BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Kenacort-A 10, suspensie voor injectie 10 mg/ml

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter
1. Wat is Kenacort-A 10 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Kenacort-A 10 krijgt toegediend.
3. Hoe wordt Kenacort-A 10 toegediend
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Kenacort-A 10
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS KENACORT-A 10 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT


• Kenacort-A 10 is een suspensie (vloeistof) voor injectie en wordt geleverd in de volgende verpakkingen: doosje met 5 ampullen á 1 ml; doosje met 1 flacon á 5 ml

• Triamcinolonacetonide behoort tot de groep van corticosteroïden (bijnierschorshonnonen).

• Kenacort-A 10 kan in een gewricht, in de slijmbeurs of in de peesschede worden
gespoten. Deze toediening wordt toegepast voor kortdurend gebruik bij:
• bepaalde ontstekingen van de gewrichten (reuma, synovitis) waaronder die zich tot het bot uitstrekken ((post-traumatische) osteoarthritis);
• ontsteking van de slijmbeurs (acute en subacute bursitis);
• tenniselleboog (epicondylitis);
• ontsteking van de peesschede (acute niet-septische tenosynovitis)
• Kenacort-A 10 kan ook in de huid worden gespoten voor de behandeling van:
• littekengezwel in de huid (keloïd);
• schijfvormige zweren, voornamelijk in het gezicht (discoïde lupus erythematosus);
• geleidelijk afsterven van delen van de huid gepaard gaande met blauwe of rode vlekken als gevolg van suikerziekte (necrobiosis lipoïdica diabeticorum);
• haarziekte, gekenmerkt door kringvormige kale plekken (alopecia areata);
• beschadigingen (gelokaliseerde hypertrofische, geïnfiltreerde inflammatoire laesies) door:
kleine glanzende hevig jeukende roze tot blauwachtige knobbeltjes (lichen planus), bepaalde vormen van huiduitslag (psoriatische plaques),
in cirkels gerangschikte knobbeltjes op handen en/of voeten (granuloma annulare),chronische, jeukende, plotseling uitbrekende knobbeltjes (lichen simplex chronicus / neurodermitis);
• blaasvormige gezwellen van een peesblad of pees/zenuwknoop (kyste-vormige gezwellen van een aponeurosis of pees (ganglia)).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KENACORT-A 10 KRIJGT TOEGEDIEND
Gebruik Kenacort-A 10 niet:

• als u een maag- of darmzweer heeft;
• als u in de acute fase van een infectieziekte verkeert (bijvoorbeeld griep, blaasontsteking, keelontsteking);
• wanneer u overgevoelig bent voor triamcinolonacetonide of één van de overige bestanddelen;
• wanneer u een tropische worminfectie heeft;
• als u onlangs gevaccineerd bent met levend verzwakt virus;

