Informatie voor de Patiënt

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Hygroton en waarvoor wordt het gebruikt?
Wat moet u weten voordat u Hygroton inneemt/ gebruikt?
Hoe moet Hygroton worden ingenomen/ gebruikt?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Hygroton?

Naam van het geneesmiddel

Hygroton 25 Hygroton 50

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel van Hygroton is chloortalidon (1-oxo-3-(3-sulfamoyl-4-chlorophenyl)-3 hydroxy isoindolin).

Hygroton 25: 1 tablet bevat 25 mg chloortalidon.

De overige bestanddelen van Hygroton 25 zijn: Aerosil 200 (silica aerogel), rood ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E 172), lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel en talk.

Hygroton 50: 1 tablet bevat 50 mg chloortalidon.

De overige bestanddelen van Hygroton 50 zijn: Aerosil 200 (silica aerogel), microcrystallijne cellulose, geel ijzeroxide 17268 (E 172), magnesiumstearaat, maïszetmeel en natrium CMC.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder:

Hygroton 25, tabletten 25 mg Hygroton 50, tabletten 50 mg
RVG 08969 RVG 09241

1. Wat is Hygroton en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is Hygroton

Hygroton wordt afgeleverd in de vorm van tabletten.

Er zijn tabletten met 25 mg chloortalidon en tabletten met 50 mg chloortalidon.

Hygroton bevat naast de werkzame stof chloortalidon ook zogenaamde hulpstoffen die vermeld staan onder "samenstelling".
De tabletten worden afgeleverd in doosjes met 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).

De tabletten zijn lichtgeel van kleur, ze hebben een breukgleuf en ze hebben een doorsnede van ongeveer 7 mm. De Hygroton 25 tablet heeft aan één kant een indruk "CG" en aan de andere kant "C/W" en de Hygroton 50 tablet heeft aan één kant de indruk "CG" en aan de andere kant "Z/A".

Hygroton behoort tot de groep van de diuretica en is verwant aan de thiazide diuretica.

Waarvoor wordt Hygroton gebruikt

Chloortalidon zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid zout en water in het lichaam door het vergroten van de urineproductie. Bij langduriger gebruik helpt dit de verhoogde bloeddruk te verlagen.

Hygroton wordt ook gebruikt voor andere ziektebeelden, bijvoorbeeld een hartziekte, het opzwellen van lichaamsweefsel door vochtophopingen, meestal het eerst bemerkt in voeten en onderbenen of ter voorkoming van het krijgen van bepaalde nierstenen.

2. Wat u moet weten voordat u Hygroton gebruikt?
U mag Hygroton alleen gebruiken op voorschrift van uw arts.

Gebruik Hygroton niet in de volgende gevallen

Hygroton mag niet worden gebruikt

* als u overgevoelig bent voor chloortalidon of sulfonamidederivaten of voor één of meerdere hulpstoffen;
* als u een ernstig verminderde werking van de lever en/of nieren heeft;
* in geval van (bijna) geheel ontbreken van urineproductie door de nieren als gevolg van een nieraandoening;
* als u een ziekte heeft waardoor u een te laag kaliumgehalte en/of natriumgehalte in het bloed heeft;
* als u een ziekte heeft waardoor u een te hoog calciumgehalte heeft;
* als u jicht heeft of in het verleden last heeft gehad van jicht;

Wees extra voorzichtig met Hygroton:
* Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft;
* als u behandeld wordt voor een te hoog cholesterol;
* als u een laag kaliumgehalte heeft;
* als u behandeld wordt met andere geneesmiddelen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of in het verleden is geweest.

Gebruik van Hygroton in combinatie met voedsel of drank
Gelijktijdig gebruik van Hygroton en alcohol geeft een grotere kans op bepaalde bijwerkingen en wordt daarom afgeraden.

Hygroton kan samen met voedsel ingenomen worden: het wordt zelfs aangeraden de tabletten in te nemen tijdens het ontbijt. Zie onder "Hoe wordt Hygroton ingenomen/ gebruikt?".

Mag Hygroton door ouderen worden gebruikt?

Ja, Hygroton mag door ouderen worden gebruikt. Het kan zijn dat patiënten ouder dan 65 jaar gevoeliger zijn voor de werking en bijwerkingen van Hygroton.

Mag Hygroton door kinderen worden gebruikt?

In sommige gevallen kan Hygroton voorgeschreven worden aan kinderen. Zie onder "Hoe wordt Hygroton ingenomen/ gebruikt?".

Gebruik tijdens zwangerschap

Over het gebruik van dit product in de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Hygroton dient niet gebruikt te worden bij zwangerschap tenzij er geen ander veiliger alternatief is. Als u Hygroton gebruikt en merkt dat u zwanger bent of u wilt zwanger worden, neem dan contact op met uw arts.

Gebruik tijdens borstvoeding

Tijdens de behandeling met Hygroton dringt chloortalidon, het werkzame bestanddeel, door in de moedermelk. Bij een hoge dosering is het mogelijk dat de aanmaak van de moedermelk geremd wordt.
In de periode dat u borstvoeding geeft, mag u Hygroton niet gebruiken.

Invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aangezien Hygroton een aantal bijwerkingen kan hebben zoals vermoeidheid, duizeligheid en minder goed kunnen zien, is het zeker in het begin van de behandeling aan te raden extra voorzichtig te zijn met autorijden en het bedienen van machines.

Gebruik van Hygroton in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).
Dit geldt in het bijzonder voor de volgende geneesmiddelen:

* insuline of tabletten voor suikerziekte; het kan nodig zijn de dosis van deze middelen aan te passen.
* lithium; de werking van Hygroton kan verminderd worden, en de werking van lithium kan worden versterkt.
* bloeddrukverlagende middelen (zoals bètablokkers, calciumantagonisten en ACE-remmers); de bloeddrukverlagende werking kan worden versterkt.
* corticosteroïden en andere steroïde geneesmiddelen, in verband met het effect op het kaliumgehalte in het bloed.
* (3 Z agonisten (middelen die bij astma gebruikt worden zoals formoterol en salbutamol), in verband met het effect op het kaliumgehalte in het bloed.
* amfotericine B (middel tegen schimmel), in verband met het effect op het kaliumgehalte in het bloed.
* carbenoxolon (een middel tegen maagzweren), in verband met het effect op het kaliumgehalte in het bloed.
* digitalis-glycosiden zoals digoxine (middelen tegen hartritmestoornissen), in verband met het effect op het kalium- en magnesiumgehalte in het bloed.
* pijnbestrijdende en ontstekingsremmende middelen zoals diclofenac, ibuprofen, indometacine en naproxen, de werking van hygroton kan afnemen.
* allopurinol (een middel tegen jicht), in verband met een toegenomen kans op overgevoeligheidsreactie op allopurinol.
* amantadine (een middel tegen de ziekte van Parkinson), in verband met een grotere kans op bijwerkingen van dit middel.
diazoxide (een middel tegen een bijzonder type verhoogde bloeddruk), in verband met een mogelijke stijging van het suikergehalte in het bloed.
cytotoxische middelen (bijvoorbeeld cyclofosfamide, methotrexaat), in verband met een mogelijk sterkere werking van deze middelen.
anticholinergica (bijv. atropine, biperideen), in verband met een mogelijk sterkere werking van Hygroton.
* vitamine D, in verband met een mogelijke toename van het calciumgehalte in het bloed.
* calcium zouten, in verband met een mogelijke toename van het calciumgehalte in het bloed.
* ciclosporine (een middel dat o.a. gebruikt wordt bij/na transplantaties), in verband met een
groter kans op jicht-achtige bijwerkingen.
* cholestyramine (een middel tegen hoog cholesterol). In verband met een mogelijk verminderde werking van Hygroton.

Speciale waarschuwingen

Het is belangrijk dat uw arts uw bloeddruk regelmatig meet om te controleren dat uw geneesmiddel effectief is. Het kan nodig zijn om af en toe het kaliumgehalte of andere mineralen in uw bloed te laten controleren, in ieder geval bij langdurige behandeling; met name als u ouder bent dan 65 jaar, een bepaalde hart-, lever- of nierziekte heeft of wanneer u kaliumtabletten inneemt. Indien u Hygroton krijgt ter voorkoming van nierstenen dan zal uw urine gecontroleerd worden.

Uw arts zal u hierover infomeren.

3. Hoe wordt Hygroton ingenomen/ gebruikt?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Uw arts zal u gewoonlijk hebben voorgeschreven dat u Hygroton éénmaal per dag of éénmaal per twee dagen dient in te nemen. De tablet(ten) kunnen het best ingenomen worden tijdens het ontbijt.

Het voordeel van inname op een vast tijdstip is dat u uw tablet(ten) niet vergeet en dat het geneesmiddel zo het beste effect geeft. Controleer echter altijd het etiket en houdt u aan die aanwijzingen.

Als u Hygroton krijgt voor een verhoogde bloeddruk
Als u Hygroton krijgt in verband met een verhoogde bloeddruk dan is de startdosis veelal 12,5 mg/dag. Na 3-4 weken wordt het maximale effect bereikt bij een gegeven dosis. Uw arts kan de dosering zonodig verhogen tot 50 mg/ dag; als de bloeddrukdaling dan nog onvoldoende is dan kan hij besluiten een ander geneesmiddel toe te voegen.

Als u Hygroton krijgt voor een hartziekte
Als u Hygroton krijgt in verband met een hartziekte dan is de startdosering meestal 25 mg/dag. Uw arts kan dit eventueel ophogen tot het gewenste resultaat bereikt is (tot 100-200 mg/dag). Indien de reactie onvoldoende is, kan een ander medicijn toegevoegd worden. De gebruikelijke onderhoudsdosering is de laagst mogelijke effectieve dosering: bijvoorbeeld 25-50 mg per dag of om de andere dag.

Als u Hygroton krijgt in verband met het vasthouden van vocht
Vaak wordt begonnen met 12,5-25 mg/dag en eventueel opgehoogd tot de laagst effectieve dosis. Meestal is de dosering niet meer dan 50 mg/dag en wordt het slechts voor een beperkte tijd voorgeschreven.

