BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Glucafit, filmomhulde tabletten 595 mg
glucosaminesulfaat kaliumchloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Glucafit zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Glucafit en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Glucafit gebruikt
3. Hoe wordt Glucafit gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glucafit
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS GLUCAFIT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep
Glucosamine is een aminosuiker en komt van nature voor in het kraakbeen in het lichaam. Het remt de afbraak van kraakbeen. Tevens kan het een positief effect hebben op de aanmaak van kraakbeen.

Gebruik
Glucosamine kan gebruikt worden om de symptomen van artrose in de knie te verlichten. Een verbetering wordt meestal binnen enkele weken na aanvang van de behandeling waargenomen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GLUCAFIT GEBRUIKT
Gebruik Glucafit niet

— indien u overgevoelig of allergisch bent voor één van de bestanddelen van Glucafit
— indien u allergisch bent voor schaaldieren omdat de actieve grondstof afkomstig is uit schaaldieren.

Wees extra voorzichtig met Glucafit
— bij aanvang van de behandeling; uw arts dient eerst de aanwezigheid van gewrichtsziekten uit
te sluiten waarvoor andere behandelingen overwogen kunnen worden
— indien u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus); aan het begin van de behandeling kan een controle van de bloedsuikerspiegel gewenst zijn
— bij gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar; de veiligheid en werkzaamheid zijn niet aangetoond bij kinderen
— indien u gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruikt; er zijn geen gegevens over het gebruik van glucosamine in combinatie met andere geneesmiddelen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Over het gebruik van glucosamine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Over het gebruik van glucosamine tijdens de periode van borstvoeding bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid voor het kind te beoordelen. Tijdens de
borstvoeding dit geneesmiddel niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glucafit

Dit geneesmiddel bevat 130 mg kalium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.
Glucafit bevat zonnegeel (E1 10). Zonnegeel kan allergische reacties veroorzaken. Gebruik van Glucafit samen met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met andere (genees)middelen.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. HOE WORDT GLUCAFIT INGENOMEN

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is
Eenmaal daags 2 tabletten (overeenkomend met 1500 mg glucosaminesulfaat). Eventueel kan de dosering over de dag verdeeld worden (tweemaal daags 1 tablet).

Ouderen
Aanpassing van de dosering is niet nodig bij behandeling van oudere patiënten.

Personen onder de 18 jaar
Glucafit mag niet worden voorgeschreven aan personen onder de 18 jaar.

Als u merkt dat Glucafit te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
De tabletten innemen met een glas water.
U mag de tabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.Wat u moet doen als u meer van Glucafit heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Glucafit heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Er zijn tot nu toe geen gevallen van overdosering bekend. Neem contact op met uw arts of apotheker indien u zich onwel voelt na inname van een te grote dosis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucafit in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Glucafit om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Glucafit wordt gestopt Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van Glucafit kunnen de klachten die u had voor de behandeling weer terugkeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Glucafit bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten) Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten), inclusief incidentele meldingen

Zenuwstelsel
Vaak
Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid.

Maag- en darmstelsel
Vaak
Buikpijn, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), diarree, verstopping (constipatie), misselijkheid.

Huid
Soms
Huiduitslag, jeuk (pruritus), roodheid van de huid (erytheem), blozen.

Overig
Zeer zelden
Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (hypercholesterolemie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GLUCAFIT

Geen speciale bewaartemperatuur, bewaren in de originele verpakking.
Gebruik Glucafit niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Glucafit

- Het werkzame bestanddeel is
1005 mg glucosaminesulfaat kaliumchloride, overeenkomend met 758 mg glucosaminesulfaat, overeenkomend met 595 mg glucosamine.

- De andere bestanddelen zijn
Tabletkern: microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), crospovidon (E1202), magnesiumstearaat (E470b).
Tabletomhulsel: opadry II yellow (polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol, chinolinegeel (E104), zonnegeel FCF (E110), ijzeroxide geel (E172)), talk (E553b). Hoe ziet Glucafit er uit en de inhoud van de verpakking
De tabletten zijn geel en langwerpig.
De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 30, 60, 90 of 180 stuks en in flacons à 60, 180 of 400 stuks.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
TEVA Pharma B.V.
Industrieweg 23
Postbus 217
2640 AE Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 33073, filmomhulde tabletten 595 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien op 12/2006