LAXEERDRANK LACTULOSE LEIDAPHARM

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De stroop is helder en kleurloos of bruingeel.

Samenstelling
De werkzame stof is lactulose. De stroop bevat per ml 667 mg lactulose.

Als hulpstof is water gebruikt. Verder kan de stroop de suikers lactose en galactose bevatten. Per ml bevat de stroop ten hoogste 110 mg galactose en 60 mg lactose.

Verpakkingsvorm
De stroop is verkrijgbaar in flacons van 100, 150, 200, 300, 500 en 1000 ml.

Hoe werkt Laxeerdrank Lactulose Leidapharm

Lactulose behoort tot de groep van de zogenaamde laxantia (middelen tegen verstopping). In de dikke darm wordt het omgezet in stoffen die de darmbewegingen bevorderen. De vorming van een natuurlijke ontlasting wordt daardoor gestimuleerd en de verstopping verdwijnt.

Inschrijving
De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Katwijk Farma BV,
Bio Science Park,
Archimedesweg 2,
2333 CN Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 102034 Laxeerdrank Lactulose Leidapharm, stroop 667 mg/ml.

Voor wie is Laxeerdrank Lactulose Leidapharm bestemd

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met langdurige of steeds terugkerende verstopping.

Ook wordt het gebruikt bij de behandeling en ter voorkoming van coma (bewusteloosheid), veroorzaakt door een hersenaandoening ten gevolge van een bepaalde stoornis in de leverwerking (portale systemische encephalopathie).

Wanneer mag u Laxeerdrank Lactulose Leidapharm niet gebruiken
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:
- aanwezigheid van (te veel) galactose in het bloed (galactosemie);
- overgevoeligheid voor lactulose of andere bestanddelen uit de stroop;
- plotseling optredende buikpijn;
- darmafsluiting.

Laxeerdrank Lactulose Leidapharm bij zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Beïnvloedt Laxeerdrank Lactulose Leidapharm de rijvaardigheid en het reactievermogen?

Lactulose heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om (gevaarlijke) machines te bedienen.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen
Licht uw arts altijd in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt.

Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van lactulose kunnen beïnvloeden, of waarvan lactulose de werking kan beïnvloeden zijn bepaalde middelen die gegeven worden bij langdurige darmontstekingen (zoals middelen die 5- aminosalicylzuur bevatten).

Waarschuwingen en voorzorgen

Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Wanneer bij gebruik van lactulose voor verstopping er geen verbetering intreedt, of de klachten zich herhalen moet u uw arts raadplegen.

Als u lijdt aan bepaalde stoornissen in de stofwisseling (galactosemie of lactasedeficiëntie) moet u rekening houden met de hoeveelheid suiker in de stroop: galactose ten hoogste 110 mg/ml en lactose 60 mg/ml. De gebruikelijke dosering bij verstopping vormt geen bezwaar voor suikerpatiënten. Langdurig gebruik of misbruik kan leiden tot diarree. Aanbevolen wordt bij gebruik van lactulose veel te drinken (6 tot 8 glazen water per dag).

Aanwijzingen voor het gebruik

De dosis in 1x innemen, bij voorkeur bij het ontbijt. De stroop kan eventueel ingenomen worden met water of vruchtensap. Het kan een paar dagen duren voordat het effect van lactulose merkbaar wordt.

Dosering

Uw arts heeft een dosering vastgesteld.
In het algemeen geven onderstaande aanvangsdoseringen voldoende resultaat:

Verstopping
Volwassenen: 30 ml per dag
Kinderen van 7-14 jaar: 15 ml per dag
Kleuters van 1-6 jaar: 10 ml per dag
Zuigelingen: 5 ml per dag

Meestal kan de dosis na een paar dagen verlaagd worden.

Behandeling of voorkoming van coma
Volwassenen: Beginnen met 30-50 ml, 3 maal per dag. Daarna wordt de dosering aangepast totdat maximaal 2-3 keer per dag een zachte ontlasting wordt verkregen.

Verschijnselen en behandeling van overdosering?

Als er teveel is ingenomen zal diarree optreden.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot aan de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter een dosering overslaan.

Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg eerst met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen.


Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Laxeerdrank Lactulose Leidapharm

Tijdens de eerste paar dagen kunt u last hebben van winderigheid, dit verdwijnt meestal na enkele dagen. Bij een te hoge dosering kan buikpijn en diarree optreden: dit kan worden verholpen door de dosering te verlagen.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Laxeerdrank Lactulose Leidapharm bewaard worden

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Bewaar de stroop in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten invloed van licht.

Hoe lang kan Laxeerdrank Lactulose Lactulose bewaard worden

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de stroop gebruikt kan worden (maand en jaar). Dit staat achter de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).
U kunt eventueel niet gebruikte stroop bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.

April 2008