BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Klacid SR, 500 mg tablet met gereguleerde afgifte
claritromycine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Klacid SR en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Klacid SR inneemt
3. Hoe wordt Klacid SR ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Klacid SR
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS KLACID SR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Klacid SR is bestemd voor de behandeling van bepaalde infecties, deze groep geneesmiddelen wordt ook wel macrolide antibiotica genoemd. De werkzame stof van Klacid SR, claritromycine, zorgt ervoor dat bepaalde bacteriën zich niet meer kunnen vermeerderen. Hierdoor zal een infectie die door deze bacterie is veroorzaakt uiteindelijk verdwijnen. Klacid SR kan worden toegepast bij ontstekingen die veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor claritromycine zoals:

- ontsteking van de luchtwegen (bijvoorbeeld keelontsteking, bronchitis, longontsteking en ontsteking van de neusbijholten)

- ontsteking van de huid en onderhuid/weke delen (zoals wondroos, ontsteking van het onderhuids bindweefsel, ontsteking van haarzakjes/huidklieren).

Klacid SR is een tablet met gereguleerde afgifte. Dat wil zeggen dat de werkzame stof claritromycine langzaam uit de tablet vrijkomt. Hierdoor hoeft u Klacid SR maar éénmaal per dag in te nemen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KLACID SR INNEEMT
Neem Klacid SR niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor claritromycine of voor één van de andere bestanddelen van Klacid SR
- als u overgevoelig bent voor bepaalde andere middelen tegen infecties (macrolide antibiotica)
- als u op dit moment gebruik maakt van één van de volgende geneesmiddelen:
- ergotamine of dihydroergotamine (bepaalde middelen tegen migraine)
- cisapride (maagdarmmiddel)
- pimozide (middel tegen geestesziekten)
- terfenadine (middel tegen allergiëen)
- als u ernstig verminderde werking van de nieren heeft; u kunt wel gewone Klacid tabletten gebruiken
- als u een verlaagd kaliumgehalte in het bloed heeft; dit kan leiden tot ernstige hartproblemen.

Wees extra voorzichtig met Klacid SR

- als u niet gereageerd heeft op bepaalde andere middelen tegen infecties (macrolide antibiotica, lincomycine of clindamycine); Klacid SR werkt dan waarschijnlijk ook niet. Laat het daarom weten aan uw arts als dit het geval is.

- als u een verminderde nier- of leverfunctie heeft; claritromycine kan dan minder makkelijk uit uw lichaam verwijderd worden, waardoor er meer bijwerkingen op kunnen treden.

- als u op dit moment een bepaald middel tegen jicht (colchicine) gebruikt; u kunt last krijgen van ernstige bijwerkingen van colchicine, dit komt vooral voor bij ouderen en/of bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

- als u na het gebruik van Klacid SR diarree heeft; u moet uw arts inlichten, het kan zijn dat u een ontsteking aan de dikke darm (pseudomembraneuze colitis) als gevolg van het antibioticum heeft.

- als u Klacid SR langdurig gebruikt en last krijgt van (nieuwe) infecties; neem contact op met uw arts om een juiste behandeling te kiezen.

- als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt; neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Neem Klacid niet in, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- ergotamine of dihydroergotamine (bepaalde middelen tegen migraine)
- cisapride (maagdarmmiddel)
- pimozide (middel tegen geestesziekten)
- terfenadine (middel tegen allergiëen)

Gelijktijdig gebruik van deze middelen met Klacid SR kan ernstige bijwerkingen veroorzaken (zie tevens rubriek 2 onder “Neem Klacid SR niet in”).

