BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Imigran® 25 Zetpil
sumatriptan

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Imigran en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Imigran gebruikt
3. Hoe wordt Imigran gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Imigran
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS IMIGRAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Dit geneesmiddel is voor rectaal gebruik en bevat sumatriptan, dat behoort tot een groep van geneesmiddelen die triptanen heet (ook bekend als 5-HT1-receptoragonisten).

Imigran Zetpillen worden gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijn.
Migrainesymptomen kunnen veroorzaakt worden door de tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd. Aangenomen wordt dat Imigran Zetpillen deze verwijding van de bloedvaten vermindert. Dit helpt bij het wegnemen van de hoofdpijn en andere symptomen van migraine zoals misselijkheid en braken en een overgevoeligheid voor licht en geluid.2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U IMIGRAN GEBRUIKT
Gebruik Imigran niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor sumatriptan of voor één van de andere bestanddelen van Imigran Zetpil (zie rubriek 6)
- als u hartproblemen heeft zoals ischemische hartziekte (hartziekte veroorzaakt door een plaatselijk tekort aan bloed door vernauwing van de bloedvaten bij het hart), een eerdere hartaanval of angina pectoris (pijn op de borst)
- als u bloedcirculatiestoornissen heeft in uw benen die krampen veroorzaken wanneer u loopt (genaamd perifere vasculaire ziekte)
- als u een beroerte of mini-beroerte (ook genaamd “transient ischemic attack of TIA) heeft gehad
- als u hoge bloeddruk heeft. U kunt Imigran gebruiken indien uw hoge bloeddruk mild is en behandeld wordt.
- als u een ernstige leverziekte heeft
- samen met andere geneesmiddelen tegen migraine, waaronder de geneesmiddelen die ergotamine bevatten of vergelijkbare geneesmiddelen zoals methysergide of elke andere triptan/5-HT1 receptoragonist (geneesmiddelen die ook worden gebruikt om migraine te behandelen)
- samen met een bepaald soort geneesmiddelen tegen depressie, de zogenaamde monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) of indien u deze geneesmiddelen gedurende de laatste twee weken hebt gebruikt

Indien één of meer van bovengenoemde situaties voor u van toepassing zijn:
==> Raadpleeg dan uw arts voor advies en gebruik geen Imigran Zetpillen.

Wees extra voorzichtig met Imigran

Uw arts dient bepaalde zaken te weten voordat u Imigran gaat gebruiken:
Als er bij u extra risicofactoren zijn:
Als u een zware roker bent, of als nicotinevervangende geneesmiddelen gebruikt, en in het bijzonder:
• als u een man ouder dan 40 bent, of
• als u een vrouw bent na de menopauze

In zeer zeldzame gevallen hebben mensen ernstige hartklachten ontwikkeld na het gebruik van Imigran, zelfs als ze eerder geen tekenen van een hartaandoening vertoonden. Indien een van de hierboven vermelde omstandigheden op u van toepassing is, kan dit betekenen dat u een groter risico hebt op het ontwikkelen van een hartaandoening, dus:

==> Vertel het uw arts, zodat uw hartfunctie kan worden gecontroleerd voordat u Imigran krijgt voorgeschreven.
Als u een voorgeschiedenis van stuipen hebt (toevallen)
Of als u andere risicofactoren heeft waardoor u eerder een toeval kunt krijgen
- bijvoorbeeld na hoofdletsel of bij alcoholisme.

Als u lijdt aan een lever- of nierziekte
==> Vertel het uw arts zodat u aandachtig gecontroleerd kunt worden.
Als u overgevoelig bent voor bepaalde antibiotica genaamd sulfonamiden
Als dit het geval is kunt u ook overgevoelig zijn voor Imigran. Als u weet dat u overgevoelig bent voor een antibioticum maar u weet niet zeker of dit een sulfonamide is:

==> Vertel het uw arts of apotheker voordat u Imigran gebruikt.
Als u bepaalde middelen tegen depressie gebruikt, de zogenaamde SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) of SNRI's (serotonine noradrenalineheropnameremmers)

==> Overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Imigran gebruikt. Zie ook de rubriek Gebruik van Imigran met andere geneesmiddelen hieronder.
Als u Imigran regelmatig gebruikt
Als u Imigran te vaak gebruikt kan uw hoofdpijn verergeren.

