INFORMATIE VOOR DE PATIËNT OVER LOSARTAN PHARMAMATCH 25/50/100, FILMOMHULDE TABLETTEN 25/50/100 MG

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Losartan Pharmamatch en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Losartan Pharmamatch inneemt.
3. Hoe wordt Losartan Pharmamatch gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Losartan Pharmamatch?

Losartan Pharmamatch 25/50/100, filmomhulde tabletten 25/50/100 mg

• Het werkzame bestanddeel is kaliumlosartan 25/50/100 mg per tablet

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn microkristallijne cellulose (E460a),
natriumstearylfumaraat, croscarmellosenatrium (E 468), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyoxyethyleen-40-stearaat (E 431) en titaandioxide (E l71).

Registratiehouder:
Pharmamatch B.V.,
Amsteldijk 166,
1079 LH Amsterdam

In het register ingeschreven onder
RVG 32187 (Losartan Pharmamatch 25),
RVG 32188 (Losartan Pharmamatch 50)
en RVG 32189 (Losartan Pharmamatch 100).

1 WAT IS LOSARTAN PHARMAMATCH EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Losartan Pharmamatch 25, filmomhulde tabletten 25 mg zijn witte, oblonge, biconvexe filmomhulde tabletten zonder breukgleuf.

Losartan Pharmamatch 50, filmomhulde tabletten 50 mg zijn witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukgleuf.

Losartan Pharmamatch 100, filmomhulde tabletten 100 mg zijn witte, oblonge, biconvexe filmomhulde tabletten zonder breukgleuf.

De tabletten zijn verkrijgbaar in een doosje met 3 blisterverpakkingen van 10 tabletten.

Waarom heeft uw arts Losartan Pharmamatch voorgeschreven?

Losartan Pharmamatch behoort tot een groep bloeddrukverlagende geneesmiddelen die AII (angiotensine II)-antagonisten worden genoemd. Het werkzame bestanddeel van Losartan Pharmamatch, losartan, blokkeert de werking van de bloeddrukverhogende stof angiotensine II. Als gevolg van deze blokkering daalt de bloeddruk. Losartan Pharmamatch verlaagt ook het risico op cardiovasculaire voorvallen, zoals beroerte, bij patiënten met hoge bloeddruk en verdikking van het linkerventrikel van het hart. Naast deze effecten op de bloeddruk, vertraagt Losartan Pharmamatch ook de achteruitgang van de nierfunctie bij patiënten met type-2-diabetes met eiwit in de urine.

2 WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOSARTAN PHARMAMATCH INNEEMT
Gebruik Losartan Pharmamatch niet als

u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de genoemde bestanddelen van Losartan Pharmamatch. Wanneer u na het innemen van een middel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent.

Wees extra voorzichtig met Losartan Pharmamatch als
• u ooit een allergische reactie heeft gehad waarbij zwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel optrad, waardoor het ademhalen of slikken moeilijk wordt. Stop met het innemen van Losartan Pharmamatch en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
• u aan een nier- of leverziekte lijdt of heeft geleden
• u een operatie en narcose ondergaat daar bij verdoving een plotselinge bloeddrukdaling kan optreden
• u hemodialyse ondergaat
• u last heeft of last heeft gehad van heftig braken en/of ernstige diarree
• u een zoutarm dieet gebruikt
• kaliumsupplementen, kaliumsparende middelen of zoutvervangers die kalium bevatten gebruikt. Overleg in deze gevallen met uw arts.
Kalium kan schadelijk zijn bij een kaliumbeperkt dieet. Te veel kalium kan na orale toediening maagdarmklachten en diarree veroorzaken.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Losartan Pharmamatch kan niet geschikt voor u zijn, of u moet regelmatig gecontroleerd worden.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, moet het gebruik van Losartan Pharmamatch worden gestopt. Op grond van de werking van Losartan Pharmamatch is schadelijkheid voor de foetus bij gebruik tijdens zwangerschap mogelijk.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u borstvoeding geeft of dit van plan bent, moet óf de borstvoeding worden gestopt óf het gebruik van Losartan Pharmamatch worden gestopt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid is gemeld door enkele personen die losartan gebruikten. Als u dit bij uzelf bemerkt, ga dan niet autorijden of machines bedienen.

