BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Keflin, poeder voor oplossing voor injectie 1 g
Cefalotine.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Keflin en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Keflin krijgt toegediend.
3. Hoe wordt Keflin toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe wordt Keflin bewaard
6. Aanvullende informatie

1.Wat is Keflin en waarvoor wordt het gebruikt
Keflin is een poeder ter bereiding van een injectievloeistof.

Keflin is een middel ter bestrijding van bepaalde infecties (antibioticum) en het behoort tot de groep van cefalosporinen (een bepaalde groep antibiotica).

Keflin is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende infecties, Indien veroorzaakt door cefalotine gevoelige bacteriën.
* Infecties van de lagere luchtwegen.
* Acute bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm)
* Urineweginfecties.
* Buikvliesinfectie (peritoneum)
* Huid en weke delen infecties

2. Wat u moet weten voordat u Keflin krijgt toegediend.
Gebruik Keflin niet

* Als u allergisch (overgevoelig) bent voor cefalotine of voor één van het ander bestanddeel van Keflin.
* Als u in het verleden overgevoelig bent geweest voor cefalosporinen (een bepaalde groep antibiotica).
* Als u een eerdere ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gehad als gevolg van het gebruik van een penicilline of van het gebruik van een andere antibiotica uit de zogenaamde bétalactamgroep.

Wees extra voorzichtig met Keflin
* Voordat er met een behandeling met cefalotine wordt gestart, moet men nauwkeurig nagaan of bij u vroeger eventueel overgevoeligheidsreacties op cefalosporinen en penicillinen zijn opgetreden. Cefalosporinen mogen niet worden gebruikt indien bekend is dat u onmiddellijke overgevoeligheidsreacties op cefalosporinen of penicillinen hebt vertoond. In geval van twijfel dient er een arts aanwezig te zijn bij de eerste toediening om mogelijke overgevoeligheidsreacties te kunnen behandelen.
* Als u een hoge dosis cefalotine krijgt toegediend, omdat uw nierfunctie dan moet worden gecontroleerd.
* Als u een verminderde nierfunctie hebt, omdat dan de dosis van Keflin moet worden aangepast (zie ook 3. Hoe wordt Keflin toegediend).
* Als u gedurende lange tijd Keflin krijgt toegediend. Dit kan ongeremde groei van niet-gevoelige bacteriën veroorzaken.
* Als bij u een test op glucose in de urine moet worden uitgevoerd. Cefalotine kan een valspositieve reactie geven als bepaalde typen testen gebruikt worden (koper-reagentia, zoals Benedict of Fehling), of Clinitest tabletten.
* Als u last krijgt van diarree tijdens de behandeling moet u uw arts waarschuwen. De diarree kan veroorzaakt worden door een ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis)
De toediening van te hoge doses van cefalotine, kan leiden tot toevallen/stuipen (convulsies), in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen. Aanpassing van dosering is noodzakelijk in geval van verminderde nierfunctie (zie ook 3. Hoe wordt Keflin toegediend).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over het gebruik van cefalotine bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Voorzichtigheid dient te worden betracht met het voorschrijven van Keflin aan zwangere vrouwen.

Borstvoeding
Cefalotine gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk. Voorzichtigheid dient te worden betracht met het voorschrijven van Keflin aan vrouwen die borstvoeding geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van cefalotine op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Keflin in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op:”de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. “Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Wees extra voorzichtig met Keflin
* Als u geneesmiddelen krijgt toegediend die een nefrotoxisch (giftig voor de nieren) effect hebben, zoals bepaalde antibiotica (aminoglycosiden, polymyxine B) en bepaalde plasmiddelen (furosemide). Bij gelijktijdig gebruik moet de nierfunctie gecontroleerd worden.
* Als u ook probenecide gebruikt (een geneesmiddel dat wordt gebruikt in combinatie met bepaalde antibiotica en bij jicht), aangezien probenecide de uitscheiding van cefalotin door de nier kan remmen.
* Als bij u een test op glucose in de urine moet worden uitgevoerd. Cefalotine kan een valspositieve reactie geven als bepaalde typen testen gebruikt worden (koper-reagentia, zoals Benedict of Fehling). Dit doet zich niet voor bij andere typen testen (reagentia op enzymbasis).
* Orale contraceptiva:Als u orale anticonceptiva (“de pil”) gebruikt, kan de betrouwbaarheid hiervan verminderen. Daarom moet u tijdens de kuur en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan (vraag advies hierover aan uw apotheker) extra voorzorgen nemen bij geslachtsgemeenschap, om een zwangerschap te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken.

3. Hoe wordt Keflin toegediend?

Volg bij het gebruik van Keflin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Keflin mag uitsluitend worden toegediend door artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Uw arts zal de dosering individueel op u afstemmen afhankelijk van de ernst van de infectie. Toediening gebeurt door de oplossing in een ader (intraveneus) of in een dikke spier (intramusculair) te spuiten of door middel van een infuus.

Behandeling van infecties
Volwassenen: De gebruikelijke dosering van Keflin is 500 mg tot 1 g iedere 4 tot 6 uur.

Bij de behandeling van ongecompliceerde longontsteking (pneumonie) , steenpuisten, ontstekingen van de huid en de meeste urineweginfecties.
Bij ernstige infecties kan de dosering worden verhoogd door de injecties om de vier uur toe te dienen of door de dosering tot 1 gram te verhogen wanneer het gewenste effect niet wordt verkregen.
Bij behandeling van levensgevaarlijke infecties kan men 2 gram toedienen om de 4 uur (dit is 12 gram per dag).