==> Vertel het uw arts of apotheker als dit op u van toepassing is. Uw arts kan u adviseren te stoppen met het gebruik van Imigran.
Als u pijn of een gevoel van beklemming op de borst heeft na het gebruik van Imigran Deze effecten kunnen intens zijn, maar ze gaan snel voorbij. Indien ze niet snel voorbij gaan, of indien ze verergeren:

==> Roep direct medische hulp in. Rubriek 4 van deze bijsluiter bevat meer informatie over deze mogelijke bijwerkingen.

Gebruik van Imigran met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Sommige geneesmiddelen mogen niet samen met Imigran ingenomen worden en andere kunnen bijwerkingen geven wanneer ze tegelijkertijd worden gebruikt.
U moet het uw arts vertellen als u een van deze middelen gebruikt:
— Ergotamine dat ook wordt gebruikt om migraine te behandelen, of op ergotamine lijkende stoffen, zoals methysergide (zie rubriek 2 Gebruik Imigran niet). Gebruik Imigran niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen. U moet stoppen met de behandeling met deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Imigran gebruikt. Gebruik ook ten minste 6 uur na het gebruik van Imigran geen geneesmiddelen die ergotamine bevatten of stoffen die gelijk zijn aan ergotamine.
- Andere triptanen/5-HT1 receptoragonisten (zoals naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan), die eveneens worden gebruikt voor de behandeling van migraine (zie rubriek 2 Gebruik Imigran niet). Gebruik Imigran niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen. U moet stoppen met de behandeling met deze geneesmiddelen ten minste 24 uur voordat u Imigran gebruikt. Gebruik ook tenminste 24 uur na het gebruik van Imigran geen andere triptan/5-HT1 receptoragonist.
— MAO-remmers (monoamine-oxidaseremmers) die gebruikt worden om depressie te behandelen. Gebruik geen Imigran indien u deze geneesmiddelen hebt gebruikt gedurende de laatste 2 twee weken.
— SSRI’s (Selectieve Serotonine Heropnameremmers) of SNRI’s ( serotonine noradrenaline- heropnameremmers) die gebruikt worden voor de behandeling van depressie. Het gebruik van Imigran met deze groep van geneesmiddelen kan het serotoninesyndroom veroorzaken (een verzameling symptomen die onder meer kunnen omvatten rusteloosheid, verwarring, zweten, hallucinaties, toegenomen reflexen, spierspasmen, rillen, verhoogde hartslag en trillen). Indien u hier last van heeft, neem dan contact op met uw arts voor advies.
— Sint-janskruid (Hypericum perforatum)
- het gebruik van kruidentherapieën die Sintjanskruid bevatten tijdens het gebruik van Imigran kan de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn, bespreek dit dan met uw arts voordat u Imigran gebruikt. Er zijn slechts beperkte gegevens over de veiligheid van Imigran bij zwangere vrouwen. Tot nu toe wijzen deze gegevens niet op een verhoogd risico van misvormingen. Uw arts zal in overleg met u beslissen of u Imigran wel of niet kunt gebruiken tijdens uw zwangerschap.
U dient geen borstvoeding te geven binnen 12 uur na gebruik van Imigran. Indien u in deze periode melk afkolft, dient u deze melk weg te gooien en niet aan uw baby te geven.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zowel de migraine zelf als uw geneesmiddel kunnen u slaperig maken. Indien dit bij u het geval is, rijd dan niet en bedien geen machines.

3. HOE WORDT IMIGRAN GEBRUIKT

Imigran dient alleen te worden gebruikt nadat een migraine-aanval begonnen is. Gebruik Imigran niet om te proberen een aanval te voorkomen.
Volg bij gebruik van Imigran Zetpillen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel mag u gebruiken

• De gebruikelijke dosering voor volwassenen van 18 jaar tot 65 jaar is één Imigran 25 Zetpil.

Gebruik niet meer dan 2 zetpillen in 24 uur. Imigran zetpil wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten jonger dan 18 jaar of bij personen ouder dan 65 jaar.

Wanneer gebruikt u Imigran

• Gebruik Imigran zodra u een migraine-aanval voelt aankomen, hoewel u het ook later tijdens de aanval kunt toedienen.
Als de symptomen beginnen terug te komen
• U kunt na twee uur een tweede Imigran Zetpil nemen, maar gebruik niet meer dan twee zetpillen binnen 24 uur.

