BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Imigran FTAB 50
Imigran FTAB 100
Sumatriptan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imigran en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imigran gebruikt
3. Hoe wordt Imigran gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imigran
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS IMIGRAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Imigran FTAB wordt gebruikt voor de behandeling van migraine.
Migrainesymptomen kunnen veroorzaakt worden door de tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd. Aangenomen wordt dat Imigran de verwijding van deze bloedvaten vermindert. Dit helpt bij het wegnemen van de hoofdpijn en andere symptomen van migraine zoals misselijkheid en braken en een overgevoeligheid voor licht en geluid.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IMIGRAN GEBRUIKT

Om de veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van Imigran te garanderen, dient u vóór het gebruik van dit geneesmiddel een aantal dingen na te gaan.

Gebruik Imigran niet
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sumatriptan of voor één van de andere bestanddelen van Imigran FTAB (zie rubriek 6).
- Als u hartproblemen hebt zoals ischemische hartziekte (hartziekte veroorzaakt door een plaatselijk tekort aan bloed), een eerdere hartaanval of angina pectoris (pijn op de borst).
-  Als u bloedcirculatiestoornissen heeft in uw benen die krampen veroorzaken wanneer u loopt (genaamd perifere vasculaire ziekte).
- Als u een beroerte of mini-beroerte (ook genaamd “transient ischaemic attack of TIA) heeft gehad.
- Als u hoge bloeddruk heeft. U kunt Imigran gebruiken indien uw hoge bloeddruk mild is en behandeld wordt.
- Als u een ernstige leverziekte heeft.
- Samen met geneesmiddelen tegen migraine, waaronder de geneesmiddelen die ergotamine bevatten of vergelijkbare geneesmiddelen zoals methysergide of elke andere triptan/5-HT1 receptoragonist (geneesmiddelen die ook worden gebruikt om migraine te behandelen).
- Samen met een bepaald soort geneesmiddelen tegen depressie, de zogenaamde monoamine
- oxidaseremmers (MAOI’s) of indien u deze geneesmiddelen gedurende de laatste twee weken hebt gebruikt.

Indien iets hiervan voor u geldt of u bent er niet zeker van
==> raadpleeg dan uw arts voor advies en gebruik geen Imigran FTAB.

Wees extra voorzichtig met Imigran
Uw arts dient bepaalde zaken te weten voordat u Imigran gaat gebruiken:

Als u er bij u extra risicofactoren zijn:
• Als u een zware roker bent, of als u een nicotinesubstitutietherapie gebruikt, en in het bijzonder:
• Als u een man ouder dan 40 bent, of
• Als u een vrouw bent na de menopauze.

In zeer zeldzame gevallen hebben mensen ernstige hartklachten ontwikkeld na het gebruik van Imigran, zelfs als ze eerder geen tekenen van een hartaandoening vertoonden. Indien een van de hierboven vermelde omstandigheden op u van toepassing is, kan dit betekenen dat u een groter risico hebt op het ontwikkelen van een hartaandoening, dus:
==> Vertel het uw arts, zodat uw hartfunctie kan worden gecontroleerd voordat u Imigran krijgt voorgeschreven.
Als u een voorgeschiedenis van stuipen hebt (toevallen)
Of als u een andere toestand hebt waardoor u eerder een toeval zult krijgen - bijvoorbeeld na hoofdletsel of bij alcoholisme.
Als u lijdt aan een lever- of nierziekte

==> Vertel het uw arts zodat u beter gecontroleerd kunt worden.
Als u overgevoelig bent voor bepaalde antibiotica genaamd sulfonamiden kunt u ook overgevoelig zijn voor Imigran. Als u weet dat u overgevoelig bent voor een antibioticum maar u weet niet zeker of dit een sulfonamide is, overleg dan met uw arts of apotheker.

==> Vertel het uw arts of apotheker voordat u Imigran gebruikt.
Als u bepaalde middelen tegen depressie gebruikt, de zogenaamde SSRI's (selectieve serotonine heropnameremmers), of SNRI's (serotonine noradrenaline heropnameremmers)

==> overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Imigran gebruikt. Zie ook de rubriek Gebruik van Imigran met andere geneesmiddelen hieronder.
Als u Imigran regelmatig gebruikt
Als u Imigran te vaak gebruikt kan uw hoofdpijn verergeren.

==> Vertel het uw arts of apotheker als dit op u van toepassing is. Uw arts kan u adviseren te stoppen met het gebruik van Imigran.
Als u pijn of een gevoel van beklemming op de borst hebt na het gebruik van Imigran Deze effecten kunnen intens zijn, maar ze gaan snel voorbij. Indien ze niet snel voorbij gaan, of indien ze verergeren:
==> Roep direct medische hulp in. Rubriek 4 van deze bijsluiter bevat meer informatie over deze mogelijke bijwerkingen.

