BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Imazol Pasta 10 mg

Werkzaam bestanddeel: clotrimazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desondanks moet u Imazol Pasta 10 mg zorgvuldig gebruiken om een optimaal resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imazol Pasta 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imazol Pasta 10 mg gebruikt
3. Hoe wordt Imazol Pasta 10 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imazol Pasta 10 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS Imazol Pasta 10 mg EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Imazol Pasta 10 mg is een geneesmiddel voor de behandeling van
— Schimmelinfecties (mycoses) die kunnen worden behandeld met clotrimazol (bijv. luieruitslag die wordt veroorzaakt door schimmels).

Er is sprake van een schimmelinfectie wanneer een overdadige uitbreiding plaatsvindt van schimmels die altijd aanwezig zijn op de huid. De huid wordt rood, gaat jeuken en afschilferen en een pijnlijke ontsteking treedt op. Alleen een arts kan een betrouwbare diagnose stellen van een schimmelziekte.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U Imazol Pasta 10 mg GEBRUIKT
Gebruik Imazol Pasta 10 mg niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor clotrimazol, cetostearylalcohol, het conserveringsmiddel butylhydroxyanisol, of voor één van de andere bestanddelen van Imazol Pasta 10 mg.

Wees extra voorzichtig met Imazol Pasta 10 mg

Als bekend is dat u overgevoelig bent voor cetostearylalcohol, wordt u aangeraden in plaats van Imazol Pasta 10 mg een ander geneesmiddel te gebruiken dat geen cetostearylalcohol bevat (zie rubriek “Belangrijke informatie over bepaalde andere bestanddelen van Imazol Pasta 10 mg”).
Polysorbaat 20 kan leiden tot huidlesies, bijv. pathologische huidreacties (bijv. contactdermatitis).

Bij de eerste tekenen van lokale of algemene overgevoeligheid of een lokale reactie, dient u het gebruik van de Imazol Pasta 10 mg te staken.

Niet aanbrengen op open wonden of slijmvliezen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Imazol Pasta 10 mg vermindert de werkzaamheid van bepaalde antibiotica (amfotericine en andere polyene antibiotica als nystatine, natamycine).

Cosmetica die u beter kunt vermijden

Overleg het met uw arts als u deodorant of andere cosmetica op de aangedane huidgebieden wilt gebruiken, omdat een vermindering van de werkzaamheid van de Pasta niet kan worden uitgesloten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U mag Imazol Pasta 10 mg alleen tijdens het geven van borstvoeding gebruiken wanneer dit door uw arts wordt voorgeschreven.
Vrouwen die borstvoeding geven mogen geen Imazol Pasta 10 mg op of rond de borsten aanbrengen, om te voorkomen dat de baby in direct contact komt met Imazol Pasta 10 mg.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imazol Pasta 10 mg

Cetostearylalcohol kan lokale irritatie van de huid (bijv. contactdermatitis) veroorzaken. Butylhydroxyanisol kan lokaal irritatie van de huid (bijv. contactdermatitis), ogen of slijmvliezen veroorzaken.

3. HOE WORDT Imazol Pasta 10 mg GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Imazol Pasta 10 mg nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Tenzij anders wordt voorgeschreven door uw arts, gebruikt u de pasta als volgt:

— Eén- à tweemaal daags, 's ochtends of 's ochtends en 's avonds, een dun laagje Imazol Pasta 10 mg inwrijven in het aangedane gebied van de huid.

— Smeer de pasta hierbij enigszins voorbij de randen van het aangedane gebied van de huid.
Voor een plek die ongeveer de grootte heeft van een handpalm, is een halve centimeter crème voldoende.

Duur van de behandeling:

Voor een goed behandelingsresultaat is het essentieel de pasta regelmatig gedurende langere tijd te gebruiken.
U moet de behandeling niet staken zodra de ontsteking en symptomen zijn afgenomen. Blijf de pasta ten minste drie weken aanbrengen.
In het geval van luieruitslag zou al binnen drie dagen een vermindering van de symptomen op moeten treden. De behandeling moet in totaal gedurende zeven dagen worden voortgezet. Wanneer de uitslag erger wordt of niet na drie dagen is verbeterd, moet u een arts raadplegen.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verminderen na 7 dagen.Kinderen en ouderen:
Voor deze groepen zijn geen bijzondere aanpassingen nodig, omdat voor het gebruik van Imazol Pasta 10 mg geen toename of erger worden van de bijwerkingen bekend is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imazol Pasta 10 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 maar bij minder dan 1 op de 100 behandelde patiënten) kunnen bijwerkingen als rood worden of een brandend of stekend gevoel optreden.

Als u overgevoelig bent voor de werkzame bestanddelen of voor een van de andere bestanddelen van Imazol Pasta 10 mg, kunnen allergische reacties optreden (zie rubriek 2 onder “Belangrijke informatie over bepaalde andere bestanddelen van Imazol Pasta 10 mg”)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U Imazol Pasta 10 mg

— Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

— Gebruik Imazol Crème duo niet meer na de vervaldatum die staat vermeld. De vervaldatum staat vermeld op de buitenverpakking en op het uiteinde van de tube en deze datum verwijst naar de laatste dag van die maand.
— Na openen mag de pasta niet langer dan een maand worden gebruikt.
— Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Imazol Pasta 10 mg

- Het werkzame bestanddeel is: clotrimazol
1 g pasta voor cutaan gebruik bevat 10 mg clotrimazol.

- De andere bestanddelen zijn: fenylethylalcohol, butylhydroxyanisol (E320), titaniumdioxide (E1 71), paraffine, vloeibaar, octyldodecanol, cetostearylalcohol, glycerolmonostearaat 40-55, polysorbaat 20, natrium-edetaat, gezuiverd water.

Hoe ziet Imazol Pasta 10 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking Imazol Pasta 10 mg is een witte, ondoorzichtige pasta met een karakteristieke geur.
Imazol Pasta 10 mg is verkrijgbaar in tubes met een inhoud van 25 g en 30 g pasta voor cutaan gebruik.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Spirig Pharma Europe GmbH
Teichstrasse 66
79539 Lörrach
Duitsland

Dit geneesmiddel is in de Lidstaten van de EEA geautoriseerd onder de volgende namen:
AT: Imazol® Paste
BE: Imamono Páte/Pasta
DE: Imazol® Paste
EE: Imazol®, 10 mg/g, nahapasta
HU: ImaMono Paszta PL: Imazol®
RO: Imazol® Pastá cutanatá, 10 mg/g

RVG 101354

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 01/2009