BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Maritam 3,125 mg, filmomhulde tabletten Maritam 6,25 mg, filmomhulde tabletten Maritam 12,5 mg, filmomhulde tabletten Maritam 25 mg, filmomhulde tabletten
Carvedilol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Maritam en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Maritam gebruikt
3. Hoe wordt Maritam gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Maritam
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Maritam en waarvoor wordt het gebruikt

Maritam behoort tot de geneesmiddelengroep van de alfa- en bèta-blokkers.

Maritam wordt gebruikt voor de behandeling van verhoogde bloeddruk en de behandeling van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris).

Maritam wordt ook gebruikt als aanvullende behandeling bij hartfalen.

2. Wat u moet weten voordat u Maritam inneemt
Gebruik Maritam niet

- wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor carvedilol of één van de andere hulpstoffen van Maritam
- wanneer u ernstige hartfalen heeft dat met bepaalde intraveneuze geneesmiddelen (via de aders) wordt behandeld
- wanneer u astma heeft (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm)
- wanneer u een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart heeft (zogenaamd tweede- of derdegraads AV-block of sick-sinus syndroom)
- wanneer u last heeft van een ernstig verminderde hartfunctie (cardiogene shock) of aan een vertraagde hartslag (bradycardie) lijdt
- wanneer u een zeer trage hartslag of een zeer lage bloeddruk heeft
- wanneer u lijdt aan ernstige stoornissen van zuur-base evenwicht (metabole acidose, acidemie)
- wanneer u lijdt aan een bepaalde vorm van beklemmend gevoel op de borst zogenaamd Prinzmetal angina veroorzaakt door de kramp van kransslagaderen
- wanneer uw bijnieren te sterk functioneren (feochromocytoom) en dit niet met medicatie wordt behandeld
- wanneer u een erg slechte bloeddoorstroming in de handen en in de voeten heeft of perioden van mank lopen en pijn in de benen (kuiten) heeft (claudicatio intermittens)
- wanneer u een ernstige leverziekte heeft
- wanneer u gelijktijdig intraveneus (via de aders) behandeld wordt met de geneesmiddelen, die bij de behandeling van stoornissen in het hartritme worden gebruikt (verapamil of diltiazem).

Wees extra voorzichtig met Maritam

Neem contact met uw arts voordat u Maritam gebruikt:
- als u hartfalen heeft dat samengaat met
- lage bloeddruk
- verlaagde bloed- en zuurstoftoevoer naar het hart (ischemische hartziekte) en slagaderverkalking (ateriosclerose)
- en/of nierproblemen.
Uw nierfunctie dient te worden gecontroleerd. Het kan noodzakelijk zijn om uw dosis te verminderen.
- als u aan suikerziekte lijdt.

Behandeling met Maritam kan de signalen van te lage bloedglucose maskeren. Uw bloedglucose dient regelmatig gecontroleerd te worden.
- als u ernstige ademhalingsproblemen heeft waarvoor u geen geneesmiddelen gebruikt, kan Maritam de ademhalingsproblemen verslechteren
- als u contactlenzen draagt. Maritam kan de productie van traanvocht verminderen.
- als u lijdt aan het fenomeen van Raynaud (vingers of tenen worden eerst blauwachtig, dan witachtig en daarna roodachtig gepaard gaande met pijn). Maritam kan de symptomen verergeren.
- als uw schildklier te snel werkt, met een verhoogde productie van schildklierhormonen. Maritam kan de symptomen maskeren.
- als u Maritam gebruikt en een operatie ondergaat waarbij een narcosemiddel wordt gebruikt. U dient hierover vooraf te met de anesthesist te overleggen.
- als u zeer trage hartslag heeft (minder dan 55 slagen per minuut)
- als u een ernstige allergische reactie (bijv. door een insectenbeet of door voedsel) heeft gehad of als u een allergische desensibilisatie behandeling ondergaat of zal ondergaan omdat Maritam de effecten van de geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van dergelijke allergische reacties kan verminderen
- als u psoriasis heeft (terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag).

