BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
GLYDIUM 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte
Gliclazide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.


In deze bijsluiter:
1. Wat is GLYDIUM 30 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u GLYDIUM 30 mg inneemt
3. Hoe wordt GLYDIUM 30 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u GLYDIUM 30 mg
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS GLYDIUM 30 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
GLYDIUM 30 mg is een geneesmiddel dat bloedsuikerspiegels verlaagt (oraal bloedglucoseverlagend geneesmiddel behorend tot de sulfonylureumderivaten).
GLYDIUM 30 mg wordt toegepast bij een bepaald type suikerziekte (type 2 diabetes mellitus) bij volwassenen, als diëten, lichaamsbeweging en afvallen in onvoldoende mate zorgen voor goede bloedsuikerspiegel.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GLYDIUM 30 MG INNEEMT
Neem GLYDIUM 30 mg niet in
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor gliclazide of voor één van de andere bestanddelen van GLYDIUM MR 30 mg, of voor andere geneesmiddelen uit dezelfde categorie (sulfonylureumderivaten), of voor andere verwante geneesmiddelen (bloedglucoseverlagende sulfonamiden);
- als u insulineafhankelijke diabetes (type 1) hebt;
- als u ketonlichamen en suiker in uw urine hebt (dit zou kunnen betekenen dat u diabetische
keto-acidose hebt), of een diabetisch precoma of coma;
- als u een ernstige nier- of leverziekte hebt;
- als u geneesmiddelen gebruikt tegen gist- of schimmelinfecties (miconazol, zie rubriek “Inname met andere geneesmiddelen”);
- als u borstvoeding geeft (zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).


Wees extra voorzichtig met GLYDIUM 30 mg
U doet er verstandig aan om u te houden aan het behandelplan dat uw arts u heeft voorgeschreven om een goede bloedsuikerspiegel te krijgen. Dit houdt uiteraard in dat u uw tabletten regelmatig inneemt, maar ook dat u zich aan uw dieetvoorschriften houdt, voldoende lichaamsbeweging hebt, en indien nodig, afslankt.
Tijdens uw behandeling met gliclazide is regelmatige controle van uw bloedsuikerspiegel (en eventueel uw urine) nodig, evenals controles van uw geglycosileerd hemoglobine (HbA1c).
Tijdens de eerste weken van uw behandeling heeft u meer kans op een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Dit betekent dat controles erg belangrijk zijn.
U kunt een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) krijgen:
- als u uw maaltijden onregelmatig gebruikt of maaltijden overslaat,
- als u vast,
- als u ondervoed bent,
- als u uw voedingspatroon verandert,
- als u meer lichamelijke inspanning hebt maar daarbij niet meer koolhydraten inneemt,
- als u alcohol drinkt, vooral als u dan ook nog maaltijden overslaat,
- als u gelijktijdig andere geneesmiddelen of plantaardige geneesmiddelen inneemt,
- als u te hoge doses gliclazide inneemt,
- als u een bepaalde hormonale aandoening hebt (aandoening van de schildklier, de hypofyse of de bijnierschors),
- als uw nier- of leverfunctie zeer slecht is.

Als uw bloedsuikerspiegel laag is kunt u de volgende symptomen krijgen:
Hoofdpijn, een sterk hongergevoel, misselijkheid, braken, moeheid, slaapstoornissen, rusteloosheid, agressiviteit, concentratiestoornissen, afgenomen alertheid en reactietijd, depressie, verwardheid, spraakstoornissen of slecht zien, trillen, stoornissen aan uw zintuigen, duizeligheid, en hulpeloosheid. De volgende symptomen kunnen ook optreden: zweten, klamme huid, angst, snelle of onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk, plotselinge hevige pijn in de borst die kan uitstralen naar nabijgelegen gebieden van het lichaam (angina pectoris).
Als uw bloedsuikerspiegels steeds lager worden kunt u erg verward raken (delirium), stuipen krijgen, uw zelfbeheersing verliezen, oppervlakkig gaan ademhalen en een langzame hartslag krijgen, u kunt bewusteloos raken.
In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen van een lage bloedsuikerspiegel heel snel als u suiker inneemt, in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld glucosetabletten, suikerklontjes, zoet sap, thee met suiker.
Daarom moet u altijd suiker in een of andere vorm bij u hebben (glucosetabletten, suikerklontjes). Denk eraan: zoetjes (kunstmatige zoetstoftabletjes) helpen niet. Neem contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als suikerinname niet helpt of als de symptomen weer optreden.
Symptomen van een lage bloedsuikerspiegel kunnen afwezig zijn, minder opvallend zijn of zich heel langzaam ontwikkelen, of u komt er pas te laat achter dat uw bloedsuikerspiegel verlaagd is. Dit kan gebeuren als u een oudere patiënt bent die bepaalde geneesmiddelen inneemt (bijvoorbeeld medicijnen met een effect op het centrale zenuwstelsel of bètablokkers).
Als u in een stresssituatie zit (bijvoorbeeld een ongeluk, chirurgische ingreep, koorts, etc.) kan uw arts uw medicatie tijdelijk overzetten op insulinetherapie.
Symptomen van een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) kunnen optreden als gliclazide uw bloedsuiker nog niet voldoende verlaagd heeft, als u zich niet heeft gehouden aan het behandelplan dat uw arts u heeft voorgeschreven, of in bijzondere stresssituaties. Dorst, vaak plassen, droge mond, een droge en jeukende huid, huidinfecties en afgenomen prestaties kunnen bijvoorbeeld optreden.
Als deze symptomen optreden moet u contact opnemen met uw arts of apotheker.
Als u een familiehistorie heeft van of als u weet dat u een vastgestelde erfelijkheid heeft voor een tekort aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) (afwijking van de rode bloedcellen), dan kan een verlaging van het hemoglobine peil en een afbraak van de rode bloedcellen (haemolytische anaemie) optreden. Neem contact op met uw dokter voordat u dit medicijn inneemt.

