met een paar slokken water of een andere drinkbare vloeistof. Kauw niet op de tabletten.

* Gastrocure-tabletten werken het beste wanneer u ze 15 tot 30 minuten voor het eten inneemt en, als het nodig is, voor het slapengaan. Wanneer u dit niet heeft gedaan en pas tijdens of na het eten de klachten krijgt, dan mag u de tabletten alsnog innemen.

* Wanneer u Gastrocure gebruikt omdat u misselijk bent of omdat u moet overgeven, dan kunt u de tabletten op elk tijdstip van de dag innemen.

STOPPEN MET GASTROCURE

U kunt gewoon stoppen met Gastrocure als u dat wilt.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Gastrocure heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Gastrocure'). Raadpleeg in deze gevallen een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden, zijn: sufheid, verwardheid en bepaalde bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten. Kinderen zijn gevoeliger voor grote hoeveelheden Gastrocure dan volwassenen. Neem daarom onmiddellijk contact op met een arts als een kind jonger dan 12 jaar Gastrocure-tabletten heeft
ingenomen.

Bij overdosering kunt u altijd geactiveerde kool (laten) innemen (verkrijgbaar bij de drogist of in de apotheek). Dat neemt de Gastrocure op die nog in de maag aanwezig is. Neem daarnaast altijd direct contact op met een arts als u of iemand in uw omgeving te veel Gastrocure heeft ingenomen.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN UW GASTROCURE IN TE NEMEN?

Wanneer u bent vergeten uw Gastrocure in te nemen, doe dat dan alsnog zodra u dat merkt. Maar wanneer het al bijna tijd is voor de volgende dosis, is het verstandiger de vergeten dosis niet meer in te nemen.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten):
* geslachtsorganen/borsten: uitblijven van de menstruatie, melkafscheiding uit de tepels bij vrouwen en lichte borstontwikkeling bij mannen;

* maag en darmen: maag-darmstoornissen, in uitzonderlijke gevallen met darmkrampen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

* afweersysteem: allergische reacties zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijd worden, met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie). In extreme gevallen kan bewustzijnsverlies optreden (anafylactische shock);

* zenuwstelsel: bewegingsstoornissen zoals stijve spieren, beverigheid, onwillekeurige bewegingen en niet lang stil kunnen zitten;

* maag en darmen: diarree;

* huid: jeuk en huiduitslag.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U GASTROCURE-TABLETTEN?

De juiste bewaarwijze is:
* in de originele verpakking;
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;

* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG ZIJN GASTROCURE-TABLETTEN HOUDBAAR?

Gastrocure-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06-2008 of EXP.: 06-2008 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2008 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of drogist.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in juni 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
Wilt u meer weten over Gastrocure of over misselijkheid en braken?
Vragen over Gastrocure of over misselijkheid en braken kunt u het beste stellen aan uw arts, apotheker of drogist. Voor vragen over misselijkheid en braken kunt u ook contact opnemen met de Maag Lever Darm
Stichting MLDS: 0900-20 25 625.