BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Leponex 25 mg tabletten
Leponex 100 mg tabletten
clozapine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Leponex en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Leponex inneemt
3. Hoe wordt Leponex ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Leponex
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Leponex en waarvoor wordt het gebruikt

Leponex behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica genoemd worden (geneesmiddelen die gebruikt worden om bepaalde geestesziekten te behandelen, zoals psychosen).

Leponex wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met schizofrenie bij wie andere geneesmiddelen niet gewerkt hebben. Schizofrenie is een geestesziekte waarbij stoornissen in denken, emotionele reacties en gedrag voorkomen. U dient dit geneesmiddel alleen te gebruiken nadat u ten minste twee andere antipsychotica heeft geprobeerd voor de behandeling van schizofrenie, waaronder één van de nieuwe atypische antipsychotica, en deze niet werkten of ernstige bijwerkingen veroorzaakten die niet behandeld konden worden.
Leponex wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige stoornissen van de gedachten, emoties en gedrag van mensen met de ziekte van Parkinson bij wie andere geneesmiddelen niet gewerkt hebben.

2. Wat u moet weten voordat u Leponex inneemt Neem Leponex niet in

— als u allergisch (overgevoelig) bent voor clozapine of voor één van de andere
bestanddelen van Leponex.
— als u niet in staat bent om regelmatig bloedonderzoek te ondergaan.
— als u weet dat u in het verleden een tekort aan witte bloedcellen heeft gehad (bijv. leukopenie of agranulocytose), met name als dit door geneesmiddelen werd veroorzaakt, met uitzondering van een tekort aan witte bloedcellen veroorzaakt door chemotherapie.
— als u een stoornis van het beenmerg heeft of heeft gehad.
— als u een geneesmiddel gebruikt met een nadelig effect op de werking van het
beenmerg.
— als u een geneesmiddel gebruikt dat het aantal witte bloedcellen in uw bloed
vermindert.
— als u in het verleden moest stoppen met het gebruik van Leponex vanwege ernstige bijwerkingen (bijv. agranulocytose of hartproblemen).
— als u epilepsie (vallende ziekte) heeft die onvoldoende onder controle is.
— als u een acute geestesziekte heeft die wordt veroorzaakt door alcohol of drugs (bijv. narcotica).
— als u myocarditis (een ontsteking van de hartspier) heeft.
— als u een andere ernstige hartziekte heeft.
— als u een ernstige nierziekte heeft.
— als u symptomen heeft van actieve leverziekte, zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid en de ogen, misselijkheid en verminderde eetlust).
— als u een andere ernstige leverziekte heeft.
— als u lijdt aan verminderd bewustzijn en ernstige slaperigheid.
— als u lijdt aan circulatoire collaps (een plotselinge afname van de bloedsomloop), die kan voorkomen als gevolg van een ernstige shockreactie.
— als u paralytische ileus heeft (uw darm functioneert niet goed en u heeft last van ernstige verstopping).
— als u behandeld wordt of behandeld bent geweest met depotinjecties van
antipsychotica met een langdurige werking.

Als één of meerdere van deze gevallen op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem Leponex niet in.

Leponex mag niet toegediend worden aan iemand die bewusteloos of in coma is.

Wees extra voorzichtig met Leponex

De veiligheidsmaatregelen in deze rubriek zijn zeer belangrijk. U moet zich hier aan houden om het risico op ernstige levensbedreigende bijwerkingen te verminderen.

Voordat u start met de behandeling met Leponex, vertel uw arts als u lijdt of ooit geleden heeft aan:
- glaucoom (hoge oogboldruk; groene staar).
- diabetes (suikerziekte). Een (soms behoorlijk) verhoogde bloedsuikerwaarde is
voorgekomen bij patiënten met of zonder een voorgeschiedenis van diabetes (zie rubriek 4).
- prostaatproblemen of moeite met plassen.
- een hart-, nier- of leveraandoening.
- langdurige obstipatie (verstopping) of als u geneesmiddelen gebruikt die verstopping veroorzaken (zoals anticholinergica).
- galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.
- gecontroleerde epilepsie.
- aandoeningen van de dikke darm.
- vertel uw arts als u ooit geopereerd bent geweest aan uw buik.

