BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ERYFLUID 20 mg/ml, poeder en oplosmiddel voor cutane
Oplossing

Erytromycine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
2 Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
3 Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
4 Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel
niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
5 Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.
In deze bijsluiter:

Wat is ERYFLUID 20 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat u moet weten voordat u ERYFLUID 20 mg/ml gebruikt.
Hoe wordt ERYFLUID 20 mg/ml gebruikt?
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u ERYFLUID 20 mg/ml?
Aanvullende informatie.

1. WAT IS ERYFLUID 20 mg/ml EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Eryfluid 20 mg/ml is een oplossing, enkel bedoeld voor cutaan gebruik, en bevat het geneesmiddel erytromycine.
Erytromycine is een antibioticum dat de bacteriën doodt die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van acne, en dat de ontstekingsreactie vermindert.
U heeft een fles gekregen met daarin een vloeistof en een afzonderlijke dop (zogenaamde percussiedop) met daarin een poeder.
Dit product moet vers bereid worden vooraleer het voor de eerste keer wordt gebruikt. Voor gedetailleerde instructies over hoe dit moet gebeuren, zie rubriek 3.

Eryfluid wordt gebruikt voor de behandeling van milde tot matige acne.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ERYFLUID 20 mg/ml GEBRUIKT

Voorafgaand aan het eerste gebruik van Eryfluid, dient u de oplossing te bereiden, volgens de instructies in rubriek 3.

Gebruik ERYFLUID 20 mg/ml niet:
6 Als u allergisch (overgevoelig) bent voor erytromycine of voor één van de andere bestanddelen van Eryfluid.

7 Als u allergisch (overgevoelig) bent voor actieve bestanddelen die vergelijkbaar zijn met erytromycine (zogenaamde macrolide antibiotica) zoals clarithromycine en azithromycine.

Wees extra voorzichtig met ERYFLUID 20 mg/ml:

- vermijd bij gebruik van het geneesmiddel contact met ogen, neus, mond en andere slijmvliezen : ERYFLUID kan prikken in uw ogen en u zult een onaangename smaak opmerken wanneer het in uw mond komt.
Wanneer u per ongeluk Eryfluid in de ogen of in de mond krijgt, spoel dan onmiddellijk en grondig met water. Raadpleeg uw arts wanneer u blijvend ongemak ondervindt.
- Vermijd overmatige blootstelling aan zon- of UV-straling wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.
Eryfluid 20 mg/ml is enkel voor lokaal gebruik: - de oplossing niet drinken.
- niet inhaleren
- Houd uit de buurt van open vuur (bevat alcohol).
- Als u een ander dermatologisch middel voor acne gebruikt, gelieve dan de rubriek “Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen. ” te lezen.
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen:
Gelijktijdig gebruik van andere lokale anti-acne behandelingen, of het gebruik van agressieve, medicinale zepen of van cosmetica die alcohol bevatten, dient voorzichtig te gebeuren omdat een cumulatief irriterend effect kan optreden.
Gebruik geen andere acnecrème, zalf of cutane oplossing tijdens het gebruik van ERYFLUID 20 mg/ml tenzij deze door uw arts zijn voorgeschreven.
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding:

Indien nodig, kan Eryfluid 20 mg/ml gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Het is echter verstandig, zoals voor alle geneesmiddelen geldt, uw arts te raadplegen wanneer u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn, of wanneer u van plan bent zwanger te raken, alvorens dit product te gebruiken.
Eryfluid 20 mg/ml kan gebruikt worden wanneer u borstvoeding geeft, aangezien de hoeveelheid geneesmiddel die zou kunnen overgaan naar de melk heel laag is Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen invloed op de rijvaardigheid en op het gebruik van machines.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ERYFLUID 20 mg/ml: ERYFLUID 20 mg/ml bevat propyleenglycol, hetgeen huidirritatie kan veroorzaken ERYFLUID 20 mg/ml bevat ethanol, hetgeen huidirritatie en droge huid kan veroorzaken.

3. HOE WORDT ERYFLUID 20 mg/ml GEBRUIKT?

Instructies voor goed gebruik.
Voorafgaand aan het eerste gebruik van Eryfluid, dient u de oplossing te bereiden volgens onderstaande instructies.

Reconstitutie van het product :

Verwij der de metalen dop van de fles met oplosmiddel. Houd de dop bij de hand, want u heeft hem nog nodig.

Schroef de percussiedop, die u vindt in de doos, op de fles met oplosmiddel.

Druk erop om het poeder vrij te laten komen in de oplossing. Onmiddellijk goed schudden gedurende ongeveer 30 seconden tot het poeder volledig is opgelost en de oplossing helder is.

Verwijder de percussiedop en schroef de metalen dop op de fles. De percussiedop weggooien op een plaats buiten bereik van kinderen

Neem contact op met uw apotheker wanneer u problemen ondervindt bij de reconstitutie.