Gebruik van Imigran met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen mogen niet samen met Imigran ingenomen worden en andere kunnen bijwerkingen geven wanneer ze tegelijkertijd worden gebruikt.

U moet het uw arts vertellen als u een van deze middelen gebruikt
— Ergotamine: Imigran mag niet worden gebruikt met andere geneesmiddelen voor de behandeling van migraine, die ergotamine bevatten of op ergotamine lijkende stoffen bevatten, zoals methysergide. U moet stoppen met de behandeling van deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Imigran gebruikt. Omgekeerd moet u minimaal zes uur wachten nadat u Imigran hebt gebruikt, voordat u deze middelen opnieuw gebruikt.

— Andere triptanen/5-HT1 receptoragonisten (zoals naratriptan, rizatriptan, zilmitriptan), die eveneens worden gebruikt voor de behandeling van migraine (zie rubriek 2 Gebruik Imigran niet). Gebruik Imigran niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen. U moet stoppen met de behandeling met deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Imigran gebruikt. Gebruik ten minste 24 uur geen andere traiptan/5- HT1 receptoragonist na het gebruik van Imigran.

— MAO-remmers (monoamine-oxidaseremmers): Dit is een soort geneesmiddel tegen depressie. Indien u deze gebruikt of gedurende de laatste twee weken hebt gebruikt, mag U Imigran niet gebruiken.
— Bepaalde antidepressiva genaamd SSRI’s (Selectieve Serotonine Heropnameremmers) of SNRI’s (serotonine noradrenaline heropnameremmers) voor de behandeling van depressie: Het gebruik van Imigran met deze groep van geneesmiddelen kan het serotoninesyndroom veroorzaken (een verzameling symptomen die onder meer rusteloosheid, verwarring, zweten, hallucinaties, toegenomen reflexen, spierspasmen, rillen, verhoogde hartslag en trillen kunnen omvatten. Indien u hier last van heeft, neem dan contact op met uw arts voor advies.

— Sint janskruid (Hypericum perforatum): Het gebruik van kruidentherapieën die Sintjanskruid bevatten tijdens het gebruik van Imigran kan de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

- Als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn, bespreek dit dan met uw arts voordat u Imigran gebruikt. Er zijn slechts beperkte gegevens over de veiligheid van Imigran bij zwangere vrouwen. Tot nu toe wijzen deze gegevens niet op een verhoogd risico van misvormingen. Uw arts zal in overleg met u beslissen of u Imigran wel of niet kunt gebruiken tijdens uw zwangerschap.
U dient geen borstvoeding te geven binnen 12 uur na gebruik van Imigran. Indien u in deze periode melk afkolft, dient u deze melk weg te gooien en niet aan uw baby te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zowel de migraine zelf als uw geneesmiddel kunnen u slaperig maken. Indien dit bij u het geval is, rijd dan niet en bedien geen machines.

3. HOE WORDT IMIGRAN GEBRUIKT

Volg bij gebruik van Imigran FTAB nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
U kunt de tablet het beste heel innemen, met wat water. Als u slikklachten heeft, kunt u de tablet ook in wat water uiteen laten vallen. De ontstane oplossing heeft een bittere smaak.

Imigran wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar of bij ouderen (> 65 jaar).

Gebruik Imigran zodra u een migraine-aanval voelt aankomen, hoewel u het ook later tijdens de aanval kunt toedienen.

De aanbevolen dosering bij een aanval is één tablet Imigran FTAB 50. Maar aangezien de ernst van migraine-aanvallen kan variëren, zowel van patiënt tot patiënt als van aanval tot aanval, kan in individuele gevallen een tablet Imigran FTAB 100 nodig zijn.

Als uw lever minder goed werkt kan dat voor uw arts een reden zijn u Imigran FTAB 50 voor te schrijven.

Als u merkt, dat de klachten terugkomen kunt u nog een tablet innemen. U moet wel 2 uur of langer wachten na de eerste dosering voordat u de tweede neemt. Binnen een periode van 24 uur mag u niet meer dan 3 tabletten Imigran FTAB 100 gebruiken. Als de eerste tablet Imigran FTAB niet helpt, heeft het geen zin tijdens dezelfde aanval nog een keer Imigran FTAB in te nemen. Bij een volgende aanval kan wel weer Imigran FTAB worden genomen. Imigran FTAB helpt niet om een migraine aanval te voorkomen, dus het heeft GEEN zin om Imigran FTAB te gebruiken als u géén migraine aanval heeft.

