Hibitane

RVG 02272

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u:
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening, waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Hibitane zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Hibitane en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Hibitane inneemt.
3. Hoe wordt Hibitane ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Hibitane?

Hibitane, zuigtabletten 2,5 mg

* Het werkzame bestanddeel is chioorhexidine-dihydrochloride.

Elk zuigtablet bevat 2,5 mg chloorhexidine-dihydrochloride.

* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn eucalyptusolie, magnesium stearaat (E572), menthol, saccharose, saccharoïde natrium en xanthaan gom (E415).

Registratiehouder:

G1axoSmithKline Consumer Healthcare BV
Postbus 293, 3700 AG Zeist.
Tel: 030 - 693 8760.

Hibitane is in het register ingeschreven onder: RVG 02272.

1. WAT IS HIBITANE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

* Hibitane is een geneesmiddel in de vorm van een zuigtablet. Hibitane zuigtabletten zijn witte, platte, ronde tabletten met aan beide zijden `Hibitane' in de tablet gedrukt.
* Hibitane is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 zuigtabletten.
* Hibitane bevat chloorhexidine-dihydrochloride, een antiseptisch/ontsmettend middel. Het heeft een bacterie-dodende werking en is actief tegen de meeste bacteriesoorten.
* Hibitane wordt gebruikt bij beginnende keelpijn.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HIBITANE INNEEMT.

Gebruik Hibitane niet...
* Wanneer u overgevoelig bent voor chloorhexidine of voor één van de andere bestanddelen van de zuigtablet.

Wees extra voorzichtig met Hibitane

* Gebruik van chloorhexidine kan een bruingele verkleuring van tong en tanden veroorzaken. Dit kan in het bijzonder optreden bij aanwezigheid van kleurvormende stoffen in de mond, zoals het geval kan zijn na het drinken van thee, koffie en wijn. Om tandverkleuring te voorkomen kan poetsen met een gewone tandpasta of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger direct voor gebruik van Hibitane zuigtabletten worden overwogen.

Zwangerschap

Tijdens de zwangerschap mag dit geneesmiddel alleen gebruikt worden op advies van uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tijdens het geven van borstvoeding mag dit geneesmiddel alleen gebruikt worden op advies van uw arts. Omdat chloorhexidine slecht wordt opgenomen in het darmkanaal is het niet waarschijnlijk dat grote hoeveelheden met de moedermelk zullen worden uitgescheiden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hibitane tabletten hebben, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hibitane

Hibitane bevat 569 mg saccharose per zuigtablet en is daardoor niet geschikt voor diabetici.

Gebruik van Hibitane in combinatie met andere geneesmiddelen
* Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT HIBITANE INGENOMEN?

Volwassenen en kinderen vanaf 6 iaar:
- 1 zuigtablet per keer. Indien nodig ieder uur of om het uur 1 zuigtablet.

Wijze van innemen: de tablet langzaam opzuigen in de mond.

* Hibitane is niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
* Gebruik Hibitane zolang de klachten aanhouden.
* Indien uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of regelmatig terugkeren, wordt u geadviseerd dit product niet langer te gebruiken en uw arts te raadplegen.

Wat u moet doen waneer u te veel van Hibitane heeft ingenomen

Wanneer u meer Hibitane heeft ingenomen dan is aanbevolen, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Bij abusievelijk of opzettelijke overdosering zijn effecten in het lichaam niet waarschijnlijk. Chloorhexidine-dihydrochloride wordt bij inwendig gebruik nauwelijks opgenomen. Zonodig kan een ruime hoeveelheid melk worden genomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hibitane in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis Hibitane om zo de vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met het aangegeven doseringsschema.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Hibitane bijwerkingen veroorzaken. Van Hibitane zijn de volgende bijwerkingen beschreven:

* Bij ononderbroken, langdurig gebruik van chloorhexidine kan een bruingele verkleuring van tong en tanden optreden. Mocht de verkleuring van de tanden niet verdwijnen nadat gebruik is gestopt, dan kan deze door uw tandarts worden verwijderd door middel van polijsten.
* Smaakveranderingen en uitdroging en zweervorming van het mondslijmvlies zijn
gerapporteerd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HIBITANE?

* Hibitane buiten bereik en zicht van kinderen houden.

* Bewaar Hibitane beneden 25°C, in de originele verpakking op een droge plaats.
Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Hibitane niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in oktober 2004.