BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Glucosamine Disphar, filmomhulde tabletten 595 mg
Glucosamine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Glucosamine Disphar zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 1 maand
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Glucosamine Disphar en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Glucosamine Disphar gebruikt.
3. Hoe wordt Glucosamine Disphar gebruikt.
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Glucosamine Disphar
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS GLUCOSAMINE DISPHAR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Glucosamine Disphar wordt gebruikt ter verlichting van symptomen in milde tot matige artrose van de knie.

Glucosamine is een stof die van nature voorkomt in het lichaam en die gevormd wordt uit glucose (een type suiker). Het lichaam heeft glucosamine nodig om grotere moleculen op te bouwen, die voorkomen in bijvoorbeeld gewrichtsvloeistof en kraakbeen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GLUCOSAMINE DISPHAR GEBRUIKT
Gebruik Glucosamine Disphar niet

- als u allergisch of overgevoelig bent voor glucosamine of voor één van de andere bestanddelen van Glucosamine Disphar.
- als u allergisch bent voor schaaldieren, omdat de actieve grondstof afkomstig is uit schaaldieren.

Wees extra voorzichtig met Glucosamine Disphar
- als u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus), moet u een arts raadplegen voordat u Glucosamine Disphar gaat gebruiken en mogelijk kan een meer frequente controle van uw bloedsuikerspiegel gewenst zijn bij het begin van de behandeling
- Als bij u een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten vastgesteld is, moet u een arts raadplegen voor dat u Glucosamine Disphar gaat gebruiken. Mogelijk moeten de vetten in uw bloed worden gecontroleerd.
- Als u astma heeft, kunnen de astmaverschijnselen verergeren door behandeling met Glucosamine Disphar
- Glucosamine Disphar wordt niet aanbevolen bij personen die jonger dan 18 jaar zijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wees voorzichtig bij het gebruik van Glucosamine Disphar in combinatie met andere medicijnen, in het bijzonder medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden (bv. warfarine en acenocoumarol) en tetracyclines (een antibioticum). Vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Glucosamine Disphar niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Glucosamine Disphar effecten heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen, maar duizeligheid en hoofdpijn komen voor als mogelijke bijwerkingen.
U alleen bent verantwoordelijk om te beoordelen of u in staat ben om een motorvoertuig te besturen of andere taken uit te voeren die een verhoogde concentratie vereisen. Vanwege hun effecten of ongewenste bijwerkingen is het gebruik van medicijnen één van de factoren die uw vermogen om deze dingen veilig te doen kan verminderen. Beschrijvingen van deze effecten kunt u vinden in andere rubrieken. Lees alle informatie in deze bijsluiter voor advies. Raadpleeg uw arts, verpleegster of apotheker als u onzeker bent over iets.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glucosamine Disphar
Glucosamine Disphar bevat 130 mg kalium per tablet. Raadpleeg uw arts of apotheker als u een verminderde nierfunctie heeft of als u een beperkt kalium dieet gebruikt.
De kleurstof zonnegeel FCF (E1 10) kan allergische reacties veroorzaken.

3. HOE WORDT GLUCOSAMINE DISPHAR INGENOMEN

De gebruikelijke dosering is één tablet tweemaal daags. Eventueel mag de volledige dosis (twee tabletten) in één keer ingenomen worden gedurende de dag. Als verlichting van symptomen is bereikt, mag de dosering teruggebracht worden tot 1 tablet per dag. Raadpleeg uw arts of apotheker als u twijfelt.
Slik de tablet door met een glas water.

U moet uw arts raadplegen als de symptomen verergeren of niet verbeteren binnen een maand. Echter, zelfs als uw symptomen verbeteren, zou Glucosamine Disphar niet langer dan een maand gebruikt mogen worden zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen als u meer van Glucosamine Disphar heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u meer Glucosamine Disphar heeft ingenomen dan u zou mogen, of als kinderen per ongeluk dit geneesmiddel hebben ingenomen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Glucosamine Disphar in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen, kan Glucosamine Disphar bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld werden zijn licht en van voorbijgaande aard.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): Hoofdpijn, duizeligheid, maagpijn, dyspepsie (vol gevoel in de bovenbuik en bv. zuurbranden), diarree, verstopping (constipatie), misselijkheid.

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): Huiduitslag, jeuk (pruritus), roodheid van de huid (erytheem).

In heel zeldzame gevallen worden verhoogde cholesterolniveaus in het bloed gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GLUCOSAMINE DISPHAR

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Glucosamine Disphar niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “ Exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Glucosamine Disphar

- Het werkzame bestanddeel is glucosamine. Eén filmomhulde tablet bevat glucosamine sulfaat kalium chloride overeenkomend met 595 mg glucosamine.

- De andere bestanddelen in de tabletkern zijn: microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), crospovidon (E1 202), magnesiumstearaat (E470b).

- De andere bestanddelen in het tabletomhulsel: Opadry yellow, bestaande uit polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol, talk (E5 53b), chinolinegeel (E104), zonnegeel FCF (E110), ijzeroxide geel (E1 72).

Hoe ziet Glucosamine Disphar er uit en wat is de inhoud van de verpakking De tabletten zijn geel en langwerpig (lengte 19,6 mm en breedte 8,6 mm).
Flacons (polyetheen) à 60, 180 en 400 tabletten.
PVC/PVDC/aluminium blisterverpakking à 60, 90 en 180 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van vergunning voor het in de handel brengen
Disphar International BV.
Winkelskamp 6
7255 PZ Hengelo
Tel.: 035-5280400
Fax.:035-5480585

Fabrikant
QPharma AB
Box 590
201 25 Malmö Zweden

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 09-08-2007