HYPROMELLOSE BOURNONVILLE 0,3%

OOGDRUPPELS, OPLOSSING

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL HYPROMELLOSE BOURNONVILLE 0.3%.

SAMENSTELLING

Hypromellose Bournonville 0,3% oogdruppels bevatten :

hypromellose 3 mg/ml, benzododeciniumbromide 0,04 mg/ml, natriumedetaat, boorzuur, borax, natriumchloride en water voor injecties.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Hypromellose Bournonville 0,3%, oogdruppels worden geleverd in druppelflacons met 10 ml oogdruppels.

GENEESMIDDELENGROEP Kunsttranen.

NAAM VAN DEGENE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
THEA PHARMA N.V.
Drie Bomenstraat 16
B-1180 Ukkel / Belgié.

IN HET REGISTER INGESCHREVEN

Hypromellose Bournonville 0,3%, oogdruppels zijn in het register ingeschreven onder RVG 19923.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Hypromellose Bournonville 0,3% kan worden voorgeschreven bij aandoeningen met verminderde traanproductie of uitdroging ten gevolge van het niet goed kunnen sluiten van het oog.

GEVALLEN WAARIN HET GENEESMIDDEL NIET MOET WORDEN GEBRUIKT
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Dit geneesmiddel kan zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind bij borstvoeding, zonder bezwaar worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Invloed op deze functies valt niet te verwachten.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Gelijktijdig gebruik van hypromellose oogdruppels en andere oogdruppels kan de werking van laatstgenoemde middelen versterken.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert, de behandeling staken en uw behandelend arts raadplegen. Contactlenzen mogen tijdens de behandeling met hypromellose oogdruppels alleen worden gedragen na overleg met uw arts.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

DOSERING

De dosering zal door uw behandelend arts worden vastgesteld. In het algemeen naar behoefte, bijvoorbeeld ieder uur 1 druppel. Soms kan met een minder frequente toediening worden volstaan. Bij warm en droog weer zo nodig elk kwartier 1 druppel.

WIJZE VAN GEBRUIK

Bij het indruppelen het hoofd enigszins achterover buigen en omhoog kijken. Trek met uw wijsvinger het onderste ooglid wat naar voren en druppel voorzichtig een druppel in het aldus ontstane zakje (= conjunctivaal zak) zonder het oog of de oogleden met de flacon aan te raken (zie tekening).
Sluit het oog gedurende enige seconden en knipper vervolgens enige keren, zodat de druppel zich gelijkmatig over het oog verdeelt.

BIJWERKINGEN:

Overgevoeligheid voor het conserveermiddel kan optreden.
Licht branderig gevoel na het inbrengen. Indien u bovenstaande bijwerkingen als ernstig ervaart of last krijgt van een bijwerking die niet wordt vermeld, adviseren wij u uw arts of apotheker te raadplegen.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSDATUM:

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Hypromellose Bournonville 0,3%, oogdruppels zijn in de originele, ongeopende verpakking houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum. Deze datum staat op de verpakking vermeld achter: "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:"•. Na het openen van de flacon niet langer dan 1 maand gebruiken.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN: April 1997.