Glypressin®

Naam van het geneesmiddel: Glypressin

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Per injectieflacon 1 mg gelyofiliseerd terlipressinediacetaat, overeenkomend met 0,9 mg terlipressine (=triglycyl- lysinevasopressine)

Farmaceutische vorm: Poeder voor injectievloeistof, bestemd voor intraveneuze
toediening.

Therapeutische indicaties: Terlipressine is bestemd voor de behandeling van
bloedingen in de tractus digestivus als sprake is van een acute levensbedreigende situatie, waarbij een grote transfusiebehoefte bestaat.

Het betreft hier in de eerste plaats bloedende oesophagusvarices. Het effect elders in de tractus digestivus is minder duidelijk.

Dosering en wijze van toediening:
De aanvangsdosering bedraagt 2 mg terlipressine te geven als intraveneuze bolus-injectie. Herhalingsinjecties kunnen elke 4-8 uur worden toegediend afhankelijk van de ernst van de situatie. Het injecteren dient langzaam te geschieden, minimaal over een periode van 1 minuut. De herhalingsdosering op basis van het lichaamsgewicht bedraagt 20 ug/kg: voor volwassenen wordt meestal 1 mg toegepast.

De maximale dagdosering
bedraagt 6 x 20 ug/kg. Bloeddruk- en ECG-controle is noodzakelijk.
Terlipressine kan in combinate met de Sengstaken tube worden toegepast.
Overeenkomstig het ziektebeloop blijft de Glypressin therapie meestal beperkt
tot 2 - 3 dagen. Bij kinderen dient Glypressin niet gebruikt te worden.

Contra-indicaties: Gezien de ernst van de indicatie zijn er geen contra-indicaties.

Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik:

Bloeddruk- en ECG-controle is noodzakelijk. Er is bijzondere aandacht vereist
wanneer er sprake is van astma bronchiale, zwangerschap, overgevoeligheid,
coronaire-insufficiëntie, hartritmestoornissen, septische shock, epileptiforme
krampen, hypertensie, arteriosclerose bij oudere patiënten en chronische nierziekte met verhoogde serumcreatinine. Men dient hierbij wel te bedenken, dat
het effect van Glypressin langere tijd aanhoudt. Bij pulmonale problematiek
kan beademing noodzakelijk zijn. Tijdens de behandeling met terlipressine kan
geringe waterretentie optreden. Indien vochtverlies door bloeding tot stilstand
is gebracht kan de vochtbalans in evenwicht worden gehouden op geleide van
diurese of serumosmolaliteit.
Terlipressine werkt niet bij arteriële bloedingen. Het uitblijven van effect of een verergering van de bloeding kan chirurgische interventie wenselijk maken.
Bij patiënten met een uit de anamnese bekende arteriële hypertensie is voorzichtigheid geboden. Om de bloeddruk onder controle te houden bij deze
patiënten is gebruik gemaakt van 150 ug clonidine, intraveneus toegediend.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Er is tot dusver geen onderzoek naar mogelijke interacties met cardiovasculaire
middelen verricht. Op grond van theoretische overwegingen is, gezien de
vasoconstrictieve eigenschappen van de werkzame metaboliet van terlipressine,
een interactie met alfa receptorstimulerende middelen en beta-blockers
niet uit te sluiten.

Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding:

In dierproeven is dit geneesmiddel schadelijk gebleken: terlipressine kan een abortus tot gevolg hebben en bovendien is door vermindering van de bloedtoevoer schade bij de ontwikkeling van embryo of foetus (mogelijk).
Gegevens met betrekking tot de lactatie zijn niet beschikbaar. De eigenschappen
van terlipressine geven geen aanleiding tot het ontraden van het geven
van borstvoeding indien de toestand van de patiënt dit mogelijk maakt.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
gebruiken:

Glypressin wordt uitsluitend toegepast in situaties die op zichzelf rijvaardigheid of machines besturen uitsluiten.

Bijwerkingen:

Door perifere vasoconstrictie treedt bleekheid op. De waargenomen
gestegen darmmotiliteit kan zorgen dat het darmlumen sneller vrij is
van bloedstolsels; spontane defaecatie kan optreden. Een zwakke antidiuretische
werking is aanwezig. Lichte bloeddrukstijging en bradycardie worden
waargenomen. Constrictie van de bronchusmusculatuur, contractie van de uterusmusculatuur en vermindering van de endometriumdoorbloeding kunnen
optreden.

Hoofdpijn is soms gerapporteerd. Bij kinderen is hyponatriëmie waargenomen.
Genoemde bijwerkingen kunnen enige uren aanhouden.

Overdosering: Bij overdosering kunnen als sympomen worden waargenomen:
pijn in het abdomen, bloeddrukstijging en bradycardie. Bij overdosering
valt dialyse te overwegen.

Farmacodynamische eigenschappen: Terlipressine is een syntetisch structuuranaloog van het natuurlijke hypofyse achterkwabhormoon argininevasopressine.

Op de 8-plaats is arginine vervangen door lysine en aan het N-uiteinde
zijn drie glycine-groepen gekoppeld.