Als u Hygroton krijgt in verband met nierstenen
In de meeste gevallen is de optimale dosis 25 mg/dag.

Dosering bij kinderen
Bij kinderen wordt de laagst mogelijke effectieve dosering gebruikt, welke afhangt van het lichaamsgewicht (de maximale dosering bedraagt 1,7 mg/kg/48 uur).

Dosering bij oudere patiënten en bij patiënten met een nierfunctiestoornis
De standaard laagste dosering van Hygroton wordt aanbevolen voor patiënten met een matige verminderde werking van de nieren en voor oudere patiënten.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u gezegd hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Wat moet u doen als u teveel Hygroton heeft gebruikt

Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van overdosering, dient allereerst onmiddellijk een arts gewaarschuwd te worden (probeer na te gaan hoeveel werd ingenomen). Volg diens aanwijzingen nauwgezet op.
Indien geen arts onmiddellijk bereikbaar is, wordt aanbevolen, indien de patiënt bij kennis is, deze eerst wat water te laten drinken en daarna te laten braken. Indien de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op zijn zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder eventueel kunstgebit). Zorg ervoor dat patiënt zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis gebracht wordt.
Symptomen van overdosering zijn:
* ernstige duizeligheid, flauwvallen, coma;
* misselijkheid;
* onregelmatige hartslag;
* abnormale vermoeidheid, slapte of spierkrampen.

Wat moet u doen als u vergeten bent Hygroton in te nemen

Wordt per ongeluk een tablet Hygroton vergeten, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende tablet op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende tablet, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee innames over is, moet u de vergeten tablet niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip. De dosis mag niet verdubbeld worden. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Hygroton naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

Bepaalde bijwerkingen kunnen verergerd worden door Hygroton te gebruiken in combinatie met alcohol, asesthetica (verdovingsmiddelen bij operaties) of kalmerende geneesmiddelen.

De volgende frequentieschatting wordt gehanteerd bij onderstaande bijwerkingen; : Frequentieschatting: zeer frequent z10% frequent (gebruikelijk) >_1% tot <10%, af en toe (ongebruikelijk) X0,1% tot <1%, zelden >_0,01% tot <0,1%, zeer zelden <0,01%.

Voorbeeld: een frequentieschatting van 1% betekent dat de bijwerking naar verwachting bij 1% van de patiënten die met Hygroton behandeld worden voorkomt.

indien een van de volgende bijwerkingen optreedt moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts:

Bijwerkingen die frequent voorkomen
Huiduitslag of jeuk.

Bijwerkingen die zelden voorkomen
Keelpijn, koorts of koude rillingen (tekenen van een bloedafwijking); gele ogen of huid (geelzucht); gevoelloosheid of tintelingen in handen, voeten of lippen; abnormaal bloeden of spontane blauwe plekken (teken van trombocytopenie); minder goed kunnen zien; hartritmestoornissen.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen zijn
Buikpijn met misselijkheid, braken of koorts (tekenen van alvleesklierontsteking), moeilijkheden met ademhalen (tekenen van longontsteking en pulmonaal oedeem), ontsteking van nieren of bloedvaten met of zonder pijn, koorts of problemen bij urineren (plassen).

Overleg met uw arts als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of als u er last van heeft.

Bijwerkingen die frequent voorkomen
Duizeligheid of "licht in het hoofd" als u overeind komt vanuit een zittende of liggende positie; maagklachten; ongewone vermoeidheid of slapte (soms een teken van kalium tekort), vermindering van eetlust; impotentie of een vermindering van libido.

Bijwerkingen die zelden voorkomen
Hoofdpijn; braken; misselijkheid; diarree; maagpijn; obstipatie; gewrichtspijn (teken van jicht); toegenomen gevoeligheid van de huid voor zonlicht; verslechtering van de metabole situatie bij diabetici.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Hygroton?

Bewaar Hygroton in de verpakking waarin uw apotheker het heeft afgeleverd. Niet bewaren boven 30 °C.
Gebruik Hygroton niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp" op het etiket/ buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.

Zoals alle geneesmiddelen moet u ook Hygroton buiten bereik van kinderen houden.

Algemene wenken

* Gebruik het geneesmiddel precies volgens het voorschrift van uw arts.
• Bewaar geneesmiddelen in de verpakking waarin de apotheker het u heeft afgeleverd.
* Bewaar geneesmiddelen niet in een vochtige ruimte, zoals badkamer of keuken.
* Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik en zicht van kinderen.
* Overtuig u vóór gebruik steeds, of u het juiste geneesmiddel neemt. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
* Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is, welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een ongeluk van belang zijn, dat u deze gegevens bij u draagt.
* Gebruik dit geneesmiddel nooit voor een andere aandoening dan waarvoor de arts het u heeft voorgeschreven.
* Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken.
* De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker. Zonodig kunt u contact opnemen met Novartis Pharma B.V., Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, telefoon: 026 - 37 82 111.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd in april 2001.