De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Klacid SR versterken of afzwakken, uw arts kan daarom besluiten uw dosering claritromycine aan te passen of u een ander middel voor te schrijven:
- fluconazol (een middel tegen schimmelinfecties) kan het effect van Klacid SR versterken
- ritonavir (een middel tegen HIV-infectie) kan het effect van Klacid SR versterken; licht uw arts zeker in als u een verminderde nierfunctie heeft, want dan is het waarschijnlijk nodig om een lagere dosis claritromycine voor te schrijven
- efavirenz, nevirapine (bepaalde middelen tegen virussen, zoals HIV-infectie) kunnen het effect van Klacid SR afzwakken
- rifampicine, rifabutine en rifapentine (bepaalde middelen tegen tuberculose) kunnen het effect van Klacid SR afzwakken
Klacid SR kan de werking en/of bijwerkingen versterken van o.a.:
- kinidine, disopyramide (middelen tegen hartritmestoornissen); gelijktijdig gebruik van Klacid SR en een van deze middelen kan een bepaalde ernstige hartritmestoornis (Torsade de Pointes) veroorzaken. Uw arts zal uw hartfilmpje controleren op een bepaalde verandering van het hartpatroon (QT-verlenging).
- digoxine (een middel tegen onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)); de digoxineconcentraties kunnen verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik. Uw arts zal de digoxineconcentraties controleren.
- carbamazepine (een middel tegen epilepsie); uw arts kan besluiten de dosis hiervan te verlagen.
- fenytoïne, valproaat (middelen tegen epilepsie); uw arts kan besluiten de spiegels hiervan te controleren.
- bepaalde middelen tegen een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, bijv. lovastatine, simvastatine; uw arts kan besluiten u een lagere dosis of een ander middel tegen een te hoog cholesterol voor te schrijven. Wanneer u een van deze middelen wel gelijktijdig met Klacid SR gebruikt, zal uw arts u regelmatig controleren op tekenen van spieraandoeningen.
- warfarine, acenocoumarol (bloedverdunnende middelen); Klacid SR kan de werking en de schadelijke effecten van deze middelen versterken. Uw arts zal uw bloedstolling in de gaten houden.
- sildenafil, tadalafil, vardenafil (middelen tegen erectiestoornissen); uw arts kan besluiten de dosering van deze middelen te verlagen tijdens uw gebruik van Klacid SR.
- theofylline (een middel tegen astma); uw arts kan besluiten de dosering van dit middel te verlagen tijdens uw gebruik van Klacid SR.
- tolterodine (een bepaald middel bij blaasproblemen); uw arts kan besluiten de dosering van dit middel te verlagen tijdens uw gebruik van Klacid SR.
- bepaalde slaapmiddelen, zoals midazolam, triazolam, alprazolam. Uw arts zal u regelmatig controleren op het toenemen van de effecten van deze slaapmiddelen en zal eventueel de dosis aanpassen. Oraal (inname door de mond) midazolam en Klacid SR dienen niet gelijktijdig gebruikt te worden.
- omeprazol (maagdarmmiddel); waarschijnlijk is geen doseringsaanpassing nodig.
- eletriptan (een middel tegen hoofdpijn en/of migraine); neem dit middel niet in wanneer u ook Klacid SR gebruikt.
- aprepitant (een middel tegen misselijkheid en braken), halofantrine (een middel tegen malaria) of ziprasidon (een middel tegen geestesziekten, o.a. gebruikt om schizofrenie te behandelen). Uw arts zal terughoudend zijn bij het gelijktijdig voorschrijven van deze middelen met Klacid SR.
- ciclosporine, tacrolimus en methylprednisolon (middelen die het afweersysteem onderdrukken), vinblastine (een middel tegen kanker) of cilostazol (een middel gebruikt bij etalagebenen).
- colchicine (een middel tegen jicht); dit middel wordt minder goed afgebroken wanneer het gelijktijdig met Klacid SR gebruikt wordt. Uw arts zal u regelmatig controleren op eventuele schadelijke effecten van colchicine.
Klacid SR kan de werking verminderen van:
- zidovudine (een middel tegen virussen, zoals HIV-infectie). Zidovudine wordt minder goed opgenomen als het tegelijk met Klacid SR ingenomen wordt; wacht daarom minimaal 4 uur tussen de innamen van deze twee geneesmiddelen.
Sommige middelen kunnen elkaars werking versterken. Hierdoor kan de werking van beide medicijnen sterker worden. Dit is het geval voor Klacid SR en de volgende middelen:
- atazanavir (een middel tegen virussen, zoals HIV-infectie). Licht uw arts in als u een verminderde nierfunctie heeft en dit middel gebruikt. Uw arts zal uw dosering van Klacid SR aanpassen of u een andere vorm van Klacid (bijvoorbeeld een tablet of een suspensie) voorschrijven. Neem niet meer dan 1000 mg Klacid SR per dag in wanneer u ook bepaalde middelen tegen HIV (proteaseremmers) gebruikt.
- itraconazol (een middel tegen schimmelinfecties); uw arts zal u regelmatig controleren op mogelijk toegenomen of verlengde effecten van itraconazol of Klacid SR.
- saquinavir (een middelen tegen virussen, zoals HIV-infectie). Overleg met uw arts als u beide geneesmiddelen voor een langere tijd moet gebruiken; het kan zijn dat de dosis van (één van) beide middelen aangepast moet worden.

