Informatie voor de patiënt

Naam van het geneesmiddel

IKOREL® 10
IKOREL® 20

Samenstelling

Ikorel 10 bevat per tablet 10 mg nicorandil.
Ikorel 20 bevat per tablet 20 mg nicorandil.

Ikorel bevat de volgende niet werkzame hulpstoffen:
maïszetmeel, natriumcroscarmellose stearinezuur, mannitol.

Farmaceutische vorm en inhoud

Tabletten voor toediening via de mond. De verpakkingen bevatten 30 tabletten.

Wat is Ikorel?

Ikorel is een vaatverwijdende stof die zowel de aders als de slagaders verwijdt. Hierdoor wordt het hart ontlast. Bovendien wordt de doorbloeding van de kransslagaders verbeterd.

Het behoort tot de geneesmiddelengroep “vaatverwijders bij hartziekten”.

Registratiehouder

Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelaken
tel:033-2533911

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
In het register ingeschreven onder:
RVG 15221 (tabletten 10 mg)
RVG 15222 (tabletten 20 mg)

Wanneer wordt Ikorel gebruikt?

Bij de behandeling van klachten ten gevolge van vernauwing van de kransslagaders (angina pectoris), indien bèta-blokkeerders onvoldoende werkzaam zijn of niet gebruikt mogen worden.

Wanneer moet men Ikorel niet gebruiken?

- Bij overgevoeligheid voor nicorandil of voor de hulpstoffen
in de Ikorel tabletten.
- Bij shock ten gevolge van ernstig hartfalen.
- Bij verlaagde bloeddruk.
- Bij onvoldoende hartwerking met lage vullingsdrukken.
- Sildenafil (een potentieverhogend middel) mag niet gelijktijdig met Ikorel worden gebruikt.

Waarop dient u verder te letten bij gebruik van Ikorel?

Bij een klein bloedvolume of een lage bloeddruk (bovendruk) dient Ikorel met voorzichtigheid te worden gebruikt. In dit geval is overleg met uw arts aan te raden.

Indien zich in de mond hardnekkige aften of zweertjes voordoen, dient de behandeling, in overleg met uw arts, te worden onderbroken.

Kunt u Ikorel samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Indien u een arts raadpleegt dient u erop te wijzen dat u Ikorel gebruikt. Dit kan van belang zijn indien u andere geneesmiddelen voorgeschreven krijgt. Ikorel kan het effect van andere vaatverwijders, bloeddrukverlagende middelen en bepaalde middelen tegen depressie versterken, vooral in combinatie met alcohol. Sildenafil (een potentieverhogend middel) mag niet gelijktijdig met Ikorel worden gebruikt.

Kunt u Ikorel tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruiken?

Tijdens de zwangerschap mag u Ikorel niet gebruiken. Als u zwanger bent geworden terwijl u Ikorel gebruikt moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

Tijdens het gebruik van Ikorel moet het geven van borstvoeding worden gestaakt.

Beïnvloedt Ikorel de rijvaardigheid?

Bij gebruik van Ikorel kan duizeligheid of een gevoel van zwakte optreden en in dat geval moet worden afgezien van het besturen van een motorrijtuig en het verrichten van mogelijk gevaarlijke en oplettendheid vereisende werkzaamheden.

Hoe moet u Ikorel gebruiken?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden.

Een gebruikelijk doseringsadvies is:

Volwassenen:
Beginnen met tweemaal daags 5 mg (halve tablet van Ikorel 10) gedurende enkele dagen. Vervolgens de onderhoudsdosering instellen op geleide van de werkzaamheid en de verdraagbaarheid. Deze onderhoudsdosering kan variëren van tweemaal daags 10 mg (minimaal werkzame dosering) tot tweemaal daags 40 mg (maximale dosering).
De gemiddelde onderhoudsdosering bedraagt tweemaal daags 20 mg.

Bejaarden:
Bij bejaarden wordt uit voorzorg met de laagst mogelijke dosering begonnen.

Kinderen:
Toediening aan kinderen wordt afgeraden.

De tabletten kunnen het beste op een vast tijdstip met water, melk of een andere vloeistof worden ingenomen, bij voorkeur 's ochtends en 's avonds.

Bij overdosering of het vermoeden van een overdosering.

Indien u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid van Ikorel heeft genomen of het vermoeden van een overdosering bestaat dient u een arts te waarschuwen.

Als u vergeten bent Ikorel in te nemen….
Als u een keer een dosis Ikorel vergeet, kunt u deze alsnog nemen behalve wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis volgens het voorschrift. Volg dan gewoon het oude schema.

Mag u zomaar stoppen met het gebruik van Ikorel?

Stop niet uit uzelf met het gebruik van Ikorel maar overleg eerst met uw arts.

Heeft Ikorel bijwerkingen?

Er kan aan het begin van de behandeling hoofdpijn optreden maar dat is meestal van voorbijgaande aard.

Afname van de bloeddruk en/of toename van de hartfrequentie kan voorkomen bij toediening van hoge doses.

Andere minder frequente bijwerkingen zijn o.a. misselijkheid, braken, duizeligheid, hartkloppingen en een gevoel van zwakte.
Vaatverwijding van de huid met plotselinge roodheid van het gezicht en hals treedt sporadisch op.
Een enkele keer hebben zich in de mond hardnekkige pijnlijke aften of zweertjes voorgedaan, soms van ernstige aard. Na onderbreking van de behandeling treedt herstel geleidelijk op.

In het geval dat zich ernstige verschijnselen voordoen of bijwerkingen optreden die niet in de bijsluiter worden genoemd, moet de arts of apotheker worden gewaarschuwd.

Hoe kunt u Ikorel het beste bewaren?

Ikorel moet u bij kamertemperatuur (15-25 °C) in een droge omgeving in de originele verpakking bewaren. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking aangegeven na de aanduiding "Niet te gebruiken na" en op de stripverpakking na Exp.
De Ikorel tabletten pas kort voor inname uit de strip nemen in verband met de gevoeligheid voor vocht.

Houd Ikorel buiten het bereik van kinderen.

Datum van laatste herziening van deze tekst
Deze tekst is voor het laatst aangepast in december 1999.