Vertel uw arts onmiddellijk, voordat u de volgende Leponex-tablet inneemt:
- als u tekenen krijgt van een verkoudheid, koorts, griepachtige verschijnselen,
keelpijn of een andere infectie. U zult met spoed een bloedonderzoek moeten ondergaan om te kijken of uw symptomen gerelateerd zijn aan uw geneesmiddel.
- als uw lichaamstemperatuur onverwacht snel stijgt en uw spieren verstijven, wat kan leiden tot verminderd bewustzijn (maligne neurolepticasyndroom), omdat u
mogelijk een ernstige bijwerking ervaart die onmiddellijk moet worden behandeld.
- als u een snelle, onregelmatige hartslag heeft, zelfs tijdens rust, hartkloppingen, problemen met ademhalen, pijn op de borst en onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts zal uw hart moeten onderzoeken en indien nodig zal u meteen doorverwezen worden naar een cardioloog.
- als u zich misselijk voelt, moet overgeven en/of een verminderde eetlust heeft. Uw arts zal uw lever moeten onderzoeken.
- als u ernstig verstopt bent. Uw arts zal u hiervoor moeten behandelen om
complicaties te voorkomen.

Medische controles en bloedonderzoeken
Voordat u start met het gebruik van Leponex, zal uw arts vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en een bloedonderzoek uitvoeren om vast te stellen dat het aantal witte bloedcellen normaal is. Het is belangrijk dat dit onderzocht wordt, omdat uw lichaam witte bloedcellen nodig heeft om infecties tegen te gaan.
Zorg ervoor dat uw bloed zowel vóór, tijdens en na de behandeling met Leponex regelmatig onderzocht wordt.
- Uw arts zal u precies vertellen wanneer en waar de onderzoeken zullen plaatsvinden.
Leponex mag uitsluitend gebruikt worden als uw bloedwaarden normaal zijn.
- Leponex kan een ernstige afname veroorzaken van het aantal witte bloedcellen in uw bloed (agranulocytose). Het regelmatig uitvoeren van bloedonderzoek is de enige manier voor uw arts om te zien of u risico loopt op het ontwikkelen van agranulocytose.
- Tijdens de eerste 18 weken van de behandeling zal wekelijks een bloedonderzoek
moeten worden uitgevoerd, vervolgens minstens éénmaal per maand.
- Als het aantal witte bloedcellen verminderd is, zal u onmiddellijk moeten stoppen met de Leponex-behandeling. Hierna zal het aantal witte bloedcellen gewoonlijk herstellen.
- U zult nog 4 weken lang bloedonderzoeken moeten ondergaan na het stoppen met de Leponex-behandeling.
Uw arts zal u ook lichamelijk onderzoeken voordat u start met de behandeling met Leponex. Uw arts kan een hartfilm (ECG) maken, maar alleen als dit nodig is in uw geval, of als u bepaalde zorgen heeft.
Als u met Leponex een licht gevoel in uw hoofd krijgt, duizelig wordt of een flauwte krijgt, moet u voorzichtig zijn bij het opstaan uit een zittende of liggende positie.
Als u een operatie moet ondergaan of als u om een bepaalde reden lange tijd niet in staat bent om te lopen, vertel uw arts dat u Leponex gebruikt. Dit kan het risico verhogen op trombose (een bloedstolsel in een ader).

Kinderen en adolescenten tot 16 jaar
Als u onder de 16 bent, moet u Leponex niet gebruiken, omdat er niet voldoende informatie beschikbaar is over het gebruik in die leeftijdsgroep.

Ouderen
Ouderen kunnen meer risico lopen op de volgende bijwerkingen tijdens behandeling met Leponex: flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd na verandering van positie, duizeligheid, versnelde hartslag, moeite met plassen en verstopping.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts voordat u start met de behandeling met Leponex als u andere
geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.