Gebruik van GLYDIUM 30 mg bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar wordt afgeraden vanwege onvoldoende gegevens.


Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, want deze kunnen de werking van GLYDIUM 30 mg beïnvloeden. Het bloedsuikerverlagende effect van gliclazide kan versterkt worden en symptomen van een lage bloedsuikerspiegel kunnen optreden als één van de volgende geneesmiddelen wordt gebruikt:
- andere geneesmiddelen voor de behandeling van een hoge bloedsuikerspiegel (orale
antidiabetica of insuline),
- antibiotica (bijvoorbeeld sulfonamiden),
- geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartfalen (bètablokkers, ACE-
remmers zoals captopril of enalapril),
- geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties (miconazol, fluconazol),
- geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren of het duodenum (H2-
receptorantagonisten),
- antidepressiva (monoamino-oxidaseremmers),
- pijnstillers of antireumatica (fenylbutazon, ibuprofen),
- geneesmiddelen die alcohol bevatten.
Het bloedglucoseverlagende effect van gliclazide kan afgezwakt worden, waarbij een verhoogde bloedsuikerspiegel kan optreden, bij gebruik van een van de volgende geneesmiddelen:
- geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel
(chloorpromazine),
- geneesmiddelen die ontstekingen verminderen (corticosteroïden),
- geneesmiddelen voor de behandeling van astma of die gebruikt worden bij een bevalling
(salbutamol intraveneus, ritodrine en terbutaline),
- geneesmiddelen voor de behandeling van borstaandoeningen, hevig bloedverlies tijdens de
menstruatie en endometriose (danazol),
GLYDIUM 30 mg kan de effecten versterken van geneesmiddelen die de bloedstolling remmen (bijvoorbeeld warfarine)

Raadpleeg uw arts voordat u een ander geneesmiddel inneemt. Als u naar een ziekenhuis gaat, vertel dan het medische personeel dat u GLYDIUM 30 mg gebruikt.


Inname van GLYDIUM 30 mg met voedsel en drank
GLYDIUM 30 mg mag ingenomen worden tijdens de maaltijd en met non-alcoholische dranken. Het drinken van alcohol wordt afgeraden omdat het een onvoorspelbaar effect kan hebben op de behandeling van uw suikerziekte.


Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik van GLYDIUM 30 mg tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Als u graag binnenkort zwanger wilt worden, of zwanger wordt, vertel dit aan uw arts zodat deze uw behandeling kan aanpassen.


U mag GLYDIUM 30 mg niet gebruiken als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Uw concentratie- of reactievermogen kan verminderd zijn als uw bloedsuiker te laag is (hypoglykemie), of te hoog is (hyperglykemie), of als u door een hypo- of hyperglykemie problemen met uw gezichtsvermogen krijgt. Houd er rekening mee dat u dan uzelf en/of anderen in gevaar zou kunnen brengen (bijvoorbeeld tijdens het autorijden of het gebruik van machines). Vraag uw arts of u wel mag autorijden als u:
- vaak perioden van lage bloedsuiker hebt (hypoglykemie),
- weinig of geen signalen ervaart die u waarschuwen dat u een lage bloedsuikerspiegel hebt (hypoglykemie).


3. HOE WORDT GLYDIUM 30 MG INGENOMEN
Dosering
Volg bij het innemen van GLYDIUM 30 mg altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De dosering wordt door uw arts bepaald, afhankelijk van uw bloedsuikerspiegel en eventueel de suikerspiegels in uw urine.
Veranderingen van overige factoren (bijvoorbeeld gewichtsverlies, een andere leefstijl, stress) of een verbeterde beheersing van de bloedsuikerspiegel kan een wijziging van de dosering van gliclazide noodzakelijk maken.
De gebruikelijke dosering is een tot vier tabletten (maximaal 120 mg) in één keer in te nemen tijdens het ontbijt. De precieze dosering is afhankelijk van het effect van de behandeling.
Als uw arts bij u een combinatietherapie van GLYDIUM 30 mg met metformine, een alfaglucosidaseremmer of insuline start, zal uw arts de juiste dosering van elk van deze geneesmiddelen individueel voor u vaststellen.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u van mening bent dat GLYDIUM 30 mg een te sterk effect heeft of juist onvoldoende effect heeft.


