BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
LANSOPRAZOL ARROW 15 MG & 30 MG, MAAGSAPRESISTENTE CAPSULES

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Lansoprazol Arrow capsules en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Lansoprazol Arrow capsules inneemt
3. Hoe wordt Lansoprazol Arrow capsules ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lansoprazol Arrow capsules
6. Aanvullende informatie

1. WAT ZIJN LANSOPRAZOL ARROW CAPSULES EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het actieve bestanddeel in Lansoprazol Arrow capsules is lansoprazol, een protonpomp-remmer. Protonpomp-remmers verminderen de hoeveelheid geproduceerd maagzuur.

Uw arts kan Lansoprazol Arrow capsules voorschrijven voor de volgende indicaties:
* Behandeling van maag- en darmzweren (ulcus)
* Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis)
* Preventie van reflux oesophagitis
* Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen
* Behandeling of preventie van maag- en darmzweren (ulcer) bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben (NSAID-behandeling wordt gebruikt bij pijn of ontstekingen)
* Behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom.
Uw arts kan Lansoprazol Arrow capsules voorschrijven voor een andere indicatie of met een afwijkende dosis dan in deze bijsluiter is vermeld. Volg de instructies van uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LANSOPRAZOL ARROW CAPSULES INNEEMT
Gebruik Lansoprazol Arrow capsules niet:

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor lansoprazol, of voor één van de andere bestanddelen van Lansoprazol Arrow capsules
* als u een geneesmiddel gebruikt dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (gebruikt in de behandeling van HIV).
Wees extra voorzichtig met Lansoprazol Arrow capsules
Informeer uw arts als u een ernstige leveraandoening hebt. De arts moet dan mogelijk de dosering aanpassen.

Uw arts kan mogelijk een aanvullend onderzoek in de vorm van een endoscopie uitvoeren om een diagnose te stellen en/of kwaadaardige ziekten uit te sluiten.
Als er diarree optreedt tijdens de behandeling met Lansoprazol Arrow capsules, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het gebruik van Lansoprazol Arrow capsules is in verband gebracht met een kleine toename van besmettelijke diarree.
Als u Lansoprazol Arrow capsules gedurende langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) heeft u waarschijnlijk regelmatig contact met uw arts ter controle. Meld eventuele nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden steeds als u uw arts spreekt.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts indien u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Informeer uw arts in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt met één of meerdere van de onderstaande werkzame bestanddelen, omdat Lansoprazol Arrow capsules de werking van deze geneesmiddelen kan beïnvloeden:

* ketoconazol, itraconazol, rifampicine (gebruikt voor de behandeling van infecties)
* digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen)
* theofylline (gebruikt voor de behandeling van astma)
* tacrolimus (gebruikt om afstoting van transplantaten te voorkomen)
* fluvoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressies en overige psychiatrische aandoeningen)
* antacida (gebruikt voor het behandelen van maagbranden en zuuroprispingen)
* sucralfaat (gebruikt voor genezende maag- en darmzweren)
* Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van lichte depressies)
Inname van Lansoprazol Arrow capsules met voedsel en drank
Neem Lansoprazol Arrow capsules minimaal 30 minuten voor de maaltijd in voor het beste resultaat.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag uw arts dan om advies voordat u dit geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien kunnen optreden als gevolg van het gebruik van Lansoprazol Arrow capsules. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, wees dan voorzichtig; uw reactiesnelheid kan verminderd zijn.
U bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere werkzaamheden uit te voeren waarvoor u geconcentreerd moet zijn. Vanwege de effecten of bijwerkingen kan het gebruik van geneesmiddelen een factor vormen die het besturen van voertuigen of het uitvoeren van andere taken bemoeilijkt.

U vindt de beschrijving van deze effecten in andere gedeelten van deze bijsluiter.

Lees alle gegevens in deze bijsluiter voor meer informatie.

Als u ergens vragen over hebt, stel deze dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lansoprazol Arrow capsules. Lansoprazol Arrow capsules bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

De capsule heel doorslikken met een glas water. Als u moeite hebt met het doorslikken van de capsules kan uw arts u adviseren over andere manieren om het geneesmiddel in te nemen. De capsules niet fijnmalen of stukbijten of de inhoud van een geleegde capsule innemen, omdat dit de werking negatief beïnvloedt.
Als u Lansoprazol Arrow capsules eenmaal daags inneemt, probeer het geneesmiddel dan elke dag rond dezelfde tijd in te nemen. Voor de beste resultaten kunt u Lansoprazol Arrow capsules het beste 's ochtends innemen.
Als u Lansoprazol Arrow capsules tweemaal daags inneemt, neem dan de eerste dosis 's ochtends en de tweede dosis 's avonds.
De dosering van Lansoprazol Arrow capsules is afhankelijk van uw aandoening. Hieronder staat de gebruikelijke dosering van Lansoprazol Arrow capsules voor volwassenen. Uw arts kan u een andere dosering voorschrijven en vertelt u hoe lang de behandeling duurt.
Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen: Een capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, meld dit dan bij uw arts. Neem contact op met uw arts als er binnen 4 weken geen verbetering optreedt.
Behandeling van darmzweren: Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 2 weken. Behandeling van maagzweren: Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 4 weken.
Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis): Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 4 weken.
Langetermijn preventie van reflux oesophagitis: Dagelijks een capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags een capsule van 30 mg.
Behandeling van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 4 weken.
Preventie van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks een capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags een capsule van 30 mg.
Zollinger-Ellison-syndroom: De gebruikelijk dosering bedraagt twee capsules van 30 mg als begindosering en vervolgens de dosering die uw arts voorschrijft. Dit is afhankelijk van hoe u op Lansoprazol Arrow capsules reageert.
Lansoprazol Arrow capsules mag niet aan kinderen worden gegeven.
Neem uw geneesmiddelen zoals uw arts u heeft verteld. Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet hoe u het geneesmiddel moet innemen.