Het kan zijn dat de dosering van uw geneesmiddelen aangepast moet worden of dat u andere geneesmiddelen moet gebruiken.
U moet Leponex niet innemen samen met geneesmiddelen die de beenmergfunctie onderdrukken en/of de aanmaak van witte bloedcellen verminderen, zoals:
- carbamazepine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij epilepsie.
- bepaalde antibiotica: chlooramfenicol, sulfonamiden, waaronder co-trimoxazol.
- bepaalde pijnstillers: pyrazolon analgetica, waaronder fenylbutazon.
- penicillinamine, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van
reumatische gewrichtsontsteking.
- cytotoxica, geneesmiddelen toegepast als chemotherapie.
- langwerkende depotinjecties van geneesmiddelen tegen psychose.
Deze geneesmiddelen verhogen het risico dat u agranulocytose (een gebrek aan witte bloedcellen) ontwikkelt.
Het innemen van Leponex kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, of zij kunnen de werking van Leponex beïnvloeden. Vertel uw arts als u één of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- geneesmiddelen voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie), zoals lithium, fluvoxamine, tricyclische antidepressiva, MAO-remmers, citalopram, paroxetine, fluoxetine en sertraline.
- andere antipsychotica voor de behandeling van geestesziektes.
- benzodiazepines en andere geneesmiddelen voor de behandeling van angst of
slaapstoornissen.
- narcotica en andere geneesmiddelen die uw ademhaling kunnen beïnvloeden.
- geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie, waaronder fenytoïne en
valproïnezuur.
- geneesmiddelen voor de behandeling van een hoge of lage bloeddruk, waaronder
adrenaline en noradrenaline.
- warfarine, een geneesmiddel voor de behandeling van bloedstolsels.
- antihistamines, geneesmiddelen die gebruikt worden bij verkoudheid of allergieën zoals hooikoorts.
- anticholinergica, die gebruikt worden om maagkrampen, spasmes en reisziekte te
verlichten.
- geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.
- digoxine, een geneesmiddel voor de behandeling van hartaandoeningen.
- geneesmiddelen voor de behandeling van een versnelde of onregelmatige hartslag.
- sommige geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren, waaronder omeprazol of cimetidine.
- sommige antibiotica, waaronder erytromycine en rifampicine.
- sommige geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties (waaronder
ketoconazol) of virusinfecties (waaronder proteaseremmers, voor de behandeling van hiv-infecties).
- atropine, een geneesmiddel dat gebruikt kan worden in bepaalde oogdruppels of
producten voor hoest en verkoudheid.
— adrenaline, een geneesmiddel dat gebruikt wordt in noodsituaties.
Deze lijst is niet volledig. Uw arts en apotheker hebben meer informatie over geneesmiddelen waarmee voorzichtigheid vereist is of die niet gebruikt mogen worden samen met Leponex. Zij zullen weten of de geneesmiddelen die u gebruikt horen bij de genoemde groepen geneesmiddelen. Bespreek dit met hen.
Gebruik van Leponex met voedsel en drank Gebruik geen alcohol tijdens de behandeling met Leponex.

Vertel uw arts als u rookt en hoe vaak u iets drinkt waar cafeïne in zit (koffie, thee, cola). Plotselinge veranderingen in uw rookgedrag of in het drinken van cafeïnehoudende substanties kunnen ook het effect van Leponex beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts vóór het gebruik van Leponex als u zwanger bent of wanneer u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn. Uw arts zal met u de voordelen en de mogelijke nadelen van het gebruik van Leponex tijdens de zwangerschap bespreken. Neem direct contact op met uw arts als u zwanger bent geworden gedurende de behandeling met Leponex.
Sommige vrouwen die geneesmiddelen gebruiken voor de behandeling van geestesziektes worden onregelmatig of niet ongesteld. Als dit bij u het geval is, kunt u weer ongesteld worden als uw geneesmiddel vervangen wordt door Leponex. Dit betekent dat u een effectief anticonceptiemiddel moet gebruiken.
U moet geen borstvoeding geven gedurende de behandeling met Leponex. Clozapine, het werkzame bestanddeel van Leponex, kan overgaan in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Leponex kan vermoeidheid, slaperigheid en toevallen (epileptische aanvallen) veroorzaken, vooral aan het begin van de behandeling. U moet geen voertuigen besturen en geen machines bedienen als u last heeft van deze symptomen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Leponex

Leponex bevat lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Leponex inneemt.

