BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Livocab oogdruppels 0,5 mg/ml
levocabastine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Livocab oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Livocab oogdruppels gebruikt
3. Hoe wordt Livocab oogdruppels gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Livocab oogdruppels
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LIVOCAB OOGDRUPPELS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Livocab oogdruppels bevat 0,5 mg levocabastine per milliliter vloeistof. Levocabastine is de stof die zorgt voor de werking van Livocab oogdruppels.
Livocab oogdruppels is werkzaam tegen een ontsteking van het oog zoals die voorkomt bij hooikoorts. Verschijnselen van zo’n ontsteking van de ogen zijn jeuk aan de ogen, rode ogen, gezwollen ogen en tranende ogen. Levocabastine zorgt ervoor dat de werking van een bepaalde stof in het oog (histamine), die de ontsteking veroorzaakt, wordt onderdrukt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LIVOCAB OOGDRUPPELS GEBRUIKT
Gebruik Livocab oogdruppels NIET

als u allergisch (overgevoelig) bent voor levocabastine of voor één van de andere bestanddelen van Livocab oogdruppels (deze staan verderop vermeld onder 6). Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes, of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab oogdruppels en raadpleeg uw arts.

Wees extra voorzichtig met Livocab oogdruppels
als u contactlenzen draagt. Livocab oogdruppels bevat een conserveermiddel (benzalkoniumchloride) dat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan verkleuren. Draag daarom geen contactlenzen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt. Wacht 15 minuten na gebruik van Livocab oogdruppels voordat u uw lenzen weer inzet.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Voor zover bekend zijn er geen geneesmiddelen die niet tegelijk met Livocab oogdruppels mogen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Livocab oogdruppels tijdens de zwangerschap schadelijk is. Het is mogelijk dat er een kleine hoeveelheid van de werkzame stof in het lichaam wordt opgenomen. Livocab dient daarom niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij het voordeel voor de moeder opweegt tegen het eventuele nadeel voor het kind. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding

Geeft u borstvoeding? Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt dan kunt u, voor zover bekend, Livocab oogdruppels gewoon gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan is het niet waarschijnlijk dat Livocab oogdruppels uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Livocab oogdruppels

Livocab oogdruppels bevat onder andere benzalkoniumchloride en propyleenglycol (E 490).
- Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.
- Benzalkoniumchloride is een conserveermiddel dat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan laten verkleuren. Draag daarom geen contactlenzen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt. Wacht 15 minuten na gebruik van Livocab oogdruppels voordat u uw lenzen weer inzet.

3. HOE WORDT LIVOCAB OOGDRUPPELS GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Livocab oogdruppels nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is 2 maal per dag 1 druppel in ieder oog. Eventueel kan uw arts de dosis verhogen tot 3 of 4 keer per dag 1 druppel in ieder oog. Ga door met het gebruiken van Livocab oogdruppels totdat uw klachten helemaal verdwenen zijn.

Na toepassing in het oog geeft Livocab oogdruppels meestal snel verlichting van deze verschijnselen. De werking houdt enkele uren aan.
Let op: Als u een druppel in het oog brengt, zorg er dan voor dat de opening van het flesje het oog, het ooglid of de wimpers niet raakt. De oplossing die nog in het flesje zit, kan dan namelijk sneller bederven.

Hoe moet u Livocab oogdruppels toedienen?
1. Schud het flesje goed, iedere keer voordat u Livocab oogdruppels gaat gebruiken. Verwijder vervolgens het plastic dopje van het flesje.
2. Doe uw contactlenzen uit voordat u Livocab oogdruppels indruppelt.
3. Buig uw hoofd zo ver mogelijk achterover en kijk omhoog.
4. Laat voorzichtig één druppel in uw binnenste ooghoek (aan de kant van de neus) vallen door een klein beetje in het flesje te knijpen. Trek dan uw onderste ooglid iets naar beneden. Houd uw hoofd nog steeds achterover gebogen. Knipper nu een paar keer met uw oog. Waarschijnlijk doet u dit vanzelf. Zo kan het druppeltje zich over het hele oog verspreiden.
5. Herhaal stap 4 voor uw andere oog.
6. Als u contactlenzen draagt, dan kunt u deze ongeveer 15 minuten na het druppelen weer indoen (zie ook hiervoor onder ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Livocab oogdruppels’).
Als u na het inbrengen van de oogdruppel uw ogen gedurende 3 minuten gesloten houdt en de traanbuis in de ooghoek dichtdrukt, kan het geneesmiddel een betere werking hebben en kan de kans op het optreden van bepaalde bijwerkingen kleiner zijn.

