BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Maalox, kauwtabletten
Maalox, suspensie
Maalox, suspensie in sachets
Maalox Forte, suspensie
Algeldraat overeenkomend met aluminiumoxide en magnesiumhydroxide


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Maalox zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Maalox en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Maalox gebruikt
3. Hoe wordt Maalox gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Maalox?
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS MAALOX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Maalox en Maalox Forte zijn zuurbindende middelen (antacida).
Door de zuurbindende eigenschappen worden Maalox en Maalox Forte toegepast voor de behandeling van aandoeningen, welke berusten op een teveel aan zuur in maag en slokdarm.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MAALOX GEBRUIKT
Gebruik Maalox niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor algeldraat (alumniumoxide) of magnesiumhydroxide of voor één van andere de bestanddelen van Maalox;
- als de werking van de nieren ernstig gestoord is (nierfunctiestoornissen)

Wees extra voorzichtig met Maalox
Als u nierstenen heeft, omdat dan voorzichtigheid is geboden bij het langdurig gebruik van zuurbindende stoffen (antacida) zoals Maalox.
Omdat de behandeling met een antacidum zoals Maalox de verschijnselen (symptomen) van maagkanker kan maskeren en de herkenning hiervan door de arts kan vertragen.
De aangegeven dosering niet overschrijden. niet langdurig gebruiken en indien de klachten aanhouden of terugkeren de arts raadplegen.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Het gelijktijdig innemen van Maalox met andere geneesmiddelen zoals een bepaalde groep middelen tegen infecties (tetracyclines), middelen die de pompwerking van het hart bevorderen (hartglycosiden), atropine, cimetidine, bisacodyl, chloorpromazine, isoniazide en ijzerpreparaten wordt afgeraden omdat de opnamen in het maagdarmkanaal van deze geneesmiddelen daardoor wordt gestoord De bovengenoemde geneesmiddelen moeten tenminste een half uur voor Maalox worden ingenomen.


Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap worden gebruikt. Het wordt in de moedermelk uitgescheiden.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Maalox heeft waarschijnlijk geen effect op het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Maalox
De kauwtabletten bevatten sorbitol en sucrose. De suspensie en suspensie in sachets bevatten sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u deze geneesrniddellen inneemt.
De suspensie, suspensie in zakjes en de Forte suspensie bevatten methylparahydroxybenzoaat en propyiparahydroxybenzoaat. Deze kunnen allergische reacties veroorzaken.


3. HOE WORDT MAALOX GEBRUIKT?

Maalox tabletten:
De gebruikelijke dosering is 4 tabletten per dag (24 uur). Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan een tablet innemen (goed kauwen).
Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering worden verdubbeld (4 maal 2 tabletten per dag).
Indien Maalox tabletten onvoldoende verlichting geven, wordt Maalox Forte suspensie aanbevolen

Maalox suspensie (in sachets):
De gebruikelijke dosering is 4 maal 2 maatlepels of 4 sachets per dag (24 uur). Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan innemen.
Bij ernstige klachten kan de gebruikelijke dosering worden verdubbeld (4 maal 2 sachets of 4 maal 4 maatlepels per dag).
Indien Maalox suspensie (in sachets) onvoldoende verlichting geeft, wordt Maalox Forte suspensie aanbevolen

Maalox Forte suspensie:
De gebruikelijke dosering is 4 maal per dag 10 tot 20 ml suspensie. Een uur na elke maaltijd en vlak voor het slapen gaan innemen.
De tabletten goed kauwen.
De fles suspensie goed schudden voor gebruik
De suspensie in sachets goed kneden voor gebruik en de inhoud van het zakje onverdund op een lepel of direct in de mond innemen.


Wat u moet doen als u meer van Maalox heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u meer van Maalox heeft gebruikt dan u zou mogen. neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Maalox te gebruiken: Neem geen dubbele dosis van Maalox om een vergeten dosis in te halen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Maalox bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Door de aanwezigheid van aluminium in Maalox en Maalox Forte kan de opname van fosfaat in het maagdarmkanaal verminderen, zodat na langdurige toediening van hoge doses in zeldzame gevallen verschijnselen van een tekort aan fosfaat in het lichaam kunnen ontstaan.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg clan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U MAALOX? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Flacon zorgvuldig gesloten bewaren.
Gebruik Maalox niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. 6.


AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Maalox
De werkzame bestanddelen zijn: algeldraat overeenkomend met aluminiumoxide, en magnesiumhydroxide
Andere bestanddelen (huipstoffen) zijn
Maalox kauwtabietten:saccharose (welke 3% zetmeel bevat), sorbitol (E420), mannitol (E421), magnesiumstearaat (E470b), pepermunt smaakstof, sucrose
Maalox suspensie (in sachets): Methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuur (E330), natrumsaccharine (E954), sorbitol (E420), mannitol (E421), waterstofperoxide, pepermuntolie, zoutzuur (E507), gezuiverd water
Maalox Forte suspensie methylparahydroxybenzoaat (E218). propylparahydroxybenzoaat (E216), citroenzuur (E330), natrumsaccharine (E954), sorbitol (E420), waterstofperoxide, pepermuntolie, methylcellulose (E 461), simethicon, gezuiverd water.


Hoe ziet Maalox eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Maalox kauwtabletten zijn rond, plat en wit en zijn beschikbaar in een doos met 20, 50 of 100 tabletten in doordrukstrip (PVC/A!).
Maalox suspensie is een witte suspensie met de geur van pepermunt en is beschikbaar in een fles (HDPE of glas) van 355 ml of in een doos met 40 sachets (papier/Al/PE) van 10 ml. Maalox Forte suspensie is een witte suspensie met de geur van pepermunt en is beschikbaar in een fles (HDPE of glas) van 355 ml of in een doos met 40 sachets (papier/Ai/PE) van 10 ml.
Mogelijk zijn niet alle verpakkingen in de handel.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Novum Pharma B.V.
Van Panhuysstraat 47
2203 JP Noordwijk
Tel: 071-3643740


In het register ingeschreven onder
Maalox, kauwtabletten RVG 09613
Maalox, suspensie RVG 09614
Maalox, suspensie in sachets RVG 09615
Maalox Forte, suspensie RVG 09616

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in I 3 SEP 2006