3. Hoe wordt Leponex ingenomen

Volg bij het innemen van Leponex-tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Het is belangrijk dat u uw dosis niet verandert en dat u niet stopt met het innemen van Leponex zonder overleg met uw arts. Blijf de tabletten gebruiken zolang uw arts dat voorschrijft. Als u op leeftijd bent, kan uw arts starten met een lagere dosering, die langzaamaan verhoogd wordt, omdat u een verhoogde kans op bijwerkingen kan hebben (zie rubriek 2 “Wat u moet weten voordat u Leponex inneemt”).

Behandeling van schizofrenie
De gebruikelijke begindosering is één- of tweemaal 12,5 mg (een halve tablet van 25 mg) op de eerste dag, gevolgd door één- of tweemaal tabletten van 25 mg op de tweede dag. Neem de tablet in met water. Als u dit goed verdraagt, zal uw arts de dosering langzaam verhogen gedurende de volgende 2 tot 3 weken met stappen van 25 tot 50 mg tot een dosis van
maximaal 300 mg per dag. Indien nodig, kan de dagelijkse dosering daarna verhoogd worden met stappen van 50 tot 100 mg tweemaal per week of, bij voorkeur, éénmaal per week.
De effectieve dagelijkse dosis ligt meestal tussen 200 mg en 450 mg, gegeven in een aantal verdeelde doses. Sommige mensen zullen een hogere dosis nodig hebben. De maximale toegestane dagelijkse dosis is 900 mg. Het aantal bijwerkingen (met name toevallen) kan toenemen bij doses hoger dan 450 mg per dag. U moet altijd de laagste effectieve dosis gebruiken. De meeste mensen nemen een deel van hun dosis in de ochtend en een deel in de avond. Uw arts zal u precies vertellen hoe u uw dagelijkse dosis moet verdelen. Als uw dagelijkse dosis 200 mg is, mag u dit ’s avonds als een enkele dosis innemen. Nadat u Leponex een tijdje heeft gebruikt met een goed resultaat, kan uw arts een lagere dosis proberen. U zult Leponex voor een periode van ten minste 6 maanden moeten innemen.

Behandeling van ernstige geestesstoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson
De gebruikelijke begindosering is 12,5 mg (een halve tablet van 25 mg), ‘s avonds toegediend. Neem de tablet in met water. Daarna zal uw arts de dosering langzaam verhogen met stappen van 12,5 mg, met een maximum van twee stappen per week, tot een maximale dosis van 50 mg aan het eind van de tweede week. Verhoging van de dosis moet stopgezet of uitgesteld worden als u het gevoel heeft dat u flauw gaat vallen, of licht in uw hoofd of verward bent. Om zulke symptomen te voorkomen zal uw bloeddruk gemeten worden tijdens de eerste weken van de behandeling.
De effectieve dagelijkse dosering is meestal tussen 25 mg en 37,5 mg, ’s avonds toegediend als een enkele dosis. Doseringen van meer dan 50 mg per dag zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. De maximale dosering is 100 mg per dag. U moet altijd de laagste effectieve dosis gebruiken.

Wat u moet doen als u meer van Leponex heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u vermoedt dat u te veel Leponex-tabletten heeft ingenomen, of als iemand anders uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of bel voor onmiddellijke medische hulp.
De symptomen van een overdosis zijn:
slaperigheid, moeheid, gebrek aan energie, bewusteloosheid, coma, verwardheid, hallucinaties, opwinding, onverstaanbare taal, stijve ledematen, trillende handen, toevallen (stuipen), verhoogde speekselproductie, verwijding van de pupillen, wazig zicht, lage bloeddruk, instorting, snelle of onregelmatige hartslag, verminderde ademhaling of kortademigheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Leponex in te nemen

Als u per ongeluk vergeet een tablet in te nemen, neem deze dan alsnog zo gauw u eraan denkt. Als het al bijna tijd wordt voor de volgende dosis, dan moet u de vergeten tablet(ten) niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts als u gedurende meer dan 48 uur geen Leponex heeft ingenomen.


