Klyx klysma 25%


LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Klyx zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig.
• Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Klyx en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Klyx gebruikt
3. Hoe wordt Klyx gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Klyx?


Klyx, klysma 25%
• Het werkzame bestanddeel is
1 mg nahurndocusaat en 250 mg sorbitol per ml.
• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
methylparahydroxybenzoaat (E 218) propylparahydroxybenzoaat (E216), gezuiverd water.


Registratiehouder
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem


In het register ingeschreven onder RVG 05128, klysma.


1. WAT IS KLYX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en inhoud
De klysma is verpakt in een 120 ml en 240 ml flacon.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.


Geneesmiddelengroep
Klyx behoort tot de groep van geneesmiddelen die de stoelgang bevorderen (laxantia).
Gebruiken
bij symptomatische behandeling ( = behandeling van de verschijnselen zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden) van tijdelijke verstopping (obstipatie)
om de darmen te ledigen voor een inwendig darmonderzoek
wanneer u een groot klysmavolume met een fysiologisch zoutoplossing niet kan verdragen.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KLYX GEBRUIKT
Gebruik Klyx niet
wanneer u overgevoelig bent voor natriumdocusaat, sorbitol of voor één van de hulpstoffen wanneer u last heeft van aambeien
wanneer u kloven rond de anus heeft
wanneer u een bloederige ontsteking van de endeldarm of andere darmontstekingen heeft wanneer u buikpijn zonder duidelijke oorzaak heeft
wanneer u afsluiting van de darm zonder duidelijk oorzaak heeft.

Speciale waarschuwingen
Verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen onvoldoende resultaat opleveren.
Zoals alle laxeermiddelen mag Klyx niet langdurig toegediend worden, zie rubriek 3 "Hoe wordt Klyx gebruikt?"
De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer dit product gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn.


Zwangerschap
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Borstvoeding
Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Klyx
Methylparahydroxybenzoaat kan een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en benauwdheid


Gebruik van Klyx in combinatie met andere geneesmiddelen
Klyx kan de opname van sommige geneesmiddelen versterken en mag niet samen met andere middelen die schadelijk voor de lever zijn gebruikt worden.


3. HOE WORDT KLYX GEBRUIKT?
Dosering en wijze van gebruik
Dosering
De gebruikelijke dosering is 1 klysma (120 ml) per keer. Meestal zal u na ongeveer 15 minuten uw ontlasting hebben, Als u na 30 minuten nog geen ontlasting heeft gehad, kan een tweede klysma worden gebruikt.
Als u merkt dat Klyx te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik
Klyx is bestemd voor toediening in de anus (rectaal gebruik).
1. De sluiting van de katheter zo dicht mogelijk boven de ovale verwijding met mes of schaar verwijderen.
2. De klysmaflacon met de rechterhand binnen de plastic beschermmanchet vasthouden en het uiteinde van de katheter bevochtigen door er met lichte druk enkele druppels van de vloeistof uit te persen, hierna de katheter voorzichtig via de anus inbrengen.
3.De inhoud langzaam uitpersen totdat de fles leeg is.
4.De fles in samengedrukte toestand uittrekken, om te voorkomen dat de darminhoud of klysmavloeistof wordt teruggezogen.
5. De beschermde plastic manchet hierna over de katheterpunt trekken,
6. De verontreinigde katheter kan nu zonder besmettingsgevaar worden vernietigd.
U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.


Wat u moet doen wanneer u te veel van Klyx heeft gebruikt
Er zijn geen gevallen van cverdosering bekend.
Wanneer u teveel van Klyx heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Klyx te gebruiken
Wanneer u een dosis gemist hebt, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen extra dosis om zo een vergeten dosis in te halen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Klyx bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Maag- en darmstelsel
Pijn in buik en lichte buikkrampen kunnen optreden.
Uiterst zelden: diarree,
Af en toe: onverwachte verstopping (obstipatie).
Bij langdurig gebruik kan irritatie van het darmkanaal optreden en verlies van elektrolyten Lever of gal
De kans op leverbeschadiging kan toenemen wanneer Klyx gecombineerd wordt met andere middelen die schadelijk zijn voor de lever.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U KLYX?
Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Klyx buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp." De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2006.