Gebruik met andere geneesmiddelen
Gelijktijdige behandeling met andere geneesmiddelen kan Maritam beïnvloeden of beïnvloed worden door Maritam.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral belangrijk dat uw arts op de hoogte is indien u reeds wordt behandeld met:
- digoxine (om hartfalen te behandelen)
- rifampicine (antibioticum (middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties) gebruikt bij behandeling van tuberculose)
- cimetidine (geneesmiddel om maagzweren, overmatige maagzuurproductie en het terugvloeien van maagzuur te behandelen)
- ketoconazol (geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen)
- fluoxetine (geneesmiddel om depressie te behandelen)
- haloperidol (geneesmiddel om vooral geestelijke/psychische stoornissen te behandelen)
- erythromycine (antibioticum (middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties))
- ciclosporine (geneesmiddel om het immuunsysteem te onderdrukken, ter preventie van afstoting na orgaantransplantatie, ook gebruikt voor bijv. bepaalde reumatische of dermatologische problemen)
- clonidine (geneesmiddel om bloeddruk te verlagen of voor de behandeling van migraine)
- verapamil, diltiazem, amiodaron (geneesmiddelen om onregelmatige hartslag te behandelen)
- kinidine, disopyramide, mexiletine, propafenon, flecaïnide (geneesmiddelen om onregelmatige hartslag te behandelen)
- andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Carvedilol kan het effect van gelijktijdig gegeven andere bloeddrukverlagende middelen (bijv. alfa1-receptor antagonisten) en geneesmiddelen die de daling van de bloeddruk als bijwerking hebben bijv. barbituraten (voor behandeling van epilepsie (vallende ziekte)), fenothiazines (om psychose (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is) te behandelen), tricyclische antidepressiva (om depressie (ernstige neerslachtigheid) te behandelen), vasodilaterende geneesmiddelen (geneesmiddelen voor het verwijden van de bloedvaten) en alcohol verhogen.
- insuline of andere antidiabetische geneesmiddelen (bloedglucoseverlagende middelen), hun bloedglucoseverlagend effect kan worden versterkt en de verschijnselen van een te lage bloedglucosespiegel kunnen gemaskeerd worden
- inhalatie-anaestethica (narcosemiddelen gebruikt bij verdoving)
- sympatomimetica (geneesmiddelen met een stimulerend werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel)
- dihydropyridines (geneesmiddel voor behandeling van hoge bloeddruk en hartaandoeningen)
- nitraten (geneesmiddelen om hartaandoeningen te behandelen), deze kunnen zorgen voor een plotselinge toename van het bloeddrukverlagende effect van carvedilol
- neuromusculair blokkerende stoffen (geneesmiddelen die spierspanning verminderen)
- ergotamine (geneesmiddel tegen migraine)
- bepaalde pijnstillende geneesmiddelen (NSAID), oestrogenen (hormonen) en corticosteroïden (bijnierschorshormonen), deze kunnen in sommige gevallen het bloeddrukverlagende effect van carvedilol verminderen
- geneesmiddelen die reserpine, guanetidine, methyldopa, guanfacine en monoaminooxidase remmers (MAO remmers) bevatten voor behandeling van depressie (ernstige neerslachtigheid), deze kunnen een verdere daling van het hartritme veroorzaken.

Gebruik van Maritam met voedsel en drank

Maritam kan de effecten van alcohol versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
Er is een risico op schaden voor het ongeboren kind. Maritam kan alleen tijdens de zwangerschap gebruikt worden, indien uw arts dat noodzakelijk vindt. Neem daarom altijd contact op met uw arts vóór het gebruik van Maritam tijdens de zwangerschap.
Volgens de resultaten uit studies met zogende dieren wordt Maritam in de humane moedermelk uitgescheiden. Daarom dient Maritam niet te worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft nauwelijks invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen. Duizeligheid en vermoeidheid kunnen aan het begin van de behandeling of bij het aanpassen van de behandeling voorkomen. Wanneer u zich duizelig of vermoeid voelt, bestuur dan geen voertuigen en doe geen werk waarbij oplettendheid vereist is.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Maritam

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u gemeld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe wordt Maritam gebruikt

Volg bij het gebruik van Maritam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Als u bemerkt dat Maritam te sterk of juist niet sterk genoeg werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De tabletten moeten met tenminste half glas water ingenomen worden.