Wanneer het poeder volledig is opgelost, is de oplossing klaar voor gebruik. De bereide oplossing is een heldere, kleurloze oplossing met een kenmerkende alcoholgeur. De bereide oplossing kan maximum 6 weken bewaard worden.
Volg bij gebruik van ERYFLUID 20 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Vóór het aanbrengen van Eryfluid 20 mg/ml dient u de aangetaste plek met zeep en water te wassen en droog te maken met een handdoek.
Daarna dient u de oplossing op de aangetaste plek aan te brengen met behulp van een klein watje.
Was daarna grondig de handen. Na gebruik de fles steeds goed sluiten.
Het is raadzaam Eryfluid 20 mg/ml tweemaal daags aan te brengen, in de ochtend en de avond.
Succesvolle behandeling van acne kan weken duren maar na verloop van tijd zou u een geleidelijke verbetering moeten opmerken.

- Wanneer na 4 weken behandeling geen verbetering optreedt, of wanneer het erger wordt, dient de voortzetting van de behandeling door uw arts geëvalueerd te worden.

- Wanneer nieuwe infecties (superinfecties) optreden, raadpleeg uw arts. Mogelijks dient u te worden behandeld met een ander antibioticum.
- Eyfluid 20 mg/ml niet langer dan 4-8 weken gebruiken.
- Kijk voor elke toepassing of de oplossing nog helder en kleurloos is met een kenmerkende alcoholgeur. Bij twijfel, gebruik de oplossing niet en raadpleeg uw apotheker.

Cutaan gebruik
Gebruik enkel op de huid. De oplossing niet drinken.
Niet inhaleren
Wanneer u vergeet ERYFLUID 20 mg/ml te gebruiken:
Wanneer u vergeten bent de oplossing te gebruiken op het gebruikelijke tijdstip, kan u ze een paar uur later aanbrengen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis, dan dient u een dosis over te slaan.
GEBRUIK NIET frequenter, of meer oplossing dan aangeraden.
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de dagelijkse toepassing, daar een onregelmatig gebruik een negatieve invloed kan hebben op het effect van uw behandeling.

Als u stopt met gebruik van ERYFLUID 20 mg/ml: Wanneer u te vroeg stopt kan uw aandoening terugkomen. Het is belangrijk dat u doorgaat met het dagelijks aanbrengen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ERYFLUID 20 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Vooral bij het begin van de behandeling komt een droge huid vaak (1/100 tot <1/10) voor, dit verdwijnt gewoonlijk na een paar dagen. Verdere bijwerkingen zijn: lokale irritatie, jeuk, branderig gevoel, erytheem, roodheid, schilfering. Het komt zelden voor (1/10,000 tot <1/1,000) dat mensen een allergische reactie op ERYFLUID 20 mg/ml ondervinden, maar als dat gebeurt dient u te stoppen met het gebruik ervan en contact op te nemen met uw arts.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ERYFLUID 20 mg/ml? Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik ERYFLUID 20 mg/ml niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Na reconstitutie dient ERYFLUID 20 mg/ml gedurende maximaal 6 weken bewaard te worden. Het is belangrijk dat u de datum van bereiden op de fles vermeldt
Indien nog oplossing overblijft op het einde van de 6 weken, of wanneer de oplossing niet bewaard is zoals voorgeschreven, dient deze verwijderd te worden.
Houd de fles goed dicht.
bewaren beneden 25°C.
Niet bevriezen.
Het oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik en de gereconstitueerde oplossing zijn ontvlambaar.
Niet gebruiken in de buurt van open vuur. Niet roken.
Niet in de buurt van open vuur, directe hitte of ontstekingsbronnen bewaren.
Lege flessen weggooien op een plaats buiten bereik van kinderen . Gedeeltelijk gebruikte flessen terug brengen naar de apotheker.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat ERYFLUID 20 mg/ml

Het werkzame bestanddeel is erytromycine.
100 ml gereconstitueerde oplossing bevat 2,00 g erytromycine (uitgedrukt als watervrij actief bestanddeel).
Elke milliliter van de gereconstitueerde oplossing bevat 20 milligram erytromycine (uitgedrukt als watervrij actief bestanddeel).
De andere bestanddelen zijn ethanol watervrij, macrogollaurylether, propyleenglycol (E 1520).

Hoe ziet ERYFLUID 20 mg/ml eruit en wat is de inhoud van de verpakking:
Vóór reconstitutie wordt het geneesmiddel gepresenteerd als een geelbruine fles van 100 ml met oplosmiddel en een percussiedop met 2 g poeder.
Na reconstitutie ziet Eryfluid 20 mg/ml er uit als een transparante, kleurloze oplossing met een kenmerkende alcoholgeur.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
PIERRE FABRE BENELUX SA NV
Paepsemlaan 8
1070 BRUSSEL
BELGIË
Fabrikant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 45,
place Abel Gance
92100 BOULOGNE
FRANKRIJK

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen RVG 33686

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 7 mei 2007.