Inname van Klacid SR met voedsel en drank Klacid SR moet worden ingenomen met voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruik geen Klacid SR tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, zonder zorgvuldig de voordelen en de risico’s tegen elkaar af te wegen, want:
- Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Stel uw arts op de hoogte als u zwanger wilt worden.
- Klacid SR gaat over in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Klacid SR kan een verminderd reactievermogen bij u veroorzaken als gevolg van het optreden van duizeligheid.
Dus in dat geval:
- Bestuur geen voertuig
- Gebruik geen gevaarlijk gereedschap en/of bedien geen gevaarlijke machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Klacid SR

Klacid SR bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT KLACID SR INGENOMEN

Volg bij het innemen van Klacid SR nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags één Klacid SR tablet met gereguleerde afgifte (500 mg), in te nemen met voedsel. Klacid SR tabletten met gereguleerde afgifte dienen in hun geheel en elke dag op hetzelfde tijdstip ingenomen te worden met water en tijdens de maaltijd. Bij ernstigere infecties kan uw arts u 2 tabletten met gereguleerde afgifte eenmaal daags voorschrijven. De gebruikelijke duur van een kuur bedraagt 6 tot 14 dagen.

Kinderen jonger dan 12 jaar:
Gebruik geen Klacid SR, maar Klacid suspensie.

Patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie:
Gebruik geen Klacid SR, maar gewone Klacid tabletten.

LET OP: Het is belangrijk dat u de kuur geheel afmaakt, ook al voelt u zich voor die tijd al beter.

Wat u moet doen als u meer van Klacid SR heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u teveel Klacid SR heeft ingenomen. Gebruik van teveel Klacid SR kan leiden tot maagdarmklachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Klacid SR in te nemen

Wanneer u vergeten bent om een tablet met gereguleerde afgifte in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Klacid SR

Wanneer u plotseling stopt met het innemen van Klacid SR, kunnen de klachten weer toenemen en de bacteriën kunnen ongevoelig worden voor Klacid SR of soortgelijke antibiotica.
Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Klacid SR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De vaakst gemelde bijwerkingen zijn aandoeningen aan het maagdarmstelsel (misselijkheid, diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en buikpijn).

De bijwerkingen kunnen voorkomen in de volgende frequenties:
- vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten),
- soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten),
- frequentie onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet vastgesteld worden).

Infecties
Soms: ontsteking van het spijsverteringskanaal; schimmelinfecties in de mond of vagina; huidaandoening waarbij etter wordt gevormd (pyodermie); neusslijmvliesontsteking; infectie in de vagina/vaginale infectie.
Frequentie onbekend: bij langdurig gebruik kunnen (nieuwe) infecties ontstaan.

Bloed
Soms: bloedarmoede, al dan niet een vorm waarbij bepaalde cellen (erytrocyten) kleiner zijn dan normaal ((hypochrome) anemie); vermeerdering van bepaalde cellen in het bloed (eosinofilie); vermeerdering van het aantal bloedplaatjes (trombocytose); vermindering van het aantal witte bloedcellen (leukopenie); afwijking aan de witte bloedcellen.
Frequentie onbekend: een tekort aan bloedplaatjes waardoor bloeding minder goed wordt gestelpt (trombocytopenie).


Afweer
Frequentie onbekend: overgevoeligheidsreactie.

Spijsvertering en stofwisseling
Soms: gebrek aan eetlust; overmaat aan bepaalde stoffen in het bloed (chloride, urinezuur, calcium); toegenomen eetlust.
Frequentie onbekend: te weinig suiker in het bloed (hypoglykemie).

Psychisch
Soms: depressie; slapeloosheid; nervositeit; slaperigheid.
Frequentie onbekend: abnormale dromen; angst; verwardheid; vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie); desoriëntatie; hallucinaties; slapeloosheid; psychotische stoornis.