U dient de filmomhulde tabletten met tenminste half glas water in te nemen. U kunt de filmomhulde tabletten met of zonder voedsel innemen. Patiënten met hartfalen dienen in ieder geval de filmomhulde tabletten met voedsel in te nemen om het risico van duizeligheid bij plotseling opstaan te verminderen.

Maritam tabletten zijn beschikbaar in de volgende sterktes: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg en 25 mg.

Verhoogde bloeddruk
Volwassenen
De gebruikelijke startdosering is 1 tablet Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 12,5 mg carvedilol) eenmaal per dag gedurende de eerste twee dagen en vervolgens 2 tabletten Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 25 mg carvedilol) eenmaal per dag. Voor deze dosering zijn ook andere sterktes van Maritam beschikbaar.
Indien nodig kan de dosis geleidelijk verhoogd worden. De maximaal aanbevolen dagelijkse dosis is 50 mg.

Ouderen
De gebruikelijke dosering is 1 tablet Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 12,5 mg carvedilol) eenmaal per dag. Indien nodig, kan de dosis geleidelijk elke twee weken verhoogd worden tot de maximaal aanbevolen dagelijkse dosis van 50 mg.

Angina pectoris
Volwassenen
De gebruikelijke startdosering is 1 tablet Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 12,5 mg carvedilol) tweemaal per dag gedurende de eerste twee dagen en vervolgens 2 tabletten Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 25 mg carvedilol) tweemaal daags. Voor deze dosering zijn ook andere sterktes van Maritam beschikbaar.
Indien nodig kan de dosis geleidelijk verhoogd worden. De maximaal aanbevolen dagelijkse dosis is 100 mg.

Ouderen
De gebruikelijke startdosering is 1 tablet Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 12,5 mg carvedilol) tweemaal per dag gedurende de eerste twee dagen en vervolgens 2 tabletten Maritam 12,5 mg (overeenkomend met 25 mg carvedilol) tweemaal daags. De maximaal aanbevolen dagelijkse dosis is 50 mg.

Hartfalen
De gebruikelijke startdosering is 1 tablet Maritam 3,125 mg (overeenkomend met 3,125 mg carvedilol) tweemaal per dag voor twee weken. De dosering kan geleidelijk verhoogd worden, meestal met twee-wekelijkse intervallen.
Het kan echter nodig zijn om de dosering te verhogen of verlagen. Uw arts zal u hierover informeren. De gebruikelijke maximale dosering is 25 mg tweemaal daags voor de patiënten die minder wegen dan 85 kg en 50 mg tweemaal daags voor de patiënten die meer wegen dan 85 kg, mits het hartfalen niet ernstig is. Een dosisverhoging tot 50 mg tweemaal daags dient zorgvuldig en onder medisch toezicht te gebeuren.

Wat u moet doen als u meer van Maritam heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u meer van Maritam heeft gebruikt dan u zou mogen of als kinderen het geneesmiddel bij toeval hebben gebruikt, neem dan contact op met uw arts, het ziekenhuis of bel de afdeling Spoedeisende Hulp om informatie over het risico te krijgen en advies over de te ondernemen actie.
Verschijnselen van overdosering kunnen gevoel van flauwte wegens overmatige bloeddrukdaling, trage hartslag en in ernstige gevallen overgeslagen hartslagen omvatten. Ademhalingsproblemen, kramp in de luchtwegen, malaise, vermindering van het bewustzijn en stuipen kunnen voorkomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Maritam te gebruiken

Wanneer u vergeten bent een dosis (of meerdere doses) in te nemen, neem dan uw volgende dosis op de normale tijd in.
Neem geen dubbele (of hogere) dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Maritam

Stop niet plotseling met de behandeling en wijzig niet de dosering zonder eerst met uw arts te overleggen. Uw behandeling dient geleidelijk gedurende twee weken te worden afgebouwd. Het plotseling stoppen kan uw symptomen verergeren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Maritam bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende frequenties kunnen worden vermeld:
zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten) soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief geïsoleerde gevallen).