Terlipressine is een hormonogeen dat zelf weinig activiteit bezit. Na injectie
wordt in het lichaam enzymatisch de triglycylgroep verwijderd waardoor de
werkzame metaboliet lysinevasopressine ontstaat. Vasoconstrictie wordt
bewerkstelligd met name in de tractus digestivus en de uterus. In het poortadersysteem treedt bloeddrukdaling op. De werking duurt 2 - 8 uur. Terlipressine veroorzaakt geen ACTH afgifte, heeft vrijwel geen fibrinolytische respons tot gevolg en bezit een geringe anti-diuretische activiteit.

Farmacokinetische eigenschappen:

Distributie:
Het fictief verdelingsvolume bedraagt ongeveer 0,5 l/kg lichaamsgewicht.

Eliminatie:
De plasmahalfwaardetijd bedraagt 24 minuten. De eliminatie kan beschreven
worden met het zgn. tweecompartimenten model. Tijdens de distributiefase
bedraagt de halfwaardetijd ca. 9 minuten, tijdens de eliminatiefase is deze ca.
51 minuten. De totale klaring is ongeveer 7 ml/kg min. Minder dan 1% van het
toegediende terlipressine verschijnt onveranderd in de urine.

Biotransformatie:
Door aminopeptidases wordt terlipressine omgezet in lysinevasopressine. Een
maximum in de lysinevasopressine-spiegel wordt waargenomen 60-120 minuten
na injectie van terlipressine.

Aangrijpingsplaatsen voor de verdere afbraak zijn de 7-8 en de 8-9 verbindingen.
Daarnaast zijn de disulfideverbinding en de 1-2 positie de plaatsen waar
peptidases in met name nieren, hersenen, lever en uterus op aangrijpen.

Glypressin

Glypressin 1 mg

Registratiehouder: Glypressin wordt in de handel gebracht door
Ferring B.V.,
Hoofddorp.

Samenstelling: Per flacon Glypressin 1 mg terlipressinediacetaat.

Werking: Het middel wordt gebruikt bij zeer ernstige bloedingen in het maagdarmkanaal, met name bij slokdarmbloedingen.

Glypressin vermindert het bloedverlies of stopt de bloeding.

Bijwerkingen: Bleekheid, darmkrampen, diarree, vermindering van urineproductie
en bloeddrukstijging gepaard gaand met een tragere hartslag,
benauwdheid en hoofdpijn zijn de voornaamste bijwerkingen.
Overdosering en wisselwerking met andere geneesmiddelen: Zie volledige
registertekst (ommezijde).

Dosering: Voor een volwassene eerst 2 mg daarna om de 4-8 uur 1 mg, maximaal
6 mg per dag. Zie volledige registertekst (zie ommezijde). Meestal wordt
Glypressin niet langer dan 3 dagen achtereen gebruikt.

De injecties worden langzaam (per injectie minimaal 1 minuut) in een ader
ingespoten.

Bij kinderen niet gebruiken.

Verpakkingen: 1 doos met 5 injectieflacons Glypressin 1 mg poeder tezamen
met 5 ampullen oplosmiddel.

Bewaren: Glypressin 1 mg bij kamertemperatuur (max 25°C).
Houdbaarheid: Deze staat op de verpakking en op het etiket achter “niet te
gebruiken na...”, respectievelijk achter “exp...”.

December 1997.

Placentapassage:
Gegevens over placentapassage zijn niet gerapporteerd. Zie ”Gebruik bij
zwangerschap”.

Penetratie in liquor:

Gegevens over terlipressine zijn niet gerapporteerd. Analoge verbindingen blijken niet in de liquor door te dringen.

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek: Geen bijzonderheden.

Farmaceutische gegevens: Samenstelling Glypressin (per flacon): terlipressinediacetaat
1 mg (overeenkomend met 0,9 mg terlipressine), mannitol 10 mg.

Samenstelling oplosmiddel (per ampul): natriumchloride 45 mg, zoutzuur ad
pH 3-4, water voor injectie ad 5 ml.

Gevallen van onverenigbaarheid:

Er zijn geen gegevens over eventuele (on)verenigbaarheden. Aanbevolen
wordt derhalve terlipressine-oplossing niet te mengen met andere infusievloeistoffen.

Houdbaarheid: Glypressine bewaard bij temperaturen tussen 15° en 25°C in
de originele verpakking is 2 jaar houdbaar. De uiterste gebruiksdatum staat op
de verpakking. De gereconstitueerde oplossing dient in het donker tussen 2°
en 4°C te worden bewaard en dient binnen 12 uur gebruikt te worden in verband
met het ontbreken van conserveermiddelen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag: Bewaren buiten invloed van
licht.

Aard en inhoud van de verpakking: Één doos bevat 5 injectieflacons
Glypressin 1 mg poeder voor injectievloeistof tezamen met 5 ampullen oplosmiddel.

Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies: De inhoud van de flacons met
het poeder moet worden opgelost in 5 ml van het bijgeleverde oplosmiddel.

Registratiehouder: FERRING B.V., Hoofddorp

Glypressin, poeder voor injectievloeistof 1 mg is in het register ingeschreven
onder RVG 10302.

Januari 1994.