Gebruik van Losartan Pharmamatch in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, wil uw arts mogelijk nagaan of deze nog goed werken als u met Losartan Pharmamatch begonnen bent:
• andere bloeddrukverlagende middelen
• plaspillen
• kaliumhoudende middelen (ook kaliumbevattende vervangingsmiddelen voor zout)
• lithium (een middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen)
• non-steroïdale anti-inflammatoire middelen (b.v. selectieve COX-2 remmers, acetylsalicylzuur (> 3 g/dag) en niet-selectieve NSAID's; ontstekingsremmende en pijnstillende middelen)
• kaliumsparende diuretica, kaliumsupplementen of zoutvervangers die kalium bevatten.

In die gevallen kan het nodig zijn dat uw arts de dosering van Losartan Pharmamatch of de andere middelen aanpast

3 HOE WORDT LOSARTAN PHARMAMATCH GEBRUIKT?

Losartan Pharmamatch moet eenmaal daags worden ingenomen.

Gebruik bij volwassenen
Verhoogde bloeddruk
Gebruikelijk is dat u voor hoge bloeddruk eenmaal daags 50 mg krijgt voorgeschreven. Soms wordt de behandeling met 25 mg begonnen. De maximale dosering bedraagt 100 mg per dag.

De gebruikelijke dosis Losartan Pharmamatch voor patiënten met hoge bloeddruk en
een verdikking van de linkerkamer van het hart is eenmaal per dag 50 mg. Naar gelang de reactie op de bloeddruk wordt een lage dosis hydrochloorthiazide toegevoegd en/of wordt de dosis Losartan Pharmamatch tot 100 mg eenmaal per dag verhoogd.

Diabetes type 2 met eiwit in de urine om achteruitgang van de nierfunctie uit te stellen
De gebruikelijke aanvangsdosis Losartan Pharmamatch is voor de meeste patiënten 50 mg eenmaal daags. De dosis mag afhankelijk van de bloeddruk worden verhoogd naar 100 mg eenmaal daags.

Losartan Pharmamatch kan voor, tijdens of na het eten met water worden ingenomen.

Uw arts bepaalt welke dosering u nodig heeft. Het is belangrijk dat u Losartan Pharmamatch inneemt volgens de instructies van uw arts.

Gebruik bij kinderen
Er is geen ervaring met het gebruik van Losartan Pharmamatch bij kinderen.
Daarom moet Losartan Pharmamatch niet aan kinderen worden gegeven.

Gebruik bij ouderen
Bij oudere patiënten werkt Losartan Pharmamatch hetzelfde als bij jongere volwassen patiënten. Voor oudere patiënten hoeft de aanvangsdosering niet te worden aangepast.

In geval u bemerkt dat Losartan Pharmamatch te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat u moet doen wanneer u teveel Losartan Pharmamatch heeft ingenomen:

Wanneer u te veel Losartan Pharmamatch heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Losartan Pharmamatch in te nemen:

Probeer Losartan Pharmamatch volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Losartan Pharmamatch bijwerkingen veroorzaken. In onderzoek en bij algemeen gebruik zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, soms alleen bij opstaan uit een zittende of liggende houding, huiduitslag of galbulten. Sommige patiënten kunnen last krijgen van hartkloppingen, misselijkheid, diarree, buikpijn, leverontsteking, spierpijn, pijn in de gewrichten, migraine, hoest, huiduitslag, jeuk, zwakte/vermoeidheid. Ontsteking van bloedvaten die gepaard kan gaan met bloedinkjes in de huid en slijmvliezen is zelden gemeld, evenals vermindering van het aantal bloedplaatjes. Bij sommige patiënten, vooral die met diabetes type 2 en met eiwit in de urine, kan de kaliumconcentratie in het bloed stijgen (zie Wees extra voorzichtig met Losartan Pharmamatch als).

Als u een nierziekte heeft en diabetes met eiwit in de urine, overleg dan met uw arts.

Mocht u deze klachten krijgen of klachten die niet in deze bijsluiter staan vermeld, overleg dan met uw arts of apotheker. Alleen bij ernstige klachten moet u uw arts of apotheker direct waarschuwen.

5 HOE BEWAART U LOSARTAN PHARMAMATCH

Losartan Pharmamatch buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar Losartan Pharmamatch niet boven 30°C. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik Losartan Pharmamatch niet na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2008