Wees extra voorzichtig met Kenacort-A 10:
• als u reeds eerder allergische reacties heeft gehad bij het gebruik van (andere) geneesmiddelen. Bij ernstige overgevoeligheidsreacties dient het gebruik van Kenacort-A 10 gestaakt te worden.
• als u Kenacort-A 10 krijgt voor gewrichtsaandoeningen. Kenacort-A 10 verlicht de symptomen maar het veroorzaakt geen genezing. Het is dus van groot belang dat u uw gewricht niet te zwaar belast. Ook niet als u een duidelijke verbetering waarneemt.
• als u een duidelijke toename krijgt van de pijn of als er plaatselijke zwelling, verdere belemmering van de beweegbaarheid van het gewricht, koorts en malaise optreden. Dit kan een aanwijzing zijn voor een ernstige bacteriële infectie (septische artritis). De toediening van Kenacort-A 10 moet dan worden gestaakt en u moet dan middelen innemen ter bestrijding van de infectie (antibiotica).
• als u een microbiële infectie heeft of als u wordt behandeld met geneesmiddelen (inclusief andere corticosteroïden) die het afweersysteem onderdrukken. Kenacort-A 10 kan namelijk sommige gevolgen van een infectie verbergen (maskeren) en verspreiding van het infecterend organisme versterken (superinfectie).
• als u nog geen waterpokken of mazelen heeft gehad. Er dienen dan speciale maatregelen te worden genomen om besmetting te voorkomen.
• als u last heeft van draadworm (Strongyloide).
• als u gevaccineerd moet worden, bijvoorbeeld tegen pokken.
• als u tuberculose heeft.
• als u recent in de tropen bent geweest of diarree heeft.
• als u recent een hartinfarct heeft gehad.
• als u last heeft of recent last heeft gehad van stoornissen in uw maagdarmkanaal (colitis ulcerosa, diverticulitis, intestinale anastomosen, peptische ulcera).
• als u last heeft van stoornissen aan de nier (nierinsufficiëntie, acute glomerulonefritis, chronische nefritis).
• als u last heeft van uw hart- en bloedvaten (hypertensie, congestief hartfalen, thromboflebitis, thrombo-embolie).
• als u last heeft van osteoporose).
• als u last heeft van huiduitslag (exantheem).
• als u uitgezaaid kanker heeft (metastaserend carcinoom).
• als u last heeft van spierzwakte (myasthenia gravis).
• als u langdurig behandeld wordt. Er zal dan regelmatig onderzoek plaatsvinden. Hierbij kan worden gekeken naar bloeddruk, lichaamsgewicht, urine, bloedsuikergehalte en oogfunctie. Ook kunnen er rtintgenfoto's gemaakt warden. Bij kinderen zal de groei in de gaten worden gehouden.
• als de behandeling met Kenacort-A 10 wordt gestopt. De dosis dient geleidelijk te worden verminderd om te voorkomen dat u last krijgt van een verminderde werking van de bijnierschors (een orgaan bij de nieren dat bepaalde hormonen aanmaakt en afgeeft).
• als u als vrouw stoornissen in de menstruatiecyclus heeft.
• als u stoornissen aan de schildklier heeft.
• als u last heeft van psychische aandoeningen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.Gebruik van Kenacort-A 10 in combinatie met andere geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Informeer daarom uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Uw arts kan dan bepalen of dit voor u van toepassing is.

Wisselwerkingen met gevolgen voor Kenacort-A 10:
• De werking van zowel cyclosporine (een middel dat invloed heeft op de natuurlijke afweer) als Kenacort-A 10 kan toenemen bij gelijktijdige toediening.
• Door de anticonceptiepil kan de werking van Kenacort-A 10 toenemen.
• Door geneesmiddelen, die invloed hebben op de leverenzymen, kan de werking van Kenacort-A 10 afnemen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn fenytoïne (middel tegen hartritmestoornissen of tegen epilepsie), barbituraten (middelen tegen slaapstoornissen of epilepsie), rifampicine (middel ter bestrijding van bepaalde infecties) en carbamazepine (middel tegen epilepsie).
• Door ketoconazol (middel tegen schimmels) kan het effect van Kenacort-A 10 toenemen.
• Een veranderde werking van de schildklier kan invloed hebben op de werking van Kenacort-A 10.
Wisselwerkingen met gevolgen voor andere producten:
• Kenacort-A 10 kan invloed hebben op de werking van een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (I\ESAID, acetylsalicylzuur).
• Kenacort-A 10 kan de werking tegengaan van bepaalde geneesmiddelen, die de werking van de lichaamseigen stof acetylcholine onderdrukken (anticholinergica).
• De werking van bepaalde middelen, die de bloedstolling tegengaan (bijvoorbeeld acenocoumarol, fenprocoumon), kan worden verminderd.
• Bepaalde bijwerkingen van planmiddelen (diuretica) en amfotericine B (middel tegen schimmels) kunnen door Kenacort-A 10 worden versterkt.
• De werking van bepaalde bloedsuikerverlagende middelen (de sulfonylureumderivaten) kan worden verminderd.
• De hoeveelheid isoniazide (middel tegen tuberculose) in het lichaam kan door Kenacort-A 10 dalen.
• De werking van zowel cyclosporine (een middel dat invloed heeft op de natuurlijke afweer) als Kenacort-A 10 kan toenemen bij gelijktijdige toediening.
• De schadelijkheid van bepaalde hartmiddelen (digitalisglycosiden) kan toenemen.
• Het effect van het menselijk groeihormoon (zoals somatrem) kan geremd worden.
• Kenacort-A 10 kan invloed hebben op de werking van bepaalde spierverslappende middelen (niet-depolariserende spierrelaxantia).