Hoe brengt u uw Imigran Zetpil in:
• zorg ervoor dat u ontlasting hebt gehad, indien nodig
• was uw handen
• haal de zetpil uit de stripverpakking
• het inbrengen van de zetpil kan gemakkelijker voor u zijn als u hurkt of voorover buigt
• breng de zetpil in uw anus (rectum) in
• was uw handen
• probeer geen ontlasting te hebben binnen 1 uur na inbrengen van de zetpil


Als de eerste dosis geen effect heeft
• Gebruik geen tweede zetpil of een ander Imigran preparaat voor dezelfde aanval.

Als Imigran u geen verlichting biedt:
==> Vraag uw arts of apotheker om advies.

Als u meer van Imigran heeft gebruikt dan u zou mogen

• Het gebruik van teveel Imigran kan u ziek maken. Als u meer dan twee zetpillen binnen 24 uur heeft gebruikt:
==> Neem dan contact op met uw arts voor advies.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Imigran bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Sommige symptomen kunnen worden veroorzaakt door migraine.

Allergische reactie: roep direct de hulp van een arts in
(komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
- Tekenen van overgevoeligheid zijn onder meer huiduitslag, galbulten (hevig jeukende huiduitslag), piepende ademhaling, gezwollen oogleden, gezicht of lippen of flauwvallen.

Indien u één van deze symptomen krijgt kort na het toedienen van Imigran:
==> Gebruik het dan niet meer. Neem direct contact met uw arts op.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):
- pijn, zwaar gevoel, drukkend gevoel, beklemmend gevoel of pijn op de borst, keel of andere delen van het lichaam, of gevoelens van ongewone gewaarwordingen waaronder tintelingen, verdoofd-, of warm- of koud gevoel (deze kunnen intens zijn maar gaan in het algemeen weer snel over)

Als deze effecten voortduren of ernstig worden (in het bijzonder de pijn op de borst):
==> Roep direct medische hulp in. Bij een erg klein aantal patiënten kunnen deze symptomen worden veroorzaakt door een hartaanval.


Andere vaak voorkomende bijwerkingen zijn onder meer:
— misselijkheid of overgeven, hoewel deze effecten ook het gevolg van de migraine zelf kunnen zijn
— gevoel van vermoeidheid of slaperigheid
— duizeligheid, gevoel van zwakte of opvliegers
— tijdelijk verhoogde bloeddruk
— kortademigheid
— pijnlijke spieren

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten voor):
— pijn onder in de linkerzijde van de maag en bloederige diarree (ischemische colitis)
— bleke, blauwgekleurde huid en/of pijn in uw vingers, tenen, oren, neus of kaak bij kou en stress (fenomeen van Raynaud)
— toevallen/stuipen, trillingen, spierspasme, stijve nek
— gevoel van flauwte (bloeddruk kan dalen)
— abnormaal langzame of snelle hartslag (hartkloppingen), verandering van hartritme, pijn op de borst (angina) of hartaanval
— problemen met zien, zoals flikkeringen, verminderd gezichtsvermogen, dubbelzien, verlies van gezichtsvermogen, in sommige gevallen zelfs permanente beschadiging (hoewel deze ook het gevolg kunnen zijn van de migraine-aanval zelf)
— afwijkende resultaten van leverfunctieonderzoek. Als bij u bloed wordt afgenomen voor onderzoek van uw leverfunctie, vertel uw arts of verpleegkundige dan dat u Imigran gebruikt
Sommige patiënten kunnen de volgende bijwerkingen hebben, maar het is niet bekend hoe vaak deze voorkomen:
- diarree
- pijnlijke gewrichten
- angstig voelen
- overmatig zweten

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U IMIGRAN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Imigran niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Imigran zetpillen

- het werkzame bestanddeel is sumatriptan (25 mg)

- het andere bestanddeel is Witepsol W32 (hard vet)

Hoe zien Imigran zetpillen er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Imigran zetpillen zijn wit en torpedovormig met een gladde, uniforme substantie.
Imigran Zetpillen zijn verpakt in een stripverpakking. Ze zijn beschikbaar in verpakkingen van 2, 4, 6, 12, 18 of 30 zetpillen, hoewel mogelijk niet alle verpakkingen op de markt gebracht worden.

In het register ingeschreven onder RVG 19853.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist
030-6938100
nlinfo@gsk.com

GSK Herouville
440 Ave De General De Gaulle
14200 Herouville Saint Clair FRANCE
Glaxo Wellcome Production 23 rue Lavoisier
27000 Evreux FRANCE

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Imigran Zetpil: Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zweden.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2009