Wat u moet doen als u meer van Imigran heeft gebruikt dan u zou mogen

Het gebruik van teveel Imigran kan u ziek maken. Als u teveel FTAB heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts voor advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imigran bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Sommigen symptomen kunnen worden veroorzaakt door de migraine zelf.

Allergische reactie: roep direct de hulp van een arts in
(komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
• Tekenen van overgevoeligheid zijn onder meer huiduitslag, galbulten (hevig jeukende huiduitslag), piepende ademhaling, gezwollen oogleden, gezicht of lippen; flauwvallen. Indien u één van deze symptomen krijgt kort na het toedienen van Imigran:

- Gebruik het dan niet meer. Neem direct contact met uw arts op.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):
— Pijn, zwaar gevoel, drukkend gevoel, beklemmend gevoel of pijn op de borst, keel of andere delen van het lichaam, of gevoelens van ongewone gewaarwordingen waaronder tintelingen, verdoofd -, of warm of koud gevoel (deze kunnen intens zijn maar gaan in het algemeen weer snel over).
Als deze effecten voortduren of ernstig worden (in het bijzonder de pijn op de borst):

- Roep direct medische hulp in. Bij een erg klein aantal patiënten kunnen deze symptomen worden veroorzaakt door een hartaanval.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn onder meer:
- Misselijkheid of overgeven, hoewel deze effecten ook het gevolg van de migraine zelf kunnen zijn
- Gevoel van vermoeidheid of slaperigheid.
- Duizeligheid, gevoel van zwakte of opvliegers.
- Tijdelijk verhoogde bloeddruk.
- Ademtekort.
- Pijnlijke spieren.


Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor):
— Pijn onder in de linkerzijde van de maag en bloederige diarree (ischemische colitis).
— Bleke, blauwgekleurde huid en/of pijn in uw vingers, tenen, oren, neus of kaak bij kou en stress (fenomeen van Raynaud).
— Toevallen/stuipen, trillingen, spierspasme, stijve nek.
— Gevoel van flauwte (bloeddruk kan dalen).
— Abnormaal langzame of snelle hartslag (hartkloppingen), verandering van hartritme, pijn op de borst (angina) of hartaanval.
— Problemen met zien, zoals flikkeringen, verminderd gezichtsvermogen, dubbelzien, verlies van gezichtsvermogen, in sommige gevallen zelfs permanente beschadiging (hoewel deze ook het gevolg kunnen zijn van de migraine-aanval zelf).
— Afwijkende resultaten van leverfunctie-onderzoek. Als bij u bloed wordt afgenomen voor onderzoek van uw leverfunctie, vertel uw arts of verpleegkundige dan dat u Imigran gebruikt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen hebben maar het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen
- Diarree.
- Pijn in de gewrichten.
- Angstgevoel.
- Overmatig zweten.

5. HOE BEWAART U IMIGRAN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Imigran niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Imigran

- Het werkzame bestanddeel is sumatriptan (50 mg of 100 mg).

- De andere bestanddelen zijn

Tabletkern (Imigran FTAB 50 en 100)
calciumwaterstoffosfaat (E341), natriumwaterstofcarbonaat (E500), microkristallijn cellulose (E460), natrium croscarmellose (E468) en magnesiumstearaat (E470b)

Coating
Imigran FTAB 50: hypromellose (E464), glyceroltriacetaat (E1518), titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172)
Imigran FTAB 100: hypromellose (E464), glyceroltriacetaat (E1518), titaandioxide (E171).

Hoe ziet Imigran eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Imigran FTAB 50: roze, dispergeerbare, driehoekige tablet, aan één kant gemerkt ‘GS 1YM’, aan de andere kant gemerkt ‘50’.
Imigran FTAB 100: witte, dispergeerbare, driehoekige tablet, aan één kant gemerkt ‘GS YE7’, aan de andere kant gemerkt ‘100’.
Imigran FTAB 50: doordrukstrip (PA-Al-PVC/Al) met 6 tabletten, verpakking met 1 of 2 doordrukstrips
Imigran FTAB 100: doordrukstrips (PA-Al-PVC/Al) met 6 tabletten, verpakking met 1 of 2 doordrukstrips

In het register ingeschreven onder RVG:
Imigran FTAB 50 RVG 29413.
Imigran FTAB 100 RVG 29414.

Registratiehouder en fabrikant
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
Nederland
030-6938100
Nlinfo@gsk.com

Glaxo Operations UK Ltd, Priory Street
Ware SG12 0DJ
Verenigd koninkrijk

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2009