Zwangerschap

Zwangerschap
Bij de mens zijn er tot nu toe geen duidelijke aanwijzingen voor aangeboren afwijkingen. Bij hogere doseringen gedurende langere tijd kunnen effecten op de ongeborene/neonaat niet worden uitgesloten. Chronisch gebruik van hogere doseringen dient zoveel mogelijk te warden vermeden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Corticosteroïden gaan in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Kenacort kan incidenteel in lage doseringen toegediend worden tijdens de periode van borstvoeding. In geval van chronisch gebruik van hogere doseringen, wordt het geven van borstvoeding ontraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt last krijgen van bepaalde bijwerkingen zoals spierzwakte en stemmingsveranderingen. Deze bijwerkingen kunnen invloed uitoefenen op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kenacort-A 10
• Kenacort-A 10 bevat 9.9 mg benzylalcohol per ml. Kenacort-A 10 mag daarom niet gebruikt worden bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. Kenacort-A 10 kan ernstige bijwerkingen en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

3. HOE WORDT KENACORT-A 10 TOEGEDIEND

• Voor toediening in kleine gewrichten en de peesschede bedraagt de dosering 2,5 tot 5 mg.

• Voor grotere gewrichten wordt met 5 tot 15 mg begonnen. Hoeveel precies wordt gegeven hangt af van de aandoening. Meerdere gewrichten kunnen tegelijkertijd behandeld worden.

• Voor toediening in de huid wordt begonnen met 1 mg. Meerdere plaatsen kunnen tegelijkertijd behandeld worden. Indien nodig kunnen deze injecties iedere week of minder vaak warden herhaald.

• Kenacort-A 10 dient niet te worden toegediend aan kinderen jonger dan 6 jaar.

• Kenacort-A 10 dient niet in de huid te worden toegediend bij kinderen jonger dan 12 jaar.

• Uw arts bepaalt hoe lang de behandeling zal duren en hoe vaak Kenacort-A 10 zal worden toegediend. Algemene richtlijnen zijn hiervoor niet te geven. Dit is van persoon tot persoon verschillend en hangt ook af van de soort en ernst van de aandoening.

In geval u bemerkt dat Kenacort-A 10 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Als het gebruik van Kenacort-A 10 wordt gestopt
Vooral na langdurige behandeling (enkele maanden) wordt aanbevolen de behandeling langzaam 'uit te sluipen' en niet plotseling te staken.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Kenacort-A 10 bijwerkingen veroorzaken.

• Na toediening in een gewricht:
pijn, irritatie op de plaats van injectie, abcesvorming, donkerder of lichter worden van uw huid, een bepaalde gewrichtsziekte ('charcot-achtige arthropathie'), soms een kortdurende toename van de klachten van het gewricht.

• Na toediening in de huid:
zeldzame gevallen van blindheid, als de injectie is toegepast rond het gezicht en hoofd; voorbijgaande plaatselijke klachten; abcesvorming; donkerder of lichter worden van uw huid; uw huid kan dunner worden.

• Bijwerkingen als gevolg van opname in het lichaam:

• weerstandsverlaging waardoor er een verhoogde kans is op het krijgen van infecties en parasitaire aandoeningen; op een ongunstig verloop ervan; op heractivering ervan of op het verbergen van de waarschuwingssignalen ervan.