Als u stopt met het innemen van Leponex

U mag niet stoppen met het gebruik van Leponex zonder te overleggen met uw arts, omdat u last kunt krijgen van ontwenningsverschijnselen, waaronder zweten, hoofdpijn, misselijkheid, braken en diarree. Uw oorspronkelijke symptomen kunnen terugkeren. Als u moet stoppen met de behandeling, wordt aanbevolen om de dosering langzaam af te bouwen met stappen van 12,5 mg gedurende één tot twee weken. Uw arts zal u adviseren hoe u uw dagelijkse dosis moet afbouwen. Als u plotseling moet stoppen met de Leponexbehandeling zal u gecontroleerd moeten worden door uw arts. Als uw arts beslist om opnieuw te starten met de Leponex-behandeling en uw laatste dosis was langer dan twee dagen geleden, zal een startdosis van 12,5 mg toegediend worden.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Leponex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en moeten onmiddellijk behandeld worden:

Vertel uw arts meteen, voordat u weer een Leponex tablet inneemt:
- als u tekenen krijgt van een verkoudheid, koorts, griepachtige verschijnselen,
keelpijn of een andere infectie. U zult met spoed een bloedonderzoek moeten ondergaan om te kijken of uw symptomen gerelateerd zijn aan uw geneesmiddel.
- als uw lichaamstemperatuur onverwacht snel stijgt en uw spieren verstijven, wat kan leiden tot verminderd bewustzijn (maligne neurolepticasyndroom), omdat u
mogelijk een ernstige bijwerking ervaart die onmiddellijk moet worden behandeld.
- als u een snelle, onregelmatige hartslag heeft, zelfs tijdens rust, hartkloppingen, problemen met ademhalen, pijn op de borst en onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts zal uw hart moeten onderzoeken en indien nodig zal u meteen worden doorverwezen naar een cardioloog.
- als u zich misselijk voelt, moet overgeven en/of een verminderde eetlust heeft. Uw arts zal uw lever moeten onderzoeken.
- als u ernstig verstopt bent. Uw arts zal u hiervoor moeten behandelen om
complicaties te voorkomen.

Alle mogelijke bijwerkingen staan vermeld volgens frequentie van voorkomen:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
Slaperigheid, duizeligheid, versnelde hartslag, verstopping (constipatie), verhoogde speekselproductie.

Vaak (bij tot 1 op de 10 patiënten):
Tekort aan witte bloedcellen (leukopenie), teveel aan witte bloedcellen (leukocytose), een hoog aantal van een bepaald type witte bloedcel (eosinofilie), gewichtstoename, wazig zicht, hoofdpijn, trillen, stijfheid, onrust, toevallen, stuipen, onwillekeurige bewegingen, abnormale bewegingen, verhoogde bloeddruk, flauwte of een licht gevoel in het hoofd na een verandering van positie, plotseling intredende bewusteloosheid, misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust, droge mond, kleine afwijkingen in leverfunctietesten, het niet kunnen ophouden van urine, moeite met plassen, vermoeidheid, koorts, meer zweten, verhoogde lichaamstemperatuur.

Soms (bij tot 1 op de 100 patiënten):
Gebrek aan witte bloedcellen (agranulocytose), maligne neurolepticasyndroom (aandoening met hoge koorts, verminderd bewustzijn en spierstijfheid).