Wat u moet doen als u meer van Livocab oogdruppels heeft gebruikt dan u zou mogen

Heeft u of iemand in uw omgeving per ongeluk Livocab oogdruppels ingeslikt?

Raadpleeg dan een arts. De verschijnselen die in dit geval kunnen optreden, zijn: slaperigheid en/of sufheid. Als u Livocab oogdruppels heeft ingeslikt, dan kunt u altijd geactiveerde kool (verkrijgbaar bij de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Livocab oogdruppels op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Livocab oogdruppels te gebruiken

Wanneer u merkt dat u een of meerdere malen bent vergeten de oogdruppels te gebruiken, heeft het geen zin de vergeten beurten in te halen. Gebruik de oogdruppels niet vaker per dag dan uw arts heeft voorgeschreven en ga op de gewone manier door met het gebruik.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Livocab oogdruppels

Als u plotseling stopt met het gebruiken van Livocab kunnen uw klachten terugkeren. Stoppen met Livocab kunt u het beste doen in overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Livocab oogdruppels bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Hoe vaak de hieronder vermelde eventuele bijwerkingen voorkomen wordt vermeld volgens de volgende definities:
* zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
* vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
* soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
* zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
* zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
* onbekend: kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens.

Van Livocab oogdruppels zijn de volgende bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor: Zenuwstelsel: hoofdpijn.
Ogen: oogpijn, wazig zicht.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:
Ogen: vochtophoping onder de huid van het ooglid.

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen:
Ogen: ontsteking van het bindvlies, zwelling van het oog, ontsteking van het ooglid, verhoogde hoeveelheid bloed in het oog.
Huid: huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis), netelroos.
Algemeen / toedieningsplek: last op de plaats van toediening (o.a. brandend gevoel in het oog, rood oog, irritatie, pijn, zwelling of jeuk van het oog, waterige ogen en wazig zicht).
Afweersysteem: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheid. Het kan zijn dat u overgevoelig bent voor Livocab oogdruppels. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes, of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab oogdruppels en raadpleeg uw arts.

Als één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LIVOCAB OOGDRUPPELS

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

- Bewaren beneden 25 °C.
- Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Na openen van het flesje is dit geneesmiddel nog 1 maand houdbaar.
Gebruik Livocab oogdruppels niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwij st naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet met het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggegooid te worden. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer nodig heeft. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Livocab oogdruppels

- De werkzame stof in Livocab oogdruppels is levocabastine.

- De andere bestanddelen zijn propyleenglycol (E 490), polysorbaat, dinatriumwaterstoffosfaat (E 339), natriumdiwaterstoffosfaat (E 339), dinatriumedetaat, hypromellose (E 464), benzalkoniumchloride, en water.

Hoe ziet Livocab oogdruppels er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Livocab oogdruppels is een witte, troebele vloeistof voor gebruik in de ogen. Livocab oogdruppels is verpakt in een plastic flesje met 4 ml druppels.

Registratienummer RVG 13968.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:
Houder van de vergunning:  Fabrikant:
Janssen-Cilag B.V.  Janssen Pharmaceutica N.V.
Dr. Paul Janssenweg 150  Turnhoutseweg 30
5026 RH Tilburg B-2340 Beerse, België

e-mail: janssen-cilag@jacnl.jnj.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2010