Minims® Atropinesulfaat 10 mg/ml oogdruppels

Algemene kenmerken
Benaming
MINIMS® ATROPINESULFAAT 10 mg/ml, oogdruppels
Samenstelling
Actieve stof Atropinesulfaat 10 mg.
Hulpstoffen
Waterstofchloride en gezuiverd water.

Farmaceutische vorm en inhoud
Oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims®).
Doos met 20 Minims® (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml vloeistof.

Geneesmiddelengroep
Oogdruppels die de pupil verwijden en het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien verlamt.


Registratiehouder verantwoordelijk voor het in de handel brengen
CHAUVIN Benelux n.v.
J Wybranlaan 40
1070 Brussel
België

In het register ingeschreven onder RVG 09357.


Toepassing van het geneesmiddel Indicaties
Pupilverwijdend en het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien verlammend middel, voor diagnostische doeleinden en in de behandeling van bepaalde onstekingen in het oog.


Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Verhoogde oogdruk en hart- en vaataandoeningen.
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2,5 jaar.
Nodige voorzorgen bij gebruik
Het product niet gebruiken bij patiënten met hart- en vaataandoeningen.
Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, wordt de kans op ongewenste reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. De werking van het geneesmiddel kan 7 tot 10 dagen duren, zelfs na éénmalige toediening.


Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding
Er zijn momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar om de veiligheid van het gebruik van atropinesulfaat oogdruppels tijdens de zwangerschap te beoordelen. Er zijn tot dusver onvoldoende veiligheidsgegevens beschikbaar uit dierproeven. Atropinesulfaat zou in de moedermelk worden uitgescheiden en wordt daarom niet gebruikt tijdens de borstvoedingsperiode.

Mogelijke effecten van het gebruik op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen
Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.


Gebruik van Minims® Atropinesulfaat in combinatie met andere geneesmiddelen
Bepaalde oogdruppels die de pupil vernauwen, zoals fysostigmine of pilocarpine kunnen minder werkzaam zijn bij gelijktijdig gebruik met Minims Atropinesulfaat. Zo ook kan de pupilverwijdende werking van Minims® Atropinesulfaat verminderd worden bij gelijktijdig gebruik van deze producten.


Aanwijzingen voor het gebruik Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen : 1 à 2 druppels in het oog.
Bij kinderen wordt bij voorkeur een minder sterke dosering gebruikt.
De Minims® zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Wat moet u doen wanneer u teveel Minims® Atropinesulfaat heeft gebruikt?
Symptomen van overdosering in het oog zullen bestaan uit droge mond, verwardheid, temperatuursverhoging, verhoogde oogdruk, urineretentie, constipatie, versnelde hartslag, hartritmestoornissen en bij een ernstige overdosis kan de ademhaling bemoeilijkt worden.
Behandeling is ondersteunend en in functie van de symptomen. Als tegengif wordt fysostigmine of pilocarpine toegediend.


Bijwerkingen
Lichtschuwheid, gezichtsstoornissen, irritatie, verhoogde oogdruk, allergische reacties (waterzucht, onsteking van de oogleden of de rand van de oogleden).
Droge mond, rode huid, temperatuursverhoging, hartritmestoornissen, versnelde polsslag, acute urineretentie, onzekere gang, verwardheid en psychotische reacties treden voornamelijk op bij kinderen en bejaarden.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.


Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn Bewaren tussen 2-25°C, buiten invloed van licht.
De vervaldatum van het geneesmiddel is aangeduid op de verpakking na de beginletters EXP: maand (le dag van de maand)/jaar.


Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien. Augustus 1999