Patiëntenbijsluiter
Jacomox 0,2 mg, filmomhulde tabletten.
Jacomox 0,3 mg, filmomhulde tabletten.
Jacomox 0,4 mg, filmomhulde tabletten.


Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
•Heeft u (na het lezen van deze bijsluiter) nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
•Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven; geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter:
1.Wat is Jacomox en waarvoor wordt het gebruikt?
2.Wat u moet weten voordat u Jacomox gebruikt
3.Hoe wordt Jacomox gebruikt?
4.Mogelijke bijwerkingen
5.Hoe bewaart u Jacomox?


Jacomox 0,2 mg, filmomhulde tabletten
•Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is Moxonidine. Eén tablet bevat 0,2 mg Moxonidine. De tabletten zijn lichtrood.
•De overige bestanddelen (de hulpstoffen) van Jacomox 0,2 mg zijn: crospovidon, hypromellose, lactose monohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, povidon K25, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).
Jacomox 0,3 mg, filmomhulde tabletten
•Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is Moxonidine. Eén tablet bevat 0,3 mg Moxonidine. De tabletten zijn rood.
•De overige bestanddelen (de hulpstoffen) van Jacomox 0,3 mg zijn: crospovidon, hypromellose, lactose monohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, povidon K25, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).
Jacomox 0,4 mg, filmomhulde tabletten
•Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel is Moxonidine. Eén tablet bevat 0,4 mg Moxonidine. De tabletten zijn donkerrood.
•De overige bestanddelen (de hulpstoffen) van Jacomox 0,4 mg zijn: crospovidon, hypromellose, lactose monohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, povidon K25, rood ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171).

Registratiehouder en verantwoordelijk voor het in de handel brengen: Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Iceland
•Jacomox 0,2 mg, filmomhulde tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG
•Jacomox 0,3 mg, filmomhulde tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG
•Jacomox 0,4 mg, filmomhulde tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG


1.Wat is Jacomox en waarvoor wordt het gebruikt?
Farmaceutische vorm en inhoud
Jacomox is een geneesmiddel in de vorm van filmomhulde tabletten. Het wordt geleverd in doosjes met 10, 20, 28, 30, 50, 98 en 100 filmomhulde tabletten in doordrukstrips. Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep
Jacomox behoort tot de groep van de bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva). Deze middelen verlagen een verhoogde bloeddruk.

Toepassing van het geneesmiddel
Jacomox wordt gebruikt bij de behandeling van licht tot matig verhoogde bloeddruk (hypertensie)


2.Wat u moet weten voordat u Jacomox gebruikt
Gebruik Jacomox niet:
•Indien u overgevoelig bent voor Moxonidine of enig ander bestanddeel van het geneesmiddel
•Indien u last heeft van een bepaalde stoornis in het hartritme (een zogenaamd sick sinus syndroom of een sino-atriaal blok)
•Indien u last heeft van een vertraagde hartslag (minder dan 50 slagen/min in rust) (bradycardie)
•Indien u een sterk verminderde werking van uw nieren heeft (glomerulaire filtratie- snelheid kleiner dan 30 ml/min, serumcreatinineconcentratie groter dan 160 µmol/l)
•Indien u in het verleden overgevoeligheidsreacties zoals huidreacties en plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (zogenaamd angioneurotisch oedeem) heeft gehad
•Indien u last heeft van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (tweede- of derdegraads atrioventriculair blok)
•Indien u last heeft van ernstige hartritmestoornissen (aritmie)
• Indien uw hart onvoldoende pompkracht heeft (hartfalen) (zie ook hieronder “Wees extra voorzichtig met Jacomox”)
•Indien u een aandoening aan de kransslagaders heeft (coronaire hartziekte) of instabiele hartkramp (hierbij treedt pijn op de borst op in rust of bij weinig inspanning) (instabiele angina pectoris)
•Indien u een sterk verminderde werking van uw lever heeft