Zenuwstelsel
Vaak: smaakstoornis waarbij smaken veranderd kunnen worden waargenomen (dysgeusie). Soms: duizeligheid; hoofdpijn; onwillekeurige samentrekkingen van de spieren (tremor). Frequentie onbekend: toevallen/stuipen (convulsies); reukveranderingen.

Ogen
Soms: bindvliesontsteking; zichtstoornis.

Evenwicht en oren
Soms: ooraandoening; oorsuizen; draaiduizeligheid. Frequentie onbekend: doofheid.

Hart
Frequentie onbekend: bepaalde verandering van het hartpatroon op het hartfilmpje (QT- verlenging); bepaalde ernstige hartritmestoornis (Torsade de Pointes); versnelde hartslag.

Bloedvaten
Soms: vaatverwijdering.
Ademhalingsstelsel
Soms: astma; kortademigheid; longafwijkingen.
Maagdarmstelsel
Vaak: buikpijn; diarree; gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie); misselijkheid.
Soms: opgezette buik; verstopping; droge mond; oprispingen; winderigheid; maagdarmstoornis; bloeding in het maagdarmkanaal; ontsteking van het mondslijmvlies; verkleuring van de tong; braken.
Frequentie onbekend: ontsteking van de tong; acute ontsteking van de alvleesklier; verkleuring van de tanden; ontsteking aan de dikke darm (pseudomembraneuze colitis).

Lever en gal
Soms: verhoogd gehalte van een afbraakstof van oude rode bloedcellen (bilirubine) in het bloed. Frequentie onbekend: onvoldoende werking van de lever (leverfalen); abnormale werking van de lever; leverontsteking, al dan niet gepaard gaande met galstuwing; geelzucht, al dan niet gepaard met galstuwing.

Huid
Soms: droge huid; eczeem; overmatig zweten; jeuk; huiduitslag, al dan niet gepaard gaand met vlekken of met hevige jeuk en vorming van bultjes.
Frequentie onbekend: ernstige overgevoeligheidsreactie met hoge koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); giftige afsterving van huidcellen.

Spieren en bindweefsel Soms: rugpijn.

Nieren
Soms: te veel eiwit in de urine; bloed of pus in de urine.
Frequentie onbekend: ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis).

Geslachtsorganen
Soms: afscheiding uit de geslachtsdelen.

Algemeen
Soms: krachteloosheid; borstpijn; interacties tussen geneesmiddelen; vochtophoping in het gezicht; algehele staat van ongemak, vermoeidheid of ziekte (malaise); pijn; dorst.

Onderzoeken
Soms: verhoogde of verlaagde concentraties van bepaalde stoffen en/of enzymen in het bloed; abnormale waarden in leverfunctie- en laboratoriumtesten.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U KLACID SR

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.
Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Klacid SR niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Uiterste gebruiksdatum” en op de doordrukstrip na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Klacid SR

- Het werkzame bestanddeel is claritromycine.

- De andere bestanddelen zijn: watervrij citroenzuur (E330), natriumalginaat (E401), natriumcalciumalginaat, lactosemonohydraat, povidon K30, talk (E553b), stearinezuur, magnesiumstearaat, hypromellose 6cps, macrogol 400 en 8000, titaniumdioxide (E171), sorbinezuur (E200), chinolinegeel aluminium lak (E1 04).

Hoe ziet Klacid SR er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Klacid SR is een geel, ovaalvormig tablet met gereguleerde afgifte.
Klacid SR is verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen of flacons van 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 of 20 stuks. Een 100 stuks verpakking is verkrijgbaar in flacon. Er zijn ook duplo- verpakkingen van 2, 10, 12, 14, 16 of 20 stuks (waarbij 2 tabletten als 1 dagdosis zitten verpakt).
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Abbott B.V.
Siriusdreef 51
2132 WT Hoofddorp
Tel. nr.: 0888 222 688

Fabrikant:
Aesica Queenborough Ltd.
Queenborough, Kent ME11 5EL
I-04010 Verenigd Koninkrijk

en/of:
Abbott Laboratories S.r.l.
Via Pontina, Km 52,
Campoverde Italië


Klacid SR is in het register ingeschreven onder RVG 21555.

De bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2009