BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Isosorbidemononitraat 60 mg PCH, tabletten met gereguleerde afgifte, 60 mg
Isosorbidemononitraat

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik van dit geneesmiddel. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Dit geneesmiddel is uitsluitend voor uzelf bestemd. U mag het niet aan andere personen geven met (schijnbaar) dezelfde klachten. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
De tabletten zijn crèmekleurig en ovaal en hebben een inscriptie ‘60’ aan een zijde. De tabletten hebben aan beide zijden een deelstreep.

Samenstelling

De werkzame stof is isosorbide-5-mononitraat. Iedere tablet bevat 60 mg isosorbide-5-mononitraat. Als hulpstoffen zijn gebruikt: carnauba was, colloïdaal siliciumdioxide, hypromellose, lactose- monohydraat, macrogol, magnesiumstearaat, stearinezuur, talk en titaandioxide.
Als kleurstof is gebruikt ijzeroxide geel (E172).

Verpakkingsvorm
De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 30 stuks.

Hoe werkt Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH?

Isosorbide-5-mononitraat behoort tot de groep van de organische nitraten en geeft een krachtige verwijding van de bloedvaten. Door de bloedvatverwijding stroomt het bloed gemakkelijker door de bloedvaten; het ondervindt minder weerstand. Het hart hoeft hierdoor minder kracht te leveren en gebruikt minder zuurstof.

Inschrijving
De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Pharmachemie BV
Swensweg 5 Postbus 552
2003 RN Haarlem

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 100635 Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH, tabletten met gereguleerde afgifte.

Voor wie is Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH bestemd?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt ter voorkoming van hartkramp en als behandeling van hartkramp (angina pectoris).

Wanneer mag u Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen zijn:

- bij overgevoeligheid voor isosorbide-5-mononitraat of één van de andere bestanddelen van de tabletten.
- bepaalde hartaandoeningen (constrictieve cardiomyopathie en pericarditis).
- ernstig verlaagde bloeddruk.
- shock.
- ernstige bloedarmoede.
- verhoogde druk in de schedel.
U mag geen sildenafil (Viagra) gebruiken (zie ook “Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen”).

Neem contact op met uw arts wanneer u last heeft van één van deze aandoeningen.
Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH bij zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van isosorbide-5-mononitraat tijdens de zwangerschap bij de mens. Gebruik Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH alleen op advies van uw arts.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over de overgang van isosorbide-5-mononitraat naar de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

Beïnvloedt Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Isosorbide-5-mononitraat kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken. Het reactievermogen kan nadelig beïnvloed worden. U moet hiermee rekening houden bij deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen

Licht altijd uw arts en apotheek in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.
U mag geen sildenafil gebruiken als u onder behandeling staat met Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH . Het vaatverwijdende effect van isosorbide-5-mononitraat wordt versterkt. Dit kan mogelijk leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen, bij patiënten die hiervoor gevoelig zijn. Beide middelen dienen daarom niet gelijktijdig gebruikt te worden.

Waarschuwingen en voorzorgen
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Wees extra voorzichtig met Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH als u:
- ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen heeft.
- bij een bijzondere gevoeligheid voor de werkzame stof (isosorbide-5-mononitraat). Er kunnen hartkloppingen ontstaan.
In het algemeen geldt, ook voor alle andere nitraten, dat na herhaalde toediening vermindering van de werking niet kan worden uitgesloten.
Gelijktijdig gebruik van isosorbide-5-mononitraat en alcohol wordt afgeraden omdat het vaatverwijdende effect van isosorbide-5-mononitraat wordt versterkt door alcohol.

Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH tabletten zijn niet geschikt voor de behandeling van acute aanvallen van hartkramp.

Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Aanwijzingen voor het gebruik

Neem de tabletten bij voorkeur ‘s ochtends in met voldoende (half glas) water. De hele of halve tabletten niet fijn malen of kauwen maar heel doorslikken.

Dosering

Uw arts heeft een dosering vastgesteld. Deze kan afwijken van de gebruikelijke dosering. Over het algemeen worden de onderstaande doseringen voorgeschreven:
- eenmaal daags (‘s morgens) 1 tablet van 60 mg. Bij onvoldoende resultaat kan uw arts besluiten de dosis te verhogen tot eenmaal daags 2 tabletten van 60 mg (120 mg).
Bij het instellen van de therapie kan hoofdpijn optreden. Als dit bij u voorkomt, dient u dit aan uw arts te melden. Uw arts zal mogelijk besluiten de dosis tijdelijk te verlagen tot een halve tablet van 60 mg (30 mg).
Wijzig nooit zelf de dosering. Stop ook nooit zelf de behandeling, zelfs niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.

Verschijnselen en behandeling van overdosering

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: verlaagde bloeddruk, versnelde hartslag, blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen (cyanose), coma, shock en toevallen.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.
Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.

Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter de vergeten dosering overslaan.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH
Wanneer u Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH gebruikt kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Bij het begin van de behandeling kan hoofdpijn voorkomen.
Soms komen ook duizeligheid (vooral bij opstaan uit zittende of liggende positie), vermoeidheid, misselijkheid, versnelde hartslag, blozen en huidreacties. Deze bijwerkingen nemen meestal na enige tijd af.

Vaak, bij meer dan 1% maar bij minder dan 10% van de gebruikers, komen de volgende bijwerkingen voor: hoofdpijn, duizeligheid, lage bloeddruk versneld hartritme en misselijkheid.

Soms, bij meer dan 0,1 % maar bij minder dan 1 % van de gebruikers, komen voor: braken en diarree. Zelden, bij meer dan 0,01% maar bij minder dan 0,1% van de gebruikers, komen voor: flauwvallen en huiduitslag.

Zeer zelden, bij minder dan 0,01% van de gebruikers, komt voor: spierpijn.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH bewaard worden?

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats (badkamer en keuken zijn dus ongeschikt). Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Hoe lang kan Isosorbidemononitraat retard 60 mg PCH bewaard worden?

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Op de blisters staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek of de chemokar inleveren ter vernietiging.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd: maart 2008