BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg, filmomhulde tabletten
(50 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg inneemt
3. Hoe wordt Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS KALIUMLOSARTAN + HCTZ / INTERSOLAR 50 MG/12,5 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het losartan in Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/ 12,5 mg behoort tot een groep geneesmiddelen die AII (angiotensine II)-blokkers wordt genoemd.

Losartan blokkeert de werking van de bloeddrukverhogende stof angiotensine II. Als gevolg van deze blokkering van het AII daalt de druk in de bloedvaten.
Hydrochloorthiazide, een stof die ook in plaspillen gebruikt wordt, bevordert de uitscheiding van water en zout door de nieren. Ook dat heeft tot gevolg dat de bloeddruk daalt.
Door het gezamenlijke effect van losartan en hydrochloorthiazide wordt de hoge bloeddruk verlaagd.

Losartan en hydrochloorthiazide vormen een combinatie van bloeddrukverlagende stoffen die wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Dit geneesmiddel wordt voorgeschreven als uw bloeddruk onvoldoende heeft gereageerd op alleen een AII-receptorantagonist of diureticum (plaspil).

Daarnaast kan dit geneesmiddel worden voorgeschreven als uw bloeddruk te hoog is en u tevens een verdikking van de linkerhartkamer (linkerventrikelhypertrofie) heeft. Losartan, vaak in combinatie met hydrochloorthiazde verlaagt in dit geval het risico van een beroerte, een hartaanval en het overlijden als gevolg hiervan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KALIUMLOSARTAN + HCTZ / INTERSOLAR 50 MG/12,5 MG INNEEMT
Neem Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg niet in

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor kaliumlosartan of hydrochloorthiazide of voor één van de andere bestanddelen van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg. Wanneer u na het innemen van een middel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent.

• u overgevoelig bent voor de groep stoffen die sulfonamiden wordt genoemd.
• uw nieren geen urine meer produceren.

Wees extra voorzichtig met Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg
• Als u ooit een allergische reactie heeft gehad waarbij zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel optrad, waardoor het ademhalen of slikken moeilijk wordt. Stop met het innemen van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
• Als u aan een nier- of leverziekte lijdt of heeft geleden.
• Als u aan jicht, suikerziekte of een bepaalde huidziekte (lupus erythematosus) lijdt of heeft geleden.
• Als u last heeft (of kortgeleden heeft gehad) van heftig braken en/of ernstige diarree; braken, diarree, een zoutarm dieet en het reeds behandeld zijn met hoge doses diuretica, kan tot gevolg hebben dat er minder vocht in de circulatie is, hetgeen tot een daling van uw bloeddruk (hypotensie) kan leiden.
• Als een operatie en narcose ondergaat daar bij verdoving een plotselinge bloeddrukdaling kan optreden.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg is mogelijk kan niet geschikt voor u, of u moet regelmatig gecontroleerd worden.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, wil uw arts mogelijk nagaan of deze nog goed werken als u met Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg begonnen bent:
• andere bloeddrukverlagende middelen
• plaspillen
• kaliumhoudende middelen (ook kaliumbevattende vervangingsmiddelen voor zout)
• harsen die een verhoogd cholesterol verlagen
• bloedsuikerverlagende tabletten of insuline
• spierverslappende middelen
• adrenaline -achtige stoffen
• ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden of bepaalde middelen tegen reuma)
• lithium (een middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen)
• non-steroïdale anti-inflammatoire middelen (b.v. selectieve COX-2 remmers, acetylsalicylzuur (> 3g/dag) en niet-selectieve NSAID’s; ontstekingsremmende en pijnstillende middelen)
• (af en toe) slaapmiddelen, kalmerende middelen of krachtige pijnstillers, want deze middelen kunnen het bloeddrukverlagende effect van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg versterken
• kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of zoutvervangers die kalium bevatten. In die gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosering van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg of de andere middelen aanpast.

Gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg met voedsel en drank

Het gebruik van alcohol kan het effect van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg versterken.Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij kinderwens of als u al in verwachting bent, moet u het gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg stoppen en direct contact opnemen met uw arts om over een andere behandelmethode te overleggen.

Borstvoeding

Als toepassing van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg tijdens de periode van borstvoeding noodzakelijk wordt geacht, moet u de borstvoeding staken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals ook voor andere bloeddrukverlagende middelen geldt, kunnen sommige mensen last krijgen van duizeligheid.
Zorg dat u van uzelf weet hoe u op Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg reageert vóór u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg

Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg bevat lactose als hulpstof. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT KALIUMLOSARTAN + HCTZ / INTERSOLAR 50 MG/12,5 MG INGENOMEN

Volg bij inname van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering.
Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg moet eenmaal daags worden ingenomen.