Wanneer uw nierfunctie verminderd is, kan een oplaaddosis van 1 tot 2 gram toegediend worden. De verdere dosering hangt af van de mate van nierfunctiestoornis, de ernst van de infectie en de gevoeligheid van de bacteriële verwekker.

Zuigelingen en kinderen: De dagelijkse dosering is 40 tot 80 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, in gelijke doses verdeeld over de dag. Er mag niet meer worden gegeven dan de maximale dosis voor volwassenen.
In geval u gemerkt dat Keflin te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer teveel Keflin wordt toegediend:

Wanneer teveel Keflin is toegediend, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Hoge doseringen van Keflin kunnen leiden tot stuipen (convulsies), met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie. In dat geval moet de behandeling met Keflin, gestopt worden en moet een behandeling worden gegeven tegen dit verschijnsel.

Wat u moet doen wanneer vergeten is Keflin toe te dienen:

Indien een dosis is vergeten, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Neem nooit een dubbele dosis van Keflin om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Keflin wordt gestopt:

Het is van belang dat een kuur helemaal afgemaakt wordt, ook als u zich al eerder beter voelt. Indien niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnselen weer terugkomen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Keflin bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Keflin. De frequentie van iedere bijwerking is tussen haakjes weergegeven, waarbij de volgende categorie-indeling is gebruikt:
Zeer vaak bij meer dan 10 op 100 patiënten
Vaak bij meer dan 1 op 100 patiënten
Soms bij minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden bij minder dan 1 op de 1000 patiënten
Zeer zelden doen zich voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten


Infecties
Zoals bij andere antibiotica, kan langdurig gebruik leiden tot secondaire infecties, veroorzaakt door ongevoelige micro-organismen.

Overgevoeligheidsreacties
Serumziekte (Zelden)
Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)

Bloed en lymfestelselaandoeningen
Te veel aan witte bloedlichaampjes (eosinofilie), (Zelden)
Te kort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie) (Zelden)
Te kort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingneiging (thrombocytopenie). (Zelden)
Deze effecten zijn reversibel.

Bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie) (Zeer zelden)
Zenuwstelselaandoeningen:
Toevallen/ stuipen (convulsies) zijn voorgekomen in het bijzonder bij patiënten met nierfunctiestoornissen, die met onaangepaste hoge doseringen werden behandeld (soms) Veranderd bewustzijn, abnormale bewegingen, verwardheid (Metabolische encefalopathie) (Zeer zelden)

Ademhalingsstelsel, borstkas
Stembandkramp (Laryngospasm), (Zeer zelden)
Moeilijke ademhaling (dyspnoe), (Zeer zelden)
Kramp van de longspieren (Bronchospasme) (Zeer zelden)

Hartaandoeningen
Lage bloeddruk (Hypotensie) (Zeer zelden)
Onregelmatigheid in de werking van het hart (Aritmie) (Zeer zelden)

Maagdarmstelselaandoeningen:
Misselijkheid, (Vaak)
Braken (Vaak)

Lever- en galaandoeningen
Voorbijgaande verhoging van de lever enzymen (SGOT transaminasen en alkalische fosfatase) (Soms)
Geelzucht (cholestatische icterus) (Zeer zelden)

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Huiduitslag met vorming van bultjes (Maculopapuleze uitslag) (Soms)
Netelroos (Soms)
Roodheid van de huid (Erytheem) (Soms)
Abnormale geur van de huid (Zelden)
Huiduitslag (Zelden)
Blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen (Blauwzucht, Cyanosis) (Zeer zelden)

Nier- en urinewegaandoeningen:
Verhoogde spiegel van ureum in het bloed en verminderde nierfunctieproef (creatinineklaring), vooral bij patiënten met bestaande nierfunctiestoornis. (Vaak
Vergiftiging van de nieren (Nefrotoxiciteit) (Soms)Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Pijn op de plaats van intramusculaire injectie, soms met gevoelige onderhuidse verharding van het weefsel (induratie). (Vaak)
Bij een continu infuus kan aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid (thromboflebitis), optreden. ( Vaak)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Keflin

Keflin buiten bereik en zicht van kinderen houden

Bewaren niet boven 25° C, in de oorspronkelijke verpakking.
Uiterste gebruiksdatum Gebruik Keflin niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na...”. Dit wordt weergegeven met een cijfer voor de maand en het jaartal in vier cijfers.

6. Aanvullende informatie:
Het werkzame bestanddeel is cefalotine. Een flacon Keflin 1 g, poeder voor oplossing voor injectie, bevat cefalotinenatrium, overeenkomend met 1 g cefalotine.

Ander bestanddeel (hulpstof) is natriumbicarbonaat
Keflin wordt geleverd in een glazen flacon met 1 g cefalotine.

Registratiehouder:
EuroCept BV,
Trapgans 5,
1244 RL Ankeveen,
Nederland. Tel: 035 5288377
Fax: 035 5412995
Email: info@eurocept.nl

Fabrikant: Biopharma s.r.l., Via delle Gerbere , 00040 Santa Palomba, Rome, Italy.

In het register ingeschreven onder RVG 04990

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in januari 2010.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)