GUTRON 2, 5

BIJSLUITERTEKST

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is GUTRON 2,5 en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wat u moet weten voordat u GUTRON 2,5 inneemt.
3. Hoe wordt Gutron 2,5 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u GUTRON 2,5?

GUTRON 2,5 , tabletten 2,5 mg
• Het werkzame bestanddeel is midodrinehydrochloride 2,5 mg.
• Andere bestanddelen zijn magnesiumstearaat, talk, colloïdaal siliciumdioxide, mikrokristallijn cellulose, maïszetmeel.

Registratiehouder Fabrikant :
Nycomed bv - Nycomed Austria GmbH
Postbus 31 St Peter Strasse 25
2130 AA Hoofddorp A-4020 Linz
Tel (023) 5668777 - Nycomed Denmark A/S
Helscholmer 9
DK-2650 Hvidovre

In het register ingeschreven onder RVG 16513

1. WAT IS GUTRON 2,5 EN WAARVOOR WORDT HET INGENOMEN?

Farmaceutische vorm en inhoud
Tabletten.
Witte, ronde, platte tabletten met schuine rand en breuklijn.
Doosjes met 20, 30, 50, 90 en 100 tabletten.
Glazen flacon met 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Gutron 2,5 is een bloeddrukverhogend middel
Te gebruiken bij
Gutron 2,5 is een geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van bepaalde ernstige vormen van verlaagde bloeddruk wanneer andere behandelingen onvoldoende zijn.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U GUTRON 2,5 INNEEMT
Gebruik GUTRON 2,5 niet:

• wanneer u overgevoelig bent voor het werkzaam bestanddeel of voor één van hulpstoffen;
• bij verhoogde bloeddruk
• bij vertraagde polsslag
• bij moeilijk kunnen plassen
• bij bepaalde vormen van hart- en vaatlijden,
• bij verhoogde oogboldruk (groene staar, glaucoom) en slecht zicht als gevolg van suikerziekte (diabetes)
• bij overdreven werking van de schildklier
• bij hormonale stoornissen door een tumor in het bijniermerg (feochromocytoom)
• bij ernstig nierlijden
• bij ernstige aandoening van de prostaat
• bij kinderen

Wees extra voorzichtig met GUTRON 2,5
• wanneer bij u in liggende positie een verhoogde bloeddruk optreedt, : dan is een regelmatige controle van de bloeddruk in zowel de liggende als staande positie noodzakelijk vanwege het risico op verhoogde bloeddruk in de liggende positie, bijvoorbeeld 's avonds. Indien er in liggende positie verhoogde bloeddruk optreedt, die niet reageert op vermindering van de dosering, moet de behandeling met Gutron 2,5 worden gestaakt.

Het tijdstip van inname van Gutron 2,5 is hier belangrijk.
Vermijdt toediening 's avonds. Door het hoofd 's nachts hoger te leggen wordt het mogelijke risico van verhoogde bloeddruk verminderd.

• wanneer u een ernstige stoornis heeft van het zelfstandige zenuwstelsel : omdat de toediening van Gutron 2,5 kan leiden tot een verdere afname van de bloeddruk in staande positie. Indien dit het geval is, dient verdere behandeling met midodrine te worden gestaakt.
• wanneer u lijdt aan doorbloedingsstoornissen van de slagaders.
• wanneer u lijdt aan een aandoening van de prostaat omdat moeilijk plassen kan optreden.
Laat uw nierfunctie controleren vooraleer u de behandeling met Gutron 2,5 start.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van GUTRON 2,5 bij zwangere vrouwen. Het gebruik tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik tijdens de borstvoeding bij de mens.
Het therapeutisch effect voor de moeder dient te worden afgewogen tegen het risico voor de zuigeling.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn hierover geen gegevens beschikbaar.
Mogelijke effecten op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen worden niet verwacht.

Gebruik van GUTRON 2,5 in combinatie met andere geneesmiddelen

• Gelijktijdige behandeling met sympathicomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel) en andere vasoconstructieve stoffen (bloedvatvernauwende middelen) zoals reserpine, guanetidine, tricyclische antidepressiva (middelen tegen neerslachtigheid), antihistaminica (middelen tegen
overgevoeligheidsreacties), hormonen voor de schildklier en MAO-inhibitoren (remmers van het enzym mono-amino-oxidase) moet vermeden worden aangezien een uitgesproken bloeddrukverhoging kan optreden.
• Net zoals bij andere geneesmiddelen van dezelfde klasse wordt het effect van midodrine geblokkeerd door geneesmiddelen zoals prazosine en doxazosine (geneesmiddelen voor hartlijden) en omgekeerd.
• Gelijktijdig gebruik van digitalispreparaten (geneesmiddelen gebruikt bij hartlijden) wordt ontraden omdat dit kan leiden tot hartfunctiestoornissen.
• Midodrine kan het bloeddrukverhogend effect van fludrocortisonacetaat (ontstekingsremmend corticoïd) versterken.
• Indien midodrine wordt gecombineerd met andere geneesmiddelen die, direct of indirect, de hartfrequentie verminderen, wordt bewaking aangeraden.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT GUTRON 2,5 GEBRUIKT?

De instructies van de behandelende arts volgen.
Gewoonlijk bedraagt de begindosis 1 tablet (2,5 mg) driemaal per dag. Deze dosering kan wekelijks verhoogd worden tot driemaal daags 4 tabletten (10 mg). Dit is de gebruikelijke onderhoudsdosering van 30 mg per dag.
De totale aanbevolen dagdosis spreiden over 3 innamen per dag.

De tabletten innemen met een kleine hoeveelheid water. Het geneesmiddel kan met voedsel worden ingenomen.
Vermijd toediening ´s avonds. De laatste dosis 4 uur vóór het slapen gaan innemen. Door uw hoofd ´s nachts hoger te leggen wordt het mogelijke risico van verhoogde bloeddruk verminderd. Lees hierover meer in de rubriek “Wees extra voorzichtig met Gutron 2,5” van deze bijsluiter.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Gutron 2,5 moet gebruiken. De behandeling is gewoonlijk langdurig.

In geval u bemerkt dat Gutron 2,5 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Gutron 2,5 heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Gutron 2,5 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Inname van te grote dosissen kan leiden tot :
• hoge bloeddruk
• vertraagd hartritme (bradycardie)
• moeilijkheden bij het plassen

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gutron 2,5 in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Gutron 2,5 om zo de vergeten dosis in te halen omwille van het gevaar voor hoge bloeddruk in liggende houding.
Vermijd toediening van het geneesmiddel 's avonds.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Gutron 2,5 wordt gestopt

Er treedt geen plotse bloeddrukverlaging op.
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen met het innemen van Gutron 2,5.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Gutron 2,5 bijwerkingen veroorzaken.

Zeer vaak (> 10%) : koude rillingen en kippenvel, tintelingen en jeuk, hoofdzakelijk van de hoofdhuid;

Vaak (1-10 %) : verhoogde bloeddruk in liggende positie, moeilijk
kunnen plassen , hoofdpijn

Soms (0,1- 1 %) : misselijkheid en buikklachten, drang tot plassen.

Zelden (0,01 – 0,1 %) : hartkloppingen, versneld of vertraagd hartritme, rusteloosheid,opgewondenheid en prikkelbaarheid.

Zeer zelden (< 0,01 %) : onregelmatig hartritme

Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U GUTRON 2,5?

Gutron 2,5 tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Uiterste gebruiksdatum : Gebruik Gutron 2,5 niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op: december 2007