Wees extra voorzichtig met Jacomox:
•En gebruik Jacomox niet indien u doorbloedingsstoornissen in de beenspieren heeft leidend tot loopproblemen (claudicatio intermittens), doorbloedingsstoornissen in de ledematen heeft (zoals koude handen en voeten (ziekte van Raynaud)), de ziekte van Parkinson heeft, vallende ziekte (epilepsie) heeft, groene staar (glaucoom) heeft, neerslachtig (depressief) bent, zwanger bent, borstvoeding geeft, of jonger bent dan 16 jaar. In deze gevallen is nl. geen ervaring opgedaan met het gebruik van Jacomox.
•Indien u een matig verminderde werking van uw nieren heeft (glomerulaire filtratie- snelheid groter dan 30 ml per minuut maar kleiner dan 60 ml per minuut, serumcreatinineconcentratie groter dan 105 micromol per liter maar kleiner dan 160 micromol per liter). Het bloeddrukverlagende effect van Jacomox dient dan nauwkeurig gecontroleerd te worden, in het bijzonder aan het begin van de behandeling. Verder dient het instellen van de juiste dosering zorgvuldig plaats te vinden.
•Indien u wilt stoppen met het gebruik van Jacomox. Het wordt aangeraden om het gebruik niet abrupt te stoppen maar geleidelijk af te bouwen over een periode van twee weken.
•Indien u wilt stoppen met het gebruik van Jacomox en tevens een ?-blokker (middel
tegen hoge bloeddruk en bepaalde hartklachten) gebruikt. U dient in dit geval eerst te stoppen met de ?-blokker, en pas enkele dagen daarna met Jacomox. Dit om een extra toename in de bloeddruk te voorkomen.
•Indien u last heeft van aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoeningen), recentelijk een hartinfarct heeft gehad of doorbloedingsstoornissen in de ledematen heeft.
•Indien u last heeft van matig hartfalen (uw hart heeft onvoldoende pompkracht)
•En gebruik Jacomox niet indien u lijdt aan een van de zeldzame erfelijke afwijkingen galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of glucose-galactose malabsorptie syndroom
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn met betrekking tot het gebruik van Jacomox tijdens de zwangerschap dient Jacomox niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap, tenzij dit strikt noodzakelijk is.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Borstvoeding
Jacomox dient niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding daar Jacomox in de moedermelk wordt uitgescheiden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Jacomox op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Houd er rekening mee dat deze nadelig beïnvloed kunnen worden indien u last heeft van de bijwerkingen sufheid of duizeligheid.


Gebruik van Jacomox met andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast Jacomox, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden heeft gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.
Bij gelijktijdig gebruik van Jacomox kunnen de volgende geneesmiddelen een wisselwerking met Jacomox aangaan:
•Andere bloeddrukverlagende middelen; gelijktijdig gebruik verhoogt het bloeddrukverlagende effect van Jacomox
•Tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen tegen neerslachtigheid), kalmeringsmiddelen (tranquillizers en sedativa), alcohol, slaapmiddelen (hypnotica), benzodiazepinen (middelen die kalmerend werken en angst en onrust verminderen); gelijktijdig gebruik met Jacomox kan het effect van deze geneesmiddelen versterken
•Lorazepam (middel dat angst en onrust vermindert); gelijktijdig gebruik met Jacomox kan de verstandelijke (cognitieve) vermogens enigszins verminderen
•Digitalispreparaten (bepaalde middelen die de pompkracht van uw hart bevorderen), insuline (bepaald middel tegen suikerziekte), sulfonylureumderivaten (groep geneesmiddelen die wordt gebruikt bij de behandeling van suikerziekte), bepaalde antireumamiddelen, hypolipemische middelen (bloedvetverlagende middelen), allopurinol, colchicine en probenecide (allen middelen tegen jicht), anti-zweermiddelen (bijvoorbeeld cimetidine), schildklierextracten; wisselwerkingen tussen Jacomox en deze geneesmiddelen kunnen niet worden uitgesloten
•Tolazoline (een bloedvatverwijdend middel); gelijktijdig gebruik kan het effect van Jacomox verminderen

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Jacomox
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft medegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met uw arts op voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3.Hoe wordt Jacomox gebruikt?
Het gebruik van Jacomox hangt af van de aandoening. De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

Dosering

Volwassenen:
De aanbevolen startdosering bedraagt 0,2 mg Jacomox per dag, ’s ochtends in te nemen. Indien het effect onvoldoende is kan de dosering na drie weken verhoogd worden tot 0,4 mg per dag (’s ochtends of verdeeld over de dag (’s ochtends en ’s avonds) in te nemen). Indien het effect nog steeds onvoldoende is kan de dosering na nogmaals drie weken verder verhoogd worden tot een maximum van 0,6 mg per dag (’s ochtends en ’s avonds in te nemen). Maximaal mag 0,4 mg per keer ingenomen worden en de maximale dagelijkse dosering bedraagt 0,6 mg.

Ouderen:
Indien uw nieren goed werken is de aanbevolen dosering hetzelfde als die voor volwassenen.

Kinderen onder 16 jaar:
Het gebruik van Jacomox bij kinderen onder 16 jaar wordt afgeraden omdat hierover onvoldoende gegevens bekend zijn.

