BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Lanzatol 15, maagsapresistente capsules 15 mg
Lanzatol 30, maagsapresistente capsules 30 mg
Lansoprazol Focus Farma 15 mg, maagsapresistente capsules 15 mg
Lansoprazol Focus Farma 30 mg, maagsapresistente capsules 30 mg
lansoprazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar de bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.
- Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma inneemt
3. Hoe wordt Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LANZATOL/LANSOPRAZOL FOCUS FARMA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Lansoprazol, de werkzame stof van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma, is een protonpompremmer. Protonpompremmers verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt.

Uw arts kan u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma voorschrijven voor de volgende indicaties:
* Behandeling van darm- of maagzweer (ulcus)
* Behandeling van ontsteking van de slokdarm (refluxoesofagitis)
* Preventie van refluxoesofagitis
* Behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen
* Behandeling van infecties die worden veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori, wanneer toegediend in combinatie met antibiotica
* Behandeling of preventie van maag- of -darmzweer bij patiënten die voortgezette NSAID behandeling nodig hebben (NSAID’s zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij pijn of ontsteking)

• Behandeling van het syndroom van Zollinger-Ellison.
Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma bevat als werkzaambestanddeel lansoprazol, dat ook is goedgekeurd voor andere aandoeningen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. Vraag uw arts of apotheker als u nadere vragen heeft.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LANZATOL/LANSOPRAZOL FOCUS FARMA INNEEMT

Neem Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma niet in:
* als u allergisch (overgevoelig) bent voor lansoprazol of een van de andere bestanddelen van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma

* Als u een geneesmiddel inneemt dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (dat wordt gebruikt bij de behandeling van hiv).Wees extra voorzichtig met Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma:

Vertel uw arts als u een ernstige leverziekte hebt. De arts moet dan de dosering misschien aanpassen.

Uw arts kan een aanvullend onderzoek, endoscopie genaamd, uitvoeren of heeft een dergelijk onderzoek uitgevoerd om een diagnose te stellen en/of een kwaadaardige ziekte uit te sluiten.

Als u diarree krijgt tijdens behandeling met Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma, moet u meteen contact opnemen met uw arts. Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma kan het risico op besmettelijke diarree immers licht verhogen.

Als uw arts u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma heeft gegeven in combinatie met andere geneesmiddelen (antibiotica) om een Helicobacter pylori-infectie te behandelen of in combinatie met ontstekingsremmende middelen om pijn of een reumatische aandoening te behandelen, moet u ook de bijsluiter van die geneesmiddelen zorgvuldig lezen.

Als u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma gedurende lange tijd (langer dan 1 jaar) inneemt, zal uw arts u waarschijnlijk regelmatig volgen. U moet eventuele nieuwe en ongewone symptomen en omstandigheden aan uw arts melden.

Speciale voorzorgen voor specifieke patiëntengroepen

Patiënten jonger dan 18 jaar (kinderen):

Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma wordt niet aanbevolen bij kinderen aangezien bij deze groep patiënten meer onderzoeken noodzakelijk zijn.

Gebruik van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Vertel uw arts vooral wanneer u geneesmiddelen inneemt die een van de volgende werkzame bestanddelen bevatten aangezien Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma een invloed kan hebben op hun werking:
* ketoconazol, itraconazol, rifampicine (worden gebruikt om infecties te behandelen)
* digoxine (wordt gebruikt om hartproblemen te behandelen)
* theofylline (wordt gebruikt om astma te behandelen)
* tacrolimus (wordt gebruikt om afstoting van een transplantaat te voorkomen)
* fluvoxamine (wordt gebruikt om depressie of andere psychiatrische aandoeningen te behandelen)
* antacida (worden gebruikt om brandend maagzuur of zure oprispingen te behandelen)
* sucralfaat (wordt gebruikt om zweren te genezen)
* sint janskruid (Hypericum perforatum) (wordt gebruikt om een lichte depressie te behandelen)

Inname van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma met voedsel en drank

Om de beste resultaten te behalen, moet u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma minstens 1 uur voor de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of als de kans bestaat dat u zwanger bent, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Patiënten die Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma innemen, vertonen soms bijwerkingen zoals duizeligheid, draaierigheid, slaperigheid en gezichtsstoornissen. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, moet u voorzichtig zijn aangezien uw reactievermogen verminderd zou kunnen zijn.
U alleen moet beslissen of u voldoende fit bent om met een motorvoertuig te rijden of om andere taken te verrichten die een verhoogde concentratie vergen. Het gebruik van geneesmiddelen is een van de factoren die uw vermogen zou kunnen verminderen om die dingen veilig uit te voeren, gezien hun effecten of bijwerkingen. Een beschrijving van die effecten vindt u in andere rubrieken. Lees daarvoor de volledige informatie in de bijsluiter.
Als u ergens niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma

Lansoprazol 30 Focus bevat (onder andere) het inactieve bestanddeel azorubine (E122). Die stof kan allergische reacties veroorzaken.
Lansoprazol 15 Focus en Lansoprazol 30 Focus bevatten (onder andere) het inactieve bestanddeel sucrose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kan verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT LANZATOL/LANSOPRAZOL FOCUS FARMA INGENOMEN

Slik de capsule in haar geheel door met een glas water. Als u de capsule moeilijk kan inslikken, kan uw arts u een andere manier aanraden om het geneesmiddel in te nemen. U mag de capsules of de inhoud van een geledigde capsule niet pletten of kauwen omdat ze dan niet meer goed werken.

