BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Livocab neusspray 0,5 mg/ml
levocabastine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Livocab neusspray en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Livocab neusspray gebruikt
3. Hoe wordt Livocab neusspray gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Livocab neusspray
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LIVOCAB NEUSSPRAY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Livocab neusspray bevat 0,5 mg levocabastine per milliliter vloeistof. Levocabastine is de stof die zorgt voor de werking van Livocab neusspray. Livocab neusspray is werkzaam tegen een ontsteking van het neusslijmvlies zoals die voorkomt bij hooikoorts. Verschijnselen van een ontsteking van het neusslijmvlies veroorzaakt door hooikoorts, zijn jeuk aan de neus, niezen, en een loopneus. Levocabastine zorgt ervoor dat de werking van een bepaalde stof in de neus (histamine), die de ontsteking veroorzaakt, wordt onderdrukt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LIVOCAB NEUSSPRAY GEBRUIKT
Gebruik Livocab neusspray NIET

als u allergisch (overgevoelig) bent voor levocabastine of voor één van de andere bestanddelen van Livocab neusspray (deze staan verderop vermeld onder 6). Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab neusspray en raadpleeg uw arts.

Wees extra voorzichtig met Livocab neusspray
- als uw nieren niet goed werken. Vertel het uw arts als uw nieren minder goed werken. Nauwkeurig medisch toezicht zou noodzakelijk kunnen zijn wanneer u Livocab neusspray gebruikt. Bovendien moet de dosering misschien worden aangepast.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Voor zover bekend zijn er geen geneesmiddelen die niet tegelijk met Livocab neusspray mogen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Livocab neusspray tijdens de zwangerschap schadelijk is. Het is mogelijk dat er een kleine hoeveelheid van de werkzame stof in het lichaam wordt opgenomen. Livocab dient daarom niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij het voordeel voor de moeder opweegt tegen het eventuele nadeel voor het kind. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding

Het is mogelijk dat de stof die zorgt voor de werking van Livocab neusspray in de moedermelk terechtkomt. Daarom kunt u beter geen Livocab neusspray gebruiken als u borstvoeding geeft, tenzij het voordeel voor u opweegt tegen het mogelijke nadeel voor het kind. Overleg hierover met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan is het niet waarschijnlijk dat Livocab neusspray uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Livocab neusspray gebruikt .

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Livocab neusspray

Livocab neusspray bevat onder andere benzalkoniumchloride en propyleenglycol
(E 490).
- Propyleenglycol en benzalkoniumchloride kunnen huidirritatie veroorzaken.
- Benzalkoniumchloride is een conserveermiddel dat bij inhaleren bronchospasme (kortademigheid, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) kan veroorzaken.

3. HOE WORDT LIVOCAB NEUSSPRAY GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Livocab neusspray nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 2 maal per dag 2 verstuivingen per neusgat. Eventueel kan uw arts de dosering verhogen tot 3 of 4 keer per dag 2 verstuivingen per neusgat. Ga door met het gebruiken van Livocab neusspray totdat uw klachten helemaal verdwenen zijn.
Na toepassing in de neus geeft Livocab neusspray meestal snel verlichting van deze verschijnselen. De werking houdt enkele uren aan.
* Nieuwe flacon
Voordat u een nieuwe flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u het pompje eerst enkele malen indrukken totdat er een fijne nevel uitkomt.

* Hoe moet u Livocab neusspray toedienen?
1. Schud de flacon goed, iedere keer voordat u Livocab neusspray gaat gebruiken. Verwijder vervolgens het plastic dopje.
2. Snuit uw neus schoon. De neus ophalen is nog beter.
3. Houd de flacon vast zoals aangegeven in de figuur.
Buig uw hoofd een klein beetje voorover. Druk één neusgat stevig dicht en breng de tuit van de flacon in het andere neusgat.
4. Pomp nu 2 keer in uw ene neusgat. Adem goed door dit neusgat in terwijl u pompt. Zo zorgt u ervoor dat u de neusspray goed opsnuift.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor uw andere neusgat.

Wat u moet doen als u meer van Livocab neusspray heeft gebruikt dan u zou mogen

Heeft u of iemand in uw omgeving per ongeluk Livocab neusspray ingeslikt?

Raadpleeg dan een arts. De verschijnselen die in dit geval kunnen optreden, zijn: slaperigheid en/of sufheid. Als u Livocab neusspray heeft ingeslikt, dan kunt u altijd geactiveerde kool (verkrijgbaar bij de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Livocab neusspray op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Livocab neusspray te gebruiken

Wanneer u merkt dat u een of meerdere malen bent vergeten de neusspray te gebruiken, heeft het geen zin de vergeten beurten in te halen. Gebruik de neusspray niet vaker per dag dan uw arts heeft voorgeschreven en ga op de gewone manier door met het gebruik.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Livocab neusspray bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hoe vaak de hieronder vermelde eventuele bijwerkingen voorkomen wordt vermeld volgens de volgende definities:
* zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
* vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
* soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
* zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
* zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
* onbekend: kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens.

Van Livocab neusspray zijn de volgende bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor: Zenuwstelsel: hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor:
Zenuwstelsel: slaperigheid, duizeligheid.
Luchtwegen: keelpijn, bloedneus, hoesten.
Maag en darmen: misselijkheid.
Afweersysteem: ontsteking van de kaak- of voorhoofdsholte.
Algemeen en toedieningsplek: vermoeidheid, pijn.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:
Luchtwegen: ademnood, neusongemak, neusverstopping.
Algemeen en toedieningsplek: malaise (sombere stemming), irritatie of pijn of droogheid op de toedieningsplek.
Afweersysteem: overgevoeligheid. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab neusspray en raadpleeg uw arts.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:
Hart: snelle hartslag.
Luchtwegen: verdikte slijmvliezen in de neus.
Algemeen en toedieningsplek: warmte of ongemak op de toedieningsplek.

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:
Ogen: vochtophoping onder de huid van het ooglid.
Luchtwegen: kortademigheid benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Als één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LIVOCAB NEUSSPRAY

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

- Bewaren beneden 30 °C.
- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Na openen van de flacon is dit geneesmiddel nog 3 maanden houdbaar.
Gebruik Livocab neusspray niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwij st naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet met het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggegooid te worden. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer nodig heeft. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Livocab neusspray

- De werkzame stof in Livocab neusspray is levocabastine.

- De andere bestanddelen zijn propyleenglycol (E 490), polysorbaat, dinatriumwaterstoffosfaat (E 339), natriumdiwaterstoffosfaat (E 339), dinatriumedetaat, hypromellose (E 464), benzalkoniumchloride, en water.

Hoe ziet Livocab neusspray er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Livocab neusspray is een witte, troebele vloeistof voor gebruik in de neus.
Livocab neusspray is verpakt in een plastic pompflacon. Een flacon bevat 15 ml neusspray.

Registratienummer RVG 13967.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning:  Fabrikant:
Janssen-Cilag B.V.  Janssen Pharmaceutica N.V.
Dr. Paul Janssenweg 150  Turnhoutseweg 30
5026 RH Tilburg  B-2340 Beerse, België
e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2010