Zelden (bij tot 1 op de 1.000 patiënten):
Tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede), rusteloosheid, opwinding, verwardheid, delirium, circulatoire collaps (plotselinge afname van de bloedsomloop), onregelmatige hartslag, ontsteking van de hartspier (myocarditis) of de vliezen rond de hartspier (pericarditis), ophoping van vloeistof rondom het hart (pericardiale effusie), moeite met slikken (bijv. inademing van ingenomen voedsel), hoge bloed suikerspiegels, suikerziekte (diabetes mellitus), bloedstolsel in de longen (trombo-embolie), leverontsteking (hepatitis), leveraandoening die gele verkleuring van de huid/donkere urine/jeuk veroorzaakt, ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik, verhoogde bloedspiegels van het enzym creatinefosfokinase.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):
Verhoogd aantal bloedplaatjes met een verhoogd risico op de vorming van bloedpropjes, tekort aan bloedplaatjes, onwillekeurige bewegingen van de mond/tong en ledematen, huidreacties, zwelling voor het oor (vergroting van speekselklieren), moeite met ademhalen, complicaties als gevolg van ongecontroleerde suikergehaltes in het bloed (bijv. coma of ketoacidose), zeer hoge bloedspiegels van triglyceriden of cholesterol, stoornissen van de hartspier (cardiomyopathie), hartstilstand (myocardinfarct), ernstige verstopping gepaard gaande met buikpijn en krampen veroorzaakt door darmobstructie (paralytische ileus), gezwollen buik, buikpijn, ernstige leverbeschadiging (fulminante levernecrose), ontsteking van de nieren, aanhoudende pijnlijke erectietoestand van de penis, plotseling onverklaarbaar overlijden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Leponex
— Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Gebruik Leponex niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
blisterverpakking (doordrukstrip) en de doos na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
- Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
- Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met
huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Leponex

- Het werkzame bestanddeel is clozapine.
25 mg tablet: elke tablet bevat 25 mg clozapine. 100 mg tablet: elke tablet bevat 100 mg clozapine.

- De andere bestanddelen zijn: magnesiumstearaat (E470b), siliciumdioxide (colloïdaal) (E551), povidon K30, talk (E553b), maïszetmeel en lactosemonohydraat.

Hoe ziet Leponex er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Leponex 25 mg tabletten zijn gele, ronde, platte tabletten met een schuine rand en met de inscriptie “L/O” met een breukgleuf aan de ene zijde en de inscriptie “SANDOZ” in het rond aan de andere zijde.
Leponex 100 mg tabletten zijn gele, ronde, platte tabletten met een schuine rand en met de inscriptie “Z/A” met een breukgleuf aan de ene zijde en de inscriptie “SANDOZ” aan de andere zijde.
Leponex-tabletten zijn beschikbaar in PVC/PVDC/Aluminium blisterverpakkingen (doordrukstrips) van 7,14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 98,100, 500 (10x50) of 5000 (100x50) tabletten, en in amberkleurige glazen flessen (type III) die 100 of 500 tabletten bevatten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Novartis Pharma B.V.
Raapopseweg 1
6824 DP Arnhem
Nederland
Telefoon: 026 – 37 82111
E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Leponex 25 mg, tabletten RVG 10459
Leponex 100 mg, tabletten RVG 10460

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België Leponex 25 mg tabletten/Leponex Leponex 100 mg tabletten/Leponex
25 mg Tabletten/Leponex 25 mg 100 mg Tabletten/Leponex 100 mg
comprimés comprimés
Denemarken Leponex Leponex
Duitsland Leponex 25 mg Tabletten Leponex 100 mg Tabletten
Finland Leponex 25 mg tabletti Leponex 100 mg tabletti
Frankrijk Leponex 25 mg comprimé sécable Leponex 100 mg comprimé sécable
Griekenland Leponex 25 mg 0t6xia Leponex 100 mg 0t6xia
Ierland Clozaril 25 mg tablets Clozaril 100 mg tablets
IJsland Leponex 25 mg töflur Leponex 100 mg töflur
Italië Leponex 25 mg compresse Leponex 100 mg compresse
Luxemburg Leponex 25 mg Leponex 100 mg
Nederland Leponex 25 mg tabletten Leponex 100 mg tabletten
Noorwegen Leponex 25 mg tabletter Leponex 100 mg tabletter
Oostenrijk Leponex 25 mg Tabletten Leponex 100 mg Tabletten
Portugal Leponex 25 mg comprimidos Leponex 100 mg comprimidos
Spanje Leponex 25 mg comprimidos Leponex 100 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk Clozaril 25 mg tablets Clozaril 100 mg tablets
Zweden Leponex 25 mg tabletter Leponex 100 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2009.