Het merendeel van de bijwerkingen is dosis gerelateerd en verdwijnt wanneer dosis wordt verlaagd of wanneer de behandeling wordt gestopt. Sommige bijwerkingen kunnen aan het begin van de behandeling voorkomen en verdwijnen spontaan bij voortzetting van de behandeling.

Bijwerkingen bij de patiënten met hartfalen Zeer vaak:
- duizeligheid
- hoofdpijn
- vermoeidheid

Vaak:
- gewichtstoename
- verhoogde cholesterolgehalte
- schommelingen van de glucosewaarden in het bloed bij mensen met suikerziekte
- trage hartslag
- lage bloeddruk. Verschijnselen zijn duizeligheid (bijv. bij snel opstaan).
oedeem (inclusief het zwellen van het lichaam of delen van het lichaam bijv. handen en voeten), vochtophoping in de geslachtsdelen (genitaal oedeem), verhoogd bloedvolume in het lichaam
- visusstoornissen
- diarree
- malaise, braken

Soms:
- flauwvallen
- storingen in de geleiding van het hart
- verergering van het hartfalen aan het begin van de behandeling

Zelden:
- tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie)
- acuut nierfalen en verstoring van de nierfunctie bij de patiënten met verharde slagaders en/of verminderde nierfunctie

Zeer zelden:
- tekort aan witte bloedlichaampjes

Bijwerkingen bij patiënten met verhoogde bloeddruk of pijn op de borst

Vaak:
- vertraagde hartslag vooral aan het begin van de behandeling (bradycardie)
- duizeligheid (bijv. bij snel opstaan)
- hoofdpijn
- moeheid
- verminderde traanvochtproductie, oogirritatie
- astma (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm) en ademhalingsproblemen
- malaise, buikpijn
- diarree
- pijn in de armen en benen

Soms:
- abnormaal gevoel
- flauwvallen
- problemen met de bloedsomloop (waaronder koude houden en voeten),
verergering van de symptomen bij patiënten met ziekte van Raynaud (vingers of tenen worden eerst blauwachtig, dan witachtig en daarna roodachtig gepaard gaande met pijn) of claudicatie (pijn in de benen die bij het lopen verergert)
- stoornissen in de geleiding van het hart, angina pectoris (beklemmend pijnlijk gevoel op de borst), symptomen van hartfalen en oedeem (vochtophoping van meer dan één deel van het lichaam)
- visusstoornissen
- obstipatie
- braken
- bepaalde huidreacties (bijv. allergische dermatitis (huidontsteking), netelroos, jeuk en huidontsteking, verhoogd zweten. Psoriasisachtige huidaandoeningen kan voorkomen of al bestaande psoriasis (terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag) kan verergeren.
- slaapstoornissen
- depressie (ernstige neerslachtigheid)
- hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn)
- verwardheid
- impotentie

Zelden:
- droge mond
- verstopte neus
- problemen bij het plassen

Zeer zelden:
- psychose (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is)
- verhoogde bloedwaarden (trombocytopenie (bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging), leukopenie (bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties)
Geïsoleerde gevallen van allergische reacties.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Maritam

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Maritam niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Blisterverpakking: bewaren beneden 30°C.
HDPE-flacons: bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Maritam

- Het werkzame bestanddeel is carvedilol. Elk tablet bevat 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg of 25 mg carvedilol.

- De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, crospovidon CL, povidon K30, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E1 71), triethylcitraat, macrogol 8000 en polydextrose (E1200).