Als u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma eenmaal per dag inneemt, moet u proberen het geneesmiddel steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen. U behaalt de beste resultaten als u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma ‘s ochtends bij het opstaan op een lege maag inneemt, minstens 1 uur voor het ontbijt.

Als u Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma tweemaal per dag inneemt, neemt u de eerste dosis ’s morgens in en de tweede ’s avonds op een lege maag, minstens 1 uur voor de maaltijd.
De dosis van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma hangt af van uw aandoening. De normale doses van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma voor volwassenen worden hieronder weergegeven. Uw arts zal u soms een andere dosis voorschrijven en zal u zeggen hoelang de behandeling zal duren.

Behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen: een capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, moet u dat uw arts melden. Als uw symptomen niet binnen 4 weken verdwijnen, moet u contact opnemen met uw arts.

Behandeling van darmzweer: een capsule van 30 mg per dag gedurende 2 weken.

Behandeling van maagzweer: een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Behandeling van slokdarmontsteking (refluxoesofagitis): een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Langdurige preventie van refluxoesofagitis: een capsule van 15 mg per dag; uw arts kan de dosis verhogen tot een capsule van 30 mg per dag.

Behandeling van Helicobacter pylori-infectie: De gebruikelijke dosering is een capsule van 30 mg samen met twee verschillende antibiotica ’s morgens en een capsule van 30 mg samen met twee verschillende antibiotica ’s avonds. De behandeling duurt doorgaans 7 dagen.

De aanbevolen combinaties van antibiotica zijn:
* 30 mg Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma samen met 250-500 mg clarithromycine en 1000 mg amoxicilline.
* 30 mg Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma samen met 250 mg clarithromycine en 400- 500 mg metronidazol.

Als u wordt behandeld voor een infectie omdat u een zweer hebt, is het onwaarschijnlijk dat uw zweer zal terugkomen als de infectie met succes is behandeld. Om uw geneesmiddel de beste kansen op succes te geven, moet u het op het juiste tijdstip innemen en mag u geen dosis overslaan.

Behandeling van -darm- of maagzweer bij patiënten die een voortgezette behandeling met NSAID’s moeten krijgen: een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Preventie van darm- of maagzweer bij patiënten die een voortgezette behandeling met NSAID’s moeten krijgen: een capsule van 15 mg per dag; uw arts kan de dosis aanpassen tot een capsule van 30 mg per dag.

Syndroom van Zollinger-Ellison: De gebruikelijke dosis is twee capsules van 30 mg per dag als startdosis. Afhankelijk van hoe u reageert op Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma, zal uw arts bepalen welke dosis voor u de beste is.

Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma mag niet aan kinderen worden gegeven.

Volg bij het innemen van Lanzatol/Lanzoprazol Focus Farma nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma heeft ingenomen dan u zou mogen of als iemand uit uw omgeving meer Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma heeft ingenomen dan hij/zij zou mogen, moet u meteen uw arts raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma in te nemen

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, neemt u die in zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de gemiste dosis over en neemt u de volgende capsule in zoals normaal.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met inname van Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma

Zet de behandeling niet te vroeg stop als uw symptomen verbeterd zijn. Het zou kunnen dat uw ziekte nog niet volledig genezen is en opnieuw zal verergeren als u behandelkuur niet afmaakt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn frequent (treden op bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

• hoofdpijn, duizeligheid
* diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, droge mond of keel, huiduitslag, jeuk
* veranderingen in testwaarden van de leverfunctie
* vermoeidheid.

De volgende bijwerkingen zijn weinig frequent (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
* depressie
* gewrichts- of spierpijn
* vochtophoping of zwelling
* veranderingen van het aantal bloedcellen.

De volgende bijwerkingen zijn zeldzaam (treden op bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):
* koorts
* rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, waanvoorstellingen, slapeloosheid, gezichtsstoornissen, duizeligheid
* een verandering van de smaak, verminderde eetlust, tongontsteking (glossitis), huidreacties zoals brandend of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, rood worden en veel zweten
* overgevoeligheid voor licht
* haaruitval
* gevoel dat er mieren over de huid kruipen (paresthesie), bevingen
* bloedarmoede (bleekheid)
* nierproblemen
* ontsteking van de pancreas (pancreatitis)
* leverontsteking (met eventueel gele verkleuring van de huid of de ogen)
* zwelling van de borsten bij mannen, impotentie
* candidiasis (schimmelinfectie, kan de huid of het slijmvlies aantasten)
* Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem). U moet meteen uw arts raadplegen als u symptomen krijgt van angio-oedeem zoals zwelling van het gezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, netelroos en ademhalingsproblemen.