Wat u moet doen als u meer Lansoprazol Arrow capsules heeft ingenomen dan is voorgeschreven

Als u meer Lansoprazol Arrow capsules heeft ingenomen dan zou mogen, dient u snel medisch advies in te winnen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lansoprazol Arrow capsules in te nemen
Als u een dosis vergeten bent in te nemen, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de gemiste dosis over en neem de volgende capsules zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met de inname van Lansoprazol Arrow capsules

Stop niet vroegtijdig met de behandeling omdat de symptomen zijn verdwenen. U bent mogelijk nog niet geheel hersteld en de symptomen kunnen terugkeren als u de behandelkuur niet afmaakt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, stel deze dan aan uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Lansoprazol Arrow capsules bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
De volgende bijwerkingen komen vaak voor (treden op bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

* hoofdpijn, duizeligheid
* diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, een droge of geïrriteerde mond of keel
* huiduitslag, jeuk
* veranderingen in testwaarden van de leverfunctie
* vermoeidheid.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
* depressie
* gewrichtspijn of spierpijn
* vochtophoping of zwelling
* veranderingen in bloedcelwaarden.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):
* koorts
* rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, slapeloosheid, wazig zien,
* veranderingen in de smaak van eten, verlies van eetlust, ontsteking aan de tong (glossitis)
* huidreacties zoals een branderig of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, roodheid en overmatig transpireren
* overgevoeligheid voor licht
* haaruitval
* gevoel alsof er mieren over de huid kruipen, trillen
* anemie (bleekheid)
* nierproblemen
* ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis)
* leverontsteking (te zien aan gele huid of gele ogen)
* borstvorming bij de man, impotentie
* candidiasis (schimmelinfectie, kan de huid of het slijmvlies beïnvloeden)
* Angio-oedeem; neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen van angio-oedeem vertoont zoals een opgezwollen gezicht, tong of slokdarmhoofd, moeilijk kunnen slikken, netelroos en moeilijkheden met ademhalen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 10000 patiënten):
* ernstige overgevoeligheidsreacties waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn koorts, uitslag, zwellingen en soms een lage bloeddruk
* ontsteking van de mond (stomatitis)
* colitis (darmontsteking)
* veranderingen in testwaarden zoals het niveau aan natrium, cholesterol en triglyceriden
* ernstige huidreacties waaronder een rode huid, blaarvorming, ernstige ontsteking en huidverlies.
* zeer zelden kan het gebruik van Lansoprazol Arrow capsules leiden tot een verminderd aantal
witte bloedcellen waardoor de weerstand tegen infecties vermindert. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een infectie hebt met symptomen zoals koorts en ernstige verzwakking of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals irritatie aan keel/slokdarmhoofd/mond of urineproblemen. Er wordt een bloedtest afgenomen om te controleren op een mogelijke afname van witte bloedcellen (agranulocytose).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts

5. HOE BEWAART U LANSOPRAZOL ARROW CAPSULES

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

De flesjes zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Lansoprazol Arrow capsules niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na ‘EXP:’.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevatten Lansoprazol Arrow capsules
* Het werkzame bestanddeel is lansoprazol.

* De andere bestanddelen zijn:
Suikerbolletjes (met sucrose en maïszetmeel), natriumzetmeelglycolaat (typeA), natriumlaurylsulfaat (type A), povidon (K30), kaliumoleaat, oleïnezuur, hypromellose, methacryl zuur - ethylacrylaat copolymeer 1:1, triethylcitraat, titaandioxide (E 171), talk en gelatine. De drukinkt op de capsules bevat de volgende aanvullende bestanddelen: shellac (lacca), propyleenglycol, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E 172)
Hoe zien Lansoprazol Arrow capsules er uit en de inhoud van de verpakking
Iedere harde gelatine capsule heeft een witte dop met als opdruk de letter L en een wit capsulelichaam met de nummers 15 of 30, afhankelijk van de sterkte van het product. De capsules bevatten witte tot beige maagsapresistente micropellets met 15 mg of 30 mg lansoprazol.
Lansoprazol Arrow capsules worden geleverd in plastic flesjes met 14, 28, 56 (2 x 28) en 84 (3 x 28) capsules *. De dop van de flesjes bevat materiaal dat helpt om de capsules droog te houden. * Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant Registratiehouder:
Arrow Generics Ltd,
Unit 2, Eastman Way,
Stevenage, Hertfordshire,
Verenigd Koninkrijk,
SG1 4SZ Telefoon: +44 (0) 1438 737630 Telefax: +44 (0) 1438 745900

Fabrikant:
Laboratorios Belmac, S.A., Poligono Industrial Malpica, calle C, Numero 4,
50016 ZARAGOZA, Spanje.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Verenigd Koninkrijk - Lansoprazol 15/30 mg Gastro-resistant Capsules
Zweden - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Enterokapslar
Noorwegen - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Enterokapslar
Finland - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Enterokapseli
België - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Maagsapresistente Capsules - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Gélule Gastro-résistante
Denemarken - Lansoprarazol “Arrow”
Nederland - Lansoprazol Arrow 15/30 mg Maagsapresistente Capsules
Duitsland - Lanso-Q 15/30 mg Magensaftresistente Hartkapseln
Italië - Lansoprazolo Arrow 15/30 mg Capsula Gastroresistente

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 04/2007

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) http://www.cbg-meb.nl/.