Hoe ziet Maritam er uit en wat is de inhoud van de verpakking

3,125 mg filmomhulde tabletten: witte, ovale, aan beide zijden gladde tabletten
6,25 mg filmomhulde tabletten: witte, ovale tabletten met breukstreep aan beide zijden en de opdruk ‘6.25’ aan één zijde
12,5 mg filmomhulde tabletten: witte, ovale tabletten met breukstreep aan beide zijden en de opdruk ’1 2.5’ aan één zijde
25 mg filmomhulde tabletten: witte, ovale tabletten met breukstreep aan beide zijden en de opdruk ‘25’ aan één zijde.
6,25 mg, 12,5 mg en 25 mg tabletten kunnen in twee gelijke helften verdeeld worden. Verpakkingsgrootten: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten.
Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder
RVG 102895 - Maritam 3,125 mg, filmomhulde tabletten
RVG 102897 - Maritam 6,25 mg, filmomhulde tabletten
RVG 102898 - Maritam 12,5 mg, filmomhulde tabletten
RVG 102899 - Maritam 25 mg, filmomhulde tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
Alfred E Tiefenbacher (GmbH & CO KG)
Van der Smissen Strasse 1
102895 bs 090219.doc 9 j
22767 Hamburg Duitsland

Fabrikant
Specifar S.A. 1
28 Octovriou str. Ag. Varvara 12351 Athene
Griekenland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Bulgarije: Mavodilol 3,125 mg tablets
Denemarken: Mavodilol
Duitsland: Mavodilol 3,125 mg Tabletten
Nederland: Maritam 3,125 mg, filmomhulde tabletten
Verenigd Koninkrijk: Mavodilol 3,125 mg tablets
Zweden: Carvira 3,125 mg filmdragerad tablett
België: Mavodilol 6,25 mg film-coated tablets
België: Mavodilol 6,25 mg comprimés pelliculés
België: Mavodilol 6,25 mg filmomhulde tabletten
Bulgarije: Mavodilol 6,25 mg tablets
Denemarken: Mavodilol
Duitsland: Mavodilol 6,25 mg Tabletten
Finland: Mavodilol 6,25 mg tabletti
Hongarije: Mavodilol 6,25 mg tabletta
Italië: Mavodilol 6,25 mg compresse
Luxemburg: Mavodilol 6,25 mg comprimé
Nederland: Maritam 6,25 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Mavodilol 6,25 mg tabletter
Oostenrijk: Mavodilol 6,25 mg Tabletten
Polen: Mavodilol
Portugal: Mavodilol 6,25 mg comprimido
Spanje: Mavodilol 6,25 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk: Mavodilol 6,25 mg tablets
Zweden: Carvira 6,25 mg filmdragerad tablett
Bulgarije: Mavodilol 12,5 mg tablets
Denemarken: Mavodilol
Duitsland: Mavodilol 12,5 mg Tabletten
Finland: Mavodilol 12,5 mg tabletti
Hongarije: Mavodilol 12,5 mg tabletta
Nederland: Maritam 12,5 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Mavodilol 12,5 mg tabletter
Oostenrijk: Mavodilol 12,5 mg Tabletten
102895 bs 090219.doc 10 j
Polen: Mavodilol
Verenigd Koninkrijk: Mavodilol 12,5 mg tablets
Zweden: Carvira 12,5 mg filmdragerad tablett
België: Mavodilol 25 mg comprimés pelliculés
België: Mavodilol 25 mg filmomhulde tabletten
Bulgarije: Mavodilol 25 mg tablets
Denemarken: Mavodilol
Duitsland: Mavodilol 25 mg Tabletten
Finland: Mavodilol 25 mg tabletti
Hongarije: Mavodilol 25 mg tabletta
Italië: Mavodilol 25 mg compresse
Luxemburg: Mavodilol 25 mg comprimés
Nederland: Maritam 25 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Mavodilol 25 mg tabletter
Oostenrijk: Mavodilol 25 mg Tabletten
Polen: Mavodilol
Portugal: Mavodilol 25 mg comprimidos
Slowakije: Mavodilol 25 mg tableta
Spanje: Mavodilol 25 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk: Mavodilol 25 mg tablets
Zweden: Carvira 25 mg filmdragerad tablett.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 02/2009.