Gebruik bij volwassenen
Hypertensie
Gebruikelijk is dat u eenmaal daags een tablet krijgt voorgeschreven. De maximale dosering bedraagt twee tabletten van 50/12,5 mg per dag. Als u als enige therapie een diureticum had, dient u twee tot drie dagen voor u met Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg start, met deze behandeling te stoppen.
Patiënten met verhoogde bloeddruk èn een verdikking van de linkerhartkamer (linkerventrikelhypertrofie) De gebruikelijke aanvangsdosering is losartan 50 mg eenmaal per dag. Als met losartan 50 mg de gewenste bloeddruk niet wordt bereikt, kan uw arts Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg voorschrijven wat een combinatie is van losartan (50 mg) en een lage dosis hydrochloorthiazide (12,5 mg). Uw arts kan daarna, indien nodig de hoeveelheden losartan en hydrochloorthiazide stap voor stap verhogen totdat u de dosis krijgt die voor u goed is.

Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg kan voor, tijdens of na het eten met wat water worden ingenomen.
Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt.


Gebruik bij kinderen
Er is geen ervaring met het gebruik van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg bij kinderen. Daarom moet Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruik bij ouderen
Bij oudere patiënten werkt Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg hetzelfde als bij jongere volwassen patiënten. Voor oudere patiënten hoeft de aanvangsdosering niet te worden aangepast.

Wat u moet doen als u meer van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg in te nemen

Probeer Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/ 12,5 mg volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder.

Als u stopt met inname van Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/ 12,5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze rubriek zijn de bijwerkingen gerangschikt per orgaansysteem en, indien bekend, volgens frequentie:

Zeer vaak (? 1/10)
Vaak (? 1/100, < 1 /10)
Soms (? 1/1000, < 1/100)
Zelden(? 1/10.000, (< 1/10.000)
Zeer zelden < 1/1000)

Onbekend
(kan niet worden geschat op basis van de beschikbare data)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Onbekend: Anemie (bloedarmoede)

Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: Anafylactische reacties (ernstige overgevoeligheidsreacties), angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie) is zelden gemeld bij patiënten die met losartan behandeld worden; bij sommige van deze patiënten is angio-oedeem ook met andere geneesmiddelen, waaronder ACE-remmers, opgetreden.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: Duizeligheid
Onbekend: Hoofdpijn, migraine


Hartaandoeningen
Onbekend: Palpitaties (hartkloppingen)

Bloedvataandoeningen
Zelden: Vasculitis (vaatontsteking)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Onbekend: Hoest

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden: Hepatitis (leverontsteking)
Onbekend: Misselijkheid, buikpijn, diarree.

Lever- en galaandoeningen
Onbekend: Leverfunctieafwijkingen.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zelden: Henoch-Schönlein-purpura (een bepaald soort uitslag)
Onbekend: Exantheem (huiduitslag), zweten, urticaria (galbulten), uitslag, pruritus (jeuk)

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Onbekend: Myalgie (spierpijn)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Onbekend: Zwakte/vermoeidheid

5. HOE BEWAART U KALIUMLOSARTAN + HCTZ / INTERSOLAR 50 MG/12,5 MG Bewaren beneden 30 °C.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg
• De werkzame bestanddelen zijn kaliumlosartan hydrochloorthiazide.
Eén tablet Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg bevat 50 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

• De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose (E 460a), lactose monohydraat, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumzetmeelglycollaat type A, magnesiumstearaat (E 572), hydroxypropylcellulose (E 463), hydroxypropylmethylcellulose (E 464), titaandioxide (E 171).

Hoe ziet Kaliumlosartan + HCTZ / Intersolar 50 mg/12,5 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Uiterlijk
Witte oblonge, biconvexe tabletten met een afmeting van ongeveer 13,7×6,7mm en een breukstreep op beide kanten.

Inhoud van de verpakking
Doosjes met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 112 filmomhulde tabletten in witte PVC/PE/PVDC/Alu blisterverpakkings.

Registratiehouder en fabrikant
Energy one & N.
Kalogeropoulos –
Intersolar SA 267
Dimosthenous Str., 17674, Kallithea
Griekenland.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 12/2007.