• aandoeningen van het bloed zoals bijvoorbeeld vocht vasthouding; kaliumverlies dat kan leiden tot hartritmestoornissen en verhoogde bloedstollingsneiging.

• stoornissen in de hormoonhuishouding zoals verstoord menstruatiepatroon; ontwikkeling van een Cushing-achtige toestand, die bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door een opgeblazen gezicht en romp, impotentie en rode strepen op borst en buik; onderdrukking van de groei bij kinderen; remming van de bijnierschors en van de hypofyse, in het bijzonder in geval van stress (bijvoorbeeld trauma, chirurgische ingreep of ziekte); verminderde eerdraagbaarheid voor koolhydraten; uiting van verborgen suikerziekte (diabetes mellitus) en bij reeds aanwezige diabetes mellitus verhoogde behoefte aan insuline of orale antidiabetica.

• aandoeningen van het zenuwstelsel zoals toevallen/stuipen (convulsies); duizeligheid; hoofdpijn; zenuwontsteking gepaard gaande met pijn, gevoelsstoornissen en soms een verminderde werking van de zenuw (neuritis); waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie); verergering van reeds bestaande psychiatrische toestanden en stemmingsveranderingen: euforie, angst, depressies, slapeloosheid, psychosen.

• aandoeningen van het oog zoals staar, verhoogde oogboldruk (glaucoom), het naar voren geplaatst zijn van de oogbol (exophthalmus) en gaatjes in het hoornvlies (corneale perforaties).

• aandoeningen van het maagdarmstelsel zoals maagklachten (bijvoorbeeld zuurbranden) en maagdarmzweren (peptische ulcera), mogelijk gevolgd door bloedingen; ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis); ontsteking van de slokdarmwand (oesofagitis); misselijkheid en opgezette buik.

• aandoeningen van skeletspieren, bindweefsel en botten zoals spierzwakte, vermindering van spierweefsel door het niet (kunnen) gebruiken van de spier door een ziekte van het zenuwstelsel (spieratrofie), vermoeidheid, botontkalking (osteoporose) met kans op botbreuken, vertraagd herstel van breuken, botafbraak van de kop van het dijbeen en het bovenste armbeen, ziekelijke breuken van lange botten en spontane breuken.

• aandoeningen van huid en onderhuid zoals slechtere wondgenezing; perkamentachtige, haarloze, gemakkelijk rimpelbare dunne huid (huidatrofie); kleine huidbloedingen (petechiae/ecchymosen/purpura); roodheid van de huid in het gezicht (faciaal erytheem); toegenomen zweetproductie; streepvormig litteken (striae); bij vrouwen overmatige beharing (hirsutisme); (jeugd)puistjes (acne); zweren voornamelijk in het gezicht (lupus erythematosus achtige laesies); onderdrukte reacties op huidtesten en allergische reacties, bijvoorbeeld huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

• In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U KENACORT-A 10

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Niet bewaren boven 25°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik Kenacort-A 10 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na "Niet te gebruiken na" of "Exp". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te warden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Kenacort-A10
• Het werkzame bestanddeel is: triamcinolonacetonide 10 mg per ml.

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumchloride, benzylalcohol, natriumcarboxymethylcellulose (E 466), polysorbaat 80 (E 433), zoutzuur, natriumhydroxide en water voor injectie.

Hoe ziet Kenacort-A 10 er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Kenacort-Al 0 is een witte tot gebroken witte vloeibare suspensie. Het wordt geleverd in de volgende verpakkingen: 1 injectieflacon van 5 ml of 5 ampullen van 1 ml

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder
Bristol-Myers Squibb B.V.
Vijzelmolenlaan 9
3447 GX Woerden
Telefoon: 0348-574 222

Fabrikant
Bristol-Myers Squibb S.r.l. Anagni
Italië

Dit geneesmiddel is in Nederland geregistreerd

Kenacort-A 10 is in het register ingeschreven onder RVG 01591.

• Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in
februari 2008

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.n1).