Toedieningsmethode/toedieningsweg
Voor oraal gebruik.
Slik uw tablet(ten) heel door. Niet kauwen.
Neem uw tablet(ten) tijdens het ontbijt met een glas water (bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip). U moet altijd een maaltijd gebruiken na innemen van uw tablet(ten).


Wat u moet doen als u meer van GLYDIUM 30 mg heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u teveel tabletten hebt ingenomen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De symptomen van overdosering zijn dezelfde als die van een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) zoals beschreven in rubriek 2. Deze symptomen kunt u bestrijden door meteen suiker (4 tot 6 klontjes) of suikerhoudende drank in te nemen, en daarna een flinke snack of maaltijd. Als de patiënt bewusteloos is, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen en de hulpdiensten bellen. Ook als een persoon, bijvoorbeeld een kind, dit product per ongeluk heeft ingenomen moet u op deze manier handelen.
Bewusteloze patiënten mogen geen voedsel of drank toegediend krijgen.
Er moet altijd iemand beschikbaar zijn die weet hoe te handelen in een noodgeval zoals hierboven beschreven.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten GLYDIUM 30 mg in te nemen
Het is belangrijk dat u uw medicijn elke dag inneemt omdat u dan meer profijt hebt van de behandeling.
Als u echter bent vergeten om een dosis GLYDIUM 30 mg in te nemen, moet u de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip innemen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.


Als u stopt met het innemen van GLYDIUM 30 mg
Aangezien een diabetesbehandeling meestal levenslang moet worden voortgezet, moet u een eventueel voornemen om deze behandeling te stoppen altijd eerst met uw arts bespreken. Stoppen van de behandeling kan een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) veroorzaken.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan GLYDIUM 30 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende bijwerking is een lage bloedsuiker (hypoglykemie). (Zie rubriek “Wees extra voorzichtig” voor de symptomen en verschijnselen.)
Als deze symptomen of verschijnselen niet worden behandeld, kan slaperigheid, verlies van het bewustzijn of zelfs coma optreden. Als uw bloedsuiker erg laag is of een lange tijd laag is, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen, zelfs als deze hypoglykemie tijdelijk wordt opgeheven door suiker in te nemen.
Leveraandoeningen
Er zijn enkele zeldzame meldingen geweest van abnormale leverfunctie, waarbij de huid en de ogen geel kunnen worden. Als u deze bijwerking krijgt moet u onmiddellijk naar uw arts gaan. Deze symptomen verdwijnen meestal als de inname van het geneesmiddel wordt gestopt. Uw arts zal dan beslissen of u met dit geneesmiddel moet stoppen.
Huidaandoeningen
Huidreacties zoals uitslag, roodheid, jeuk en galbulten zijn gemeld. Ook ernstige huidreacties kunnen voorkomen.
Bloedaandoeningen
Een afname van het aantal bloedcellen (bijvoorbeeld bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen) die kan leiden tot een bleke huid en slijmvliezen, een langere bloedingstijd, blauwe plekken, een zere keel en koorts zijn gemeld. Deze symptomen verdwijnen meestal als de behandeling wordt gestopt.
Spijsverteringsstoornissen
Buikpijn, misselijkheid, braken, indigestie, diarree, en obstipatie. Deze effecten nemen af als GLYDIUM 30 mg tijdens de maaltijd wordt ingenomen, zoals aanbevolen.
Oogaandoeningen
U kunt een kortdurende achteruitgang van uw gezichtsvermogen ervaren, vooral aan het begin van de behandeling. Dit effect heeft te maken met veranderingen van uw bloedsuikerspiegel.
Tijdens het gebruik van sulfonylureumderivaten zijn gevallen van ernstige wijzigingen in het aantal bloedcellen en allergische ontsteking van de bloedvatwanden beschreven. Symptomen van leverdisfunctie (bijvoorbeeld geelzucht) zijn waargenomen. In de meeste gevallen verdwenen de symptomen na het staken van de sulfonylureumderivaten, maar in zeer zeldzame gevallen kan het gebruik van sulfonylureumderivaten leiden tot levensbedreigende leverinsufficiëntie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U GLYDIUM 30 mg
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik GLYDIUM 30 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat GLYDIUM 30 mg
Het werkzame bestanddeel is gliclazide. Eén tablet bevat 30 mg gliclazide met gereguleerde afgifte. De andere bestanddelen zijn: calciumwaterstoffosfaatdihydraat, maltodextrine, hypromellose, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide (watervrij).

Hoe ziet GLYDIUM 30 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
GLYDIUM 30 mg zijn witte langwerpige tabletten, aan beide zijden gegraveerd, ‘DIA 30’ aan de ene zijde en aan de andere zijde. De tabletten worden geleverd in een blisterverpakking in dozen met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 of 500 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine - Frankrijk


Fabrikanten:
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Frankrijk

of

Servier (Ireland) Industries Ltd.,
Gorey Road,
Arklow - Co. Wicklow - Ierland.

In het register ingeschreven onder RVG 101325


Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in augustus 2008