BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Meronem i.v., poeder voor injectievloeistof 250 mg, 500 mg en 1000 mg
Meropenem


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Meronem i.v. en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Meronem i.v. gebruikt
3. Hoe wordt Meronem i.v. gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Meronem i.v.
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS MERONEM I.V. EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
De injectieflacons Meronem, met poeder dat (na oplossing) bestemd is voor intraveneuze toediening (in een grote ader), bevatten respectievelijk 250, 500 of 1000 mg van het werkzame bestanddeel meropenem. Iedere injectieflacon bevat daarnaast als hulpstof natriumcarbonaat, dat nodig is om de injectie te kunnen maken. Meronem is beschikbaar in de vorm van een doos die 10 injectieflacons bevat.
Meronem behoort tot de groep van geneesmiddelen die carbapenem antibiotica worden genoemd. Dit betekent dat Meronem in uw lichaam een groot aantal verschillende bacteriën kan doden die de oorzaak kunnen zijn van ernstige infecties.
Meronem wordt gebruikt voor de behandeling van infecties die kunnen voorkomen in de longen, blaas en nieren, buik, huid, hersenen (meningitis), vrouwelijke voortplantingsorganen (met inbegrip van infecties die kunnen voorkomen na de bevalling) en infecties van het bloed die betrekking kunnen hebben op het hele lichaam. Meronem wordt ook gegeven aan bepaalde patiënten die een lage weerstand tegen infecties hebben en bij wie de infectiehaard mogelijkerwijs niet bekend is.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MERONEM I.V. GEBRUIKT
Gebruik Meronem i.v. niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor meropenem of voor één van de andere bestanddelen
van Meronem i.v..

Wees extra voorzichtig met Meronem i.v.
• Meronem dient niet intraveneus aan baby’s jonger dan 3 maanden te worden gegeven;
• Als u ooit een allergische reactie heeft gehad als gevolg van andere antibiotica, zoals penicilline, andere carbapenem en beta-lactam antibiotica of cephalosporines;
• Als u zwanger bent, of vermoedt dat u zwanger bent;
• Als u borstvoeding geeft;
• Als u andere gezondheidsproblemen heeft, met name indien u problemen heeft met uw nieren;
• Als u ernstige diarree heeft gehad als gevolg van andere antibiotica;
• Als u tevens andere geneesmiddelen gebruikt inclusief die welke u zelf gekocht heeft. Zie gebruik met andere geneesmiddelen hieronder.
• De Meronem injecties dienen niet aan een ander te worden gegeven dan aan diegene voor wie de injecties zijn voorgeschreven.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
• Als u tevens andere geneesmiddelen gebruikt inclusief die welke u zelf gekocht heeft. Dit geldt met name wanneer u probenecid gebruikt (tegen jicht), omdat de werking en bijwerkingen van Meronem i.v. versterkt worden of natriumvalproaat (tegen epilepsie), omdat de werking van natriumvalproaat verminderd wordt;
• Uw injectie dient niet gemengd te worden met of te worden toegevoegd aan oplossingen die andere geneesmiddelen bevatten.


Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
• Het is onwaarschijnlijk dat Meronem de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.


3. HOE WORDT MERONEM I.V. GEBRUIKT
• Meronem zal u normalerwijs worden toegediend door uw arts of door een verpleger.
• Intraveneuze injectie: het poeder wordt opgelost in een hoeveelheid verdunningsmiddel die door uw arts wordt bepaald. In het ideale geval wordt het onmiddellijk na bereiding gebruikt, maar indien u het toch wenst te bewaren, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor nadere details, zoals bewaaromstandigheden en bewaartermijn. Deze zijn namelijk afhankelijk van de infuusvloeistof.
• Uw arts bepaalt welke dosis u precies krijgt toegediend. De dosis is afhankelijk van de soort infectie die u heeft, waar de infectie zich in het lichaam bevindt, en de ernst van de infectie.
• Indien Meronem intraveneus moet worden toegediend, kan het worden toegediend gedurende een periode van ongeveer 5 minuten of een periode van 15 tot 30 minuten. Uw arts bepaalt wat het beste voor u is.
• De intraveneuze dosis voor volwassenen is meestal 500 mg tot 1000 mg elke 8 uur. Bij meningitis (infectie van de hersenen) is de dosis 2000 mg elke 8 uur.
• De intraveneuze dosis voor kinderen ouder dan 3 maanden en jonger dan 12 jaar wordt bepaald op basis van het gewicht van het kind. De gebruikelijke dosis varieert van 10 tot 40 mg Meronem per kilogram lichaamsgewicht elke 8 uur.
• Het kan nodig zijn de dosis Meronem te verlagen als uw nieren niet goed werken.
• Normaal gesproken dient u uw injecties steeds op hetzelfde tijdstip (of dezelfde tijdstippen) van de dag te krijgen.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.