De volgende bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
* ernstige overgevoeligheidsreacties waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn onder meer koorts, huiduitslag, zwelling en soms bloeddrukval
* ontsteking van de mond (stomatitis)
* ontsteking van de dikke darm (colitis)
* veranderingen van laboratoriumresultaten zoals natrium, cholesterol en triglyceriden
* zeer ernstige huidreacties met roodheid, blaarvorming, ernstige ontsteking en huidverlies.
* Zeer zelden veroorzaakt Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma een daling van het aantal witte bloedcellen en daardoor kan uw weerstand tegen infecties verminderen. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en ernstige achteruitgang van uw algemene toestand of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie zoals pijn aan de keel/ /de mond of urinaire problemen, moet u meteen naar uw arts gaan. Er zal bloed worden afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen op te sporen (agranulocytose).
Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LANZATOL/LANSOPRAZOL FOCUS FARMA

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25 °C. In de oorspronkelijke verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.
Gebruik Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na de uitdrukking “Niet gebruiken na”. De vervaldatum staat ook op de blisterverpakking na de afkorting “Exp.” (= vervaldatum) gevolgd door een maand en een jaar.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
\
6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma

* Het werkzame bestanddeel is: lansoprazol.
Een maagsapresistente capsule Lansoprazol 15 Focus bevat 15 mg lansoprazol.
Een maagsapresistente capsule Lansoprazol 30 Focus bevat 30 mg lansoprazol.
* De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:

Inhoud van de capsule:
Hydroxypropylmethylcellulose (E464), methacrylzuur/ethylacrylaatcopolymeer (1:1), talk (E553b), titaniumdioxide (E171), macrogol 300, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, suikerbolletjes (bestaande uit sucrose, zetmeel, talk en kaoline).

Dop van de capsule:
De capsules van 30 mg capsules bevatten ook: gelatine, azorubine (E 122), indigotine (E 132), titaniumdioxide (E 171).
De capsules van 15 mg capsules bevatten ook: gelatine, chinolinegeel (E 104), geel ijzeroxide (E 172), titaniumdioxide (E 171),
De inkt die wordt gebruikt om de capsules te bedrukken, bevat: schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol.

Hoe ziet Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma eruit en de inhoud van de verpakking

De capsules van 15 mg zijn geelkleurig en op beide helften staat “L15” gedrukt. De capsules van 30 mg zijn paars-blauw en op beide helften staat “L30”.
De capsules bevatten witte tot gebroken-witte bolletjes die bestand zijn tegen maagzuur.
Lanzatol/Lansoprazol Focus Farma is te verkrijgen in de volgende verpakkingen:
15 mg capsules: 14, 28, 30, 56, 84, 98 en 100 capsules in blisterverpakkingen in een
kartonnen doosje.
30 mg capsules: 2, 7, 14, 28, 30, 42, 56, 98 en 100 capsules in blisterverpakkingen in een kartonnen doosje.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder:
Focus Farma BV
Papelaan 85G
2252 EG Voorschoten Nederland
Tel.: 06-51989031
Telefax: 071-5611833
E-mail: info@focusfarma.nl

Fabrikant:
Ranbaxy Ireland Ltd Spafield, Cork Road Cashel, Co-Tipperary Ireland

Enkel voor NL, NO:
Focus Farma BV
Papelaan 85G
2252 EG Voorschoten Nederland

Enkel voor IT:
ABC Farmaceutici S.p.A.
Via Cantone Moretti, 29, Localitá San Bernardo 10090 Ivrea (TO)
Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de registratiehouder.

Dit geneesmiddel is goedgekeurd onder de volgende registratienummers:
Lanzatol 15 : RVG 33545
Lanzatol 30 : RVG 33546
Lansoprazol Focus Farma 15 mg : RVG 33549
Lansoprazol Focus Farma 30 mg : RVG 33550

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Republiek Lansoram 15mg
Tsjechië: Lansoram 30mg

Estland: Lanobax

Griekenland: Ulsed 15mg
Ulsed 30mg

Italië: Lansoprazolo Ranbaxy 15mg capsule rigide gastroresistenti
Lansoprazolo Ranbaxy 30mg capsule rigide gastroresistenti

Letland: Lanobax

Litouwen: Lanobax 30mg skrandyje neirios kietos kapsules

Nederland: Lansoprazol Focus Farma 15mg, maagsapresistente capsule
Lansoprazol Focus Farma 30mg, maagsapresistente capsule Lanzatol 15, maagsapresistente capsule 15mg
Lanzatol 30, maagsapresistente capsule 30mg

Noorwegen: Lansoprazol Ranbaxy 15 mg enterokapsler, harde
Lansoprazol Ranbaxy 30 mg enterokapsler, harde

Slowakije: Lansoram 15mg
Lansoram 30mg

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2010.