Toediening
Jacomox kan zowel voor, tijdens als na de maaltijd ingenomen worden. De tabletten dienen met wat vloeistof (bijv. een glas water) te worden ingenomen.
Als uw nieren niet goed meer werken
Indien u een matig verminderde werking van uw nieren heeft (glomerulaire filtratiesnelheid groter dan 30 ml/min maar kleiner dan 60 ml/min) mag u maximaal 0,2 mg Jacomox per keer innemen en maximaal 0,4 mg Jacomox per dag. Indien u een sterk verminderde werking van uw nieren heeft (glomerulaire filtratiesnelheid kleiner dan 30 ml/min) mag u geen Jacomox gebruiken.
Als uw lever niet goed meer werkt
Indien u een licht tot matig verminderde werking van uw lever heeft is de aanbevolen dosering hetzelfde als die voor volwassenen. Indien u een sterk verminderde werking van uw lever heeft mag u geen Jacomox gebruiken.
Als u merkt of denkt dat Jacomox te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u te veel Jacomox heeft ingenomen:
Wanneer u te veel Jacomox heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiëntenbijsluiter zien, die zal u dan op de juiste manier behandelen. Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: versuffing (sedatie), bloeddrukverlaging (hypotensie), duizeligheid bij het opstaan uit een zittende
houding (orthostatische hypotensie), vertraagde hartslag (bradycardie) en droge mond. In zeldzame gevallen kunnen braken (emesis) en een onverwachte bloeddrukverhoging optreden. Behandeling van overdosering bestaat onder andere uit het toedienen van geactiveerde kool en een laxeermiddel. Tevens kan kort na inname van de overdosis maagspoeling overwogen worden. Verder dienen algemeen therapeutische maatregelen genomen te worden. Bij ernstige overdosering wordt aanbevolen om het bewustzijn en de ademhaling extra te controleren. Een specifiek antigif is niet bekend.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Jacomox in te nemen:
Indien u een dosis vergeten bent in te nemen en het tijdstip van inname is niet al te lang voorbij dan moet u die dosis alsnog innemen. In alle andere gevallen kunt u beter wachten tot het volgende tijdstip voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis Jacomox om zo de vergeten dosis in te halen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Jacomox wordt gestopt: Uw arts heeft aangegeven hoe lang u Jacomox moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen. Het wordt aangeraden om het gebruik van Jacomox niet abrupt te stoppen maar geleidelijk af te bouwen over een periode van twee weken.


4.Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan ook Jacomox bijwerkingen veroorzaken. In het bijzonder bij aanvang van de behandeling kunnen droge mond, hoofdpijn, spierslapte (asthenie) en duizeligheid optreden. De frequentie en intensiteit nemen gewoonlijk af na herhaalde toediening.
Bijwerkingen kunnen:
•zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
•vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
•soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patienten);
•zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
•zeer zelden voorkomen (bij minder 1 op de 10.000 patiënten).

Zenuwstelselaandoeningen
•Zeer vaak: sufheid; hoofdpijn; duizeligheid; slaperigheid
•Vaak: slaapstoornissen
•Soms: kalmering (sedatie)
Psychische stoornissen
•Vaak: verstoord denken
•Soms: neerslachtigheid (depressie); angst
Maagdarmstelselaandoeningen
•Vaak: misselijkheid (nausea); verstopping (constipatie); andere maagdarmaandoeningen
Nier- en urinewegaandoeningen
•Soms: achterblijven van urine in de blaas (urineretentie); onvermogen urine of ontlasting op te houden (incontinentie)
Huid- en onderhuidaandoeningen
•Soms: overgevoeligheidsreacties van de huid
Lever- en galaandoeningen
•Zeer zelden: leverafwijkingen (leverontsteking met eventueel gele verkleuring van de huid of ogen (hepatitis), belemmering van de galafvoer (cholestasis))
Oogaandoeningen
•Soms: droge kriebel of brandend gevoel van het oog
Bloedvataandoeningen
•Vaak: bloedvatverwijding (vasodilatatie)
•Soms: bloeddrukdaling (hypotensie); duizeligheid bij het opstaan uit een zittende houding (orthostatische hypotensie); waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen in de armen en/of benen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën); koude handen en voeten (syndroom van Raynaud); doorbloedingsstoornissen in de ledematen
Endocriene aandoeningen
•Soms: borstvorming bij mannen (gynaecomastie); impotentie; verlies van geslachtsdrift
Algemene aandoeningen
•Zeer vaak: droge mond
•Vaak: krachteloosheid (asthenie)
•Soms: vochtophoping (oedeem) op verschillende plaatsen; zwakte in de benen; ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag ten gevolge van overgevoeligheidsreacties (angio-oedeem); flauwvallen (syncope); vasthouden van overtollig vocht (vochtretentie); gebrek aan eetlust (anorexie); pijn aan de oorspeekselklieren (parotideuze pijn)
In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5.Hoe bewaart u Jacomox?
Bewaar Jacomox altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen.
Bewaar Jacomox niet boven 30ºC. Op deze manier bewaard kunt u het geneesmiddel gebruiken tot en met de uiterste gebruiksdatum.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Jacomox niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.


Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in November 2003