Wat u moet doen als u meer van Meronem i.v. heeft gebruikt dan u zou mogen
• Indien u per ongeluk meer dan de voorgeschreven dosis krijgt toegediend, dient u contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Meronem i.v. te gebruiken
• Indien een injectie wordt overgeslagen dient deze zo snel mogelijk alsnog te worden gegeven. Twee injecties dienen normaal niet tegelijkertijd te worden gegeven.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Meronem i.v.
• De behandeling met Meronem dient pas te stoppen wanneer uw arts u dit heeft verteld.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Meronem i.v. bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden en de betekenis van de genoemde aantallen is als volgt: Zeer vaak is bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak is tussen 1 op de 10 en 1 op de 100 patiënten
Soms is tussen 1 op de 100 en 1 op de 1000 patiënten
Zelden is tussen 1 op de1000 en 1 op de 10.000 patiënten
Zeer zelden is bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Vaak
Bloed- en lymfestelsel: bloedafwijking (verhoogd aantal bloedplaatjes, trombocytemie). Maag en darmen: misselijkheid; braken; diarree.
Algemeen: ontsteking; aderontsteking met de vorming van een bloedstolsel, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid (thromboflebitis); pijn.

Soms
Bloed- en lymfestelsel: bloedafwijking (verhoogd aantal bloedcellen, eosinofilie); bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).
Zenuwstelsel: hoofdpijn; waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).
Huid en onderhuid: huiduitslag; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); jeuk.

Zelden
Bloed en lymfestelsel: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie, neutropenie); zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).
Maag en darmen: buikpijn.
Zenuwstelsel: toevallen/stuipen (convulsies).
Algemeen: schimmelinfecties van de mond of de vagina.

Zeer zelden
Bloed en lymfestelsel: bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).
Afweer: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio- oedeem); verschijnselen van shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
Maag en darmen: ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met zwelling en afscheiding van bloed.
Huid en onderhuid: huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse (TEN)).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U MERONEM I.V.
• Totdat Meronem i.v. 250 mg wordt bereid dienen de injectieflacons beneden 25°C in de originele verpakking te worden bewaard. Niet in de koelkast. Niet invriezen.
• Totdat Meronem i.v. 500 en 1000 mg wordt bereid dienen de injectieflacons beneden 30°C in de originele verpakking te worden bewaard. Niet in de koelkast. Niet invriezen.
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Meronem i.v. niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Meronem i.v.
- Het werkzaam bestanddeel is: meropenem trihydraat
- Het andere bestanddeel is: watervrij natriumcarbonaat
Hoe ziet Meronem i.v. er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Meronem is een steriel wit poeder dat in een glazen injectieflacon met een rubberen dop en aluminium kapje is verpakt. Voor gebruik wordt het poeder in een geschikte vloeistof opgelost.
Meronem is verkrijgbaar in drie sterktes 250 mg, 500 mg en 1000 mg.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
AstraZeneca B.V.
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel: 079 363 22 22

Fabrikant:
AstraZeneca S.p.A,
Viale dell'Industria, 3,
Caponago (MI), 20040,
Italië

In het register ingeschreven onder: RVG 17864

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in


September 2008